• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści&...

Nawigacja

Ściąga z psychologii ogólnejŚciąga z psychologii ogólnej


1.Metody poznawania mózgu: sekcje mózgów ludzkich i zwierzęcych ustalanie relacji między ośrodkiem a funkcją; lezje - uszkodzenia wybranych struktur mózgu- naturalne - urazy, wstrząsy; prowokowane – u zwierząt, uszkadzane w sposób celowy; EEG – elektroelcetalografia – badanie prądów czynnościowych mózgu; drażnienie mózgu prądem w stanach padaczkowych, otwarte operacje mózgu; chemiczne drażnienie mózgu – podawanie substancji chemicznych, które wpływają na pracę synaps nerwowych i gwarantujące, że impulsy są przewodzone; RTG – zdjęcie rentgenowskie; Ambiografia – daje obraz, wprowadza się kontrast do naczyń tętniczych; Tomografia komputerowa – wykonywanie warstw zdjęć mózgu w zakresie 180 co 1; Rezonans magnetyczny 3-wymiarowego obrazu mózgu; Scyntygrafia – dożylne podanie izotopu i analiza rozpadu izotopu w poszczególnych obszarach; Analiza porównawcza – porównanie mózgu ludzkiego i zwierzęcego

2. Koncepcje lokalizacji funkcji w mózgu: Wąskolokalizacyjna – zgodnie z tą koncepcją istnieje wzajemne, jednoznaczne przyporządkowanie pomiędzy strukturami mózgu a funkcjami psychicznymi. Do wysunięcia tezy przyczyniły się m.in. odkrycia ośrodka ruchowego masy ciała, ośrodka rozumienia mowy-ciała wernitego, ośrodka pisania, czytania, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej oraz odkrycie zróżnicowanej struktury anatomicznej kory. Przeciwko koncepcji wąskolokalizacyjnej wysunięte zostały następujące argumenty: jedna i ta sama funkcja może ulec uszkodzeniu na skutek uszkodzenia wielu różnych struktur, uszkodzenie niewielkiego obszaru mózgu może spowodować deficyt wielu funkcji; nawet po całkowitym uszkodzeniu jakiegoś ośrodka utrata związanych z nią funkcji nie jest całkowita i często dochodzi do przywrócenia normalnego funkcjonowania; Antylokalizacyjna- mózg działa jako całość, czyli jest zespołem równoważnych sobie w sensie funkcjonalnym struktur.

Lokalizacji dynamicznej- w tym ujęciu podłożem funkcji psychicznej są układy dynamiczne, czyli zespoły struktur mózgowych powiązanych ze sobą. Struktury układu nie są sobie równoważne, lecz każda z nich ma swoją własną funkcję podstawową np. śpiew. Dany element może uczestniczyć w regulacji kilku funkcji, czyli może należeć do kilku układów funkcjonalnych. Uszkodzenie danego elementu układu funkcjonalnego nie jest nieodwracalne, co oznacza, że jego funkcje mogą być przyjęte przez inne elementy z układu lub spoza układu.

3. Funkcje układu nerwowego: Rdzeń kręgowy: otrzymuje impulsy czuciowe z receptorów i przekazuje impulsy ruchowe efektorom, otrzymuje dane z mózgu i przekazuje do niego dane, stanowi podłoże aktywności sterowanej przez mózg głównie ruchów dowolnych np. pisanie, może orgraniczać swą aktywność bez udziału mózgu (są to odruchy rdzeniowe), zawiera ośrodki układu autonomicznego. Kora mózgowa- wielkie skupienie neuronów tworzące zewnętrzną warstwę półkul mózgowych, zawiera nadrzędne ośrodki nerwowe, kierujące złożoną działalnością organizmów; nieodzowna dla ludzkich funkcji, jak mowa, myślenie abstrakcyjne. wzgórze- struktura mózgu, zaliczana do międzymózgowia; ważna stacja podkorowa dla impulsów biegnących narządów zmysłów i móżdżku do kory mózgowej. podwzgórze- część międzymózgowia; mieści się m.in. nadrzędne ośrodki autonomicznego układu nerwowego, ośrodki regulujące stałość zewnętrznego fiz.-chem. Środowiska organizmu, ośr. reakcji emocjonalnych emocjonalnych seksualnych.

4. Sytuacje, w których mózg pracuje inaczej: Autyzm-objaw zaburzeń psychicznych, zamknięcie się w sobie i osłabienie kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym; jeden z objawów schizofrenii; autyzm dziecięcy, choroba psychiczna, ujawniająca się między 3-6 rokiem życia, charakteryzująca się ograniczeniem lub brakiem kontaktu ze środowiskiem, dziwacznością zachowań i zainteresowań, przebieg przewlekły. Leworęczność-mańkuctwo, przewaga czynnościowa lewej strony ciała nad prawą; następstwo przewagi motorycznej prawej półkuli mózgowej nad lewą, zwiększa sprawność np. lewej nogi od prawej, a zwłaszcza lewej ręki, którą człowiek dotknięty leworęcznością posługuje się np. pisaniu. ADHD- uszkodzenie nawet niewielkiego obszaru mózgu może spowodować deficyt wielu funkcji- nawet po całkowitym uszkodzeniu jakiegoś ośrodka utrata związanych z nim funkcji nie jest całkowita i często dochodzi do przywrócenia normalnego funkcjonowania

6. Warunki niezbędne do wytworzenia spostrzeżenia: Integracja modalna jest to zjawisko wyodrębniania i integrowania w pewną psychiczną całość wrażeń pochodzących z odrębnych obiektów. Mechanizm wyodrębnienia wrażeń spostrzeżenia kształtuje się w trakcie rozwoju, o czym świadczy obecność spostrzegania synkretycznego (bez rozdzielania wrażeń na odmienne obiekty małych dzieci a także dorosłych w sytuacjach odmiennych, nowych. Wrażliwość i czułość- wrażliwość zmysłów wyznaczona jest przez próg górny i dolny. Próg górny- jest to maksymalna ilość energii bodźca, przy której reakcja jest jeszcze specyficzna, przekroczenie progu prowadzi do reakcji niespecyficznych typu r. plateau, bólowa, lub zniszczenie receptorów. Próg dolny- jest to minimalna ilość energii bodźca zdolna wyzwolić wrażenia. Poziom czułości- wyznaczony jest przez próg różnicy» jest to najważniejsza wykrywalna różnica pomiędzy dwoma bodźcami. Prawo Webera- wielkość zmiany intensywności bodźca potrzebna do wywołania zmiany wrażenia jest proporcjonalna do wzrostu wielkości bodźca. Prawo Fetnera- różnice pomiędzy coraz silniejszymi bodźcami zewnętrznymi muszą być coraz większe by różnica w zakresie odpowiadających im wrażeń pozostała taka sama. Sytuacje, w których zmienia się czułość i wrażliwość: adaptacja- czyli przystosowanie receptora do parametrów sygnału prowadzące do osłabienia wrażeń, habituacja- czyli obniżenie wrażliwości i czułości lub selektywności w sytuacji oddziaływania jednostajnych bodźców, sensybilacja- rozszerzenie sprawności recepcyjnej określonych zmysłów skutek okolicznościowego obniżenia progów, kompensacja- wzrost sprawności działania pewnych zmysłów wynikający z ograniczenia lub wyeliminowania innych zmysłów. Przejście informacji przez filtr uwagi: do bodzców odebranych zalicza się te, które przechodzą przez filtr uwagi. Informacje pozostałe sa jednak bezpowrotnie odrzucane i mogą oddzialywac na nasza aktytwnosc, co okreslane jest mianem subcepcji. Zapis informacji w rejestrze sensorycznym. Pamiec ultrakrotka, która jest wiernym zapisem odebranego sygnalu jest to pamiec modalnie specyficzna, czyli powiazana z poszczagolnymi zmyslami poprzez które odbierane sa sygnaly. Istnieje tyle rodzajow pamieci ultrakrotkiej ile jest zmyslow np. pamiec ikoniczna, echaiczna.Przykładowe prace

Odpady promieniotwórcze. Promieniotwórczość zagrożeniem dla środowiska

Odpady promieniotwórcze. Promieniotwórczość zagrożeniem dla środowiska Odpady promieniotwórcze. Promieniotwórczość zagrożeniem dla środowiska Co to są odpady promieniotwórcze? Odpady promieniotwórcze / radioaktywne / są to wszelkiego rodzaju przedmioty, materiały...

Czy cesarstwo Rzymskie musiało upaść?

Czy cesarstwo Rzymskie musiało upaść? Od III w społeczeństwo rzymskie zaczęło przeżywać kryzys gospodarczo-społeczny. Panujący od kilku stuleci pokuj został naruszony. Na wschodzie toczyły się walki z Państwem Patronów, a na zachodzie od II w zaczę&#...

Formy prawne przedsiębiorstw

Formy prawne przedsiębiorstw SPÓŁKA CYWILNA Spółki cywilne(s.c.) są formą trwałego, zorganizowanego współdziałania dwóch lub więcej osób na podstawie zawartej umowy dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Każdy wspólnik musi wnieś wkład w postaci...

Czy Ignacy Krasicki mógłby być wychowawcą i nauczycielem współczesnego społeczeństwa?

Czy Ignacy Krasicki mógłby być wychowawcą i nauczycielem współczesnego społeczeństwa? Czy Ignacy Krasicki mógłby być wychowawcą i nauczycielem współczesnego społeczeństwa? Oświeceniowa twórczość Ignacego Krasickiego odwoływała się do...

Przemówienie podczas bierzmowania

Przemówienie podczas bierzmowania Gotowy tekst, którym można się posłuzyc, gdy zostaniecie zmuszeni do podobnej "roboty" ;) Jesteśmy młodymi ludźmi, poszukującymi swojej drogi. Wszyscy mamy zaledwie kilkanaście lat. Wszyscy dążymy do tego, by osiągnąć jaki&...

Stosunki międzynarodowe- konflikty

Stosunki międzynarodowe- konflikty KONFLIKT=> sa to pewne działania polityczne ,ekonomiczne i militarne mające na celu narzucenie drugiej stronie swoich racji, przekonań, a które są definitywnie odrzucane. Wśród konfliktów najczęściej wyróżnia się: o werbalne (protes...

Appian z Aleksandrii

Appian z Aleksandrii Appian z Aleksandrii Nie znamy dokładnej daty urodzin i śmierci Appiana. Wiadomo, że urodził się po 80r. a zmarł przed 165r. Nie można też dokładnie określić jakie piastował stanowiska w swoim mieście rodzinnym. Możemy jed...

Mój wymarzony dom

Mój wymarzony dom My dream home is situated by the sea. It should have huge windows. By them I could watch and feel all the beauties of the nature for ex ample sunries, sunsets or stars at night. I would like to have a big kitchen, three bathrooms and six rooms, and of course the living room with a large fireplace, furnitures ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry