• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śro...

Nawigacja

Środki dowodowe w KPAŚrodki dowodowe w KPA


Postępowanie dowodoweJego celem jest wyjaśnienie stanu faktycznego . KPA przyjmuje zasadę swobodnej oceny dowodw . Tej oceny dokonuje organ administracyjny i postanawia o ich uznaniu bądź też odmwieniu uznania ich wiarygodności .Dowodem może być wszystko , co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem . W szczeglności dowodami są :

- dokumenty ,

- zeznania świadkw ,

- opinie biegłych ,

- oględziny . itp.

Klasyfikacja:

1. Ze względu na sposb zetknięcia się organu z dowodem.

Bezpośrednie pracownik organu styka się z danym dowodem (oględziny).

Pośrednie pracownik organu styka się z zeznaniami, opiniami, przesłuchaniami.

2. Kryterium źrdła informacji.

Osobowe źrdłem informacji jest osoba (przesłuchania, opinie, dokumenty)

Rzeczowe źrdłem informacji jest rzecz (oględziny, dokumenty)

3. Kryterium dopuszczalności możliwości wykorzystania dowodu.

Podstawowe mogą być wykorzystane w każdej chwili (dokumenty, zeznania, opinie).

Posiłkowe można z nich skorzystać dopiero w ostateczności, po spełnieniu pewnych warunkw (przesłuchanie i oświadczenia stron)

4. Kryterium uregulowania w KPA.

Uregulowane w KPA zeznania świadkw, opinie biegłych, oględziny, przesłuchanie stron, oświadczenia stron, dokumenty.

Środki nie nazwane nie wymienione w KPA.

Dokumenty.

Są to akty pisemne z zamieszczonym oświadczeniem woli.

Prywatne listy, umowy cywilne, testamenty.

Urzędowe mają szczeglną moc, przysługują im dwa domniemania:

1 Domniemanie prawdziwości oznacza, że zakładamy prawdziwość dokumentu, czyli że jest on sporządzony w odpowiedniej formie, przez kompetentny organ, w zakresie jego kompetencji.

2 Zgodności z prawdą zakładamy, że treść dokumentu jest prawdziwa.

Dowodem jest środek , za pomocą ktrego dokonuje się dowodzenia w postępowaniu, czyli stwierdza się prawdziwość faktw będących właśnie podmiotem dowodu .

Dowody dzielimy na osobowe ( zeznania ) i rzeczowe ( dokumenty , oględziny ) .Podstawowe znacznie ma jednak dowd z dokumentw urzędowych .

Dokument urzędowy sporządzany jest w przepisanej formie przez powołany do tego organ .

Dokument prywatny ( list , notatka ) ma wagę oświadczenia , w przypadku jego braku można go zastąpić zeznaniem świadkw .Zeznania świadkw.

Świadek jest to osoba fizyczna przekazująca spostrzeżenia własne i zasłyszane.Przyjęto zasadę , że nikt nie może odmwić zeznań w charakterze świadka . Od tej zasady istnieje jednak wyjątek . Dotyczy on osb najbliższych : małżonka , dzieci , osb objętych kuratelą , przysposobionych . Mają oni prawo odmowy zeznań . Ponadto tenże świadek ma prawo odmwić odpowiedzi na niektre pytania , gdy zeznanie mogłoby spowodować naruszenie jego interesu lub jego bliskich bądź też narazić ich na odpowiedzialność karną ( art. 83 ) .

Świadek ma rwnież zgodnie z art. 83 prawo

Odmowy odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić na hańbę świadka lub jego bliskichKPA sam wyręcza osoby z obowiązku składania zeznań i nie dopuszcza by świadkami były osoby ( art. 82 ) :

a ) niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,

b ) obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej

c ) duchowni , co do faktw objętych tajemnicą spowiedzi .

Każdy, kto zostanie wezwany ma obowiązek składania zeznań jako świadek.Przed odebraniem zeznania organ administracji obowiązany jest uprzedzić świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania a także o odpowiedzialności za fałszywe zeznania .

Opinia biegłego – jest dowodem w sprawie , gdy wymagane są wiadomości specjalne , np. ekspertyza dowodu .

Biegły jest to osoba fizyczna o kreślonej wiedzy fachowej. Biegli są wpisani na listę biegłych Podlegają tym samym prawom, co świadkowie oraz wyłączeniu tak jak pracownicy organu (art. 24)

Oględziny – to bezpośrednie badanie rzeczy przez organ celem dokonania spostrzeżeń o jego stanie i właściwościach . Przedmiotem oględzin mogą być nieruchomości lub rzeczy ruchome ( samochody , maszyny , budynki , lokale , uprawy ) .

Szczeglną formą oględzin jest eksperyment dowodowy tzn.: stworzenie sztucznej sytuacji dla zaobserwowania zjawisk.

Przed dokonaniem oględzin przynajmniej na 7 dni powiadamia się zainteresowanych uczestnikw postępowania .

Przesłuchanie strony (art. 86)

Jest to środek posiłkowy, stosowany, kiedy wyczerpano już dowody i pozostały jeszcze istotne fakty do wyjaśnienia. Wobec strony nie stosuje się sankcji za nie stawienie się. Strona ma prawa świadka.

Oświadczenia stron (art. 75)

Jeżeli nie jest wymagane zaświadczenie innego organu, na wniosek strony, organ przyjmuje jej oświadczenie, ale poucza o odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Rozprawa – organ administracji ma obowiązek przeprowadzić postępowanie w formie rozprawy , jeżeli może to przyspieszyć lub uprościć postępowanie ( szczeglnie , gdy w sprawie występują sprzeczne interesy stron ) . Przeprowadzenie rozprawy uregulowane jest w przepisach KPA .

Rozprawę prowadzi pracownik organu, ktry wzywa świadkw, strony itd. Wezwania muszą być doręczone, co najmniej 7 dni wcześniej. Strona nie musi uczestniczyć w rozprawie, ale pracownik organu musi stwierdzić czy została prawidłowo wezwana. Jeśli nie rozprawę odracza się. Możliwe jest rwnież odroczenie rozprawy z innej ważnej przyczyny.Aby nie uchybić przepisom normującym przebieg rozprawy można posłużyć się wzorem pisma procesowego zatytułowanego Protokł z rozprawy . O rozprawie , na 7 dni przed jej rozpoczęciem , powiadamia się strony , wzywa się świadkw i biegłych, a przed samą rozprawą należy sprawdzić prawidłowość zeznań . Prowadzący rozprawę referuje jej stan , przesłuchuje świadkw i biegłych .

Kierujący rozprawą sprawuje tzw. policję sesyjną , czyli ma on zapewnić porządek na rozprawie a w tym celu może on nałożyć na zakłcających karę grzywny do wysokości 100 zł .(postanowienie o nałożeniu, służy na nie zażalenie). Wydalony może być świadek, biegły, strona i inne osoby.

W przypadku wystąpienia nie trwałych przeszkd w postępowaniu administracyjnym organ zawiesza postępowanie. Na pewien czas zostają wstrzymane czynności postępowania, nie biegną terminy, przedłuża się termin załatwienia sprawy.

Przykadowe prace

Ewolucja rozumienia metody naukowej od Bacon'a do Popper'a

Ewolucja rozumienia metody naukowej od Bacon'a do Popper'a Nauka ? rżnie rozumiana ? jest nieodzowną częścią historii, życia i rozwoju człowieka. Jest częścią kultury, w ktrej obraca się każdy z nas; wpływa na nasze życie, a my wpływamy na nią sa...

Tabela wielokrotności i podwielokrotności

Tabela wielokrotności i podwielokrotności Przedrostek Oznaczenie Mnożnik Eksa E 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 Peta P 1015 = 1 000 000 000 000 000 Tera T 1012 = 1 000 000 000 000 Giga G 109 = 1 000 000 000 Mega M 106 = 1 000 000 Kilo k 103 = 1 000 Hekto h 102 = 10...

Szybka powtrka - wodorotlenki

Szybka powtrka - wodorotlenki II. WODOROTLENKI 1. Przykłady: a.) metale (I) LiOH – wodorotlenek litu NaOH – wodorotlenek sodu KOH – wodorotlenek potasu Cuch – wodorotlenek miedzi b.) metale (II) Be(OH)2 – wodorotlenek berylu Mg(OH)2 – wodorotlenek ...

Legiony Polskie

Legiony Polskie Niespodziewany wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany działaczom niepodległościowym. Jzef Piłsudski nosił się zamiarem rozpoczęcia akcji niepodległosciowej jeszcze przed wybuchem wojny, jednak sztab austriacki domagał się kategorycznie, aby nie...

Plan marketingowy dla przykładowego solarium

Plan marketingowy dla przykładowego solarium Spis treści: I Charakterystyka firmy 1.Oglne informacje o firmie 1.2.Forma własności. 2.Oglne cele i zasady działania firmy II Plan marketingowy 1.Streszczenie 2.Analiza sytuacji wyjściowej 2.1.Rynek docelowy 2.2.Anal...

Describe how major life events can influence the development of the individual.

Describe how major life events can influence the development of the individual. Describe how major life events can influence the development of the individual. There are many life changes which influence on peoples life individually. Each individual changes will experience differently. Changes like, starting school, lea...

Kazimierz III Wielki

Kazimierz III Wielki Moją ulubioną postacią historyczną jest krl Kazimierz III Wielki.Wybrałem tego krla ponieważ,miał on nielada zadanie do dokończenia,po swoim ojcu Władysławowi I Łokietktowi, ktry po niemal dwustu latach zjednoczył Krlestwo Polskie, ktre wcze&...

Konferencja w Europie. Sobr trydencki (1545-1563).

Konferencja w Europie. Sobr trydencki (1545-1563). 1. Postanowienia soboru: – papież utrzymuje celibat i jest głową kościoła – miano wizytować parafie (proboszczy mieli doglądać kardynałowie) – stworzono kolegia, na ktrych miano uczyć oprcz teorii, h...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry