• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śro...

Nawigacja

Środki probacyjne



Środki probacyjne


ŚRODKI PROBACYJNE

Przez lata jedynym środkiem reakcji na przestępstwo były kary kryminalne. Rozwj wspłczesnego prawa karnego charakteryzuje się zrżnicowaniem środkw reakcji na przestępstwo. Oprcz kar i środkw zabezpieczających rozwijają sie rwnież środki probacyjne, oraz środki polegające na pozbawieniu lub ograniczeniu niektrych praw. W obowiązującym kodeksie karnym w miejsce tradycyjnego podziału na kary zasadnicze i dodatkowe jak to było w kodeksie karnym z 1969 roku, wprowadzono podział na kary i środki karne. Według art. 32 k.k. z 1997 roku karami są: grzywna; ograniczenie wolności; pozbawienie wolności; 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie. Jest to katalog kar ułożony według stopnia dolegliwości. Jeśli chodzi o środki karne to ich katalog oprcz środkw probacyjnych zawiera rwnież: pozbawienie praw publicznych; zakaz zajmowania określonego stanowiska; wykonywania określonego zawodu lub prowadzenie określonej działalności gospodarczej; zakaz prowadzenia pojazdw; przepadek przedmiotw; obowiązek naprawy szkody; nawiązka; świadczenie pieniężne; podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Środki probacyjne wykształciły się w anglo –amerykańskim systemie prawa na przełomie XIX i XX wieku. Ich istota tkwi w założeniu, że efekt resocjalizacyjny wobec sprawcy przestępstwa nie wykazującego cech głębokiej demoralizacji można osiągnąć w warunkach kontrolowanej wolności, nakładając na niego stosowne obowiązki i poddając dozorowi kuratora.

W obowiązującym kodeksie karnym ustawodawca przewidział możliwość stosowania trzech tego rodzaju środkw tj. warunkowego umorzenia postępowania; warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia od odbycia części kary pozbawienia wolności. Jednocześnie kodeks karny szczegłowo określa przesłanki stosowania każdej z tych instytucji, obowiązki prby jakie mogą być nakładane na sprawcę oraz skutki jej przebiegu.

Oglnym warunkiem jego zastosowania wobec sprawcy jest pozytywna prognoza kryminologiczna przejawiająca się w założeniu że dotychczasowa postawa skazanego oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa dają duże prawdopodobieństwo przestrzegania przez niego porządku prawnego w przyszłości. Środek probacyjny stosowany jest przez okres prby, podczas ktrego zachowanie skazanego sprzeczne z nałożonymi na niego obowiązkami może skutkować wykonaniem orzeczonej wobec niego kary albo podjęciem warunkowo umorzonego postępowania.

Rodzaje środkw probacyjnych:

1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, ktre polega na rezygnacji ze skazania i kary wobec sprawcy uznanego winnym przestępstwa oraz zastosowaniu przewidzianych przez prawo środkw o charakterze probacyjnym ( nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności)

2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary, ktre jest jedną z odmian warunkowego skazania będącego odroczeniem ostatecznego rozstrzygnięcia w postaci wstrzymania się od orzeczenia kary (system anglo –amerykańskiej probacji) lub od wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności i grzywny orzeczonej jako kara samoistna.

3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie, polega na skrceniu okresu pobytu skazanego w zakładzie karnym, gdy dalszy pobyt nie jest konieczny (perspektywa warunkowego przedterminowego zwolnienia wywiera dyscyplinujący wpływ na zachowanie się skazanych w czasie odbywania kary) czyli tzw. zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności.

Cechą wsplną dla wszystkich wyżej wymienionych środkw probacji jest:

• Poddawanie skazanych prbie, określonej zarwno co do długości trwania, jak i co do warunkw oraz rygorw z nią związanych

• Roztoczenie nad skazanym odpowiedniego dozoru ze strony organw sądowych i realizowanie co do tych osb określonego programu oddziaływania resocjalizacyjnego.

• Zrżnicowania metod oddziaływania w zależności od formy probacji

• Związanie powodzenia lub niepowodzenia okresu prby z określonymi następstwami prawnymi



Przykadowe prace

Zagadnienia

Zagadnienia 1.Udowodnij, że człowiek jest istotą społeczną. Człowiek jest istotą społeczną. Jego osobowość jest w pewnym stopniu uwarunkowana genetycznie, ale w swej zasadniczej części ukształtowana przez niego samego oraz w znacznej mierze przez wp ...

Bezrobocie

Bezrobocie BEZROBOCIE. Stanowi jeden z najtrudniejszych problemw społeczno-gospodarczych wspłczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił znaczny wzrost bezrobocia w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i w...

Rżne interpretacje tytułu powieści "Granica" Z. Nałkowskiej.

Rżne interpretacje tytułu powieści "Granica" Z. Nałkowskiej. Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w polskich realiach. To rozgraniczenie me...

Kapitał ludzki innowacyjność społeczeństwo informacyjne Wpływ kapitału ludzkiego na rozwj gospodarczy regionu

Kapitał ludzki innowacyjność społeczeństwo informacyjne Wpływ kapitału ludzkiego na rozwj gospodarczy regionu Wpływ kapitału ludzkiego na rozwj gospodarczy regionu 1. Pojecie kapitału ludzkiego Pojęcie kapitał ludzki (human capital) pojawiło się po...

Advents- und Weihnachtszeit in Deutschland

Advents- und Weihnachtszeit in Deutschland 1. Der Advent 2. Der Nikolaus 3. Der Weihnachtsmarkt 4. Der Adventskalender 5. Weihnachten 6. ... Cała treść zawarta do poszczeglnych podpunktw jest w załączniku. Życzę przyjemnej nauki.

Literacki kształt buntu w wybranych utworach literackich. - konspekt

Literacki kształt buntu w wybranych utworach literackich. - konspekt 1. WSTĘP a) co to jest bunt – sprzeciw, protest, opr, protestacyjne, często spontaniczne wystąpienie przeciwko władzy. Bunt może być jednostkowy lub zbiorowy. Może być przeciwko władzy, autoryteto...

Przejmowanie władzy przez komunistw w Polsce i Jugosławii - porwnanie do roku 1956

Przejmowanie władzy przez komunistw w Polsce i Jugosławii - porwnanie do roku 1956 Od roku 1943 wojska radzieckie znajdowały się w kontrofensywie na całej długości frontu wschodniego. Kwestią czasu stało się wtedy, gdy dotrą one do dawnych granic ZSRR, a pźnie...

Blokersi

Blokersi Spis treści 1. Kto to jest blokers? Wyjaśnienie pojęcia 2. Ludzie z Wielkiej Płyty 3. Życie na osiedlu z wielkiej płyt 4. Incydenty z udziałem blokersw 4.1 Blokersi zaatakowali policjantw 4.2 Blokersi oskarżeni 4.3 Blokersi - kolejny incydent 5....

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry