• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści&...

Nawigacja

Ściąga z rachunkowościŚciąga z rachunkowości
Koszt- oznacza wyrażone w pieniądzu zużycie zasobów w związku z wytworzeniem i sprzedażą produktów i realizowaniem innych celów organizacji

Wyróżnia się dwie kategorie kosztów:

a) koszty związane z przeszłym, bieżącym lub przyszłym wypływem pieniądza (eksplicite). Wywołują one określone skutki bilansowe

- zmniejszenie określonego składnika aktywów towarzyszy wzrost stanu produktów

- wzrostowi składnika zasobów towarzyszy wzrost stanu produktów

-zmniejszenie aktywów towarzyszy zmniejszenie kapitału własnego

- wzrost składników zasobów towarzyszy zmniejszenie kapitału własnego

- zwiększa się kapitał własny- zysk w związku z realnym przychodem

b) koszty utraconych korzyści (implicite) stanowią najbardziej korzystną utraconą alternatywę w związku z zaangażowanymi zasobami

Koszty ekspirowane- koszty przyporządkowane przychodom w celu określenia zysków

Koszty produktu- są ponoszone w obszarze funkcjonalnym produkcji. Są one rozliczne na produkt. Wstępnie osiadają w zapasach. Stają się wtedy składnikiem produkcji w toku lub wyrobów gotowych. Zostają przyporządkowane przychodom (ekspirowane) dopiero z chwilą sprzedaży produktów w danym okresie.

Koszty okresu- są funkcją czasu i są bezpośrednio przyporządkowane przychodom w celu określenia zysku.

W rachunkowości finansowej przyjęto ogólnie, że do kosztów produktu zaliczamy koszty bezpośrednie wytwarzania oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich wytwarzania (nie zalicza się do niech kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu). Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego (kosztów długu).

Koszty produktu dzielą się na: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty bezpośrednie wytwarzania, są to koszty poniesione w obszarze produkcji, które można na podstawie dowodów źródłowych odnieść bezpośrednio na daną jednostkę produktu.

Koszty pośrednie nie można na podstawie dokumentów źródłowych przyporządkować wytwarzanym produktom. Są one rozliczane na wytworzone w danym okresie produkty za pomocą kluczy rozliczeniowych.

Koszty okresu- do nich zaliczamy koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży i ewentualną, nieuzasadnioną część kosztów pośrednich wytworzenia.

- koszty ogólnego zarządu- są związane z utrzymaniem funkcji, zarządzania przedsiębiorstwem

-koszty sprzedaży: koszty pozyskiwania i realizacji zamówień.

Marża brutto- stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży i kosztem pełnym wytworzenia wyrobów sprzedaży (są w kosztach pełnych).

Marża pokrycia- stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a kosztami zmiennymi; marża ta służy do pokrycia kosztów stałych i wypracowania ostatecznego zysku przedsiębiorstwa.

Zarządzanie nie jest możliwe bez wyjaśnienia podstawowych czynników kosztotwórczych.

Czynnik kosztotwórczy- wywołuje koszty danego obiektu kosztowego.

Obiekt kosztowy- może nim być w zależności od potrzeb decyzyjnych- produkt, grupa produktów, klient, grupa klientów, podmiot podstawowy, pomocniczy, proces.

W przedziale zmienności czynnika kosztotwórczego ponoszone sa koszty:

a) zmienne- które zmieniają się proporcjonalnie do zmian czynników kosztowych

b) koszty stałe- których poziom nie ulega zmianie wraz ze zmianami czynnika kosztowego

Dla celów zarządzania musimy rozpoznać czynniki kosztotwórcze i koszty podzielić na zmienne i stałe.

Rachunek kosztów pełnych- koszty bezpośrednie i uzasadniona część pośrednich.

Rachunek kosztów zmiennych- wszystkie koszty zmienne będą kosztami produktu, a koszty stałe nie będą tak jak np. wynagrodzenie kierownika.

Rachunek kosztów superpełnych- na produkty rozlicza się wszystkie koszty operacyjne również koszty sprzedaży i koszty kapitału własnego i obcego.

Rachunek kosztów superzmiennych- w rachunku tym kosztami zmiennymi są tylko koszty materiałów bezpośrednich.

Przychody i koszty przyrostowe- (istotne, relatywne) koszty i przychody to oczekiwane koszty i przychody, które różnią się w związku z rozpatrywanymi jako propozycje programami działań.

Przygody i koszty ugrzęźnięte- przychody już zrealizowane lub koszty już poniesione w związku z obiektem i właśnie dlatego nie mogą być zmienione w związku z rozpatrywanymi jako propozycje programami działań.

Analiza K-W-Z

Założenia:

Można zdefiniować produkt i jego jednostkę; analiza obejmuje jeden produkt bądź zbiór produktów o strukturze niezależnej od rozmiaru sprzedaży; wolumen produkcji zawiera się w obszarze o niezmiennym poziomie zdolności wytwórczej; z kosztów działalności można wydzielić koszty stałe oraz zmienne wprost proporcjonalne do wolumenu produkcji; przychody i koszty mogą być porównane bez zmiany pieniądza w czasie; nie występuje lub nie zmieniają się zapasy produktów gotowych.


Przykładowe prace

Upadek Rzeczpospolitej szlacheckiej

Upadek Rzeczpospolitej szlacheckiej Podaj przyczyny i skutki upadku Rzeczypospolitej. Rok 1795. Trzy potęgi – Austria, Rosja i Prusy, dokonały III rozbioru Polski. Wymazały one tym samym jedno, z największych państw Europy. Bezpośrednią przyczyną tego była nieudana insure...

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę 1. Zdarzenia mogące spowodować ustanie stosunku pracy a) rozwiązanie umowy o pracę b) rozwiązanie stosunku zaistniałego z mianowania, powołania lub wyboru c) wygaśnięcie z mocy prawa 2. Rozwiązanie umowy o pracę moż...

Dzieje Narola od powstania do dnia dzisiejszego

Dzieje Narola od powstania do dnia dzisiejszego Miasto Florianów założył w 1585r. Za przywilejem Stefana Batorego- Florian Łaszcz Neledewski syn Stanisława herbu Prawdzic dziedzic Rudy Wołowskiej i Narola Starego, i nazwał je Florianowem. Miasto otrzymało herb Świętego Floriana. ...

Uwaga jej pojęcie, rodzaje i cechy

Uwaga jej pojęcie, rodzaje i cechy Uwaga jest właściwością psychiczną, która odpowiada za kontrolę przebiegu pozostałych procesów i mogąca przyczynić się do polepszenia lub pogorszenia przebiegu pozostałych procesów poznawczych. Nie jest jednym określonym p...

Reakcje chemiczne zachodzące w trakcie biogeochemicznego cyklu azotu.

Reakcje chemiczne zachodzące w trakcie biogeochemicznego cyklu azotu. W otaczającej nas materii obserwujemy ciągłe zmiany. Nieustannie przebiegają najrozmaitsze procesy chemiczne zarówno w materii ożywionej jak i nieożywionej, przy czym między obu rodzajami materii istnieje stały nie...

Podanie do Pana Boga z prośbą o dokonanie kilku zmian w świecie.

Podanie do Pana Boga z prośbą o dokonanie kilku zmian w świecie. Podanie. Anna Kowalska Kraków,2006.11.08 ul.Kolorowa 11/11 31-111 KRAKÓW Szanowny Panie Boże! Zwracam sie z ogromna prosba do Ciebie Najwiekszy Stwórco Wszystkiego. Kiedy czasami zastanawiam sie nad Twoim dziele...

Kultura Średniowiecza.

Kultura Średniowiecza. Jedność w różnorodności — to zdawałoby się główna cecha kultury średniowiecznej Europy. Jedność ta była co prawda rozdarta między cywilizacją Zachodu a światem prawosławia. Nie na tyle jednak rozdarta, aby spór kości...

Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje

Odpowiedzialność pracownika i jej rodzaje Odpowiedzialność pracownika 1.Odpowiedzialność pracownika. Wyróżniamy 3 rodzaje odpowiedzialności pracowników: - odpowiedzialność porządkową -odpowiedzialność dyscyplinarną - odpowiedzialnoś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry