• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śro...

Nawigacja

Środki probacyjneŚrodki probacyjne


ŚRODKI PROBACYJNE

Przez lata jedynym środkiem reakcji na przestępstwo były kary kryminalne. Rozwj wspłczesnego prawa karnego charakteryzuje się zrżnicowaniem środkw reakcji na przestępstwo. Oprcz kar i środkw zabezpieczających rozwijają sie rwnież środki probacyjne, oraz środki polegające na pozbawieniu lub ograniczeniu niektrych praw. W obowiązującym kodeksie karnym w miejsce tradycyjnego podziału na kary zasadnicze i dodatkowe jak to było w kodeksie karnym z 1969 roku, wprowadzono podział na kary i środki karne. Według art. 32 k.k. z 1997 roku karami są: grzywna; ograniczenie wolności; pozbawienie wolności; 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywocie. Jest to katalog kar ułożony według stopnia dolegliwości. Jeśli chodzi o środki karne to ich katalog oprcz środkw probacyjnych zawiera rwnież: pozbawienie praw publicznych; zakaz zajmowania określonego stanowiska; wykonywania określonego zawodu lub prowadzenie określonej działalności gospodarczej; zakaz prowadzenia pojazdw; przepadek przedmiotw; obowiązek naprawy szkody; nawiązka; świadczenie pieniężne; podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Środki probacyjne wykształciły się w anglo –amerykańskim systemie prawa na przełomie XIX i XX wieku. Ich istota tkwi w założeniu, że efekt resocjalizacyjny wobec sprawcy przestępstwa nie wykazującego cech głębokiej demoralizacji można osiągnąć w warunkach kontrolowanej wolności, nakładając na niego stosowne obowiązki i poddając dozorowi kuratora.

W obowiązującym kodeksie karnym ustawodawca przewidział możliwość stosowania trzech tego rodzaju środkw tj. warunkowego umorzenia postępowania; warunkowego zawieszenia wykonania kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia od odbycia części kary pozbawienia wolności. Jednocześnie kodeks karny szczegłowo określa przesłanki stosowania każdej z tych instytucji, obowiązki prby jakie mogą być nakładane na sprawcę oraz skutki jej przebiegu.

Oglnym warunkiem jego zastosowania wobec sprawcy jest pozytywna prognoza kryminologiczna przejawiająca się w założeniu że dotychczasowa postawa skazanego oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa dają duże prawdopodobieństwo przestrzegania przez niego porządku prawnego w przyszłości. Środek probacyjny stosowany jest przez okres prby, podczas ktrego zachowanie skazanego sprzeczne z nałożonymi na niego obowiązkami może skutkować wykonaniem orzeczonej wobec niego kary albo podjęciem warunkowo umorzonego postępowania.

Rodzaje środkw probacyjnych:

1. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, ktre polega na rezygnacji ze skazania i kary wobec sprawcy uznanego winnym przestępstwa oraz zastosowaniu przewidzianych przez prawo środkw o charakterze probacyjnym ( nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności)

2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary, ktre jest jedną z odmian warunkowego skazania będącego odroczeniem ostatecznego rozstrzygnięcia w postaci wstrzymania się od orzeczenia kary (system anglo –amerykańskiej probacji) lub od wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności i grzywny orzeczonej jako kara samoistna.

3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie, polega na skrceniu okresu pobytu skazanego w zakładzie karnym, gdy dalszy pobyt nie jest konieczny (perspektywa warunkowego przedterminowego zwolnienia wywiera dyscyplinujący wpływ na zachowanie się skazanych w czasie odbywania kary) czyli tzw. zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności.

Cechą wsplną dla wszystkich wyżej wymienionych środkw probacji jest:

• Poddawanie skazanych prbie, określonej zarwno co do długości trwania, jak i co do warunkw oraz rygorw z nią związanych

• Roztoczenie nad skazanym odpowiedniego dozoru ze strony organw sądowych i realizowanie co do tych osb określonego programu oddziaływania resocjalizacyjnego.

• Zrżnicowania metod oddziaływania w zależności od formy probacji

• Związanie powodzenia lub niepowodzenia okresu prby z określonymi następstwami prawnymiPrzykadowe prace

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie.

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji toczonej w całym dramacie. Nie-Boska komedia jest dramatem romantycznym napisanym przez Zygmunta Krasińskiego, wydanym w 1835 roku. Przyczyną powstania utworu były manifestacje warszawsk...

Podstawy polskiej polityki bezpieczeństwa

Podstawy polskiej polityki bezpieczeństwa Strategiczne cele polskiej polityki bezpieczeństwa: Zagwarantowanie niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej państwa oraz nienaruszalności jego granic; Zagwarantowanie ochrony demokratycznego porządku konstytucyjnego, w...

Interpretacja tytułw.

Interpretacja tytułw. a) "Początek" Andrzej Szczypiorski Początek to słowo wiele obiecujące a zarazem przestrzegające. Posiada ono dwa wymiary: pesymistyczny i optymistyczny. 1. Rodzenie zła, zbrodni, totalitaryzmu - hitleryzm to początek pźniejszych nieludzkich dział...

"Cnota grunt wszystkiemu"- analiza i interpretacja

"Cnota grunt wszystkiemu"- analiza i interpretacja Cnota grunt wszystkiemu Podmiotem lirycznym jest filozof, myśliciel, można go utożsamiać z poetą. Ten wiersz bardzo wyraźnie nawiązuje do filozofii Kochanowskiego, świadczy o tym już pierwszy wers: Fraszka wszystko na &#...

Parati semper Jan Paweł II - streszczenie, opinia

Parati semper Jan Paweł II - streszczenie, opinia W liście do młodych z całego świata PARATI SEMPER Jan Paweł II rozważa nad problemami z jakimi spotykają się młodzi ludzie. Mwi o tym, że przyszłość należy do młodego pokolenia. W nich jest nadzieja...

Podstawowe pojecia zwiazane z porzadkami architektonicznymi

Podstawowe pojecia zwiazane z porzadkami architektonicznymi Związana z porządkami architektonicznymi: ? Porządki architektoniczne: systemy konstrukcyjno-kompozycyjne, ktrych elementy są powiązane proporcjami. Dorycki: ciężkie proporcje, surowość, kolumny wsparte na stylobacie, ż...

Twrcy teorii budowy atomu

Twrcy teorii budowy atomu DEMOKRYT {filozof grecki} -> obserwował kształty i stwierdził, że materia musi być zbudowana z niepodzielnych cząstek ARYSTOTELES -> mwił, że materia jest ciągła i żywioły się mieszają, [ co było niesłuszn...

Kometa Halleya

Kometa Halleya Kometa Halleya (nazwa oficjalna 1P/Halley) to najbardziej znana kometa krtkookresowa. Nazwa pochodzi od nazwiska astronoma Edmunda Halleya, ktry w XVIII wieku badał zapiski o pojawianiu się komet z lat od 1456 do 1682 i przewidział ponowne pojawienie się tej komety w 1758 roku. BUDOWA J&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry