• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści&...

Nawigacja

Ściąga z rachunkowościŚciąga z rachunkowości
Koszt- oznacza wyrażone w pieniądzu zużycie zasobów w związku z wytworzeniem i sprzedażą produktów i realizowaniem innych celów organizacji

Wyróżnia się dwie kategorie kosztów:

a) koszty związane z przeszłym, bieżącym lub przyszłym wypływem pieniądza (eksplicite). Wywołują one określone skutki bilansowe

- zmniejszenie określonego składnika aktywów towarzyszy wzrost stanu produktów

- wzrostowi składnika zasobów towarzyszy wzrost stanu produktów

-zmniejszenie aktywów towarzyszy zmniejszenie kapitału własnego

- wzrost składników zasobów towarzyszy zmniejszenie kapitału własnego

- zwiększa się kapitał własny- zysk w związku z realnym przychodem

b) koszty utraconych korzyści (implicite) stanowią najbardziej korzystną utraconą alternatywę w związku z zaangażowanymi zasobami

Koszty ekspirowane- koszty przyporządkowane przychodom w celu określenia zysków

Koszty produktu- są ponoszone w obszarze funkcjonalnym produkcji. Są one rozliczne na produkt. Wstępnie osiadają w zapasach. Stają się wtedy składnikiem produkcji w toku lub wyrobów gotowych. Zostają przyporządkowane przychodom (ekspirowane) dopiero z chwilą sprzedaży produktów w danym okresie.

Koszty okresu- są funkcją czasu i są bezpośrednio przyporządkowane przychodom w celu określenia zysku.

W rachunkowości finansowej przyjęto ogólnie, że do kosztów produktu zaliczamy koszty bezpośrednie wytwarzania oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich wytwarzania (nie zalicza się do niech kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu). Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego (kosztów długu).

Koszty produktu dzielą się na: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty bezpośrednie wytwarzania, są to koszty poniesione w obszarze produkcji, które można na podstawie dowodów źródłowych odnieść bezpośrednio na daną jednostkę produktu.

Koszty pośrednie nie można na podstawie dokumentów źródłowych przyporządkować wytwarzanym produktom. Są one rozliczane na wytworzone w danym okresie produkty za pomocą kluczy rozliczeniowych.

Koszty okresu- do nich zaliczamy koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży i ewentualną, nieuzasadnioną część kosztów pośrednich wytworzenia.

- koszty ogólnego zarządu- są związane z utrzymaniem funkcji, zarządzania przedsiębiorstwem

-koszty sprzedaży: koszty pozyskiwania i realizacji zamówień.

Marża brutto- stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży i kosztem pełnym wytworzenia wyrobów sprzedaży (są w kosztach pełnych).

Marża pokrycia- stanowi różnicę pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a kosztami zmiennymi; marża ta służy do pokrycia kosztów stałych i wypracowania ostatecznego zysku przedsiębiorstwa.

Zarządzanie nie jest możliwe bez wyjaśnienia podstawowych czynników kosztotwórczych.

Czynnik kosztotwórczy- wywołuje koszty danego obiektu kosztowego.

Obiekt kosztowy- może nim być w zależności od potrzeb decyzyjnych- produkt, grupa produktów, klient, grupa klientów, podmiot podstawowy, pomocniczy, proces.

W przedziale zmienności czynnika kosztotwórczego ponoszone sa koszty:

a) zmienne- które zmieniają się proporcjonalnie do zmian czynników kosztowych

b) koszty stałe- których poziom nie ulega zmianie wraz ze zmianami czynnika kosztowego

Dla celów zarządzania musimy rozpoznać czynniki kosztotwórcze i koszty podzielić na zmienne i stałe.

Rachunek kosztów pełnych- koszty bezpośrednie i uzasadniona część pośrednich.

Rachunek kosztów zmiennych- wszystkie koszty zmienne będą kosztami produktu, a koszty stałe nie będą tak jak np. wynagrodzenie kierownika.

Rachunek kosztów superpełnych- na produkty rozlicza się wszystkie koszty operacyjne również koszty sprzedaży i koszty kapitału własnego i obcego.

Rachunek kosztów superzmiennych- w rachunku tym kosztami zmiennymi są tylko koszty materiałów bezpośrednich.

Przychody i koszty przyrostowe- (istotne, relatywne) koszty i przychody to oczekiwane koszty i przychody, które różnią się w związku z rozpatrywanymi jako propozycje programami działań.

Przygody i koszty ugrzęźnięte- przychody już zrealizowane lub koszty już poniesione w związku z obiektem i właśnie dlatego nie mogą być zmienione w związku z rozpatrywanymi jako propozycje programami działań.

Analiza K-W-Z

Założenia:

Można zdefiniować produkt i jego jednostkę; analiza obejmuje jeden produkt bądź zbiór produktów o strukturze niezależnej od rozmiaru sprzedaży; wolumen produkcji zawiera się w obszarze o niezmiennym poziomie zdolności wytwórczej; z kosztów działalności można wydzielić koszty stałe oraz zmienne wprost proporcjonalne do wolumenu produkcji; przychody i koszty mogą być porównane bez zmiany pieniądza w czasie; nie występuje lub nie zmieniają się zapasy produktów gotowych.


Przykładowe prace

Komisja Edukacj Narodowej.

Komisja Edukacj Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej została powołana w 1773 roku i była jednym z pierwszych ministerstw oświatowych w Europie. Powstała po rozwiązaniu zakonu jezuitów, miała przejąć prowadzone przez ten zakon szkoły i opracować zasady programowe nowego syst...

Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw i źródła ich finansowania

Potrzeby inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw i źródła ich finansowania Przedsiębiorstwa potrzebują funduszy zarówno na rozpoczęcie działalności, jak i na jej kontynuację. Wydatki pieniężne na cele bieżące i rozwojowe mogą być przez nie f...

Tragedia grecka i teatr grecki

Tragedia grecka i teatr grecki Tragedia Prehistoria owego gatunku literackiego nie jest dla nas całkiem jawna, ale sporo nawet w pół-mroku możemy wyśledzić. W samej greckiej nazwie tragodia błyska nam jeden z tropów. Znaczy ona: pieśń (ode) kozłów (tragoi). Słyszymy, ż...

Czy poświęcenie się jakiejś idei zawsze wymaga wyrzeczeń?

Czy poświęcenie się jakiejś idei zawsze wymaga wyrzeczeń? Poświęcenie się idei wymaga wyrzeczeń. Podążając ścieżką, która prowadzi nas do wcześniej obranego celu zgodnego z ideą, której się poddajemy musimy podjąć wiele decyzji, o...

List motywacyjny

List motywacyjny Herr Stickel Bewerbung um eine Stelle fr Kellner ? Ihre Anzeige in der ?Bamberger Zeitung? vom 2.09.2006 Sehr geehrte Herr Stickel, mit groen Interesse habe ich die Stellenanzuge fr Kellner gelesen. Da mich diese Beruf-Stelle sehr interessiert, mchte ich mich gern bei Ihnen dafr bewrben. Obwohl ich ...

Dym tytoniowy - składniki, fakty, choroby

Dym tytoniowy - składniki, fakty, choroby DYM TYTONIOWY Dym tytoniowy składa się z prawie 4 tysięcy związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także dotyczy wszystkich tych osób (mę...

"Nie-Boska komedia" jako wyraz opinii Zygmunta Krasinskiego o rewolucji społecznej

"Nie-Boska komedia" jako wyraz opinii Zygmunta Krasinskiego o rewolucji społecznej W świecie współczesnym Zygmuntowi Krasińskiemu było wiele rewolucji zarówno niepodległościowych, jak i społecznych. Dzięki swym podróżom po Europie poznał co to jest rewolucja i wiedział,...

Pluton - ostatnia planeta Układu Słonecznego

Pluton - ostatnia planeta Układu Słonecznego Pluton - ostatnia odkryta planety Układu Słonecznego Planeta? Czy może duża asteroida? Pluton ma największy mimośród i nachylenie orbity do ekliptyki ze wszystkich planet. Dawniej uważano, że taka orbita Plutona spowodowana jes...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry