• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści...

Nawigacja

Ściągi z prawa karnego i postępowania karnegoŚciągi z prawa karnego i postępowania karnego


prawo karne- to pojęcie zbiorcze, jest gałęziom prawa obejmującą swoim zakresem kilka rżnych działw. generalnie rzecz biorąc , prawo karne to gałąź prawa określająca to co jest przestępstwem, jak prowadzić postępowanie w sprawie o to przestępstwo i jak wykonywać orzeczone przez sąd kary.

DZIAŁY PRAWA KARNEGO

prawo karne materialne

p.k. procesowe

p.k.wykonawcze

p.k.skarbowe

p.k.wojskowe

p.k.o wykroczeniach

P.K.MATERIALNE

określa:

zasady odpowiedzialności karnej

czyny będące przestępstwami

kary grożące za popełnienie przestępstw

środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego

P.K.PROCESOWE

określa:

reguły postępowania organw ścigania karnego oraz sądw i innych organw państwowych zmierzających do -ustalenie i wykrycia czynu-ustalenia i wykrycia sprawcy czynu-zastosowania wobec sprawcy czyny kary lub innych prawem przewidzianych środkw

P.K.WYKONAWCZE

określa:

tryb wykonywania kar orzeczonych za popełnione przestępstwa

uprawnienia osb skazanych

zasady wykonywania środkw zapobiegawczych np. tymczasowego aresztowania

P.K.SKARBOWE

określa:

reguły odpowiedzialności za popełnianie przestępstw i wykroczeń skarbowych tj. czynw naruszających interesy Skarbu Państwa w zakresie podatkw, ceł, obrotu dewizowego oraz gier losowych i totalizatorw

reguły postępowania organw ścigania karnego oraz sądw i innych organw państwowych zmierzające do ustalenia odpowiedzialności sprawcy czynu i zastosowania odpowiedniej kary

P.K.WOJSKOWE

określa:

przestępstwa związane z naruszeniem dyscypliny woskowej lub działalności w wojsku

odmienność w zakresie odpowiedzialności za te czyny osb wojskowych i cywilnych

odmienność w zakresie zasad postępowania w przedmiocie tej odpowiedzialnosci

P.K.WYKROCZEŃ

określa:

reguły odpowiedzialnosci za popełnienie wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń

reguły postępowania organw ścigania karnego oraz sądw i innych organw państwowych zmierzające do ustalenia odpowiedzialnosci sprawcy czynu i zastosowania odpowiedniej kary

FUNKCJE PRAWA KARNEGO

Sprawiedliwościowa.

U genezy prawa karnego leży zaspokojenie poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej oraz jego rodziny a także- oglnie całego społeczeństwa;kara odpłatna

2. Ochronna.

P.K. służyć ma ochronie pewnych dbr ktrych istnienia i respektowanie składa się na ustalony porządek społeczny.

3. Gwarancyjna.

P.K. powinno wyraźnie określać co jest przestępstwem, wskazać wyraźnie reguły odpowiedzialności za zachowanie ktrych p.k. nie uważa za przestępstwo .

NULLUM CRIMEN SINE LEGE -nie ma przestępstwa bez ustawy.

ZASADY P.K

1. Odpowiedzialnosći karnej za czyn.

odpowiedzialność karna jest konsekwencją popełnienia przez człowieka czynu ( działania lub zaniechania).

WYJĄTEK!!

odpowiedzialność podmiotw zbiorowych

2. zasada winy

sprawca czyny ponosi odpowiedzialność tylko wtedy gdy z popełnienia czynu można uczynić mu zarzut. WYJATEK!! odpowiedzialnosć podmiotw zbiorczych ponoszących odpwiedzialność na zasadzie winy w wyborze i winy w nadzorze.

3. zasada odpowiedzialnosći indywidualnej i osobistej

odpow. może ponieść wyłącznie indywidualny sprawca czynu

odpow. może mieć charakter wyłącznie osobisty i dolegliwość dotykać powinna wyłącznie sprawce.

4. zasada humanitaryzmu

wymierzona kara odpow. musi uwzględniać godność człowieka

najwyższym dobrem człowieka

kara nie może wyrządzać zbędnych dolegliwości ponad potrzebę

5.zasada nullum crime sine lege

odpow. karnej podlega ten tylko kto dopuścił sie czyny zabronionego przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia

czyn może określać wyłącznie ustawa( nullum crimen sine lege poenali anteriorum)

Z zasady tej wynikają:

nullum crimen sine lege scripta(zapisane w ustawie)nullum crimen sine lege certa(zapisane dokładnie)

zakaz analogii na niekorzyść oskarżonego

nulum crimen sine lege praevia, lex retro nom agit( usatwa wprowadzając odpow. lub ja zastrzeżając nie moze działać wstecz)

nulla poena sine lege(nie ma kry bez ustawy)

PRZESTĘPSTWO

CECHY PRZESTĘPSTWA

Przedmiot prze stępstwaoglny- porządek prawny państwa

rodzajowy- możemy dokonywać rutyfikacji przestępstw . Możemy wyrżnić jakieś podgrupy , np. przestępstwo przeciwko wolności

konkretny- konkretyzacja przedmiotu rodzajowego

2. Strona przedmiotowa

Daje odpowiedz na pytanie jak sprawa działa??.

przestępstwo kwalifikowane

przestępstwo podstawowe

prz. uprzywilejowane- wypadek mniejszej wagi

3. Podmiot

To ten ktry popełnił czyn . Są powszechne i indywidualne. Wiek 17 lat - osoba ta jest dorosła w prawie karnym. Wiek 15 lat jeżeli popełnia czyn jest traktowana jako dorosła

4. Strona podmiotowaPOCZYTALNOŚĆ

Bez poczytalności nie ma winy!!!

Człowiek poczytalny jest w stanie rozpoznać znaczenie czynu i pokierować swoim postępowaniem .

Choroba psychiczna to nie to samo co niepoczytalność.

Dla skazania jest ustalenie poczytalności , gdyby był nie poczytalny nie ma kary. Jeżeli sprawca w czasie popełnienia czynu był poczytalny a teraz nie jest postępowanie wwczas zawiesza sie do momentu wyzdrowienia.

1.KARA

2.ŚRODKI KARNE

3.ŚRODKI PROBACYJNE

Ad.1

kara ograniczenia wolności (nie dłużej niż 2 lata)

kara grzywna( stawki dzienne ktre wyznacza sąd)

kara pozbawienia wolności (3 miesiące do 15 lat)

25 lat pozbawienia wolności

dożywocie

Nie ma kary np 16 lat albo 23 lata. w Polskim prawi nie ma kary śmierci.

PROCES KARNY

Prawo procesowe- jest to przewidziane prawem zachowanie organw państwa i innych uczestnikw procesu zmierzające do :

wykrycie i ustalenie czynu przestępstwa

wykrycie i ustalenie sprawcy czynu przestępczego( imię nazwisko opinie karalność)

wymierzenia sprawcy kary lub zastosowania innych środkw albo do uniewinnienia oskarżonego

TOK PROCESU KARNEGO

1.postępowanie przygotowawcze(np . prokurator przygotowuje materiał dowodowy dla sądu).

2. Postępowanie przed sądem

3. Postępowanie wykonawcze

. Postępowanie przed sądem I instancji ( przed post. przed sądem)

Postępowanie przed

sądem II instancji ( po postępowanie przed sądem).

w sprawach postępowania prywatnego nie toczy się post. przygotowawcze

jeżeli wyrok sie uprawomocnił w I instancji to nie będzie postę. przed sadem II instancji

moze sie zdarzyć że postę. przygotowawcze zakończy bieg procesu np. śmierć sprawcy

zdarzają sie nawroty czyli powtrne prowadzenie faz

sąd I instancji moze wydać wyrok( skazujący, uniewinniający )ale może sie także zwrcić do postę. przygotowawczego

organ procesowy nie może wydać decyzji merytorycznej(winny czy niewinny) gdy nie został zebrany cały materiał dowodowy. trzeba mieć pewność.

POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE

postępowanie przygotowawcze:

-sensu stricto

- sensu largo

post. in rem- w sprawie

post. in personom - przeciwko osobie

ETAPY

*wszczęcie postę.- może mieć charakter formalny i merytoryczny.

*ujawnienie sprawcy

*przedstawienie zarzutw określonej osobie, będzie występować jako podejrzany i będzie posiadać uprawnienia podejrzanego

*zamknięcie post.

*akt oskarżenia -jest to niezmienny materiał dowodowy , prokurator ma 14 dni na jego sporządzenie

Między przedstawieniem zarzutw a zamknięciem postępowania jest WPROWADZENIE DOWODW- świadczących o czynie.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM I INSTANCJI

1.Oddanie przez sąd pod sąd- istnieją podstawy do wniesienia oskarżenia do sądu. Jest to faza przygotowawcza realizowana przed ogłoszeniem aktu oskarżenia. Ustala sie

*skład sądu

*miejsce rozprawy

*osoby ktre były wezwane

2. Część wstępna rozprawy-

*zbadanie obecności osb wezwanych

*oświadczenie oskarżonego

3.Przewd sądowy

4. Wyrokowanie

ETAPY

1.Wniesienie aktu oskarżenia

2. Badanie warunkw formalnych aktu oskarżenia; posiedzenie przed rozprawą

3.Wywołanie sprawcy

4. Rozpoczęcie przewodu sądowego- odczytanie aktu oskarżenia , nie może ulec zmianie skład sędziowski

i przedmiot oskarżenia

5. Postępowanie dowodowe

6.*Narada

*Głosowanie

*Ogłoszenie

7. Zamkniecie przewodu sądowego

8. Czynności końcowe

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

Postęp. a quo

sąd I instancji bada czy skarga została wniesiona w terminie w określonej formie

Post. ad quem

Sąd II instancjiPRZEDMIOT PROCESU KARNEGO (o co toczy sie proces)

TEORIA S.ŚLIWIŃSKIEGO

-roszczenie przysługujące państwu w stosunku do sprawy przestępstwa( tzw. ius puniendi(prawo karania)) niefunkcjonuje w przypadku uniewinnienia

TEORIA L. SCHAFFA

- to co ma być dopiero ustalone i rozstrzygnięte (okoliczność czy przestępstwo za ktrego istnienia powołuje się oskarżenie istnieje lub nie istnieje obiektywnie)

TEORIA M. CIEŚLAK

-kwestia prawna ktrej załatwienie (rozstrzygnięcie) jest zdaniem postę.

(inaczej)

-kwestia odpowiedzialnośći prawnej sprawcy czynu przestępczego

*odpowiedzialność prawna : karna i cywilna

NIEZMIENNOŚĆ PRZEDMIOTU PROCESU

*przedmiot procesu określony za pomocą dwch elementw

-opis czynu(element stały)

-kwalifikacji prawnej czynu(element zmienny)

*skoro kwalifikacja prawna czynu może ulegać zmianie(nawet w postępowaniu odwoławczym) zatem najistotniejszy jest opis czynu

*opis czynu zamieszczany jest w kilku decyzjach procesowych

Poniżej są zmienne

-postanowienie o wszczęciu postępowania

-postanowienie o przedstawieniu zarzutw

To są

a8c8

stałe

-akcie oskarżenia

-wyrok

*kryteria tożsamości

-pozytywnego wymagają badania każdego elementu bo koniunkcja jest wtedy i tylko wtedy prawdziwa gdy wszystkie jej człony są prawdziwe

-negatywne(wystarczy ze jeden element jest fałszywy, by całe twierdzenie było fałszywe)

M.CIEŚLAK przyjoł trzy kryteria tożsamości:

1. rżność podmiotw czynu ( oskarżono A a skazany został B)

2. rżność przedmiotw ochrony ( np. przestępstwa przeciwko mieniu -przest. przeciwko życiu i zdrowiu)

3.kryterium ocenne- jeżeli wg. rozsądnej życiowej oceny , obu opisw nie mogą uznać za opis tego samego zdarzenia faktycznego

*akt oskarżenia wyznacza program dla sądu( wyznacza mu granice przedmiotowe i podmiotowe, nie wolno mu wyjść za te granice)

ZASADY PROCESU KARNEGO

1.Zasady związane z wszczęciem procesu

*ZASADA ŚCIGANIA Z URZĘDU

- ściganie przestępstwa ściganego z urzędu odbywa sie przez organy państwa niezależnie do woli( a także niekiedy wbrew woli)pokrzywdzonego Art 9 $ 1

- dotyczy całego biegu postępowania, a nie tylko jego wszczęcia

-niekiedy ściganie z urzędu jest uzależnione od spełnienia określonego warunku ( np. gdy ściganie uzależnione jest od zezwolenia)

WYJĄTKI!

- ściganie z oskarżenia prywatnego tj. na skutek wniesienia prywatnego aktu oskarżenia) art.212$1

-ściganie na wniosek art 12 $1

pokrzywdzonego(względne wnioskowe , bezwzględne wnioskowe)

dowody jednostki art 343 $ 1

organy opieki społecznej lub właściwej instytucji art 209 $ 1,2

*ZASADA LEGALIZMU I OPORTYNIZMU

-legalizmu -obowiązek ścigania przestępstw ściganych z urzędu art 10 $1 ;art14 $2(bywa mylona z zasadą ścigania z urzędu)

- oportunizmu- w razie istnienia odpowiednich podstaw

można rozważyć rezygnację ze ścigania (rezygnuje z realizacji obowiązku)

PRZYKŁADY

a. umożenie z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości

b. warunkowe umożenie poste.

c. umożenie absorpcyjne

*ZASADA SKARGOWOŚCI

- dotyczy wyłącznie postępowania jurydykcyjnego

-kwestia czy sąd wszczyna postępowanie z urzędu czy dopiero wtedy gdy z żądaniem ukarania wystąpi uprawniony podmiot

- w polskim prawie karnym na żądanie uprawnionego podmiotu

-postęp. sądowe wszczyna skarga uprawnionego podmiotu, nie ma więc potrzeby wydania stosownej decyzji

Rodzaje skarg

- zasadnicze np. akt oskarżenia ,pozew cywilny, wniosek o zastosowanie środka zabezpieczającego

-etapowe np. skarga apelacyjna, zażalenie, skarga kasacyjna

Rodzaje aktw oskarżenia

- zwyczajny (w

postępowniu

zwyczajowym)

-szczeglne

*skrcony ( w pos. uproszczonym)

*uproszczony(w pos. prywatnoskargowym)

-urogaty aktu oskarżenia

*wniosek o warunkowe uznanie postę.

*wniosek o ukaranie

2.Zasady dotyczące postępowania dowodowego

*ZASADA PRAWDY MATERIALNEJ

-dotyczy wyłącznie stanu faktycznego sprawy i dokonywania ustaleń faktycznych w procesie

-dyrektywa prowadzenia postępowania w taki sposb aby ustalenia faktyczne były zbliżone do prawdy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe

-prawda absolutna jest w ogle niepozwada to zaś oznacza że organy procesowe mogą jedynie ukształtować sąd o rzeczywistości ktry jest ( tej rzeczywistości) bliższy lub dalszy

-organ procesowy na każdym etapie postępowania karnego jest zobowiązany do aktywnego poszukiwania , wprowadzenia i przeprowadzenia dowodw, w celu

poczynienia ustaleń faktycznych zgodnych z prawdą

-ta aktywność wyraża sie dyrektywą instrukcyjności

*ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI

-dyrektywa zgodnie z ktrą organy procesowe powinny stykać się z przeprowadzonymi dowodami bezpośrednio

-ma ścisły związek z dyrektywą prawdy materialnej

-przybiera postać 3 wytycznych:

1. opieranie ustaleń na dowodach przprowadzonych na rozprawie

2.sąd powinien stykać z dowodami w sposb bezpośredni

3. korzystać należy przede wszystkim z dowodw pierwotnych nie odrzucając pochodnych

-zasada ta nie została skodyfikowanaPrzykadowe prace

Biografia - Jzef Piłsudski - zyciorys.

Biografia - Jzef Piłsudski - zyciorys. Piłsudski Jzef Klemens, pseudonimy Wiktor, Mieczysław (1867-1935), działacz niepodległościowy, polityk, mąż stanu, marszałek. Pochodził z niezamożnej rodziny ziemiańskiej o starych tradycjach niepodległościowych. 1886...

Biografia - Tadeusz Rżewicz Twrczość w oraz o czasie wojny i po niej-referat

Biografia - Tadeusz Rżewicz Twrczość w oraz o czasie wojny i po niej-referat Rok 1939 Rok 1939 w poezji Rżewicza rysuje się jako istotny i trwały zwrot w życiu młodego poety i w życiu pokolenia. Nawet jedyne, co pozostało godnego: walka z wrogiem, walka z faszyzmem, s...

Poczatli panstwa polskiego

Poczatli panstwa polskiego PRAHISTORIA Pierwsze ślady bytowania człowieka na ziemiach pol. pochodzą sprzed ok. 400–500 tys. lat (Trzebnica) i są związane z homo erectus. Następne to środkowopaleolityczne znaleziska sprzed ok. 200–40 tys. lat odkryte w południowej Polsce (g&...

Zbigniew Herbert - biografia.

Zbigniew Herbert - biografia. Urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie. W 1938 roku rozpoczął naukę we lwowskim Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego. W czasie okupacji, w 1942 roku Herbert ukończył szkołę podchorążych Armii Krajowej. Rok pźniej zdał ma...

Biografia - Adam Mickiewicz

Biografia - Adam Mickiewicz RokWydarzenia w życiu Adama Mickiewicza 1798 24 XII - Urodził sie prawdopodobnie w Zaosiu, Adam Bernard Mickiewicz, syn Mikołaja i Barbary z Majewskich. 1807 VIII - Rozpoczęcie przez Mickiewicza nauki w szkole dominikańskiej w Nowogrdku 1811 IX-X Nad Nowogrdkie...

Wpływ rządu i banku centralnego na gospodarkę.

Wpływ rządu i banku centralnego na gospodarkę. Podmiotem gospodarczym, ktry może wpływać na funkcjonowanie gospodarki w celu osiągnięcia konkretnych celw, jakimi są choćby zmniejszenie stopy bezrobocia czy obniżenie inflacji, jest rząd. Wykorzystuje on w tym celu wiele i...

Charakterystyka Baroku

Charakterystyka Baroku Nazwa barok, jak wiadomo, pochodzi z włoskiego barocco, co znaczy: dziwaczny. Skąd zaś się wzięło owo barocco? Było wiele prb znalezienia genezy słowa. Ostatecznie ustaliło się mniemanie, iż wywodzi się ono z portugalskiego barrueca, nazwy...

Prawo międzynarodowe

Prawo międzynarodowe umowa- porozumienie międz. zawarte między państwami w formie pisemnej, regulowane przez pr. międz. ujęte w 1 dokumencie lub w kilku, bez wzgl. na nazwę (traktat, układ, porozumienie). skład: tytuł, wstęp, część merytoryczna, postano...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry