• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świ...

Nawigacja

Świadczenia z tytułu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.Świadczenia z tytułu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.


Osoby, ktre uległy wypadkowi przy pracy albo chorobie zawodowej, mają prawo do świadczeń wypadkowych, ktre wypłacane są przez ZUS z tzw. ubezpieczenia wypadkowego.
Prawo do w.w. świadczeń mają osoby objęte tym ubezpieczeniem z racji zatrudnienia na podstawie umw o pracę, umw cywilnoprawnych (zlecenie, umowa agencyjna), gdzie praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, a także przedsiębiorcy opłacający składkę wypadkową z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, twrcy, artyści, duchowni, bezrobotni odbywający staż lub szkolenie, posłowie, senatorowie.

Świadczenia te wypłacane są pracownikom, ktrzy doznali uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz członkom rodzin pracownikw zmarłych wskutek wypadku lub choroby zawodowej.

Natomiast nie przysługują one ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisw dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz gdy ubezpieczony, będąc
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środkw odurzających bądź substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, jak rwnież nie przysługują one osobom prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi wspłpracującym, duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia oraz członkom ich rodzin, powyższe świadczenia nie przysługują, gdy w dniu wypadku lub w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczeń z tytułu choroby zawodowej, osoby te mają zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie przekraczającej 6,60 zł.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

zasiłek chorobowy - otrzymuje go ubezpieczony, ktrego niezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przysługuje niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, od pierwszego dnia niezdolności do pracy, w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu), przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy przez 270 dni.
Zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli ubezpieczony, na podstawie odrębnych przepisw, zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposażenia, stypendium lub innego świadczenia za czas niezdolności do pracy.

świadczenie rehabilitacyjne - przysługuje ubezpieczonemu, ktry po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby zawodowej, a dalsza rehabilitacja i leczenie rokują powrt do zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Maksymalny okres pobierania świadczenia to 12 miesięcy.Przykadowe prace

Omw oglne podmioty gospodacze działające w gospodarce narodowej.

Omw oglne podmioty gospodacze działające w gospodarce narodowej. Podmiot gospodarczy ( przedsiębiorca ) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub n...

Pierwiestki

Pierwiestki SD W wodzie znajduje się bardzo wiele rozpuszczonych soli rżnych związkw. Sole w wodzie dysocjują na jony. Tak więc, np w przypadku NaCl powstaje zdysocjowany kation Na+. Woda, ktra zawiera nie więcej i nie mniej jak ok. 100 mg Na+/dm3 jest wodą odpowiednio zaopatrzon...

Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji w czasie II wojny światowej.

Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji w czasie II wojny światowej. Klęska wrześniowa postawiła przed głwnymi siłami politycznymi przedwojennej Polski problem utrzymania ciągłości władzy państwowej, co wiązało się z powoł...

Biznes plan. Piroliza opon samochodowych

Biznes plan. Piroliza opon samochodowych Biznes plan. Piroliza opon samochodowych Linia do przerobu opon samochodowych i odpadw z plastiku metodą pirolizy niskotemperaturowej. Technologiczna linia w procesie przerobu pozwala otrzymywać następujące produkty: benzynę (90-93), olej napędowy (45-...

Petycja w sparwie wycięcia drzewa

Petycja w sparwie wycięcia drzewa Imię, nazwisko Miejscowość data Adres Do Urzędu Miasta W imieniu mieszkańcw budynku przy ulicy Lipowej 4, zwaracam się z prośbą o usunięcie z chodnika obok naszego domu rosnącego tam starego drzewa owocowego, ktre...

Recenzja książki Jerzego Dowiata "Chrzest Polski"

Recenzja książki Jerzego Dowiata "Chrzest Polski" Już wielu historykw poruszało temat chrztu Polski, a tym samym początki państwa Polskiego. Prbowali odkryć niepojęte i skryte wydarzenia, ktre miały miejsce setki lat temu. Jednak nigdy nie było i nie będzie to ...

Początki sztuki nowoczesnej – impresjonizm.

Początki sztuki nowoczesnej – impresjonizm. Do lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku malarstwo na ogł nie odznaczało się żywą kolorystyką. Poza Francją, gdzie zawsze ceniono barwy, malarze XIX wieku ograniczali swą paletę tłumili światło, ja...

Opracowanie z historii

Opracowanie z historii HISTORIA MONARCHIA PIASTOWSKA MIĘDZY JEDNOŚCIĄ A ROZBICIEM KAZIMIERZ ODNOWICIEL – (1039-1058) przyłączył Mazowsze do Polski po pokonaniu księstwa Masława w 1047 r. Przyłączył Śląsk do Polski w 1054 r. W polityce zagranic...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry