• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ścia...

Nawigacja

Ściaga do bierzmowaniaŚciaga do bierzmowania
WIARA,

postawa psychiczna wyznawców religii polegająca na przeświadczeniu o prawdziwości zawartych w jej doktrynie twierdzeń i o ich szczególnej wartości egzystencjalnej dla jednostki ludzkiej i społeczeństwa; wg chrześcijaństwa — postawa człowieka wobec Boga, który objawia mu samego siebie jako osobę oraz ujawnia swą zbawczą wolę.BÓG,

bóstwo, najdoskonalsza istota duchowa będąca Stwórcą, najwyższym Sędzią i Panem wszelkiego stworzenia; główny przedmiot kultu religijnego i ostateczny cel człowieka; w religiach monoteistycznych mocno akcentowany aspekt osobowy Boga (w chrześcijaństwie 3 osoby w Trójcy Świętej); centralne pojęcie w refleksji teologicznej i w niektórych systemach filozoficznych; w religiach politeistycznych — panteony bogów z głównym bogiem na czele.BÓG OJCIEC,

w teologii chrześcijańskiej pierwsza Osoba Boska w Trójcy Św.; Ojciec Jezusa Chrystusa i Ojciec wszystkich stworzeń.BIERZMOWANIE,

jeden z sakramentów, który udoskonala łaskę chrztu, utwierdza w wierze, umacnia więź z Kościołem i włącza w pełni daną osobę w posłannictwo Kościoła.GRZECH,

w religiach monoteistycznych termin oznaczający złamanie nakazu lub zakazu ustanowionego przez Boga; w chrześcijaństwie świadome i dobrowolne sprzeciwienie się woli Boga, które wymaga nawrócenia i pokuty; grzech pierworodny — grzech popełniony przez pierwszych rodziców Adama i Ewę, obciążający całą ludzkość.KRZYWOPRZYSIĘSTWO,

złożenie fałszywych zeznań pod przysięgą.SAKRAMENT,

w chrześcijaństwie ustanowiony przez Chrystusa widzialny znak, przez który człowiek uzyskuje łaskę Bożą; Kościoły katolicki, starokatolicki i prawosławny uznają 7 sakramentów (chrzest, pokuta, komunia święta, bierzmowanie, małżeństwo, kapłaństwo, namaszczenie chorych); Kościoły protestanckie tylko 2 sakramenty (chrzest i komunię świętą).MSZA,

w Kościele katolickim i prawosławnym główny akt kultu, w którym uobecniana jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu; najważniejszą częścią mszy jest liturgia eucharystyczna jako ofiara chleba i wina (ofiarowanie, przeistoczenie, komunia).KALENDARZ KOŚCIELNY,

oparty na systemie słonecznym (długość roku) i księżycowym, wyznaczającym datę Wielkanocy i zależnych od niej świąt; dzieli rok na okresy liturgiczne i 7-dniowe tygodnie; daty dzienne określa imionami świętych lub nazwami świąt stałych i ruchomych.PIEKŁO,

w kosmologii i eschatologii wielu religii (zoroastryzm, judaizm, chrześcijaństwo, islam i inne) miejsce czasowej lub wiecznej kary pozagrobowej; zwykle przedstawiane obrazowo jako kraina podziemna, siedziba złych duchów i dusz potępionych; w teologii chrześcijańskiej skutek całkowitego zerwania z Bogiem.NIEBO, teol.

stan zbawienia ludzi pojednanych z Bogiem przez Jezusa Chrystusa (wg dawnej teologii — miejsce, gdzie przebywają zbawieni); niebo jest obcowaniem zbawionych z Bogiem.DUCH ŚWIĘTY,

w teologii chrześcijańskiej trzecia Osoba Boska w Trójcy Świętej; święto na pamiątkę zesłania Ducha Świętego — Pięćdziesiątnica (Zielone Święta).ŚWIATOPOGLĄD,

zespół ogólnych przekonań i twierdzeń (składających się na spójny i całościowy obraz), dzięki którym człowiek tłumaczy istotę świata, wyjaśnia rację jego istnienia, stara się zrozumieć siebie i innych oraz ustalić cel i sens swego życia.


Przykładowe prace

Humanizm we fraszkach Kochanowskiego

Humanizm we fraszkach Kochanowskiego Humanizm był nurtem epoki Odrodzenia, stawiającym człowieka w centrum świata, głoszącym wiarę w potęgę i wszechstronność ludzkiego umysłu, wolność człowieka połączoną z wysokimi wymaganiami wobec siebie,...

Interwencjonalizm Państwowy

Interwencjonalizm Państwowy UDZIAŁ OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM FORMY ŻYCIA PUBLICZNEGO *Wstęp: Polska jest krajem demokratyczny. Zgodnie z konstytucją obywatele mają prawo do zrzeszania się i tworzenia różnych organizacji społecznych i samorządowych. (n...

Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska-Curie Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie jako piąte, ostatnie dziecko Władysława i Bronisławy Skłodowskich. Pochodziła z drobnej szlachty. Ojciec, Władysław ukończył Uniwersytet w Petersburgu i był na...

Imiesłowy (ściąga)

Imiesłowy (ściąga) Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobową formą czasownika. Ma znaczenie zbliżone do przymiotnika i odmienia się podobnie jak przymiotnik przez przypadki, liczby i rodzaje. Imiesłowy przymiotnikowe dzielimy na: imiesłowy przymiotnikowy czynne- nazywają...

Historia Nowego Sącza

Historia Nowego Sącza Wczesne średniowiecze na Sądecczyźnie to przede wszystkim funkcjonowanie wielkiego, wielodziałowego grodu w Naszacowicach, który w wiekach IX i X był pierwszym w tym rejonie zalążkiem miasta na prawie rodzimym i stanowił przypuszczalnie centrum jednostki terytor...

Ekopolityka globalna

Ekopolityka globalna 1. POJĘCIE EKOPOLITYKI Ekologia jako nauka o gospodarce przyrody może i powinna wskazywać człowiekowi drogi zabezpieczenia się przed ujemnymi konsekwencjami eksploatacji dóbr naturalnych i całej gospodarki ludzkiej. Ekopolityka zajmuje się gospodarczymi, ekologic...

Literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw i omów problem, analizując wybrane teksty - prezentacja

Literackie dialogi z Bogiem. Przedstaw i omów problem, analizując wybrane teksty - prezentacja Chciałbym zaprezentować państwu temat zatytułowany człowiek w dialogu z bogiem.. na początku chciałbym przytoczyć definicję dialogu. Otóż jest to komunikacja werbalna, kom...

Człowiek istota nieznana

Człowiek istota nieznana Kim jest człowiek? Kogo można tak nazwać? Czy wszyscy ludzie zasługują na tak zaszczytne miano? Nie. Istota ludzka to pojęcie o wiele bardziej złożone niż gatunek. Człowiek przecież to nie tylko organizm. Umie on myśleć, zapamięty...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry