• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śro...

Nawigacja

Środowisko lokalne - pedagogika społecznaŚrodowisko lokalne - pedagogika społeczna
1. Co to jest środowisko lokalne?

ŚRODOWISKO LOKALNE – obok rodziny najważniejszy czynnik socjalizacji, nieodłączny i nieuchronny element otoczenia życia jednostki,

cały system instytucji służących organizacji życia zbiorowego, ma sens terytorialny, demograficzny, instytucjonalny, kulturowy i regulacyjny, to gromada ludzi zamieszkujących ograniczone i względnie izolowane terytorium, posiadających i ceniących wsplną tradycje wartości i symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności, odrębności i gotowości do wsplnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego bezpieczeństwa

2. WSPLNOTA – typ zbiorowości społecznej, ktry powstaje w sposb naturalny, spontaniczny i w ktrym dominują więzi osobowe, stosunki pokrewieństwa, związki rodowe, więź sąsiedzka, jest to zbiorowość pierwotna

3. STOWARZYSZENIE – grupa celowa powołana świadomie dla realizowania określonych zadań, jest to zbiorowość wtrna

4. WIĘZI LUDZKIE – podstawa wspłżycia społecznego, wewnętrzna spjność zapewniająca zaspokojenie potrzeb indywidualnych i zbiorowych

5. WIĘZI SPOŁECZNE :

a) Szczepański - zorganizowany system stosunkw, instytucji, środkw kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe zbiorowości w całość zdolną do trwania i rozwoju

b) Znaniecki – intencjonalne, celowe, zamierzone wspłdziałanie członkw grupy

c) Krzywicki – wsplne uczucia i ideały rozwijające się na tle biologicznych popędw bądź świadomości wsplnych celw

d) Turowski – układ sieci , stosunkw albo zależności, jakimi członkowie grupy są powiązani i odpowiadających tym stosunkom postaw względem funkcji, wartości czy celu tej grupy społecznej lub poszczeglnych jej członkw

6. Cechy konstytucyjne środowiska lokalnego:

Tożsamość etniczna, religijna i kulturowa

Zasada odrębności, izolacji, kontroli grupy nad jednostką i powszechnej identyfikacji członkw

Jednolitość ekonomiczna i zawodowa

7. Z czego wynika siła i znaczenie środowiska lokalnego:

Wierność przekazu obyczajowego i moralnego

Psychiczne poczucie przynależności do określonego świata wartości i emocji

8. Typologia więzi społecznych:

a) ze względu na źrdło pochodzenia:

Naturalna – dana człowiekowi przez społeczne warunki urodzenia

Stanowiona – wynikająca ze stanowienia społecznego

Zrzeszeniowa – powstająca w wyniki dobrowolnego zrzeszania się ludzi

b) ze względu na ujmowanie

koncepcja psychospołeczna – więź społeczna jest czynnikiem świadomości członkw grupy i wyraża oglnie świadomość łączności społecznej

koncepcja strukturalna – więź społeczna to ogł stosunkw zachodzących między członkami jakiejś zbiorowości ludzkiej, podporządkowanych jednemu stosunkowi dominującemu

koncepcja dwuaspektowa – połączenie poprzednich koncepcji w pełni wyraża istotę więzi społecznej

c) typy Durkheima:

solidarność mechaniczna – wynika z homogeniczności członkw społeczeństwa i jednolitości wzorw kulturowych

solidarność organiczna – wynika z podziału pracy, wspłzależności i specjalizacji

9. STOSUNEK SPOŁECZNY – pewien układ zawierający następujące elementy: dwch partnerw, jakiś łącznik czyli przedmiot, postawę, interes, sytuację, ktra stanowi platformę tego stosunku, pewien układ stosunkw i powinności

10. STOSUNEK SĄSIEDZKI:

a) Turowski - system wzajemnych czynności czy świadczeń wykonywanych na podstawie układu uprawnień i obowiązkw wynikających ze wsplnej podstawy zależności, ktrą jest bliskość zamieszkania

b) Frysztacki – stosunek bezpośredni, osobowy powstały i trwający w miejscu zamieszkania, ktrych treść ograniczona jest do spraw tam mających miejsce

11. SĄSIEDZTWO – układ względnie trwałych powiązań między osobami, powstałych na gruncie zależności wynikających z bliskości zamieszkania, a wyrażających się na zewnątrz w postaci unormowanych czynności, na ktre składają się określone obowiązki i uprawnienia obu stron

12. Typologia więzi sąsiedzkich :

a) Typologia Turowskiego:

sąsiedztwo znajomościowo – świadczeniowe

sąsiedztwo znajomościowo – ceremonialne

sąsiedztwo poinformowane

b) typologia Kryczka :

sąsiedztwo ograniczające – polega na świadomym doświadczeniu bliskości przestrzennej z innymi ludźmi i interpretacji jej jako podstawy określonych zachowań bądź zaniechań

sąsiedztwo poinformowane – jest skutkiem częstych kontaktw wynikających z zamieszkiwania na tej samej przestrzeni, co daje możliwość wzajemnej obserwacji i prowadzi do zgromadzenia rżnego rodzaju informacji dotyczących życia wspłmieszkańcw

sąsiedztwo konwencjonalne - ma swe źrdło w częstych mimowolnych spotkaniach wynikających z "bliskości zamieszkania, korzystania z tych samych obiektw i placwek, co prowadzi do nawiązania pewnych czynności i działań nie wychodzących poza ramy konwencjonalnych ukłonw i pozdrowień

sąsiedztwo świadczeniowe - polega na utrzymywaniu bezpośrednich i zażytych stosunkw ze wspłmieszkańcami, udzielaniu sobie pomocy i świadczeniu usług (charakterystyczne dla tradycyjnych społeczności lokalnych)

sąsiedztwo solidarnościowe - cechuje się uświadamianym przez mieszkańcw poczuciem jedności i wsplności interesw z uwagi na wsplną sytuację, ktrą stwarza bliskość zamieszkania na określonym terenie

sąsiedztwo o charakterze towarzysko – przyjacielskim – wytwarza najwyższy stopień zaangażowania osobistego, przejawia się wzajemnymi odwiedzinami, wsplnym spędzaniem czasu, uczestnictwem w rodzinnych uroczystościach

c) typologia Sosnowskiego i Walkowiaka :

brak sąsiedztwa – nieutrzymywanie żadnych stosunkw sąsiedzkich, samoizolacja,

sąsiedztwo utajone - polega na nieutrzymywaniu kontaktw sąsiedzkich mimo przeświadczenia o wzajemnej życzliwości, postawa ta nie wyklucza jednak możliwości nawiązania owych kontaktw w razie potrzeby

sąsiedztwo poinformowane, ale nieodwzajemnione grzecznościowo – cechuje się posiadaniem orientacji i wiedzy o wspłzamieszkujących osobach, nie są nawiązywane jednak konwencjonalne ukłony i pozdrowienia

sąsiedztwo grzecznościowe i poinformowane — charakteryzuje się orientacją i wiedzą na temat życia rodzinnego, zawodowego, a nawet osobistego wspłmieszkańcw, dodatkowo pojawia się jednak element wymiany grzecznościowych ukłonw i pozdrowień

sąsiedztwo polegające na wymianie poglądw informacji bez utrzymywania bliższych styczności - polega przede wszystkim na zdawkowej wymianie informacji dotyczących, funkcjonalnej strony życia społeczności, w zakres tych informacji nie wchodzą te dotyczące życia prywatnego wspłmieszkańcw

sąsiedztwo okazjonalno – świadczeniowe - głwnie natury usługowej, bez elementu wzajemnego towarzyskiego odwiedzania się

sąsiedztwo bliskie — osobiste i trwale, związane ze wzajemnymi odwiedzinami

d) typologia Starosty:

sąsiedztwo świadczeniowe — oparte wyłącznie na wzajemnym świadczeniu usług

sąsiedztwo świadczeniowo – towarzyskie - z przewagą spotkań świadczniowych

sąsiedztwo zrwnoważone — zachowujące rwnowagę między świadczeniem rżnego typu usług, a spotkaniami o charakterze towarzyskim

sąsiedztwo towarzysko – świadczeniowe – z przewagą spotkań towarzyskich

sąsiedztwo towarzyskie - oparte wyłącznie na spotkaniach towarzyskich

13. Koncepcja stopnia istnienia w spirali rozwoju i sieci zależności:

a) stopień istnienia oznacza istnienie rosnącej lub malejącej więzi społecznej, rosnącej lub malejącej świadomości osobistych powiązań i zależności od otoczenia, rosnącym lub malejącym znaczeniu w formułowaniu wzorcw zachowań i sprawowania kontroli nad jednostką w jej własnych odczuciach

b) Pieter obok środowiska lokalnego i domowego tworzy 3 kręgi oddziaływania wychowawczego, o malejącej sile wpływu – od największego znaczenia rodziny w socjalizacji człowieka do malejącego znaczenia kolejnych kręgw wychowawczych czyli społeczności lokalnej, środowiska okolicznego, kultury i społeczeństwa globalnego

c) Człowiek posuwając się po spirali rozwoju nie opuszcza o9biektw swego kontaktu, posuwają się one razem z nim jeśli nie fizycznie to jako bagaż pamięci i doświadczeń wpływając na zachowanie i postrzeganie otoczenia – w tym sensie rodzina programuje rodzinę własną człowieka, a kultura lokalna, etniczna uczy nastawienia do kultury globalnej

14. W czym przejawia się istota funkcji i organizowania organizacji i stowarzyszeń :

a) od paru lat obserwuje się narastanie liczby rżnych stowarzyszeń społecznych

b) pełnią one rżne pozytywne funkcje, ktre wspomagają rozwj jednostki ( nie tylko dzieci), organizują naukę dzieci i młodzieży, ich aktywność, kształtują lokalne środowiska wychowawcze, ulepszają czynniki środowiska, stymulują aktywność społeczną, koordynują działalność instytucjonalną opiekuńczo – wychowawczą

15. Typologizacja organizacji i stowarzyszeń:

a) lokalne – komitet osiedlowy, rada sołecka, komitet rodzicielski, samorządy dziecięce , rada parafialna

b) ponadlokalne – organizacje obejmujące zasięgiem cały kraj i posiadają swoje centralne organy np. Caritas

16. Zadania organizacji i stowarzyszeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki :

a) Zadania związane z organizowaniem nauki dzieci i młodzieży. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby uczniowie opanowali pewien zasb wiedzy, umiejętności i nawykw dotyczących nie tylko praktycznego spożytkowania danej wiedzy w rzeczywistości, ale także ciągłego jej odświeżania i pogłębiania. Zadania organizacji i stowarzyszeń społecznych mogą sprowadzać się przede wszystkim do takich czynności, jak: wspieranie rżnych form zajęć dydaktycznych (lekcyjnych i pozalekcyjnych) w szkole, w domu rodzinnym i w placwkach pozaszkolnych, wzbudzanie i wzmacnianie motywacji dzieci i młodzieży do aktywnego w nich uczestnictwa, inspirowanie i stymulowanie udziału dzieci i młodzieży w tych zajęciach, indywidualizowanie pracy dydaktycznej, stymulowanie wspłdziałania uczniw w procesie dydaktycznym

b) Zadania związane z organizowaniem aktywności kreatywnej- Aktywność kreatywna to taka aktywność jednostki, ktra bezpośrednio służy zaspokajaniu jej potrzeb samorealizacyjnych, a przez to decyduje o jej rozwoju. Działalność ta nie jest podporządkowana zdobywaniu czegoś, co tkwi poza jednostką. Jest podejmowana przez jednostkę dobrowolnie. Podstawowe zadania organizacji i stowarzyszeń w zakresie rozwijania tego rodzaju aktywności dzieci i młodzieży to m .in. takie czynności jak:

udział w organizowaniu zajęć o charakterze poznawczo-oświatowym (np. czytelnictwo, kolekcjonerstwo, filmy oświatowe), artystycznym (np. formy zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, inscenizacyjnych), sportowo-turystycznym (np, rżne formy zajęć sportowych, imprezy sportowe, wycieczki) oraz techniczno-praktycznym (np. modelarstwo, zajęcia z elektrotechniki)

stymulowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach i rozwijanie ich motywacji w tym zakresie;

inspirowanie form samorządności dzieci i młodzieży w toku zajęć kreatywnych;

inicjowanie form wspłpracy i wspłzawodnictwa w trakcie tych zajęć

c) Zadania związane z organizowaniem aktywności rekreacyjnej. Aktywność rekreacyjna wiąże się z wypoczynkiem, zabawą i rozrywką. Udział środowiska zamieszkania w zapewnieniu odpowiednich warunkw do regeneracji sił jest niezbędny. Powinny tu dominować czynne formy wypoczynku, ktre są o wiele skuteczniejsze od form wypoczynku biernego:

Inicjowanie i ewentualnie prowadzenie atrakcyjnych form zajęć o charakterze ruchowym (np. sport rekreacyjny, zabawy i gry ruchowe, gry terenowe, imprezy sportowe);

Inspirowanie rżnych form aktywności towarzyskiej o charakterze rozrywkowym (np. spotkania towarzyskie, dyskoteki, gry towarzyskie);

Stymulowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych organizowanych przez placwki kulturalno-oświatowe;

Wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży w zakresie samoorganizowania swego czasu wolnego.d) Zadania odnoszące się do organizowania aktywności społecznie użytecznej. Aktywność ta rżni się od aktywności kreatywnej rekreacyjnej przede wszystkim tym, że jest ona podejmowana z uwagi na jej społeczne wartościowe wyniki. Aktywność społecznie użyteczna może być podejmowana przede wszystkim na rzecz kogoś lub czegoś; może to być rodzina i jej domownicy, szkoła i społeczność uczniowska, placwka wychowania pozaszkolnego i jej uczestnicy, osiedle i jego mieszkańcy, cale miasto, wieś, gmina :

rozbudzanie motywacji do podejmowania przez dzieci i młodzież działań na rzecz innych osb. środowiska zamieszkania

inspirowanie działalności na rzecz otoczenia mieszkalnego (np. utrzymywanie czystości i porządku, ochrona przyrody, rozbudowa urządzeń rekreacyjno-sportowych);

inicjowanie działalności na rzecz środowiskowych placwek i instytucji społecznych (np. propagowanie działalności tych instytucji, zbieranie niezbędnych im informacji, prace remontowe);

inicjowanie form pomocy ludziom samotnym - chorym, kalekim, starym.

e) Zadania dotyczące rozwijania aktywności o charakterze opiekuńczym. Chodzi tu w głwnej mierze o dostarczenie niezbędnych środkw materialnych, zapewnienie więzi personalnej oraz świadczenie usług. Działalność opiekuńcza może być zorientowana zarwno na dzieci i młodzież, jak i na dorosłych - jednostki lub całe grupy.

Rozpoznawanie potrzeb środowiska

Organizowanie opieki dla dzieci

Udzielanie rodzinie pomocy materialnej

Otaczanie dzieci opieką w czasie pracy rodzicw

Wspieranie służy socjalnych wspomagających rodziny

17. Integracja na gruncie nauk społecznych:

a) integracja to istotny element systemu wychowawczego

b) na gruncie pedagogiki, można używać pojęcia integracja co najmniej w dwojakim sensie: albo jako nazwy swoistego procesu (kompleksu czynności), albo też jako nazwy określonej właściwości cechującej strukturę organizacyjną działalności danej placwki czy też zespołu placwek opiekuńczo-wychowawczych.

Integracja w pierwszym. znaczeniu będzie więc nazwą czynności nadawania działalności opiekuńczo-wychowawczej (w rżnym zakresie) określonej właściwości chodzi tutaj o scalanie rżnorakich działań opiekuńczo-wychowawczych w jednolitą całość gwarantującą, optymalną realizację celw wychowania i opieki. Mwiąc zaś o integracji w sensie określonej właściwości (rezultatu) należy mieć na uwadze zwartą,. zharmonizowaną wewnętrznie strukturę treści i organizacji działalności opiekuńczo-wychowawczej w ramach danej instytucji (placwki) lub też w ramach środowiska terytorialnego (lokalnego, okolicznego).

c) Tak więc kształtowanie, organizowanie środowiska wychowawczego w rejonie zamieszkania powinno sprowadzać się do nadawania działalności opiekuńczo-wychowawczej charakteru integralnego, czyli łączenia wszystkich kierunkw i form działalności opiekuńczo-wychowawczej w jedną całość strukturalną i funkcjonalną z uwagi na realizacje celw i zadań wychowania i opieki. Chodzi wiec tu o nadanie działalności opiekuńczo-wychowawczej charakteru zespolonego i rozwijanie jej w sposb świadomy i pianowy z udziałem wszystkich grup społecznych, instytucji i jednostek

18. Możliwe i pożądane kierunki działalności integracyjnej organizacji i stowarzyszeń:

a) włączenie do całości wszystkich elementw składowych wychowania

b) aktywizacja społeczności wokł wychowania i opieki

c) inicjowanie i rozwijanie wspłpracy wszystkich placwek na danym terenia

d) podejmowanie wspłpracy z rodziną, szkołą

e) określenia zasad wspłpracy między poszczeglnymi instytucjami

f) interwencja w przypadku występowania nieprawidłowości

g) ustalanie i przydzielenie zadań dla poszczeglnych placwek

19. Cechy społeczności lokalnej:

a) terytorium

b) interakcje społeczne

c) istnienie trwałej więzi między członkami

d) poczucie jedności

e) podział prac i usług

f) kultura, tradycja wsplna

g) tożsamość etniczna, religijna,

h) poczucie odrębności i względnej izolacji, kontroli grupy nad jednostką i powszechnej identyfikacji członkw.


Przykadowe prace

Przemwienie oskarżające Nerona

Przemwienie oskarżające Nerona Wysoki Sądzie, Szanowni członkowie Ławy Przysięgłych! Zebraliśmy się ty dzisiaj, aby osądzić Nerona Miedzianobrodego, cezaraz Rzymu, oskarżonego o popełnienie licznych zbrodni. Ja, prokurator, mam obowiązek udowodnić...

Uzasadnij na przykładach historycznych, kiedy wojnę można nazwać sprawiedliwą

Uzasadnij na przykładach historycznych, kiedy wojnę można nazwać sprawiedliwą Teoria wojny sprawiedliwej powstała w średniowiecznym chrześcijaństwie i rozwijała się przez wiele wiekw. Najczęściej pojawiające się konieczne warunki, ktre powinna speł...

Ideał św. ascety na przykładzie Legendy o św. Aleksym

Ideał św. ascety na przykładzie Legendy o św. Aleksym W panującej podczas średniowiecza ascezie najważniejsze było całkowite oddanie się Bogu. Asceta porzucał wszystko, co ziemskie i materialne. Zrzakał się majątku na rzecz biedniejszych od siebie, przekazywa&...

Z czego jestem dumny będąc Polakiem

Z czego jestem dumny będąc Polakiem W moim przypadku jestem dumny z bycia Polakiem. Na poparcie tej tezy mam kilka argumentw. Na początku chciałbym przedstawić przykłady ludzi, ktrzy nie wstydzą się Polskiego pochodzenia i bycia Polakiem: -Polscy wolontariusze w wielu bie...

Stężenie procentowe Roztwr

Stężenie procentowe Roztwr Mieszanina – to układ co najmniej dwch składnikw. M. mogą być a) homogeniczne- jednorodne ktrych nie można gołym okiem rozrżnić poszczeglnych jej składnikw np. : woda z cukrem. b)heterogeniczne czyli niejednorodne ktre da się...

Sidme Przykazanie

Sidme Przykazanie Sidme przykazanie zabrania kradzieży w tym. Umyślnego zatrzymania rzeczy pożyczonej Kradzieży (przywłaszczenie dobra innego człowieka)Wbrew woli właściciela, Zatrzymanie rzeczy znalezionej Oszustwa i handlu Darowania niesprawiedliwych wynagrodzeń Podważania ...

Aborcja – problem łamania Praw Dziecka. Nienarodzone poczęte dziecko jest człowiekiem.

Aborcja – problem łamania Praw Dziecka. Nienarodzone poczęte dziecko jest człowiekiem. Prawo do życia jest najważniejszym prawem człowieka. Jest nadrzędnym prawem istoty ludzkiej, jego przestrzeganie jest pierwszym i podstawowym warunkiem wszelkich innych praw. Zostało zapisan...

Monarchia karolińska

Monarchia karolińska 1. Najważniejsze daty. 496 r.- chrzest władcy Frankw, Koldwiga 800 r.- koronacja Karola Wielkiego na cesarza 843 r.- podział monarchii karolińskiej w Verdun 2. Od monarchii merowińskiej do panowania karolińskiego Z państw powstałych na gruzach impe...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry