• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści...

Nawigacja

Ściąga z metodologii badań politologicznychŚciąga z metodologii badań politologicznych


1. Nauka- społeczna działalność ludzi, mająca na celu obiektywne poznanie rzeczywistości, wyrastające z potrzeb jej opanowania i przekształcenia przez człowieka Czynnosci nauki:

- powiązana z poznaniem wybranego fragmentu rzeczywistości tzw.proces poznawczy (tworzenie nauki)

- utrwalanie wytworu czynności czynności poznawczych (wiedza naukowa) składają się w zdania ktre nazywamy twierdzeniami muszą być odpowiednio uporządkowane i uzasadnione.

- czynności przekazywania fragmentu wiedzy naukowej, inaczej propedeutyka.

- przyswajanie weidzy naukowej.

2. Kryteria naukowości

- intersubiektywnej komunikowalnosci twierdzen naukowych – jezyk nauki powinien być zrozumialy dla obrońcw nauki, twierdzenia oglne, scisle, proste, wysoka informacyjnosc

- intersubiektywnej kontrolownosci twierdzen naukowych – umożliwiają potwierdzenie tez naukowych , maja na celu uznanie twierdzen za prawdziwe lub wysoce prawdopodobne

- niesprzeczne usystematyzowanie stwierdzeń

3.Klasyfikacja nauk

- ze względu na przedmiot badan: nauki przyrodnicze (przyroda nieożywiona i ozywiona wraz z człowiekiem z jego fizjologiczną wrażliwością)

nauki społeczne (badaja świadomą działalność człowieka, czyli kulturę nauki humanistyczne)

- ze względu na uzasadnienie twierdzeń naukowych: nauki formalne, analityczne, dedukcja, audukcja i nauki empiryczne (syntetyczne) uzasadnia się poprzez odwołania do doświadczeń

- ze względu na kryterium celu badań: nauki teoretyczne (obiektywnego poznania i wyjaśnienia rzeczywistości oraz przewidywania zachodzących w niej przemian) nauki praktyczne (określenie sposobw dalszego rozwoju i przekształcania rzeczywistości

4.Typy pytan stosowane w postepowaniu badawczym:

- ze względu na strukturę logiczną: rozstrzygające (proste, zawierające jedną alternatywę – wymagające wybrania jednej spośrd dwuch odpowiedzi)

dopełniające (złozone, zawierające zazwyczaj więcej niż jedną alternatywę i wymagające szerszej odpowiedzi)

- ze względu na pozyskiwanie określonych wiadomości :

informacyjne (uzyskanie od rżnych podmiotw gotowych odpowiedzi)

badawcze ( składają się z kilku części, pytań, problemy badawcze)

20. Sytuacja decyzyjna marze być normalna lub kryzysowa.

Osobowość polityczna: silna – urodzony dowdca, indywidulanosc,

Magnetyczna – dobrze reprezentujaca się w mediach

Perfekcyjna – czuły na niedociągnięcia ludzkie, zorganizowany, ma wady w chwili kryzysu nie może sobie dac rady,

Spokojny – nie chce być przywodca ale jest wybierany prze zinnych, typowy pragmatyk, często idzie na kompromis

Implementacja polityczna – proces urzeczywistniania decyzji politycznych poprzez uruchomienie odpowiednich srodkw działania, głwnie drogą przekształcenia decyzji politycznych w decyzje państwowe.

Implementacja nieskuteczna z reguły jest to błąd polityczny.

Implementacja przeciwskuteczna, wchodzą całkowicie inne skutki od tych jakie były założone

21. Obserwacja – czynność polegająca na gromadzeniu danych droga spostrzeżeń aktywność naturalnym ich przebiegu i pozostających aktywność bezpośrednim zasiegu widzenia i słyszenia badacza

Cechy:

- aktywność – selektywność, obserwator nie rejestruje wszystkich spostrzeżeń jakie dacierają do niego od przedmiotu poznania, lecz dokonuje ich selekcji,

- celowość, obserwator skupia się tylko na cechach elementarnych interesujących go z punktu widzenia potrzebpoznania zjawiska

- planowość – obserwator postrzega zjawisko, proces według planu odpowiadającego celowi.

- wnikliwość- obserwator postrzega zjawisko i procesy w celu rozwiązania scisle określonego zadania, sformułowanego dokładnie i szczegłowo.

- systematyczność – obserwacja nie może być postrzeganiem przypadkowym, dokonującym się jednorazowo, ale powinna być prowadzona według określonego systemu pozwalającego postrzegac obiekt wielokrotnie i w rżnorodnych warunkach jego istnienia.

22. Klasyfikacja obserwacji ze względu na spsosby dokonywania obserwacji: bezpośrednia (bezposrednia zbiera się danie), pośrednia (badacz nie uczestniczy w zbieraniu danych i nie ma wpływu na ich powstanie), kontrolowana (wykorzystanie w procesie postrzegania określonych narzedzi systematyzujących informację), niekontrolowana (prowadzna bez narzędzi systematyzujących), jawna (społeczność badana jest poinformowana), ukryta (nie są )

33. Syntezy typu tradycyjnego :

- narracyjna – polega na budowaniu namiastki teorii, zawnej metaforą oglną, ktra na bazie materiału empirycznego jest logiczną operacją ujmującą rzeczywistość teoretycznie

- pragmatyczna – motywacyjna – polega na wskazaniu praktycznych głwnych przyczyn oraz skutkw zjawisk i procesw bedoących przedmiotem dociekań analitycznych.

- genetyczna – wyjaśniająca, polega na ukazaniu głwnych zależności, związkw, oddziaływań między rżnymi faktami, zjawiskami jego elementami rozpoznawanej całej danej rzeczywistości społeczno – politycznej

Synteza Typu nowoczesnego:

- nomologiczna – polegająca na poszukiwaniu prawidłowości w rozwoju zjawisk i procesw

- typologiczna – polegająca na wyborze typowego zdarzenia, zjawiska, i ustalenia podobieństwa do nich podobnych cech w innych zdarzeniach, zjawiskach, procesach życia społeczno-politycznego

- porwnawcza- polegająca na zestawieniu danych zjawisk i procesw z ujawiającymi się w oscylacjach cyklicznych w czasie i przestrzeniu, przyjmuje się w tym względzie założenie o powtarzalności określonych zjawisk w czasie jako w procesie cyklicznym34. Klasyfikacja- polega na podziale zebranych materiałw badawczych według przyjestych przez badającego określonych kryteriw, cech,

Typologia – metoda polegająca na zaliczaniu elementw danego zbioru do pewnej kategorii na podstawie ich podobieństwa do elementw uznanych za wzorce, typowe dla danej kategorii

5. hipoteza – przypuszczenie, domysł intelektualny, wysuniety dla wyjaśnienia jakiegos zjawiska, procesu, ktre wymagają potwierdzenia lub obalenia przez rozstrzygnięcie badawcze. Cechy:

- nowość ( wskazania nieznanych aspektw badawczych, itp.)

- oglność (objecie zakresem wszystkich faktw zjawisk i procesw z danego zakresu)

- komunikatywność pojęciowa (użyte pojęcia powinny być jednoznaczne i możliwie dostatecznie precyzyjne)

- empiryczna sprawiedliwość ( mozliwos weryfikacji potwierdzenia lub obalenia przypuszczenia

- niewystępowanie sprzeczności wewnętrznych

6.Funkcje nauki:

- poznawcza (deskryptora – opisowa, faktograficzna, jaka jest rzecywistosc? ; eksploatacyjna, wyjasniająca dlaczego dane zjawisko zaistniało? ; prognostyczna przewidująca, jaka będzie rzeczywistość rzeczywistość przeszłości?

- praktyczna techniczna

- świadomościowa społeczna

- instrumentalna, jakie podjąc decyzje? Jakie zastosowac srodki aby osiagniąc cel

- informacyjna jaka jest rzecywistosc podana w informacji?

- ideologiczna, do jakich celw należy dążyć?

7. ?????

8. Polityka- działalność społeczna zwiazana z dążeniem da zdobycia i wykonywania władzy wewnątrz panstwa oraz w st, miedz.

Etapy tworzenia politologii:

- nauki polityczne – zlepek nauk społecznych, nie było jeszcze teorii polityki

- nauka o polityce – nastepuje swiadomość oddzielenia polityki zaczeła się tworzyc teoria polityki

- politologiia- zbudowano teorię oglne, ma pewną generalizację

1948r. opracowano w Paryżu listę problemw

I grupa teorie polityczne

II grupa problemw to instytucje polityczne

III grupa to pewne grupy i opinie publiczne

IV grupa stosunki miedz

9. Podejście systemowe na potęge panstwa Wejście,przetwarzanie, wyjscie

Wejscie 10. Sprzężenie proste – występuje gdy jeden system oddziaływuje na drugi. Rzadko się zdaża

Sprzężenie zwrotne – wystepuje gdy oba systemy oddzoaływują na siebie wzajemnie , może być ono Dodatnie ( reakcja obu systemw, wzmacniają się, odrobina eskalacji i konfliktu) lub ujemne (gdy jeden system daje sline bodzce a drugi słabszy)

11. Cechy podejścia systemowego:

- badany przedmiot traktujemy jako całośc

- system traktuje się jako obiekt złożony z wzajemnie powiązanych systemw.

Każdy zespł jest obiektw, ktry należy do podsystemw. Musi być rozdzielony, w badaniunsystemowym musi to być rozdzielność pełnaOddziaływanie system odziaływ.

Wejście wyjscieRygor podejścia systemowego – charakter holistyczny, podejście całościowe12. Metody badawcze (zasady i sposoby systematycznych dociekań w celu poznania obiektywnej rzceywistosci):

- metoda systemowa-polega na konstruowania modelu pojęciowego zjawisk politologicznych

- metoda porwnawcza – polegga na wykrywaniu podobieństw między procesami i zjawiskami, ktre prowadzą także do ustalania rżnic między nimi.

- metoda ilościowa – jakosciowa, umozliwia bvadanie specyfiki określonych zbiorowości, pozwalana ustalenie i rozpoznanie zjawisk masowych oraz inspirują do wyjaśniania związkw przyczynowych miedzy nimi oraz służa przewidywaniu trendw dalszego rozwoju.

- metoda instytucjonalno – prawna – polega na zakreśleniu pola badań do sfery określonych przepisw prawnych.

- metoda historyczna – bada geneze zjawisk polityczno-historycznych funkcje poszczeglnych instytucji, prowadzi studia politologiczne

- metoda behawioralna- analiza zachowań politologicznych w drodze obserwacji zachowań jednostek ludzkich i złozonych z tych jednostek grup społecznych

- metoda symulacyjna – polega na tworzeniu kompleksowych modeli rzeczywistości politycznej, a zwłaszcz zachowań psycholoczicznych, socjologicznych, decyzyjnych na poszukiwaniu danych droga gier i zabaw, dyskusji, a nastepnie przetwarzaniu ich

- metoda decyzyjna – polega na rozpatrywaniu zjawisk i procesw społeczno-politycznych przez pryzmat: ośrodka decyzji, proc. Dec

26.Cechy pytań w ankiecie:

- rzeczywistość- pytania tworzone na podstawie dobrej znajomości zagadnienia,

- wiarygodności co do udzielonej odpowiedzi – powinny one dotyczyć kwestii, na ktre respondent jest w stanie udzielić wiarygodnej odpowiedzi.

-niesygestywność – pytania nie powinny być sugerowane, dwuznaczne, dotyczące spraw drażniących, mogące powodować zniechęcenie czy oburzenie respondentw

- orientacja na uzyskiwanie danych porwnawczych, obiektywnych, sprawdzających,

- gradacja ważności merytorycznej w kolejności stawianych pytań, to samo p[ytanie w innej kolejności ustawione i innym kontekscie konsteluje inaczej świadomość respondenta, a przez to może prowadzić do udzielenia odmiennej odpowiedzi

Rodzaje pytań w ankiecie:

-zamkniete - zaopatrzone w przewidywane z gry odpowiedzi

-płotwarte- zawierają przygotowane warianty odpowiedzi,

- otwarte – całkowita swoboda odpowiedzi

- filtrujące- stawia się je celu eliminacji respondentw, ktrzy nie są kompetentni do udzielenia odpowiedzi dotyczących danych kwesti

27.Rankig – ustalenie kolejności według przyjestego kryterium, jest wynikiem pomiaru, pozwala ustalić co jest na najniższym a co na najwyższym szczeblu np. indeks korupcji postrzeganej, wskaźnik starzenia sięludzi

Rating – produkt bardziej wyspecjalizowany, rynek finansowy. Jest oceną ryzyka kredytowego. Jest wyrżniany w sformalizowany sposb wg. Przyjętego wzoru.

28.Typy badań stosowanych w naukach społecznych:

-obserwacja, gromadzenie danych drogą spostrzeżeń, w naturalnym ich przebiegu w bezpośrednim zasiegu widzenia i słuyszenia

- wywiad, rozmowa badacza z respondentem lub respondentami według opracowanych wczesniej dyspozycji

- ankieta – rodzaj wywiadu pisemnego, skategoryzowany kwestionariusz wypełnia respondent,

29.Wymogi prawidłowego wyboru metod i technik badawczych:

-powinny obejmować wszystkie zagadnienia będące przedmiotem rozpoznania naukowego

-powinny być dobrane aby wzajemie dopełniały i umoziwiały weryfikację.

-powinny uwzględnić uwarunkowania, właściwości oglnw i specyficzne popul. Zajwi 13. Metoda interpolacji – stosuje się w praktyce, gdy nie jest kompletny materiał statystyczny do rozpatrywania danych zjawisk. Wobec potrzeby określenia orientacyjnej, przybliżonej, wielkości zjawisk dokonuje się na podstawie posiadanych materiałw a w tym nierzadko pochodzących z rżnych źrdeł. Metody te mają na celu ujawienie stanu przybliżonego danego zjawiska.

14. Obliczenia wyczerpujące polegają na obserwowaniu całej zbiorowości statystycznej i badaniu wszystkich jednostek wchodzacych w skład tej zborowosci np. spis ludności

Oblicznie niewyczrpujace- polegają na ogranicznieu się do obserwacji tylko pewniej czesci, czyli prbki

15. Mediana- wartość jednostki zaj

892d

mującej środkowe miejsce w zbiorowości statystycznej uporządkowanej według wielkości jednostki

Srednia geometryczna – stosuje się jeżeli wartość cechy zmiennej poszczeglnych jednostek zbiorowości statystycznej, czyli wartość jednostek statystycznych są sa przedstawione w formie zmian względnych, gdzie wprowadza się pojecia logarytmw.

Srednia artmetyczna- otrzymuje sie przez podzielenie sumy wartości zmiennych odpowiadających poszczeglnym wartością jednostek statystycznych przez ich liczebność (tj. przez liczbę tych jednostek)

16.Metodaporwnawcza- polega na wykrywaniu podobienst miedzy procesami i zjawiskami, ktre prowadzą do ustalenia rżnic miedzy nimi

wymiar wzorca- polega w praktyce na naśladowaniu madelu rozwoju cywilizacyjnego, zjawisk i procesw, a w tytm rozwiązań politycznych, społecznych i gospodarczych krajw o wysokim poziomie rozwoju kulturowego.

Wymiar luki polega w praktyce na odkrywaniu przez podmioty polityki, misji cywilizacyjnej, a w tym osiagania dla siebie rżnych korzyści zarwno w przestrzeni globalnej jak i lokalnej.

17.Analiza instrumentalno-prawna analiza norm prawnych. Rozpoznanie tekstw aktw normatywnych, Zakreślenie pola badań do sfery określonych przepisw prawnych., założenie się przyjmuje charakteryzujące kulturę prawną, analizy są zwłaszcza w badaniu funkcjonowania instytucji politycznych systemw politycznych itp.

18.Medtda behawioralna (analiza zachowan w drodze obserwacji, w rzeczywistości zycia politycznego, rzeczywistości realnie istniejącej a nie jej wizji. W Met. Symulacyjnej tworzy się kompleksowe modele rzeczywistości poli. Zachowań psychologicznych i socjologicznych

-powonny byćuzaleznione od możliwości badawczych, kosztw, nakładu czasu, ludzi, narzędzi, dostępności rozpoznawanej populacji.

30. Kolejne czynności przy opracowywaniu materiałw badawczych:

-weryfikacja – sprawdzenie i określenie wartości naukowych zebranych podczas badania

- selekcja – polega na wyselekcjonowaniu zebranego materiału badawczego pod względem przydatności do danego badania czy realizacji określonego tematu poznawczego.

- klasyfikacja – polega na podziale zebranych materiałw badawczych według przyjestych przez badającego określonych kryteriw, cech.

- kategoryzacja – grupowanie, łączymy dane ze względu na wsplne ich właściwości w określone klasy kategorie.

31.Analiza – polega na rozłożeniu rozpoznawanego materiału na części składowe i rozpatrywaniu każdej części osobno albo na myślowym rozczłonkowaniu za pomocą logicznej abstrakcji.

Typy analizy:

- elementarna – występuje wtedy gdy rozkłada się przedmiot badań na elementy i nie dopatruje się między nimi wzajemnych stosunkw. Ma opisowy charakter.

- przyczynowa – ma na celu wykrywanie związkw między poszczeglnymi zjawiskami. Polega na rozkładaniu przedmiotu badań na części składowe, ze zwrceniem uwagi na związki między nimi.

- logiczna – polega na rokładaniu złożonych przedmiotw poznawczych na ich części składowe, z uwzględnieniem zachodzących miedzy nimi stosunkw logicznych

32. Synteza – łączenie wielu rżnych elementw w jedna część

Typy:

- elementarna – polega na tworzeniu całości z poszczeglnych elementw z rżnych faktw, zjawisk, formułuje się się wybr typowy, ktry uznaje się za podobny do wszystkich, a zatem można go uznać za reprezentacyjny dla całości.

- przyczynowa – jest odwrceniem analizy, jest jej sprawdzeniem, wzajemne relacje i stosunki między elementami badań sprawdza się do uogulniena.

- ligiczna – polega na łączeniu elementw składowych w całość z uwzględnieniem między nimi stosunkw logicznych.Zasoby państwa, technologie, zasoby ludzkie, przedsiębiorczość, zasoby kapitałowe, rzeczowe

Machanizm funkcjonowania panstwa, presje zawnestrzne, siła struktury państwa, potencjał duchowy System

Zdolności militarne, zasoby strategiczne, militarne i sprawność bojowa

Wyjscie

22.Klasyfikacja obserwacji ze względu na czas trwania: ciągła (trwająca w ciągu dłuższego czasu), prbek czasowych (przebiegająca w ciągu wybranych krtkich odcinkw czasu), całosciowa (celem jest uzyskanie obrazu badanego obszaru rzeczywistości społeczno – politycznej), częsciowa ( spostrzeganie wybranego odcinka tej rzeczywistości)

23. Wywiad- rozmowa badacza z respondentem lub respondentami według opracowanych wczesniej dyspozycji bąż na podstawie specjalnego kwestionariusza.

Typy wywiadw:

- ustny – rozmowa przeprowadzona w formie swobodnej rozmowy, przebiega ona zgodnie z celem badawczym,

- pisemny – pytania zadawane na pismie i odpowiedzi udzielanie też

- skategoryzowany – przeprowadzony ścisle według wcześniej przygotowanego wzoru.

- nieskategoryzowany – jestbardzo swobodny, badający ma pełna inijatywe kieruje się tylko określonym celem.

- indywidualny – gdy rozmowę badacz prowadzi tylko z jedna odoba

- zbiorowy – wywiad prowadzi się z wiecej niż jedna osoba. Umozliwia w krtszym czasie zbadanie większej liczby ludzi i stwarza okazje aby uzyskać bardziej wiarygodną informacja

- panelowy – zadawanie pytań przez jednego badacza kilku respondentom.

24.Ankieta- swoisty typ wywiadu pisemnego, gdzie skategoryzowany kwestionariusz, wypełnia respondent. Klasyfikacja:

- pocztowa - rozsyłana jest pocztą doposzczegłnych adresat, wybranych do badań,

- prasowa

- handlowa- dołączenie kwestionariusza do zakupionych towarw czy degustowanych artykułw,

- radiowa i telewizyjna – pytania zadawane w telewizji bądź radiu

- audytoryjna, bezposrednia styczność badacza z audytorium, czy grupa osb zgromadzonych instytucjonalnie w określonym miejscu i czasie.

- rozdawana – dostarczana przekazywana respondentom przez ankieterw

- jawna – wypełniane pisemnie, podpisane przez respondenta

- anonimowe –

25. Konieczne elementy ankiet:

-struktura – elementy z jakich powinna się kładać kwestionariusz, ktry zamierza się wykorzystać w przeprowadzonym badaniu

- forma i terść –

- wygląd zewnętrznyPrzykadowe prace

Pierwsi piastowie - Mieszko I i Bolesław Chrobry - kalendarium

Pierwsi piastowie - Mieszko I i Bolesław Chrobry - kalendarium Polska pierwszych piastw - Mieszka I i Bolesława Chrobrego - kalendarium ok.960 r. - Mieszko I objął władzę w Polsce, jako pierwszy władca historyczny. 963 r. - Najazd Wichmana na Polskę, klęska wojsk Mieszka. 96...

"Oda do Licyniusza" - analiza i interpretacja utworu Horacego, antyczna filozofia życia

"Oda do Licyniusza" - analiza i interpretacja utworu Horacego, antyczna filozofia życia Horacy to jeden z najwybitniejszych lirykw rzymskich, znany przede wszystkim ze swoich największych dzieł – pieśni (zwanych rwnież odami). Tematyka d jest bardzo zrżnicowana, wyrżniamy p...

W kontekście podanych informacji na temat filozofii Maxa Stirnera dokonaj analizy podanego fragmentu Zbrodni i kary F. Dostojewskiego i rozważ dramat człowieka uwiedzionego’ pr

W kontekście podanych informacji na temat filozofii Maxa Stirnera dokonaj analizy podanego fragmentu Zbrodni i kary F. Dostojewskiego i rozważ dramat człowieka uwiedzionego’ przez fałszywą ideę. Fiodor Dostojewski był dziewiętnastowiecznym rosyjskim literatem. Jednym z jego wielk...

Oceń decyzje Kreona, bohatera dramatu Sofoklesa.

Oceń decyzje Kreona, bohatera dramatu Sofoklesa. Kreon wydał zakaz zabraniający, pod karą śmierci, pochowania Polinika, zdrajcy państwa. Ma na celu dobro społeczne, interesy państwa i utrzymanie silnej władzy. Przestrzegając praworządności jako władca, uważa, ...

Zasady etyki urzędniczej

Zasady etyki urzędniczej ZASADY ETYKI URZĘDNICZEJ W ADMINISTRACJI Pracownicy administracji jak dotąd nie doczekali się powszechnie obowiązującego Kodeksu Etyki. Jednak to właśnie pracownicy samorządowi są najbliżej obywatela i na nich spoczywa duża czę...

Charakterystyka strukturalna materiałw. Metale, ceramika, polimery, kompozyty.

Charakterystyka strukturalna materiałw. Metale, ceramika, polimery, kompozyty. WSTĘP TEORETYCZNY. Materiał to wszystkie substancje, z ktrych wykonano przedmioty materialne. Materiałami w pojęciu technicznym nazywa się ciała stałe, ktrych właściwości czynią ...

Obieg wody w przyrodzie

Obieg wody w przyrodzie Woda – H2O, związek tlenu z wodorem. Ze względu na ogromne rozpowrzechnienie i niezmiernie ważną rolę odgrywaną w przyrodzie, można ją uznać za najważniejszy związek chemiczny. Jest to ciecz bezbarwna, bezwonna i pozbawiona smaku. Większo&...

Zabytki Radomia

Zabytki Radomia Najdawniejszą częścią Radomia jest Stare Miasto. Zespł staromiejski składał się z trzech części: podgrodzia, grodziska i osady targowej. Podgrodzie obecnie to pozostałości konstrukcji drewnianych budynkw i drogi z bali na przeprawie przez rzekę Mlecz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry