• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śmi...

Nawigacja

Śmierć na życzenieŚmierć na życzenie


Chorych, jak już raz wspominałem, pielęgnują z wielką miłością; nieżałują im ani lekarstw, ani odpowiedniego pożywienia, byleby przywrcić imzdrowie. Spieszą z pociechą nawet nieuleczalnie chorym: czuwają przy nich,rozmawiają z nimi, wreszcie starają się, jak mogą, sprawić im ulgę.Piękna wizja Morusa zapewne nigdy nie będzie miała prawa bytu.W końcu jest to Utopia, czyli coś idealnego, ale też nieosiągalnego, nie da-jący się wprowadzić w życie pomysł.Śmierć dobrowolna, jak określił ją Morus, była i jest tematemkontrowersyjnym. Większość państw nie decyduje się na ustanowienie prawado eutanazji. Wśrd nich jest rwnież Polska, gdzie w art. 31. Kodeksu Ety-ki Lekarskiej jest wyraźnie napisane: Lekarzowi nie wolno stosować eutana-zji, a także art. 74: Lekarz nie może uczestniczyć w akcie pozbawianiażycia (…). Ponadto lekarz składa Przysięgę Hipokratesa: (…) Nikomu, nawetna żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej dora-dzał (…). Przyrzeczenie lekarskie obejmuje więc służbę życiu i zdrowiuludzkiemu, ale rwnież przeciwdziała cierpieniu, natomiast art. 2. KodeksuEtyki Lekarskiej zawiera słowa niesienie ulgi w cierpieniu.Zapewne w tym znaczeniu ulgą określone zostały środki prze-ciwblowe. Ale czy satysfakcjonują one wszystkich chorych, szczeglnietych, ktrzy wiedzą, że nie ma dla nich ratunku? Na pewno nie jest towystarczający argument dla zwolennikw eutanazji. A jest ich coraz więcej.Jeszcze w 1988 roku prawie połowa (47 %) Polakw odpowiadałanegatywnie na pytanie, czy należy stosować środki wspomagające śmierćosb nieuleczalnie chorych. Wtedy też pozytywnych odpowiedzi udzieliło30 % ankietowanych. Trzynaście lat pźniej, w 2001 roku, za eutanazjąopowiedziało się już 49 % badanych, przeciwnych było 37 % społeczeństwa.Pomimo tych danych temat wciąż należy do jednych z bardziejspornych. Jednak w środowisku medycznym rzadko można się z nim spotkać.Lekarze nie chcą mwić o eutanazji, ktra w naszym kraju jest prawniezakazana (Kodeks Karny: rozdział XIX, Przestępstwa przeciwko życiu i zdro-wiu, art. 150. 1.: Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływemwspłczucia dla niego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcydo 5 lat.) i u wielu osb wywołuje moralne oburzenie.Jest to o tyle dziwne, iż w praktyce prawie każdy dorosły Polakzetknął się osobiście lub pośrednio z brakiem miejsc w szpitalach, środkwmedycznych, słabą kondycją finansową lecznictwa. A przecież, gdyby możliwabyła dobrowolna śmierć, wiele innych osb, ktrych stan nie jest bezna-dziejny, miałoby szanse na wyleczenie, uratowanie, na życie.Chcę rwnież zwrcić uwagę na problem przeszczepiania narządw.Wiele jest przypadkw, gdy osoba umierająca ma szanse, aby stać siępotrzebnym, aby zostać dawcą. Wtedy też zakończenie życia wydaje siębyć mniej bezsensowne, staje się ratunkiem dla innego człowieka.Ważną kwestią jest w tym przypadku sens życia. Należy zastanowićsię, jaki sens ma cierpienie, szczeglnie, gdy wiadomo, że tylko to z życiapozostało.Na wyspie Utopia sprawa wydawała się być o wiele mniej skompliko-wana. Oczywiście chory miał prawo do leczenia, jednak gdy wiadomo było,że zbliża się kres jego życia, a cierpienie jego jest nie do zniesienia,przedstawiciele władz i kapłani namawiali go do wybrania śmierci łagodnejpoprzez uśpienie medykamentami lub z głodu (decyzja należała do pacjenta).Życie kojarzy się przede wszystkim z działaniem, a także z nadzieją.Gdy tego zabraknie, to czy można jeszcze mwić o sensie istnienia?Niestety, powieść Tomasza Morusa nie jest rzeczywistością. Realiasą inne: żyjemy w świecie, ktry podzielony jest na kraję, a to właśnieprawo danego państwa zezwala, bądź nie, na dokonanie wyboru dotyczącegośmierci jednostki. Reasumując, można odnieść wrażenie, że na przykładcierpiący Holender zadecyduje o momencie i sposobie swojej śmierci,kiedy Polak będzie zmuszony przez prawo umierać z blu, najczęściejw swym domu lub hospicjum.Człowiek to jedyna istota świadoma tego, że kiedyś umrze. Inaczejjest ze zwierzętami, ktre w stanie agonalnym poddawane są zazwyczajtak zwanej eutanazji weterynaryjnej. Zwolennicy dobrej śmierci często mo-tywują tak swoje poglądy, że skoro nawet zwierzę ma szansę na łagodneumieranie, to czemu odbiera się ją człowiekowi.Kolejnym tematem, na ktry chcę zwrcić uwagę jest złożoność czło-wieka. Przecież jednostka składa się z duszy i ciała, lecz gdy ciało odma-wia posłuszeństwa, dolegliwości wywołują cierpienie, to dusza niekiedyprzestaje sobie radzić, jest niesprawna, myślenie się zmienia, nie potrafiwygrać z blem.Częściej to ciało pierwsze się załamuje, ale zdarza się rwnież,że bl rodzi się w duszy. I tu pojawia się problem, gdyż o ile eutanazjaosb cierpiących fizycznie jest w wielu krajach legalna, o tyle w wię-kszości z nich dobrowolnej śmierci nie mogą się poddać osoby, u ktrychpowodem blu jest dusza i umysł.Według Kongregacji do Spraw Wiary eutanazji podlegać możeosoba cierpiąca, czyli rwnież taka, ktra przeżywa nie tylko bl fizycz-ny, ale swoje życie ocenia jako nieoptymalne, o niskiej jakości. Krajetakie jak Belgia, nie uważają tych argumentw za wystarczające, podczasgdy przepisy holenderskie stosują definicję watykańską, czyli bl psychicz-ny wywołany okolicznościami życia jednostki może być powodem zabjstwana żądanie.Nie zabijaj – nakazuje piąte przykazanie Dekalogu. O ile Kościłnie zezwala na podanie środkw wywołujących śmierć, o tyle nie przeciw-stawia się dawaniu ulgi w cierpieniu poprzez leki przeciwblowe, nawet,jeżeli z ich powodu zgon nastąpi wcześniej. Wspłczesny katolicyzm nieoczekuje już od umierającego cierpienia, jako odkupienia za grzechy, a wręczwyraża prawo człowieka, aby nie odczuwać nieznośnego blu, gdyż po-mniejsza on siłę moralną, przeszkadza zapałowi duszy i wyniszcza siły moral-ne zamiast je podtrzymywać.Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem za,czy przeciw eutanazji. Co więcej sądzę, że takie pytanie jest błędnie sformuło-wane, gdyż przypadki są zbyt indywidualne. Jestem jednak zdania, że prawonie powinno traktować życia ludzkiego tak oglnie. Żyjemy w kraju, w kt-rym procedury prawne ograniczają wolność wyboru człowieka, brak jestmożliwości decydowania o swoim życiu i śmierci. Uważam, że znowelizo-wanie przepisw prawnych pozwoliłoby wielu osobom na godne umieranie.Bo przecież każdy z nas, wierzący lub nie, młody, czy stary, chory lub zdro-wy, bogaty i biedny ma nadzieję na łagodną śmierć.

BIBLIOGRAFIA:• Szeroczyńska M. Eutanazja i wspomagane samobjstwo na świecie, Krakw 2004 r.• Kodeks Etyki Lekarskiej• Przysięga Hipokratesa• Kodeks Karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.)Gdańsk, 21.01.05.Przykadowe prace

Einkufe/ Taschengeld

Einkufe/ Taschengeld Einkaufen gehrt bestimmt zum tglichen Leben. Einigen Menschen macht es Spa, andere dagegen finden daran gar keinen Gefallen (zadowolenie). Beim Ausverkauf sind viele Menschen glcklich, dass sie etwas Billiges kaufen knnen. Es gibt aber auch Menschen, die sich ber das Gedrnge in den Geschften rgern...

"Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże" - zinterpretuj tę myśl w oparciu o "Dziady" Mickiewicza.

"Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże" - zinterpretuj tę myśl w oparciu o "Dziady" Mickiewicza. Dziady był to ludowy zwyczaj białoruski ku czci zmarłych przodkw. Duchowieństwo zarwno katolickie jak i prawosławne nie akceptowa...

Zaskocz swojego nauczyciela od polskiego - zetaw pytań i odpowiedzi

Zaskocz swojego nauczyciela od polskiego - zetaw pytań i odpowiedzi S p i s p y t a ń: 1. Omw postawę stoicką i epikurejską. 2. Przedstaw dokładnie budowę tragedii antycznej. 3. Omw cechy epopei. 4. Wyjaśnij pochodzenie i znaczenie wyrażeń: "nić Ariadn...

Streszczenie - Kamizelki Bolesława Prusa

Streszczenie - Kamizelki - Bolesława Prusa "Kamizelka" Bolesława Prusa opisuje wielką miłość dwojga ludzi, ich wzajemne relacje oraz życie z ciężką chorobą w cieniu kłamstwa. Głwny bohater to ciężko chory i umierający człowiek, ktry kiedy za...

Narkotyki

Narkotyki Większość środkw uzależniających, negatywnie wpływa na funkcje mzgu, nawet jeśli są zażywane wyłącznie w celach towarzyskich. Substancje uzależniające upośledzają zdolności mentalne, takie jak myślenie, koncentracja, czuwanie, d...

Program rozwoju turystyki na lata 2007-2013

Program rozwoju turystyki na lata 2007-2013 PROGNOZY ROZWOJU TURYSTYKI NA LATA 2007-2013 Kreacja oraz rozwj konkurencyjnych produktw turystycznych stanowi jeden z najważniejszych obszarw Strategii.... Tworzenie i rozwj zrżnicowanej i konkurencyjnej rynkowo oferty produktw stanowi priorytetowe do roku 2020 ...

Katalizatory palladowe stosowane w reakcjach syntezy na nośnikach stałych

Katalizatory palladowe stosowane w reakcjach syntezy na nośnikach stałych Wstęp 2 Przykłady najczęściej stosowanych reakcji przy użyciu katalizatorw palladowych. 3 Reakcja Hecka 4 Reakcja Suzuki-Miyaura 4 Reakcja Sonogashiry 4 Reakcja Stille’a 5 Reakcja Kumada-/Tamao-/...

Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego

Tragedia młodych w poezji Krzysztof Kamil Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego Wybuch II wojny światowej zmienił sytuację polskiej kultury i literatury. Zlikwidowane zostały wszelkie instytucje życia artystycznego, a środowisko pisarzy uległo rozproszeniu. Literatura rozwijała si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry