• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Ści&...

Nawigacja

Ściąga z mikrosocjologiiŚciąga z mikrosocjologii


INTEGRACJA I DEZINTEGRACJA SPOŁECZNA(mikro)

INTEGRACJA etymologicznie to tyle co stan zgodności i sharmonizowania, zjawisko zwartości.

UJĘCIE SOCJOLOGICZNE- proces zjednoczenia, łączenia się części składowych w jedną całość. Dotyczy to najczęściej grup społecznych lub kooperacji, powiązania członkw w grupie społecznej. Dzięki integracji w społ. oglnych dochodzi do dostosowania się i rozwiązywania konfliktw. Jntegracja jest stanem lub procesem. Oznacza to, ze jest statyczna i dynamiczna Można powiedzieć, ze w małych grupach (np. grupa ćwiczeniowa na studiach), zachodzi proces spjności a w dużych grupach, (np. grupa wykładowa na studiach), zachodzi proces integracji.

Pewne wskaźniki ukazują nam stopień integracji- bądź stopień wzajemnych powiązań, bądź ich brak czyli dezintegrację.

SPENCER uważa, że życie społeczne ewoluuje od społ. pierwotnego do XIXw. społecz. Industrialnego czyli od stanu dezintegracji do stanu rżnorodności ale za razem spjności i integracji.

Integracja jest PROCESEM ZAKRESOWYM czyli wzajemnie zależne od siebie zmiany, ktre prowadzą do łączenia się ze sobą elementw elementw określonej dziedziny życia społecznego.

PEŁNA INTEGRACJA- integracja zachodząca w rżnych sferach społeczeństwa czy grupy społ.. Jest wzajemnie skorelowana i znajduje się na tym samym poziomie.

TYPY INTEGRACJI WG LANDECKERA:

-i. kulturowa- mierzy zgodność lub rozbieżność miedzy wartościami, normami, wzorami kulturowymi (spedzanie czasu wolnego, styl życia) wyznawanymi przez społeczeństwo

a normami, wartościami i wzorami wyznawanymi przez odłamy tego społeczeństwa lub członkw danej grupy.

-i. normatywna- bada zgodność uznawanych przez członkw grupy norm i wartości z uznawanymi przez całą grupę lub społeczeństwo.

Na podstawie komentarzy Landecker’a można założyć, że int. dotyczącą sfery kultury oraz wartości i norm można ując razem jako int. normatywną czyli stan, stopień wartości

i zachowania członkw grupy zgodne z tymi obowiązującymi w danej grupie.

-i. komunikacyjna- relacja dotycząca stosunkw stosunkw i kontaktw między członkami jakiejś społeczności.

-i. funkcjonalna- wymiana świadczeń i usług między jednostkami powstała na bazie podziału pracy. Z jednej strony członkowie grupy są od siebie uzależnieni a z drugiej jest samowystarczalność samowystarczalność brak sharmonizowania działań.

Int. komun. i funkc. Można ująć w int. funkcjonalną. Będzie to stan i stopień zgodności rl społecznych.CZYNNIKI DEZINTEGRACJI NORMATYWNEJ

1. Podstawowym problemem dotyczącym braku zwartości a co za tym idzie brakiem skutecznego funkcjonowania grupy jest brak informacji i łączności (komunikacji) między członkami grupy lub członkami a instytucjami. Brak komunikacji izoluje członkw danej grupy. Przez to nie poznają oni norm i wartości obowiązujących w danej grupie. Dzisiaj środki przekazu likwidują dystanse przestrzenne ale zjawisko izolacji społecznej ukazuje się w miastach, gdzie tworzą się środowiska wielkomiejskie. Sytuacja taka jawi się rwnież w dużych zakładach pracy gdzie informacje nie docierają do pracownikw na niższych szczeblach.

2. Ruchliwość społeczna. Sprzyja ona dezintegracji normatywnej. Aniel zbadał, że jeśli występowała duża ruchliwość społeczna w danym mieście wwczas wzrastał wskaźnik przestępczości. Wynika to z niedostosowania się członkw danej grupy do c grupnorm i wartości uznawanych w niej lub w społeczeństwie. Członkowie nie angażuja się w życie grupowe ponieważ wiedzą, że nie pozostaną w niej zbyt długo i wwczas skłonni SA do dewiacji. Awanse i degradacja sprzyjały zachowaniom patologicznym.

3. HETEROGENICZNOŚĆ i złożoność grupy. Gdy między członkami grupy wzrasta zrżnicowanie oraz złożoność, wwczas wzrasta dezintegracja norm. grupy.

Aniel zbadał, ze gdy w danej zbiorowości terytorialnej wzrastał poziom wydatkw na cele społeczne, wwczas niższy był wskaźnik przestępczości. W grupach niejednorodnych niejednorodnych i złożonych instytucje nie mają możliwości wpłynąć na zachowania jednostek. W takich grupach tworzą się subkultury. Występuje rżnorodność światopoglądowa i kulturalna. W takiej sytuacji int. normatywna może mieć miejsce tylko wtedy gdy będą zachodzić kompromisy i konformizm.

4. Kolejnym czynnikiem dezintegracji norm. jest KONFLIKT RL. Ludzie z danym statusem zachowuja się tak w stosunku do innych aby spełnić ich oczekiwania będących w jakiejś relacji do danego statusu. Grupa społ. Na ogł jest złożona i zrżnicowana, każdy członek tej grupy ma rżne oczekiwania przez co status społeczny rodzi zestaw rl a nie jedna rolę. Np. rodzina: kobieta w rodzinie pełni role matki, zony, synowej, crki, często uczennicy, pracownicy. Każda z tych osb ma inne oczekiwania wobec tej kobiety. Rola nie jest więc jakimś schematem ale jest kreowana, tworzona przez interakcję z osobami, do ktrych kieruje się swoje działania.

KOLIZJA RL- występuje wwczas gdy jednostka nie jest w stanie wypełnić wszystkich rl, ktre przypisują jej zajmowane przez nią pozycje społeczne.

KONFLIKT RL- jedn. podejmuje się działania, ktre jest rżnie oceniane w grupach, do ktrych należy jednostka. W grupach tych panuje rżny system wartości, norm i wzorw zachowania.

Dezintegracja ma tu miejsce gdy jednostka przyjmuje wzory i zachowania jednej grupy a jednocześnie odstępuje od wzorw zachowań obowiązujących w innej grupie.

Często tez jednostki postępują w sposb dwulicowy lub konformistyczny.

R. MERTON uważa, że należy stosować badania nad mechanizmami rozwiązywania kolizji i konfliktw rl w praktyce.

METODY INTEGRACJI NORMATYWNEJ

Aby grupa mogła działać skutecznie, musi dążyc do stanu integracji normatywnej. Istnieją cztery typy działań podejmowanych przez grupę w celu osiągnięcia tego stanu.

1. PROCES INTERIORYZACJI- (INDOKTRYNACJA)- Grupa oddziałuje na daną jednostkę przekazując jej wzory i zachowania, ktre grupa uważa za swoje. Jednostkę się socjalizuje aby wdrążyć, wdrukować w nią owe wzory aby ta przyjęła je za własne. Jednostka je uzewnętrznia i działa automatycznie. (ziewając zasłaniamy usta ręką)

2. SYMBOLIZACJA- ma służyć przypomnieniu o tym co najważniejsze opierając się na uczuciach (krzyż, orzeł biały, symbole, pomniki, znaki, obrazy).

3. IMPLEMENTACJA- to działania, ktre dają szanse na praktykowanie norm i wzorw zach., ktre obowiązują lecz często się do nich nie stosujemy, nie praktykujemy ich. Mają w tym pomc urządzenia, środki, narzędzia i oznakowania, ktre przypominaja i informuja o tym jak należy się zachować.

4. KONTROLA SPOŁECZNA- aby przywrcić zgodność (unifikację) zachowań członkw grupy z obowiązującymi w grupie normami stosuje się nagrody i kary w formie sankcji pozytywnych jak i negatywnych.

Kontrola społeczna jest stosowana w grupie ponieważ znajdują się w niej dewianci i jest to porażka grupy, ponieważ nie potrafiła ona nas dobrze nauczyć i umożliwić praktyki. Wwczas potrzebna jest kontrola wewnętrzna.

OPINIA SPOŁECZNA- poglądy, nastawienia, oceny dotyczące zachowania się osoby lub jakiegoś przedmiotu stanowiącego wartość przekazywane sobie przez członkw publiczności.

J. Szczepański- ujawnione postawy i poglądy jednostek jednostek grup wobec danego osobnika i jego sposobw zachowania się.

Opinia społ. jest o tyle ważna, ze dysponuje sankcjami. Środowisko lub grupa reaguje na określone zachowania w sytuacjach dla nich ważnych. Publicznością tworzącą opinie są masy społeczne.FLIS- UCZESTNICTWO JEDNOSTKI W GRUPIE

Flis jest antropologiem i w odwrotności do Szmatki jednostka to dla niego podstawa. Typy grup uwarunkowane są potrzebami jednostki.

POTRZEBA ludzka jest p-tem wyjścia dla socjologw. Tłumaczy ona wiele zachowań jednostek oraz zrżnicowanie grup społecznych.

POTRZEBA- jest to coś czego nam brakuje, co motywuje nas do działania. I jak twierdzi Linton- skutkiem jest funkcjonowanie społeczeństwa i kultury. Potrzeba jest bodźcem do działania w kierunku redukcji tej potrzeby, czyli stanu kiedy ta potrzeba nie jest już motorem naszych działań. Bez realizacji potrzeb jedn. pozostawałyby w bezruchu.

DZIAŁANIE JEDNOSTKI- jest więc dążeniem do zaspokojenia potrzeby. Zmusza do aktywności fizycznej i umysłowej.

WARTOŚĆ AUTOTELICZNA- to wartość sama w sobie. Stanowi cel działania. Jest dla nas najważniejsza. Do realizacji tej wartości potrzebne są niekiedy wartości instrumentalne czyli przedmioty materialne, narzędzia, metody. Aby jednostki mogły realizować potrzeby to muszą nawiązać komunikację, wspłdziałać, wejść do grupy. Grupa jest wiec tu wartością instrumentalną.

CEL GRUPY- jest wartością autoteliczną. Jest to stan rzeczy ukierunkowany na redukcje potrzeb, ktrych indywiduum nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć. Jednostka wstępuje do grupy aby zrealizować swj cel.

GRUPA DZIELI SIĘ NA 2 PŁASZCZYZNY, KTRE NACHODZA NA SIEBIE

Gdy pojawia się potrzeba wwczas determinuje to jedn. do działania, ktre ma na celu redukcje potrzeby, czyli wartość autoteliczną. Jedn. musi wstąpić do grupy, ktra stanowi wartość instrumentalną. Grupa ta dzieli się na dwie płaszczyzny, ktre nachodzą na siebie. Jest to kultura i struktura.KULTURA- tworzy ją system aksjonormatywny i wzory kulturowe.

System aksjonormatywny utworzony przez członkw grupy i wzory kulturowe. Do syst. aksjon. wliczamy system wartości (w. autotel. i w. instrum.) oraz syst. normatywny (normy społ. i sankcje).

WZORY KULTUROWE- mwią nam jak efektywnie i najmniejszym kosztem zredukować potrzebę. Określają one wartości inst.. wobec wart. autot. Określają działania niezbędne do realizacji celu. Określają cechy, jakie musi posiadać jednostka aby realizować wsplny cel.

To powszechna wiedza członkw grupy na temat realizacji celu. Nie są wzmocnione sankcjami ale wyznaczają sposb zachowania jedn. w grupie. Wzory myślenia o świecie.

Ocena z kolokfium była dostateczna ale asystentka nie stawia w ogle ocen b dobrych.Przykadowe prace

Le corps humain - słwka dodatkowe, typu ; rzepka, tchawica, siatkwka;)

Le corps humain - słwka dodatkowe, typu ; rzepka, tchawica, siatkwka;) Le squelette = le systeme osseux – szkielet Une articulation – staw Une colonne vertbrale – kręgosłup Une rotule – rzepka Une clavicule - obojczyk Une cheville – kostka u nogi Une fesse –...

Teoria wyboru pnblicznego.

Teoria wyboru pnblicznego. Podstawowym problemem, występującym w procesie alokacji dbr publicznych jest uściślenie kryterium wyboru, ktrym powinno kierować się państwo podejmując decyzje o rodzajach i ilości wytwarzanych dbr publicznych. Dobra te nie są wytwarzane i alokowane wed...

Widzenie barw

Widzenie barw WIDZENIE BARW Widzenie barw to wrażenie psychiczne powstające w mzgu człowieka (a także części zwierząt).Widzenie barw następuje dzięki komrkom światłoczułym, znajdującym się w siatkwce oka. Proces widzenia barwnego rozpoczyna się, gd...

List Gustawa do Maryli na podstawie "Dziadw" A.Mickiewicza

List Gustawa do Maryli na podstawie "Dziadw" A.Mickiewicza Piszę do Ciebie ten list z tesknoty, z rozpaczy i z miłosci ku Tobie.Nie zyje juz na ziemi jako czlowiek, ale jako upir i zjawa.Umarłem, bo zycie bez Ciebie pozbawione było wszelkiego sensu i radosci.Jak zatem moge do Ciebie pisać?Ten cud spowo...

Bajki i satyry - dwa narzędzia poprawy świata

Bajki i satyry - dwa narzędzia poprawy świata Bajki i satyry należą do gatunkw literatury dydaktycznej. W okresie oświecenia ukształtowały się dwie formy bajek. Bajki epigramatyczne albo ezopowe i bajki narracyjne lub lafontenowskie. W satyrach natomiast wyrżniamy: satyry obyczajowe...

Mikroskop- rysunek+ teoria

Mikroskop- rysunek+ teoria Mikroskop jest przyrządem umożliwiającym uzyskanie dużych powiększeń kątowych. Składa się on z dwch układw optycznych: obiektywu Ob, będącego w najprostszym przypadku soczewką wypukłą o bardzo krtkiej ogniskowej oraz okularu...

Finanse publiczne -wykłady

Finanse publiczne -wykłady 1.FINANSE PUBLICZNE- przez finanse publiczne należy rozumieć gromadzenie i wydatkowanie środkw pieniężnych przez związki publiczno-prawne wężej lub szerzej traktowane. Podstawowy przepis prawny: Ustawa o Fin. Publicznych z 1998 roku. 2.Do sektora fin...

Czy Kazimierz słusznie otrzymał przydomek Wielki?

Czy Kazimierz słusznie otrzymał przydomek Wielki? Osobiście uważam, że Kazimierz słusznie otrzymał przydomek Wielki. W czasie swego panowania zrobił bardzo wiele dla Polski, jak i jej mieszkańcw. Jego zasługi to m.in.: - zadbał o rozwj nauki - utworzył Akademię...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry