• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści...

Nawigacja

Ściaga z prawoznawstwa - A. ŁopatkaŚciaga z prawoznawstwa - A. Łopatka


PARTIE POLITYCZNEPaństwo jest globalna najważniejszą organizacją danego społeczeństwa. Oprcz niego w tym społeczeństwie istnieją i działają inne organizację, ktre zrzeszają większą lub mniejszą cześć ludności tego kraju. Słowo Partia pochodzi od łacińskiego pars czyli część. W tym przypadku chodzi o część społeczeństwa. W języku polskim stosuje się rwnież inne nazwy partii: stronnictwo, liga, unia. Partia polityczna to dobrowolna organizacja ludzi, ktrzy maja wsplny, co do spraw podstawowych, program kierowania społeczeństwem i zmierzają do realizacji tego programu drogą opanowania aparatu państwowego lub wywierania na niego wpływu w kierunku dla siebie pożądanym. Partia dąży do kierowania społeczeństwem albo samodzielnie albo w koalicji z innymi partiami. Partie polityczne przeszły ogromna ewolucję. Nie tylko uległy zasady ich organizacji wewnętrznej, zmieniła się rwnież ich rola w życiu poszczeglnych państw. Pierwsze partie polityczne powstały w ustroju burżuazyjnym. Partie są organizacyjnymi, ktre opracowują swj program polityczny, mając ku temu odpowiednie doświadczenie. Partie są mechanizmem, mającym duży wpływ na kształtowanie opinii publicznej oraz integracji społeczeństwa. Są rwnież pośrednikiem pomiędzy obywatelem a aparatem państwowym tzw. ciało pośrednie.

Oprcz partii można wyrżnić GRUPY NACISKU, ktre dążą do realizacji własnych celw grupowych, do obrony interesw mniejszych. Maja duże pole do działania szczeglnie tam gdzie kiepsko spisują się partie polityczne. Istnieją nie tylko krajowe grupy nacisku ale rwnież i międzynarodowe, tu należy wymienić Greanpace.

System partyjny stanowią wszystkie partie polityczne, ktre rywalizują ze sobą w walce o sprawowanie władzy w danym kraju. Zdania są podzielone czy do systemu partyjnego należy zaliczyć rwnież te organizacje, ktre nie ubiegają się o władzę ale starają się uczestniczyć w sprawowaniu tej władzy. System partyjny dzielimy na:

system jednopartyjny (w tych krajach gdzie jest jedna partia bądź jeśli jest jedna dominująca nie pozwalająca na tworzenie się innych)

system dwupartyjny (zachodzi wtedy gdy w danym kraju działają dwie partie, ktre na przemian przejmują władzę nad państwem)

system wielopartyjny (mamy do czynienia wtedy gdy w danym kraju istnieje wiele partii politycznych i żadna nie jest silna na tyle aby przejąć odpowiedzialność za państwo. Wtedy starają się łączyć w koalicję, natomiast te partie, ktre nie chce się łączyć należą do opozycji).APARAT PAŃSTWOWYJest to odpowiednio ze sobą powiązany organizacyjnie organ państwowy wraz z obsługującymi go urzędami, zakładami i przedsiębiorstwami. Aparat państwowy najbardziej rozbudowany ma samo państwo. Organem państwa jest osoba bądź grupa osb podejmujących działania władcze ściśle według obowiązującego prawa. Do takich działań należy ustanowienie norm prawnych, wykonywanie aktw stosowania przymusu państwowego, dokonywanie aktw kontroli. Organy państwowe można podzielić następująco:1 wg liczby osb stanowiących dany organ państwowy, tu wyrżniamy organy jednoosobowe (np. prezydent, minister, wojewoda) i kolegialne składające się co najmniej z trzech osb(np. sejm, senat itp)

2. wg kompetencji, tu wyrżniamy kompetencje oglne (np. sejm, rada ministrw) oraz kompetencje branżowe (np. dyrektor wydziału, komendant jednostki policji)

3. organy centralne (te ktrych kompetencje rozciągają się na całe terytorium kraju) i organy terenowe (wojewoda, sąd rejonowy)

4. wg sposobu ich powołania

pochodzące z wyborw (sejm, prezydent)

w drodze nominacji, wyznaczenia na dane stanowisko (wojewoda, prokurator, minister)

5. wg rodzaju ich działalności

organy prawodawcze (parlament),organy zarządzające (rząd), organy sądownicze (sądy),

6. organy kontroli (NIK),

7, organy stosowania przymusu (policja- w wewnątrz kraju, wojsko raczej na zewnątrz kraju).Każdy organ państwowy działa za pomocą konkretnego urzędu. Urząd tj. zespł ludzi środkw technicznych i materialnych wspomagających działanie organw np. sejm jest organem państwa natomiast kancelaria Sejmu jest urzędem wspomagającym prace Sejmu, tak samo sąd jest organem natomiast sekretariat sądu urzędem.

Zakład jest to na stałe wyodrębniona część minia państwowego mająca za zadanie świadczenie nie materialnych usług mających zaspokoić jakieś konkretne potrzeby np. szpital, szkoła itp. Na swoje utrzymanie czerpie środki z budżetu państwa.

Przedsiębiorstwo państwowe jest to utworzona przez państwo jednostka gospodarcza powołana do produkowania dbr materialnych. Ma ono osobowość prawną i jak każde przedsiębiorstwo powołane jest do przynoszenia zysku. Np. przedsiębiorstwem państwowym jest Mennica Państwowa powołana do produkcji monet i banknotw.FUNKCJE PAŃSTWAKażde państwo spełnia określone funkcje. Rżne są podziały funkcji państwa, do najważniejszych jednak należy funkcja wewnętrzna i funkcja zewnętrzna.

Funkcja wewnętrzna- polega na podejmowaniu wszelkich działań w celu utrzymania obecnego systemu społeczno- gospodarczego (tzn. działalności ekonomicznej organizacyjnej, ideologicznej a w razie konieczności za pomocą siły fizycznej). Zadaniem funkcji wewnętrznej jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w kraju.

Funkcja zewnętrzna – polega na podejmowaniu działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa przed zagrożeniem mogących przyjść z zewnątrz państwa. Do tej funkcji należy rwnież wspłpraca z innymi krajami: gospodarcza, naukowa itp.

Pomiędzy tymi funkcjami zachodzi ścisłe powiązanie, trudno sobie wyobrazić państwo, ktre spełnia funkcje zewnętrzna nie panując na sytuacją wewnętrzną kraju.

Oprcz powyżej wymienionych funkcji państwo spełnia rwnież inne są: gospodarczo-organizatorską, socjalną oraz kulturalno-wychowawczą.

Funkcja socjalna - polega na zapewnieniu minimum egzystencji najbiedniejszym, ochrona zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, ochrona środowiska. W szczeglności zapewnienie wszystkim obywatelom w kraju pracy oraz godziwego wynagrodzenia za nią.

Funkcja kulturalna - polega na wspomaganiu rozwoju jednostkę, promowaniu poglądw filozoficznych oraz ideologicznych. W tym celu korzysta z pomocy rżnych organizacji (np. szkł, środkw masowego przekazu).

Funkcja organizatorska- polega na działalności sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu kraju poprzez stwarzanie sprzyjających warunkw dla gospodarczego wykorzystywania bogactw naturalnych, wytyczanie szlakw transportu, zapewnieni bezpieczeństwa systemu pieniężnego itp.NORMA PRAWNAAby wyjaśnić pojęcie normy prawnej należy wytłumaczyć co oznacza słowo norma oraz norma postępowania. A więc norma jest to wzorzec, według ktrego możemy wskazać w pźniejszym etapie zachowania, ktre są zgodne z daną normą, bądź są niezgodne. Natomiast norma postępowania wskazuje komuś jak ma się zachować w danej sytuacji. Norma może wskazać konkretny typ zachowania, może czegoś zabraniać albo może pozostawić wybr adresatowi normy. Normy postępowania możemy wyrżniać wedle rżnych podziałw.

Dzielimy je następująco:

- autonomiczne (gdy adresat i normodawca to ta sama osoba)

- heteronomiczne (gdy normodawca i adresat to dwie rżne osoby)

- indywidualne (dla konkretnej osoby czy sytuacji)

- generalne (gdy odnosi się do wszystkich )

- bezwzględne (określa postępowanie jakie musimy wykonać w danej sytuacji)

- względne (określa postępowanie jakie musimy wykonać w danej sytuacji, chyba że jakiś organ wskaże inne zachowanie w danej sytuacji)

Natomiast NORMA PRAWNA – powinna nam wskazywać konkretnie jak mamy postąpić w danej sytuacji, określając jednocześnie karę jaką otrzymamy jeżeli nie odniesiemy się do danej normy w pożądany sposb. Norma prawna składa się z trzech części: hipotezy, dyspozycji i sankcji. Najważniejsza jest dyspozycja, ktra pokazuje jakiego postępowania oczekuje od nas normodawca. Normy prawne są normami generalnymi tzn. adresatami są wszyscy obywatele kraju.Przykadowe prace

Jeden dzień na Olimpie

Jeden dzień na Olimpie Byłem jeden dzień na Olimpie Nigdy nie zapomnę tego wieczoru, gdy zacząłem czytać zadaną lekturę szkolną Mitologię Jana Parandowskiego. Świat bogw i mitw ukazanych w Mitologii wywarł na mnie ogromne wrażenie. Książka ...

Zinterpretuj wiersz J. A. Morsztyna Do trupa’’ w kontekście konceptyzmu barokowego i poetyki tego okresu

Zinterpretuj wiersz J. A. Morsztyna Do trupa’’ w kontekście konceptyzmu barokowego i poetyki tego okresu Poetyka doby baroku była dość niejednolita pod względem tematyki. Przeplatały się wtedy bowiem rżne nurty począwszy od metafizycznego poprzez sarmacki na dworskim ko&...

Charakterystyka postaci Jorgena Tesmana.

Charakterystyka postaci Jorgena Tesmana. U każdej postaci występującej w dramacie Henrika Ibsena Hedda Gabler można pokazać jej silnie zarysowaną dwoistość. U Jrgena Tesmana cechy ją podkreślające są jeszcze bardziej widoczne niż u innych; przedstawiony zostaje on ...

Proces komunkiacji interpersonalnej.

Proces komunkiacji interpersonalnej. Komunikacja interpersonalna to psychologiczny proces, dzięki ktremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Komunikacja interpersonalna, rozumiana zarwno jako zachowania werbalne jak i niewerbalne, zachodzi nieustanni...

"Ludzie stamtąd" Maria Dąbrowska - streszczenia.

"Ludzie stamtąd" Maria Dąbrowska - streszczenia. "Ludzie stamtąd" czyli spoza rodzinnego domu, spoza dworu, "nie stąd", żyjący obok, a więc ludzie z folwarku, z czworakw, z kolonii, z największej nędzy i biedy. Są to ludzie z najbliższego otocz...

Kazimierz Odnowiciel

Kazimierz Odnowiciel UR.- 25 VII 1016 PANOWANIE- objęcie władzy ok. 1034, wygnanie ok. 1036, powrt ok. 1039, zmarł 19 III 1058 Kazimierz Odnowiciel powrcił ok. 1038-9 roku. Uzyskał on poparcie ze strony cesarza Henryka III, gdyż: cesarz miał od niego zapewnioną pomoc w razie...

Sekty wystepujace w polsce

Sekty wystepujace w polsce Sekty w Polsce - perspektywa społeczna I. Problemy terminologiczne 1. Zdefiniowanie pojęć i terminologii dotyczącej fenomenu tzw. sekt stwarza olbrzymie trudności. Wynika to z faktu, iż z jednej strony zagadnienie to stanowi zrżnicowaną, n...

Ks. Bronisłwa Markiewicz

Ks. Bronisłwa Markiewicz Ks. Bronisław Markiewicz Wybitny wychowawca, salezjanin, ktry posiadła zawodowe przygotowanie do pracy (studia pedagogiczne i psychologiczne we Lwowie, na UJ oraz praktyka w Turynie u boku ks. J. Bosco) Założył kilka placwek opiekuńczo – wychowawczych dl...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry