• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Św. ...

Nawigacja

Św. Stanisław KostkaŚw. Stanisław Kostka
Św. Stanisław Kostkaurodził się w Rostkowie - wiosce położonej niedaleko od Przasnysza, w diecezji płockiej, w październiku 1550 roku. Ojcem Stanisława był Jan Kostka, od roku 1564 kasztelan zakroczymski, a matką jego była Małgorzata z Kryskich z Drobnina. Obie rodziny: Kostkw i Kryskich były we wieku XVI dobrze znane. I tak jeden z braci matki, Albert, wsławił się poselstwami z ramienia krla Zygmunta Augusta: do Rzymu, do cesarza Ferdynanda i do krla Hiszpanii, Filipa II. Drugi brat matki był wojewodą mazowieckim. Jan Kostka, krewny ojca, był kasztelanem gdańskim. Był nawet kandydatem na Krla polskiego, popieranym przez sułtana tureckiego, Selima. Piotr Kostka był biskupem chełmińskim.Św. Stanisław Kostka nie był jedynakiem. Miał trzech braci i dwie siostry: Pawła, najstarszego z rodzeństwa (+1607), Wojciecha (+1576), Mikołaja, Annę i drugą siostrę nieznaną z imienia. Śmiertelne szczątki rodzicw i braci św. Stanisława spoczywają w kościele parafialnym w Przasnyszu, w kaplicy Kostkw. Jaki był styl życia rodziny Kotkw w owych latach najlepiej nam to przedstawia Paweł Kostka:

"Rodzice chcieli, byśmy byli wychowani we wierze katolickiej, zaznajomieni z katolickimi dogmatami, a nie oddawali się rozkoszom. Co więcej, postępowali z nami ostro i twardo, napędzali nas zawsze - sami jak przez domownikw - do wszelkiej pobożności, skromności i uczciwości, tak żeby nikt z otoczenia, z licznej rwnież służby, nie mgł się na nas skarżyć o rzecz najmniejszą. Wszystkim tak jak rodzicom wolno było nas napominać, wszystkich jak panw czciliśmy".

Kościł w Przasnyszu - miejsce chrztu św. Stanisława Kostki

Historia rodziny nie przekazała nam bliższych danych o latach dziecięcych św. Stanisława. Wspomina tylko jeden szczegł z jego charakterystyki: to, że był bardzo uwrażliwiony na brutalne żarty. Dlatego ojciec w czasie przyjęć napominał gości do umiaru. Może się to wydawać nieprawdopodobnym. A jednak czytamy w żywotach świętych o niezwykłej wrażliwości dzieci na grzech. I tak np. św. Dominik Savio (+1857) w sidmym roku życia z okazji pierwszej Komunii świętej zdobył się na takie postanowienie: "Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę". Łaska ma swoje drogi a dusza dziecka jest na jej działanie szczeglnie uczulona.Pierwsze nauki pobierał św. Stanisław w domu rodzinnym. Jego nauczycielem i wychowawcą przez co najmniej jeden rok był Jan Biliński. W domu rodzicielskim w Rostkowie przebywał Stanisław do 14 roku życia. Ponieważ w modzie było wtedy wysyłanie paniczw za granicę, rodzice upatrzyli dla najstarszych synw - Pawła i Stanisława - Wiedeń z dwch powodw. Było to miasto katolickie, a ponadto jezuici założyli tu niedawno szkołę, ktra stawała się już głośna. Uczęszczała do niej także pewna liczba młodzieży polskiej.Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda, 26 lipca 1564 roku. Zatrzymali się w konwikcie, prowadzonym przez jezuitw. Niedługo jednak mogli tam przebywać. Już bowiem w marcu 1565 roku cesarz Maksymilian, niechętny jezuitom, zabrał im konwikt, zostawiając tylko kolegium. Bracia musieli więc przenieść się gdzie indziej. Wraz ze swoim wychowawcą, Bilińskim, i kilku kolegami z Polski przenieśli się na stancję do domu, dzierżawionego przez Kimberkera, zaciekłego luteranina. A oto lista wszystkich zamieszkałych Polakw u Kimberkera: Paweł i Stanisław Kostkowie, Biliński - ich wychowawca, Wawrzyniec Pacyfik - ich sługa. Nadto: Stanisław Kostka z Prus - kuzyn św. Stanisława, Bernard Maciejowski - pźniejszy kardynał i prymas Polski, oraz Kacper Rozrażewski. Obaj po śmierci św. Stanisława wyznawali ze łzami, że posuwali się nawet do kopania Stanisława, kiedy ten, nocami modląc się, leżał krzyżem na ziemi. Do szkoły jezuitw we Wiedniu uczęszczało wwczas ok. 400 uczniw. Regulamin gimnazjum streszczał się w jednym zdaniu:

"Taką pobożnością, taką skromnością i takim poznaniem przedmiotw niech się uczniowie starają ozdobić swj umysł, aby się mogli podobać Bogu i ludziom pobożnym, a w przyszłości ojczyźnie i sobie samym przynieść także korzyć".

Codzienna modlitwa przed lekcjami i po lekcjach, codzienna Msza święta, miesięczna Spowiedź i Komunia święta, miały za cel zaprawić studentw do pobożności.W pierwszym roku wykładano gramatykę, na drugim nauki wyzwolone, na trzecim - retorykę. Początkowo Stanisławowi nauka szła trudno. Nie miał bowiem dostatecznego przygotowania, ale pod koniec trzeciego roku należał do najlepszych uczniw. Władał płynnie językiem: ojczystym, niemieckim i łacińskim. Uczył się także języka greckiego. Pozostałe po świętym zeszyty mają uwidocznione rwnież błędy, podkreślone ręką nauczyciela. Zachowały się także szczęśliwie dyskusyjne notatki Stanisława na problemy religijne. Jezuici bowiem w latach naporu protestantyzmu chcieli swoich uczniw przygotować do odpierania atakw na Kościł.Trzy lata pobytu we Wiedniu - to czas rozbudzonego życia wewnętrznego. Stanisław znał tylko trzy drogi: do kolegium, do kościoła i do domu. Wolny czas spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mgł poświęcać wiele czasu na kontemplację, do ktrej czuł nieprzeparty pociąg, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie nadto pokuty i biczował się. Taki tryb życia nie mgł oczywiście podobać się bratu, wychowawcy i kolegom. Uważali to za rzecz nienormalną, a nawet dla jego zdrowia niebezpieczną. Dlatego w dobrej woli usiłowali Stanisława skierować na drogę normalnego postępowania.

Rostkowo - Staw z kapliczką św. StanisławaIntensywne życie wewnętrzne, nauka i praktyki pokutne, tak dalece osłabiły młody organizm chłopca do tego stopnia, że był już bliski śmierci w grudniu 1565 roku. Według własnej relacji św. Stanisława, kiedy był już pewien śmierci św. Barbara, patronka dobrej śmierci, do ktrej się zwrcił, w towarzystwie dwch aniołw nawiedziła jego pokj i przyniosła mu Wiatyk. Rwnież w tej chorobie ukazała się chłopcu Matka Boża i złożyła mu na ręce Dziecię Boże. Od Niej, jak sam wspominał, doznał cudownego uleczenia a także polecenie, by wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.Nie było wszakże rzeczą łatwą to polecenie wykonać. Jezuici bowiem nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatw bez woli rodzicw - a przecież Stanisław na nią nie mgł liczyć. Zdobywa się przeto na heroiczny czyn: organizuje ucieczkę, do ktrej starannie się przygotował. Było to 10 sierpnia 1567 roku, w uroczystość św. Wawrzyńca, męczennika. Zachował się szczęśliwie list, jaki przełożony domu jezuitw we Wiedniu skierował do generała zakonu, św. Franciszka Borgiasza. Jest datowany na 1 września 1567 roku, a więc tuż po ucieczce Stanisława. Dowiadujemy się z niego, że nasz Młodzieniaszek już od pierwszego zetknięcia się z jezuitami we Wiedniu zapragnął wstąpić do zakonu. Złożył nawet ślub, że zostanie jezuitą. Okazuje się, że życzenie Matki Bożej było dla Stanisława tylko potwierdzeniem. W liście tym czytamy, że Stanisław kilka razy prosił o przyjęcie go do zakonu, ale spotkał się z odmową. List nazywa świętego:

"szlachetnym urodzeniem, ale jeszcze bardziej szlachetnym cnotą". "Był on wielkim przykładem stałości i pobożności, wszystkim drogi, nikomu nie przykry. Chłopiec wiekiem i roztropnością mężczyzna. Mały ciałem, ale duchem wielki".Takich pochwał nie daje się łatwo, zwłaszcza w urzędowych pismach. Wreszcie z tego samego listu dowiadujemy się, że Stanisław usiłował nawet przez legata papieskiego wpłynąć na zakon, aby go przyjęto. Sam święty w egzaminie wstępnym do nowicjatu wyznał na piśmie, że już przed rokiem złożył ślub wstąpienia do zakonu.Legenda osnuła tę ucieczkę z Wiednia szeregiem niezwykłych wydarzeń. Jak zaś przedstawiała się cała historia, opisał ją "na gorąco" sam Stanisław w jednym ze swoich listw, pisanym do przyjaciela w czasie ucieczki:

"Przebyłem w zdrowiu już połowę drogi. (...) Niedaleko od Wiednia dogonili mnie dwaj moi słudzy, ktrych rozeznałem i przed ktrymi schowałem się do pobliskiego lasu. W ten sposb uszedłem ich rąk. Przebyłem już wiele wzgrz i lasw. Kiedy koło południa pokrzepiłem znużone ciało u przezroczystego źrdła, usłyszałem naraz głos kopyt końskich. Podnoszę się i przyglądam jeźdźcowi. Był to mj brat, Paweł. Popuściwszy cugle podąża ku mnie. Koń w pianie, twarz brata rozpalona bardziej niż słońce. Możesz sobie wyobrazić, mj Erneście, w jakim musiałem być wtedy strachu, nie mając możności ucieczki. Stanąłem dla nabrania sił i pierwszy, zbliżając się do jeźdźca, proszę jako pielgrzym o jałmużnę. Zaczął dopytywać się o swojego brata. Opisał jego ubranie, wzrost i wygląd. Zwrcił uwagę, że był podobny do mnie. Odpowiedziałem, że nad ranem tędy przechodził. Na to on, nie tracąc chwili, spiął ostrogami konia i rzuciwszy mi pieniądz popędził w dalszą drogę. Podziękowałem Najświętszej Pannie, Matce mej, i by uniknąć następnej pogoni, skryłem się do pobliskiej groty, gdzie przeczekawszy trochę, puściłem się w dalszą podrż".

Brat nie poznał Stanisława dlatego, że ten przezornie zamienił swoje ubranie z przygodnym żebrakiem.Jezuita, Franciszek Antoni, wtajemniczony w plany św. Stanisława, dał mu list polecający do św. Franciszka Borgiasza i wskazał drogę do Augsburga. Na podstawie korespondencji czy też ustnej relacji świętego spowiednik w zeznał, że w drodze św. Stanisław otrzymał z rąk anioła Komunię Świętą, kiedy nie mgł jej przyjąć w kościele protestanckim. W Augsburgu nie zastał jednak św. Stanisław prowincjała, św. Piotra Kanizego. Udał się więc do Dylingi. Trafił jednak św. Stanisław na moment krytyczny. Oto właśnie wystąpili z klasztoru dwaj zakonnicy, rzucili habit i przeszli na protestantyzm. Wywołało to silny ferment w klasztorze. Na czele zbuntowanych stanął niestety zakonnik polski, Mateusz Michoń. W takiej sytuacji o przyjęciu św. Stanisława - Polaka nie mogło być mowy. Św. Piotr Kanizy nie zatrzasnął wszakże przed Stanisławem drzwi, ale przyjął go na prbę.Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorw: sprzątanie ich pokoi i pomaganie w kuchni. Jeszcze tego samego roku, 28 października, prowincjał skierował Stanisława wraz z dwoma innymi kandydatami do Rzymu. Dzięki prośbie św. Piotra Kanizego przełożony generalny przyjął Stanisława do nowicjatu, ktry znajdował się przy kościele Św. Andrzeja. Było w nim wwczas ok. 40 nowicjuszw, wśrd nich 4 Polakw.

Rostkowo – Figurka św. Stanisława Kostki z piaskowcapoświęcona przez Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rozkład zajęć nowicjuszw był prosty: modlitwa, praca umysłowa i fizyczna, posługi w domu i w szpitalach, konferencje mistrza nowicjatu i przyjezdnych gości, dyskusje na tematy życia wewnętrznego i o sprawach kościelnych. Stanisław czuł się szczęśliwy, że wreszcie osiągnął cel życia. We Wiedniu hasłem jego było:

"Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich winienem żyć".

Teraz maksymą jego postępowania stało się:

"Początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chryste".

Nie dane było Stanisławowi zaznać w Rzymie błogiego spokoju. Na wiadomość, że Stanisław jest w nowicjacie zakonnym, ojciec postanowił go z niego za wszelką cenę wydobyć. Do Stanisława wysłał list pełen wymwek i grźb. Stanisław za poradą przełożonych odpisał ojcu, że powinien raczej dziękować Panu Bogu, że wybrał syna na swoją służbę. Wszelkie wysiłki ojca rozbijały się o wolę Stanisława. Był dorosły, miał prawo decydować o swoim losie i żadna siła nie mogła go do powrotu do domu zmusić.

Przełożeni pozwolili Świętemu już w pierwszych miesiącach roku 1568 złożyć śluby zakonne. Stanisław osiągnął więc już cel. Dnia 1 sierpnia, w uroczystość Matki Bożej Anielskiej, przybył do Rzymu św. Piotr Kanizjusz, zatrzymał się w domu nowicjatu i do adeptw wygłosił konferencję. Prowincjał niemiecki zachęcał nowicjuszw, by tak spędzali każdy miesiąc, jakby miał być ostatni w ich życiu. Po tej Konferencji Stanisław rzekł do kolegw:

"Dla wszystkich ta nauka świętego męża jest przestrogą i zachętą, ale dla mnie jest ona wyraźnym głosem Bożym. Umrę bowiem jeszcze w tym miesiącu".

Koledzy zlekceważyli te słowa. Jeszcze 5 sierpnia zabrał ze sobą Stanisława o. Sa do bazyliki NPM Większej na doroczny odpust. Gdy byli w drodze, kapłan zapytał z nagła Stanisława: "A czy ty naprawdę i szczerze kochasz Matkę Najświętszą?" Zaskoczony tym Stanisław, odparł bez namysłu: "Ojcze, wszak ci to Matka moja!" Za kilka dni miało przypaść święto Matki Bożej Wniebowzięcia. Stanisław z zapałem opowiadał swoim kolegom, jak pięknie muszą ten dzień obchodzić aniołowie i święci w niebie. Potem dodał:

"Jestem pewien, że będę mgł w najbliższych dniach osobiście przypatrzeć się tym uroczystościom i w nich uczestniczyć".

W prostocie serca 10 sierpnia napisał list do Matki Bożej i ukrył go na swojej piersi. Przyjmując Komunię świętą, prosił patrona dnia. św. Wawrzyńca, o orędownictwo, by mgł odejść z tego świata w uroczystość Wniebowzięcia Maryi. Prośba została wysłuchana. Wieczorem tegoż dnia Stanisław poczuł się źle. Dnia 13 sierpnia gorączka znacznie wzrosła. Przeniesiono go do infirmerii.We wigilię Wniebowzięcia Stanisław dostał silnych mdłości i zemdlał. Wystąpił na nim zimny pot, poczuł silne dreszcze, z ust zaczęła sączyć się krew. Była płnoc, kiedy zaopatrzono go na drogę do wieczności. Prosił, by go położono na ziemi. Prośbę jego spełniono. Przepraszał wszystkich. Kiedy mu podano do ręki rżaniec, ucałował go i wyszeptał: "To jest własność Najświętszej Matki". Zapytany, czy nie ma jakiego niepokoju, odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się najzupełniej z wolą Bożą. Nagle, jak zeznał naoczny świadek, o. Warszewicki, kiedy Stanisław zatopił się w modlitwie, twarz jego zajaśniała tajemniczym blaskiem, oczami przeszedł po otoczeniu. Kiedy go ktoś zapytał: czego sobie życzy, odparł, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, ktre po niego przychodzą.Tuż po płnocy 15 sierpnia 1568 roku przeszedł do wieczności. Kiedy podano mu obrazek Matki Bożej, nie zareagował już uśmiechem. Wieść o tak pięknej śmierci polskiego Młodzieniaszka lotem błyskawicy rozeszła się po Rzymie. Wbrew zwyczajowi zakonu zwłoki młodzieńca przystrojono kwiatami. Z polecenia generała zakonu ciało włożono do drewnianej trumny, co rwnież w owych czasach w zakonie było rzadkim wyjątkiem. Z polecenia św. Franciszka Borgiasza, o. Juliusz Fazzio, mistrz nowicjatu, napisał żywot Stanisława, ktry rozesłano po wszystkich domach Towarzystwa. W czasie obrzędw pogrzebowych przybył do Rzymu brat Stanisława, Paweł z poleceniem ojca, by zmusił Świętego do powrotu do domu. Kiedy Paweł ujrzał, jak wielką czcią otoczony jest Stanisław, wzruszył się i to był początek jego nawrcenia. W dwa lata potem, gdy otwarto grb Młodzieniaszka, znaleziono jego ciało nietknięte rozkładem.W roku 1605 papież Paweł V zezwolił na zawieszenie obrazu św. Stanisława w kościele Św. Andrzeja w Rzymie i na zawieszenie przy nim lamp, jak też wotw. Papież Klemens X w roku 1670 zezwolił jezuitom na odprawienie Mszy świętej i na odmawianie pacierzy kapłańskich (godzin kanonicznych) ku czci Stanisława. W roku 1674 tenże papież ogłosił Stanisława Kostkę jednym z głwnych patronw Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Te fakty Stolica Apostolska uznała za akt beatyfikacji. Stanisław Kostka jest pierwszym, ktry dostąpił chwały ołtarzy w Towarzystwie Jezusowym. W roku 1714 papież Klemens XI wydał dekret kanonizacyjny, ale samego aktu kanonizacji dokonał w roku 1726 papież Benedykt XIII wraz ze św. Alojzym Gonzagą.W roku 1926 odbyła się w 200-lecie kanonizacji uroczystość sprowadzenia do Polski małej części jego relikwii. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział sam prezydent państwa, Ignacy Mościcki. Relikwia głowy św. Stanisława znajduje się w nowicjacie jezuickim w Gorheim koło Sigmaringen. Ciało spoczywa w kościele Św. Andrzeja w Rzymie w jego ołtarzu po lewej stronie.

Śmierć św. Stanisława Kostki – statua (Pietro Le Gras, 1703)Kościł Św. Andrzeja w RzymieŚwięty Stanisław Kostka miał swoje sanktuaria w Polsce, licznie nawiedzane przez wiernych. Słynęły tam łaskami obrazy Świętego: w Lublinie, w Płockiej katedrze, i w Pułtusku - w kolegiacie. Ku czci Świętego wzniesiono 53 kościoły w kraju i kilkanaście za granicą, wśrd nich katedrę w Łodzi i najpiękniejszy w Nowym Yorku. Dawny pokj w domu Kimberkera, w ktrym mieszkał św. Stanisław Kostka, został zamieniony w bogatą, barokową kaplicę. W obrazie ołtarza artysta przypomina dwie sceny: jak św. Barbara posila św. Stanisława Komunią świętą i jak Matka Boża podaje Stanisławowi na ręce Dziecię Jezus. Także jego pokj w dawnym nowicjacie rzymskim został zamieniony na kaplicę. Można tam obejrzeć pamiątki po Świętym, także jego zeszyty szkolne. Nad wejściem do tegoż pokoju - kaplicy jest łaciński napis:

"Rzymski nowicjat Towarzystwa Jezusowego, założony przez św. Franciszka Borgiasza. W tej części domu dokonał swojego życia św. Stanisław Kostka, a po śmierci okrył ją chwałą".W tymże pokoju Piotr Le Gros wykonał przepiękną rzeźbę św. Stanisława w marmurze białym (carrara). Święty leży na łożu śmierci jakby słodko spał. Nad nim jest obraz Matki Bożej, ktra spuszcza na "śpiącego" kleryka z nieba rże. Pod obrazem jest przepiękny wiersz w języku polskim, napisany przez Cypriana Norwida, ktremu myśli podsunął właśnie ten wspaniały pomnik:W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,

na miejscu łoża jego stoi grb z marmuru

taki, że widz, niechcący wstrzymuje się u progu,

myśląc, że święty we śnie zwrcił twarz od muru

i rannych dzwonw echa w powietrzu dochodzi.Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek

Krlowej nieba, ktra z Świętych chrem schodzi

i tron opuszcza, nędzy spiesząc na ratunek.

Palm, kwiatw wiele aniołowie niosą,

skrzydłami z ram lub nogą występują bosą.Gdzie zaś od dołu obraz kończy się ku stronie,

w ktrą Stanisław Kostka blade zwracał skronie

jeszcze na ram złoceniu rża jedna świeci:

niby, że po obrazu stoczywszy się płtnie,

upaść ma jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.

I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci.Szczeglnym nabożeństwem do św. Stanisława Kostki wyszczeglniali się wśrd świętych: św. Robert Bellarmin (+1623), ktry miał jego wizerunek nad swoim łżkiem; św. Franciszek Salezy (+1622), ktry naszemu Rodakowi poświęcił przepiękny wstęp w swoim traktacie "O litości Bożej", i św. Jan Bosko (+1888), ktry wiele razy przypominał swojej młodzieży ciekawsze epizody z życia św. Stanisława.

Św. Stanisław Kostka należy do najpopularniejszych świętych polskich. Pierwsze jego żywoty napisali: o. Warszewicki zaraz po śmierci św. Stanisława i w swoich "Żywotach świętych" o. Piotr Skarga, ktry wstąpił do tego samego nowicjatu jezuickiego w Rzymie w roku śmierci św. Stanisława. 0. Romuald Gustaw z benedyktyńską pilnością zebrał bibliografię dotyczącą św. Stanisława Kostki. Wynosi ona 26 stron pisanych makiem. To nam daje świadectwo, jak żywe było i jest dotąd zainteresowanie osobą świętego Młodzieniaszka.Pamiątek, niestety, po Świętym zostało w Polsce bardzo mało. W Rostkowie nie ma ani śladu z dworu Kostkw. Nie wiemy dokładnie nawet, gdzie się znajdował. W pobliskim Przasnyszu, w kościele parafialnym, są tablice grobowe rodziny Świętego. Chrzcielnica, przy ktrej miał zostać dzieckiem Bożym, pochodzi dopiero z wieku XVIII. W Bibliotece Diecezjalnej w Płocku zachowana jest fotokopia herbu Kostkw, Dąbrowa. Jest też dokument ważny, napisany przez Pawła zeznanie o swoim bracie, dla procesu beatyfikacyjnego, jak też podobne zeznanie wikariusza parafii przasnyskiej, obecnego przy jego Chrzcie świętym. Zachowany jest akt zgonu Pawła Kostki z roku 1607. Wreszcie można tam oglądać także odpis dekretu kanonizacji Świętego, wydany przez papieża Klemensa XI dnia 13 listopada 1714 roku. W Przasnyszu jest klasztor i kościł Ojcw Pasjonistw, ktry dla zakonnikw ufundował brat Świętego - Paweł.Św. Stanisławowi przypisuje nard polski zwycięstwo, odniesione nad Turkami pod Chocimiem w roku 1621. W dniu tym bowiem (10 X) o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława Kostkę w obłokach, jak błagał Matkę Bożą o zwycięstwo nad Turkami. Przed cudownym obrazem św. Stanisława w obecnej katedrze lubelskiej modlił się krl Jan II Kazimierz, przypisując jego orędownictwu zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem w roku 1651.Źrdło: Ks. Wincenty Zaleski S.O.B., Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1989, s. 549-555.

Herb rodziny Kostkw - Dąbrowa

Parafie Diecezji Płockiej pod wezwaniem św. Stanisława Kostki (wg alfabetu):Dębsk – Dekanat MławskiOstrowite – Dekanat Dobrzyń n. DrwęcąPłock – Dekanat Płock – Płnocny (parafia obsługiwana przez Księży Salezjanw)Przasnysz – Dekanat Przasnyski (parafia obsługiwana przez Ojcw Pasjonistw)Pułtusk – Dekanat PułtuskiRostkowo – Dekanat PrzasnyskiRypin – Dekanat RypińskiSmardzewo – Dekanat SochocińskiWojnwka – Dekanat MławskiNa temat herbu Dąbrowa możesz więcej dowiedzieć się na stronie poświęconej temu herbowi i szlachcie


Przykadowe prace

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki

Charakterystyka nowoczesnej koncepcji logistyki SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. TRENDY 4 2.1. ERP –Enterprise Resource Planning 4 2.2. Zintegrowane Łańcuchy Logistyczne 7 2.3. ECR – Efektywna Obsługa Konsumenta 10 2.4. Wirtualna integracja 13 2.5. Wirtualne wytwarzanie 14 ...

Meine Familie

Meine Familie Mein Vater hei?t Stanisław. Er kommt aus Sierpc. Jetzt wohnt in Thorn. Mein Vater ist 50 Jahre alt. Er ist Schlosser von Beruf. Jetzt arbeitrt er in Elana S.A. Mein Vater ist sportlich. Er fahrt Rad und spielt Tennis. Manchmal schwimmt. Mein Vater interesiert sich fur Reisen. Er besucht gern. Meine Mutter ...

GM General Motors- history, overview

GM General Motors- history, overview William Crapo Durant As a young man, Durant dealt in medicaments and cigars. Later, he switched to insurance and real property. However, his biggest success was in the motor industry In 1904, he took over Buick, a car maker beset with financial problems, which had been making its own-des...

Podział Europy na państwa biedne i bogate.

Podział Europy na państwa biedne i bogate. Nie używać w VII L.O. w Katowicach Podział Europy na państwa bogate i biedne. Przypatrując się Europie, zazwyczaj zauważamy tylko podziały polityczne lub gospodarcze, lecz mało kto z nas zauważa kolosalne wręcz r...

Streszczenie - Olimpijski Pięciobj Nice

Streszczenie - Olimpijski Pięciobj Nice W dobrych nastrojach, choć mocno zmęczeni podrżą, w czwartek 21.08.2008 wrcili do kraju z igrzysk olimpijskich w Pekinie zwycięzcy „Olimpijskiego Pięcioboju Nice”. Tuż przed godziną 22.00 wylądowali na lotnisku Okę...

J.R.R. Tolkien - kim był? - co napisał?

J.R.R. Tolkien - kim był? - co napisał? John Ronald Reuel Tolkien(1892-1975), światowej sławy angielski pisarz, profesor języka staroangielskiego w Oksfordzie, jeden z najlepszych filologw swego czasu, autor licznych prac naukowych, zasłynął przede wszystkimjako twrca niezwyk ...

Prehistoria - notatki

Prehistoria - notatki archaik, proterozoik, paleozoik, mezozoik, kenozoik. oligocen – środkowa epoka trzeciorzędu, w ktrej pojawiły się rozwinięte formy naczelnych hominizacja – wykształcenie się postawy pionowej i dwunożnego chodu, zwiększenie objętości m...

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski Jan III Sobieski. - urodził się: 1629 zmarł: 1696 - na tronie w latach: 1674 - 1696 - poprzednik: Michał Korybut Wiśniowiecki - następca: August II Mocny - syn Jakuba Sobieskiego, kasztelana krakowskiego i Zofii Teofili Daniłowicz - żona: Maria Ka...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry