• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śro...

Nawigacja

Środki karne.Środki karne.


Kodeks karny obok kar przewiduje środki karne (dawne kary dodatkowe)

Wg art. 39 k.k. są to:

1) pozbawienie praw publicznych

2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności publicznej

3) zakaz prowadzenia pojazdw

4) przepadek

5) obowiązek naprawienia szkody,

6) nawiązka,

7) świadczenie pieniężne,

8) podanie wyroku do publicznej wiadomości

Nadto poza tym katalogiem mamy jeszcze

art. 45 - przepadek korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa lub przepadek jej rwnowartości

art. 52 – sąd może orzec przepadek niezależnie pozyskanej korzyści majątkowej, co odpowiada odpowiedzialności posiłkowej z k.k. skarbowegoDodatkowo wobec żołnierzy stosuje się wg art. 324 1 trzy środki karne:

1) obniżenie stopnia wojskowego,

2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej,

3) degradacja

Do roku 1990 kodeks karny znał rwnież konfiskatę mienia.

Obecnie wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7 – świadczenie pieniężne.W kodeksie wykroczeń występują następujące środki:

1) zakaz prowadzenia pojazdw

2) przepadek przedmiotw

3) nawiązka

4) obowiązek naprawienia szkody

5) podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczeglny sposb

W kodeksie karnym skarbowym środkami karnymi są:

1) dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

2) przepadek przedmiotw

3) ściągnięcie rwnowartości pieniężnej przepadku przedmiotw

4) przepadek osiągniętych korzyści majątkowych

5) zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu i zajmowania określonych stanowisk

6) podanie wyroku do publicznej wiadomości w szczeglny sposb

7) pozbawienie praw publicznych

8) środki związane z okresem prby, czyli:

- warunkowe umorzenie postępowania

- warunkowe zawieszenie wykonania kary

- warunkowe przedterminowe zwolnienie

Nowymi środkami są świadczenie pieniężne, naprawienie szkody i nawiązka (ta ostatnia istniała wcześniej, lecz nie była zaliczana ani do kar zasadniczych ani do dodatkowych).

Środki karne wzmagają represję, większość z nich ma nadto charakter zapobiegawczy. Naprawienie szkody i nawiązka mają charakter kompensacyjny.1. Pozbawienie praw publicznych

Pozbawienie praw publicznych obejmuje:

1. utrata czynnego i biernego prawa wyborczego do organw władzy publicznej, organu samorządu zawodowego lub gospodarczego

2. utrata prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości

3. utrata prawa pełnienia funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego i zawodowego

4. utrata posiadanego stopnia wojskowego i powrt do stopnia szeregowego

5. utrata orderw, odznaczeń i tytułw honorowych oraz utrata zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw publicznych

Ten środek można orzec w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krtszy niż 3 lata za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczeglne potępienie.2. Zakaz zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Ten środek orzeka się gdy sprawca przy popełnieniu przestępstwa nadużył stanowiska lub zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie zawodu zagraża interesowi społecznemu.

Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej sąd może orzec w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli jej dalsze prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym przez prawo.3. Zakaz prowadzenia pojazdw

Zakaz prowadzenia pojazdw określonego typu sąd może orzec w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczeglności gdy z okoliczności przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd określa wtedy rodzaj pojazdu.

Sąd może rwnież orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdw mechanicznych, gdy sprawca w chwili popełnienia przestępstwa był:

- w stanie nietrzeźwości

- pod wpływem środka odurzającego

- gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia będącego katastrofą w komunikacji, sprowadzenie niebezpieczeństwa w komunikacji lub wypadek komunikacyjny

Sąd może rwnież orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdw mechanicznych na zawsze, gdy następstwem tego czynu była śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu lub gdy w czasie popełnienia przestępstwa ciężkiego wypadku komunikacyjnego sprawca był

- w stanie nietrzeźwości

- pod wpływem środka odurzającego

- gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzeniaSąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdw mechanicznych na zawsze, gdy sprawca ponownie popełnił przestępstwo w warunkach powyżej podanych, czyli

- w stanie nietrzeźwości

- pod wpływem środka odurzającego

- gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzeniaStan nietrzeźwości – zgodnie z art. 155 16 zachodzi gdy:

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan po użyciu alkoholu - gdy zawartość alkoholu we krwi jest pomiędzy 0,2% a 0,5%

Zawartość alkoholu we krwi do 0,2% uważa się za mieszczącą się w normie.4. Przepadek przedmiotwPrzepaść mogą przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa lub przedmioty, ktre służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

Nadto sąd może orzec przepadek przedmiotw, ktrych wytwarzanie, posiadanie, obrt, przewz jest zakazany.

Wszystkie te przedmioty, jeśli nie są własnością sprawcy, mogą ulec przepadkowi tylko gdy ustawa tak stanowi. Zezwala na to art. 316 w stosunku do:

- - Pieniędzy, dokumentw i znakw wartościowych, jeśli zostały podrobione lub przerobione lub usunięto z nich oznakę umorzenia

- - podrobionych narzędzi pomiarowych i środkw technicznych, służących do popełniania przestępstw określonych w rozdziale XXXVII – Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

-

Art. 293 1 zezwala na przepadek rzeczy pochodzących z przestępstwa paserstwa, w tym programu komputerowego.

Przepadek następuje na rzecz Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

Przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa ulegają przepadkowi, gdy nie podlegają zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

Nie stosuje się przepadku przedmiotw służących do popełniania przestępstwa, jeśli jest to niewspłmierne do wagi popełnionych czynw.

Art. 45 k.k. dopełnia przepis o przepadku przedmiotw. Określa on możliwość orzeczenia przepadku korzyści majątkowej pochodzącej chociażby pośrednio z popełnienia przestępstwa lub przepadek jej rwnowartości. Przepadek nie obejmuje korzyści, w całości lub w części lub jej rwnowartości, jeżeli podlega ona zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.5. Obowiązek naprawienia szkodyKodeks z 1997 wprowadził jako samodzielny środek karny obowiązek naprawienia szkody. – Art. 46. Sąd na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka ten obowiązek w całości lub w części w razie skazania za przestępstwo:

- spowodowania śmierci

- ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

- naruszenia czynności narządu ciała

- rozstroju zdrowia

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

- przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu, obrotowi gospodarczemu

Przy rozstrzyganiu NIE bierze się pod uwagę przepisw prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty.6. NawiązkaNawiązka zawiera charakter zarwno odszkodowania jak i grzywny. Odszkodowaniem nie jest, bo orzeczona rwna się wielokrotności wartości szkody, poza tym można dochodzić dodatkowo odszkodowania; a nie jest grzywną, gdyż obok nawiązki można orzec i grzywnę.

Według części oglnej k.k. są może orzec nawiązkę, gdy:

1) sąd nie orzeka przepadku przedmiotw, ktre służyły lub miały służyć do popełnienia przestępstwa, gdyż byłoby to niewspłmierne do wagi przestępstwa; nawiązka idzie na rzecz Skarbu Państwa

2) sąd nie orzeka naprawienia szkody w myśl art. 46 1 – nawiązka ma być zadośćuczynieniem na rzecz pokrzywdzonego

3) sąd skazuje sprawcę za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu lub za inne umyślne przestępstwo, ktrego skutkiem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu; nawiązka na wskazany cel społeczny związany z ochroną zdrowia.

4) W razie skazania za przestępstwo przeciwko środowisku nawiązka idzie na określony cel społeczny związany z ochroną środowiska

5) W razie skazania za przestępstwo określone w art. 173-174, 177, 175 lub 355 prowadzącego pojazd mechaniczny, jeżeli był on w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środkw odurzających lub zbiegł z miejsca zdarzenia – orzeka się obligatoryjnie nawiązkę na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, ktrej statutowymi zadaniami jest świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.Wysokość jednej nawiązki nie może przekroczyć 10-krotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w I instancji.

W przypadku przestępstwa przeciwko środowisku nawiązka może być orzeczona w wysokości od 3-krotnego do 20-krotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w I instancji.

W razie skazania za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, ktrego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrj zdrowia nawiązka może być orzeczona w wysokości od 3-krotnego do 100-krotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w I instancji.

Według części szczeglnej k.k. nawiązkę orzeka się, gdy:

1) za przestępstwo zniesławienia

2) za przestępstwo zniewagi

3) za przestępstwo wyrębu drzewa z lasu – wtedy nawiązka w wysokości dwukrotności wartości drzewa idzie na rzecz pokrzywdzonego

Nawiązka nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu naprawienia szkody.7. Świadczenie pieniężneJest to nowy środek karny. Może być orzekany w wysokości 3-krotnego najniższego miesięcznego wynagrodzenia. Orzeka się go:

1) w razie odstąpienia od wymierzenia kary

2) w wypadkach wymienionych w ustawie, czyli np. w razie warunkowego zawieszenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary

3) obligatoryjnie – w wysokości do 10-krotności najniższego wynagrodzenia - za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, po środkach odurzających – na rzecz instytucji lub organizacji społecznej, do ktrej celw należy świadczenie pomocy ofiarom wypadkw komunikacyjnych8. Podanie wyroku do publicznej wiadomościSąd może orzec w wypadkach przewidzianych w ustawie podanie wyroku do publicznej wiadomości w sposb przez siebie określony. Powinien mieć na uwadze społeczne oddziaływanie tego środka karnego. Wyrok można ogłosić w zakładzie pracy, w czasopiśmie lub w inny sposb.

Art. 52 – utrata nienależnych korzyści majątkowych

Jeśli sprawca, reprezentując inną osobę (fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej), działając w jej imieniu lub interesie, popełni przestępstwo przynoszące tej osobie (jednostce) korzyści majątkowe, sąd obowiązuje podmiot, ktry je otrzymał do ich zwrotu w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa.

Nie dotyczy to korzyści, ktre mają być zwrcone innemu podmiotowi.

Kodeks karny z 1997 nie przewiduje orzekania w postępowaniu karnym pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuńczych. Jest to zadanie sądu rodzinnego, ktry tą sprawą zajmuje się po zakończeniu postępowania karnego.

Bibliografia:

Gardecki Lech – Prawo karne

Kazimierz Buchała – Polskie prawo karne

Kodeks Karny – Ustawa z dnia 6. 6. 1997

Przykadowe prace

Czy romantyk może być szczęśliwym człowiekiem ?

Czy romantyk może być szczęśliwym człowiekiem ? Głwnym prądem literackim pierwszej połowy XIX wieku był romantyzm. Powstał na skutek buntu młodych pisarzy przeciwko ciasnym regułom klasycyzmu, chęci poszerzenia środkw wyrazu, szczerości w wyrażaniu...

Ideologie i doktryny polityczne XIX w.

Ideologie i doktryny polityczne XIX w. W XIX i XX w. można wyrżnić pięć głwnych ideologii: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm demokratyczny, komunizm, oraz solidaryzm chrześcijański. Poglądy te były od siebie z goła rżne i przedstawiały odmienne postulat...

Indeksy giełdowe (WIG20)

Indeksy giełdowe (WIG20) INDEKSY GIEŁDOWE (WIG20) Indeksy giełdowe to mierniki obrazujące w sposb syntetyczny i całościowy tendencję na giełdach papierw wartościowych na świecie. Wskaźniki te są odrębne dla giełd rżnych krajw, pozwalaj...

Przebieg wypraw Kolumba

Przebieg wypraw Kolumba Przebieg wypraw Kolumba Pierwsza wyprawa 3 sierpnia 1492 trzy karawele ? Santa Maria (280 ton), Pinta (240 ton) i Ni?a (100 ton), na ktrych przebywało łącznie około 90 ludzi, wyruszyły z Kadyksu. Po krtkim postoju na Wyspach Kanaryjskich wyprawa podążyła na ni...

Funkcje trygonometryczne

Funkcje trygonometryczne Sinusem kąta ostrego w trjkącie prostokątnym nazywamy stosunek długości przyprostokątnej (a) leżącej na przeciw tego kąta do długości przeciwprostokątnej (c). sina=a/c Cosinusem kąta ostrego w trjkącie prostokątnym nazywa...

Stanisław Wokulski – prba portretu wewnętrznego.

Stanisław Wokulski – prba portretu wewnętrznego. Stanisław Wokulski, mimo że powszechnie uważa się go za twardego człowieka czynu, w istocie jest jednostką wewnętrznie rozdartą. Wokulski do samego końca powieści nie wie, co ze sobą począć i jak u&#...

Interpretacja wiersza "Żagluga" Adama Mickiewicza

Interpretacja wiersza "Żagluga" Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz "Żagluga" Sonet Żegluga składa się z dwch części: opisowej i refleksyjnej. Ma stałą budowę: pierwsza i druga zwrotka po cztery, trzecia i czwarta po trzy. Część opisową można ...

W jaki sposb romantycy pojmowali historię i rolę, jaką człowiek może w niej odegrac– odwołaj się do odpowiednio dobranych utworw bądź ich fragment

W jaki sposb romantycy pojmowali historię i rolę, jaką człowiek może w niej odegrac– odwołaj się do odpowiednio dobranych utworw bądź ich fragmentw. Romantyzm to epoka literacka, ktra przypada na okres, gdy Polska znajduje się pod trzema zaborami. Przed powstaniem listo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry