• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści...

Nawigacja

Ściąga z ekonomii.Ściąga z ekonomii.
Fazy działalności produkcyjnej Produkcja-proces wytwarzania dbr materialnych nazywanych produktami lub wyrobami gotowymi Fazy działalności: planowanie marketingowe, zaopatrzenie i materiałka, proces produkcji, zbyt wyrobw Technologia-szczegłowy opis wszystkich operacji, jakie musza być wykonane, aby powstał produkt; zawiera zbir instrukcji wskazań ktrych wykonanie zapewnia racjonalny przebieg procesu produkcyjnego. Zadania zaopatrzenia i gospodarki materiałowej Zaopatrzenia i gospodarka materiałowa obejmuje następujące elementy: ustalanie potrzeb materiałowych,zakup materiałw,gospodarka zapasami matriałw,gospodarownie odpadami i surowcami wtrnymi. Przy wyborze dostawcw bierze się pod uwagę:jakość oferownych materiałw,cena,termin płatności i inne.Działalność handlowa Handel-polega na nabywaniu towarw w celu ich dalszej odsprzedarzy.Cena sprzedarzy towarw jest większa od ceny ich zakupu o marżę handlową. Handel dzielimy na:zagraniczny(prowadzony jest przez podmiot krajowy z kontrachentami ktrzy mają swą siedzibę pocza granicami kraju), wewnętrzny (wewnątrz jednego kraju:handel hurtowy i detaliczny) Funkcje handlu wewnętrznego:zakup towarw, sprzedarz towarw, gospodarka zapasami Formy sprzedarzy w punktach sprzedarzy detalicznych:tradycyjne(z rozwiniętą usługą nabywcw, ze zredukowaną obsługą nabywcw)nowoczesne(sprzedarz samoobsługowa, z automatw, preselekcyjna) Formy handlu detalicznego Hamdel stacjonarny-obejmuje obiekty na stałe zlokalizowane w określonym miejscu zawsze dostępne dla klijenta w pewnym jednoznacznie oznaczonym czasie Handel ruchomy-to np.akfizycja, obwoźny i uliczny Handel wysyłkowy-za pośrednictwem poczty, z wykorzystaniem do składania zamwień faksu lub telefonu, telezakupy, zakupy internetowe Charakterystyka działalności usługowej produkcyjne związane z:produkcją roślinna lub zwierzęcą, z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, wydobyciem surowcw energetycznych, wydobyciem pozostałych surowcw, z produktami przetwrstwa przemysłowego, pozyskiwaniem surowcw wtrnych z odpadw, rozporwadzanie energii elektrycznej paliw gzowych konsumcyjne związen z: budownictwem, handlem hurt detal, zakwaterowaniem i gastronomia, transportem magazynowaiem łącznością, nieruchomością wynajmem prowadzeniem działal gospoda,edukacja, ochroną zdrowia i opieką społeczną, usługami konsumpcyjnymi socjalnymi i indywidualnymi oglnospołeczne usługi: pośrednictwa finansowego, pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego, administracji publicznej obrony narodowejgwarantowanej prawnej opieki socjalnej Prawne podstawy działalności gospodarczej:1.ust z dn 20.08.1997o Krajowym Rejestrze Sądowym,2.ust z dn 19.11.1999 prawo działalności gospodarki,3ust. z dn 15.09.2000 Kodeks Spłek Handlowych, 4ust z dn 25.09.1981 o przedsiębiorstwach państwowych 5ust z dn 23.04.1964 Kodeks CywilnyFormy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw na rynku: jednoosobowe przedsiębiorstwa, spłki, spłdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe. Spłka-związek 2 lub więcej osb, ktre działają dla wsplnego celu np.osiągnięcia zysku z przeprowadzonej działalności gospodarczej Osoba prawna-jest samodzielnym podmiotem, ktry na skutek podejmowanych działań nabywa prawa i obowiązki;posiada osobowość prawną Osobowość prawna-zdolność przedsiębiorstwa do podejmowania w swoim imieniu działań prawnych np.zawieranie umw. Spłki osobowe Spłka cywilna-powstaje po zawarciu umowy pomiędzy wsplnikami(osoba prawna i fizyczna), nie posiada osobowości pawnej(tzn.wspłnicy odpowiadają solidnie całym swoim majątkiem za zobowiązania spłki) Spłka jawna-nie posiada osobowości prawnej, może zawierać umowy czy występowa c przed sądem jako strona, posiada swj majątek, wsplnicy odpowiadają całym swoim majatkiem za zobowiązania spłki. Spłki komandytowe-za zobowiązania spłki wobec jej wierzycieli odpowiada przynajmniej 1 wsplnik (komandytariusz) całym swoim majątkiem osobistym, a inni wsplnicy (komandytariusze) tylko do wysokości wniesionego wkładu Spłka komandytowo-akcyjna za zobowiązania spłki odpowiada bez ograniczenia conajmniej 1 wsplni (komplementariusz), a conajmniej j1 wsplnik jest akcjonariuszem, ktry nie odpowiada za zobowiązania spłki, kapitał zakładowy wynosi 50 tys zł.Zasady tworzenia i funkcjonowania spłek z.o.o Czynnosci poprzedzające podjęcie działalności przez spłke zoo zawarcie umowy splki-powstanie spłki zoo w organizacji, wniesienie przez splnkiw wkładw-powstanie kapitału zakładowego,powstanie zarzadu-spełnienie warunkw wpisania spłki do KRS, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej-zapewnienie nadzoru nad spłka, wpis do KRS-nabycie przez spłkę osobowści prawnej Organy spłki zoo: Rada Nadzorcza sprawuje nadzuri kontrole nad społką zoo rada składa się z przynajmniej z 3 członkw wybieranych na okres przez zgromadzenie wsplnikw podejmujące w tej sprawie uchwałę Komisja Rewizyjna składa się z 3 członkw, powołanych i odowływanych w takim samym trybie jak członkowie Rady Nadzorczej; zakres uprawnień jest węższy niż zakres uprawnień jest węższy niż zakres uprawnień Rady Nadzorczej i dotyczy on przedewszystkim badania sprawozdań finansowych, jeżeli jednak w spłce nie występuje Rada Nadzorcza to Komisji Rewizyjnej przyznaje się z reguły szerszy zakres uprawnień. Zgromadzenie wsplnikw jest naj wyższym organem spłki zoo kty podejmuje najważniejsze spłki uchwały w sprawach określonych z jednej strony w kodeksie spłek handlowych, z drugiej zaś w umowy spłki, czy akcie założycielskim. Zasady tworzenia spłek akcyjnych Pierwszym krokiem warunkującym powstanie spłki akcyjnych jest sporządzenie i podpisanie przez jednego lub kilku założycieli statutu spłki. Statut to dokument posiadający formę aktu notorialnego, w ktrym określa się m.in. nazwę, informację na temat akcji i inne Spłka zostaje wpisana do Krajowego Rejstru Sądowego, poczym nabywa ona osobpowść prawną. Drugim krokiem jest zebranie kapitału zakładowego ktry nie może być mniejszy niż 500 tys zł. Organami spłki akcyjnej są: walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje decyzje w najważniejszych sprawach dotyczących spłki poprzez uchwały, nadzr nad spłką we wszstkich sprawach sprawuje Rada Nadzorcza, składa się z 3 członkw powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członkw, wybiranych przez Radę Nadzorczą, członkiem zarządu może być osoba, ktra nie jest akcjonariuszem. Ustanowienie zarządu Rady Nadzorczej to kolejny krok warunkujący powstanie spłki akcyjnej. Ostatnim krokiem jest rejestracja spłki w KRS. Zasady tworzenia i funkcjonowania spłdzielni spłdzielnia-samodzielny samorządny dobrowolne zrzeszenie członkw;prowadzi działalność gospodarczą i działalność społeczno-wychowawczą, może być założona przez osoby fizyczne(conajmnien10) lub prawne(conajmniej3). Organy spłdzielni:Walne zgromadzenie-najważniejszy organ spłdzielni; do wyłącznej właściwości zależy:uchwalanie kierunkw działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej, podejmowanie uchwał w związkuz oceną działalności spłki;wybiera się Prezydium,a z obrad sporządza się protokł Rada Nadzorcza-sprawuje kontrolę i nadzr nad działalnością spłdzielni, składa się z 3-7 członkw wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 3 lata.Zarząd-składa się z 3 osb w tym Prezesa i jego zzastępcy, wybranych przez Rade Nadzorczą, kieruje działalnością spłdzielni oraz reprezentuje ją nazewnątrz Zasady funcjonowania przedsiębiorst państwowych przedsiębiorstwo państwowe-samodzielna samorzadna samofinansujaca sie jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarcza,gospodaruje samodzielnie wydzieloną częścia minia ogolnonarodowego i ponosi odpowiedzialność majątkową za swoją działalność,posiada osobowość prawną Przedsię.pastwo.tworzone są przez organy załozycielskie ktrym mogą być:naczelne oraz centralne organy administracji państwowej tj.minister gospodarki lub inny minister czy kierownik urzędu centralnego, terenowe organy administracji państwowej np.wojewoda Organami przedsię państwosą:dyrektor i organy samorządu załogi dyrektor przedsię kieruje działlnościa i ponosi odpowiedzialność za wyniki ekonomiczne tego przedsiębiorstwa. Organami samorządu załogi są:oglne zgromadzenie pracownikw, rada nadzorcza. Działalność gospodarcza prowadzona przez obcakrajowcow w grupie obcokrajowcw ustawa, prawo działalności gospodarczej wyrżnia 3 kategorie podmiotu a.obywatele obcych państw-otrzymali zezwolenie na osiedlanie się na stałe w Polsce;prowadzą działaloność gospodarcza na takich samych zasadach jak obywatelw polscy, b. Osoby zagraniczne-osoby fizyczne, prawne lub spłki nie posiadające osobowości prawnej, ktre maja stałe miejsce zamieszkania za granica. Zasady prowadzenie działal.gospod. przez osoby zagraniczne zależą od umowy zawartej przez Polskę z innymi krajami.c. przedsiebiorcy zagraniczni-osoby zagraniczne wykonujace działa gospod za granica-moga tworzyć w Polsce oddziały, może prowadzic dział gospod tylko w takim zakresie w jakim prowadzi ją w państwie gdzie znajduje sie jego siedziba. Zakres działania przdsiębiorstwa może obejmować wyłacznie prowadzenie dział.w zakresie reklamy i promocji przedsiebiorcy zagranicznemu.


Przykadowe prace

Fundusze inwestycyjne- dynamika i czynniki sprawności sektora

Fundusze inwestycyjne- dynamika i czynniki sprawności sektora Wstęp Instytucjami, ktre działają na ryku finansowym, lecz nie prowadzą działalności zastrzeżonej dla instytucji kredytowych (bankw i parabankw), są instytucje finansowe. Instytucje finansowe nie są zatem uprawnione d...

Charakterystyka Wertera

Charakterystyka Wertera Werter był bohaterem powieści epistolarnej J. W. Goethego pt. "Cierpienia młodego Wertera". Dzięki listom jakie wysyłał do swojego przyjaciela Wilhelma poznajemy jego życie, pasje, uczucia i miłość... Werter wywodził się ze sfery mieszczań...

Czy ludzie tacy jak Harpagon są wśrd nas?

Czy ludzie tacy jak Harpagon są wśrd nas? Harpagon to tytułowy bohater Moliera, pt. "Skąpiec". Jest wdowcem mieszkającym w Paryżu i dwjką dzieci. Jest skąpym człowiekiem, ktremu zależy tylko na pieniądzach, nawet lost jego dzieci jest mniej ważny dla niego, ...

Historia walecznego Harpagona (ciąg dalszy).

Historia walecznego Harpagona (ciąg dalszy). Historia walecznego, zakochanego w cudownej szkatułce Harpagona była bardzo długa i jakże piękna ! Bez wątpienia może służyć za wzr prawdziwej miłości, oddania i poświęcenia. Uczucie odważnego Harpagona z...

Mulltrennung, ist das wirkilich so wichtig und unbedingt?

Mulltrennung, ist das wirkilich so wichtig und unbedingt? Mlltrennung, ist das wirklich so wichtig und unbedingt? Mlltrennung Problem ist neu fr Polnische Gesselschaft als Trennungssystem und verschiedene Mllbehaltern nur vor zehn Jahren eingefhrt sind. Offensichtlich ist das berwiegende Mehrheit findet Mlltrennung nicht...

Szklane tarcze - krtka notatka o książce

Szklane tarcze - krtka notatka o książce Szklane tarcze Czas akcji: druga wojna światowa Miejsce akcji: Warszawa Głwni bohaterowie: Stanisław, Piotr, Krystyna Akcja powieści Szklane tarcze rozgrywa się podczas drugiej wojny światowej w okupowanej Warszawie...

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku Punktem zwrotnym w dziejach cywilizacji europejskiej były odkrycia geograficzne. Były to czasy, gdy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę mieszkańcw Europy ku nowym horyzontom oraz nowym kontynentom i ich mieszkańcom. Od daty odkrycia Ameryki przez Krzy...

Rozmowa Pani Andrzejowej Korczyńskiej z synem Zygmuntem - interpretacja fragmentu "Nad Niemnem" Orzeszkowej.

Rozmowa Pani Andrzejowej Korczyńskiej z synem Zygmuntem - interpretacja fragmentu "Nad Niemnem" Orzeszkowej. Ta praca to moja własna interpretacja tego fragmentu. Mam nadzieję, że okaże się przydatna. a) Andrzej Korczyński- mąż pani Andrzejowej i ojciec Zygmunta. Wzr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry