• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świ...

Nawigacja

Świat po II wojnie światowej



Świat po II wojnie światowej




Cały świat czekał na ten dzień. II Wojna Światowa w końcu się zakończyła. Powiększająca się coraz bardziej przewaga aliantw nad państwami Osi rosła nieustannie. Liczne wystąpienia, sabotaże, rosnąca w siłę koalicja antyhitlerowska doprowadziła do klęski III Rzeszy i jej koalicjantw. Jakie skutki przyniosła ta trwająca ponad 6 lat wojna, w ktrej brało udział 61 państw, straty ludności szacuje się na 50 milionw, połowa z tego została inwalidami, a straty pieniężne wszystkich krajw biorących udział w walkach szacuje się na 260-280 miliardw dolarw? Jedno jest pewne: znaczna część krajw odzyskała wolność, znaczna utraciła ją ponownie, na długie lata znajdując się pod kolejną okupacją, tym razem rządu ZSRR i narzucanego przez niego reżimu komunistycznego. Wojna ta też nie skończyła się z dnia na dzień. Po oficjalnym zakończeniu II Wojny Światowej nastała kolejna, w zasadzie to nieoficjalna wojna, nazywana wojną dziwną, cichą. Najbardziej rozpowszechniła się nazwa Zimnej Wojny.



Zmiana układu sił na świecie, konflikt supermocarstw

W powojennym świecie nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o państwa najbardziej liczące się. Swoje mocne pozycje, na skutek strat powojennych, załamaniu gospodarki i zniszczeń utraciły Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja. Upadek tych państw doprowadził do załamania się kolonializmu w Afryce, Azji, Ameryce Południowej i Oceanii, kolonie na tych terenach przekształcały się w niepodległe państwa. Natomiast na czele znaleźli się prawdziwi zwycięzcy II Wojny Światowej, czyli USA oraz ZSRR..

Mocarstwa te zaraz po zakończeniu wojny rozpoczęły konkurencję o wpływy na świecie, z czasem nawet walkę nazwaną właśnie zimną wojną. Ich konflikty wynikały z całkowicie odmiennych założeń politycznych. Stany Zjednoczone postawiły sobie za zadanie bronić świat przed zagrożeniem, jakie stwarzał komunizm i ekspansywna polityka ZSRR. Stalin mimo to siłą narzucał krajom sąsiednim (w tym także Polsce) politykę komunistyczną. Do krajw gdzie narzucona została włada sowiecka zaliczały się też Węgry, Bułgaria, Rumunia i Czechosłowacja. Stany Zjednoczone początkowo obojętne na tę sytuację, musiały szybko podjąć radykalne kroki. Teraz już całkiem jasny był podział świata na komunistyczny wschd i kapitalistyczny zachd. Coraz bardziej napięta sytuacja między tymi blokami doprowadza do wyścigu zbrojeń. Cały świat był wtedy w cieniu tych dwch supermocarstw, a na pierwszym planie była ich walka o dominację na świecie. Ta walka doprowadzi do całkowitego podziału świata na dwa bloki, do podziałw na kraje kapitalistyczne i komunistyczne.



Budowa i działanie bloku komunistycznego

Wszystkie kraje z narzuconą stalinowską władzą były zmuszone do przemiany gospodarczej na kształt ZSRR, to jest ukierunkowaniu przemysłu na ciężki i zbrojeniowy. Nie było tam miejsca na przemyślaną gospodarkę, jak w krajach zachodnich, ktre dzięki inwestycjom powoli odbudowywały swj przedwojenny dobrobyt. W ZSRR wybuchła, można powiedzieć histeria antykapitalistyczna. Aby zapobiec strajkom i wystąpieniom rząd ZSRR organizował (nie posiadając żadnego zaplecza) masową pomoc socjalną. Do tego dochodzi nieuzasadniona militaryzacja gospodarki, upaństwowienie przemysłu i handlu, uwłaszczenia ziem rolniczych. Wszelkie niezadowolenia i opozycję specjalne służby dyskretnie usuwały. Prbą usprawnienia gospodarki bloku komunistycznego miała być Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), lecz jak się okazało, organizacja ta działała wyłącznie na korzyść Związku Radzieckiego dostarczając mu produkty i płprodukty produkowane w państwach bloku po zaniżonych cenach. Cały rząd stalinowski opierał się na terrorze i przymusie. Kraje tego bloku ciągle ubożały na rzecz ZSRR, ktre jednak też nie potrafiło spożytkować i w pełni wykorzystać zaistniałych warunkw.





Jałta i Poczdam, postanowienia w sprawie Niemiec, powstanie ONZ

Pierwsze ze spotkań przywdcw największych państw koalicji antyhitlerowskiej już u schyłku wojny miało miejsce od 4 lutego do 11 lutego 1945 roku w Jałcie, gdzie spotkała się Wielka Trjka, jak nazywano Churchilla (premiera Wielkiej Brytanii) Roosvelta (wczesnego prezydenta USA) oraz Jzefa Stalina. To w tym wąskim gronie miały zapadać decyzje o powojennym świecie. Głwną decyzją, jaka zapadła na Jałtańskim spotkaniu było podzielenie Niemiec na okupowane strefy. Były to strefy niemiecka, amerykańska, brytyjską oraz radziecką. Pźniej powstała jeszcze strefa francuska. Dodatkowo podjęto decyzję o zdemilitaryzowaniu Niemiec, oraz zniszczeniu nazizmu niemieckiego, a wprowadzeniu demokracji na tym terenie. Pojawiły się pierwsze wzmianki o potrzebie utworzenia organizacji, ktra utrzymywałaby pokj na świecie. Już dwa miesiące po Jałcie powstało ONZ (Organizacja Narodw Zjednoczonych). Organizacja ta miała na celu (podobnie jak po I Wojnie Światowej Liga Narodw) utrzymywać pokj na świecie, bronić praw człowieka jak i wspierać gospodarczo i społeczno narody świata. Ustalone zostały granice powojennej Polski. Biegła ona wzdłuż linii Curzona, więc na korzyść radziecką.

Kolejną wielka konferencją była Poczdamska. Odbyła się ona od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku. Głwnym celem tej konferencji miały być decyzje pomagające utrzymać pokj na świecie. Po raz kolejny została rozpatrzona sprawa Niemiec, ktre zmuszone zostały do wypłacania reparacji wojennych ofiarom nazizmu i wojny. Postawiono też plany odbudowy tego kraju, ktrego podstawą miał być demokratyczny rząd. Postanowiono też osądzić zbrodniarzy wojennych (co miało miejsce podczas procesu norymberskiego. Zbrodniarze, ktrych udało się złapać zostali skazani na karę śmierci lub na długoletnie więzienia) Te wszystkie postanowienia miały na celu ostateczne uregulowanie długw niemieckich wobec krajw, ktre ucierpiały na skutek wojny. Mimo to Stalin wyraźnie dążył do opanowania chociaż strefy podległej Związkowi Radzieckiemu. Odcinając dostawy żywności do zachodniej części Berlina wywołał kryzys żywnościowy. Natychmiastowa niemal pomoc USA (most powietrzny) pomaga zażegnać kryzys. Bez zgody ZSRR zwołane zostaje niemieckie zgromadzenie konstytucyjne, na mocy ktrego powstaje Republika Federalna Niemiec (RFN). Spowodowało to, że Stalin nie mgł liczyć na zjednoczenie Niemiec i wcielenia ich do bloku komunistycznego. W strefie radzieckiej utworzona zostaje Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD). Teraz Niemcy podzielone na dwie strefy i kierowane zupełnie inną polityką rozeszły się. Terytorium Niemiec, jako miejsce bezpośredniego styku bloku komunistycznego i kapitalistycznego zostało obsadzone licznymi bazami wojskowymi. Ostatecznie RFN zostaje oficjalnie przyjęte do NATO w 1955 roku.



Zimna wojna, wyścig zbrojeń i groźba wojny nuklearnej

Zimną wojną nazywamy oglnie wrogie stosunki pomiędzy ZSRR z państwami bloku wschodniego a krajami zachodnimi. Złe kontakty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim pogorszyła dodatkowo sprawa Niemiec, a konkretniej odmienne stanowiska tych mocarstw, co do przyszłości tego państwa. Stalin chciał wcielić Niemcy do swoich państw satelitarnych, jak uczynił to z polską, natomiast USA miało na celu utworzenie z Niemiec wolnego demokratycznego organu, gdy tylko zakończy się proces demilitaryzacji i demokratyzacji tego państwa. Rozpoczęła się wojna propagandowa, Stalin wygłaszał wyższość komunizmu nad imperializmem, jak nazywano wtedy w bloku wschodnim kapitalizm. Podkreślał, ze państwa komunistyczne stanowią jedność, w przeciwieństwie do rozdartych państw kapitalizmu. Następny krok należał do Churchilla, ktrego przemowa jest uważana za początek zimnej wojny. Brzmiało ono następująco: Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem rozcięła kontynent żelazna kurtyna. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Stalina, ktry w następnym publicznym przemwieniu nazwał Churchilla podżegaczem wojny. Wojska amerykańskie nadal stacjonowały w okupowanych Niemczech.

Rada Europy powołuje w 1949 do życia NATO-organizację skupiającą kraje Europy na płaszczyźnie militarnej. Członkowie zobowiązani byli do wzajemnej pomocy w razie napaści zbrojnej na jednego z nich. Jej członkami były początkowo następujące państwa: USA, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Kanada, Dania, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia oraz Włochy. W odpowiedzi na to, państwa bloku komunistycznego tworzą tzw. Układ Warszawski, czyli układ mwiący o wspłpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy Albanią, Bułgarią, NRD, Polską, Rumunią, Węgrami i ZSRR. Wojska krajw satelickich były nadal kierowane centralnie przez dowdztwo ZSRR, władzom danych krajw pozostawiono bardzo niewielki margines swobody działania, nie były one nawet wtajemniczane w tajne plany dowdztwa armii radzieckiej.

Powstaje Doktryna Trumana, czyli program USA mający na celu powstrzymanie ekspansji polityki radzieckiej. Jego działanie opierało się na wspieraniu państw zagrożonych komunizmem zarwno pieniężnie, gospodarczo jak i w razie potrzeby militarnie. Przewidziana była też propaganda atomowa. Działało także radio Wolna Europa oraz Swoboda, w ktrych nadawano audycje antykomunistyczne. W 1950 roku doszło do pierwszej interwencji zbrojnej podczas zimnej wojny. Korea Płnocna będąca pod wpływami komunistw dokonała napaści zbrojnej na Koreę Południową za przyzwoleniem Stalina. Na mocy doktryny powstrzymywania do pomocy zostały wysłane wojska amerykańskie walczące pod barwami ONZ. Wkrtce doktrynę powstrzymywania uznano za zbyt ostrożną. Zastąpiono ją doktryną odpychania, ktra miała na celu wyzwalanie krajw spod rządw komunistycznych, a nie tylko obronę krajw zagrożonych komunizmem. Planowano odepchnięcie komunizmu aż po granice ZSRR, balansując na krawędzi wojny i groźbie użycia bomby atomowej w wypadku wybuchu konfliktu lokalnego. Wkrtce jednak złamany został monopol Stanw Zjednoczonych na broń jądrową. Pierwsza tajna, udana prba atomowa Rosjan odbyła się 29 sierpnia 1949. Doktryna odpychania straciła sens, wiązało się z nią zbyt duże zagrożenie wojny nuklearnej. W tym wypadku po raz kolejny zmieniono politykę wobec ZSRR. Rozpoczął się obłędny wyścig zbrojeń między blokami wschodnim i zachodnim, ciągłe udoskonalanie broni jądrowej. Potęga militarna ZSRR była jednak mocno przeceniana przez kraje zachodnie, większość jej siły stanowiła propaganda. Zniszczona błędnymi decyzjami i niewłaściwym ukierunkowaniem przemysłu gospodarka Związku Radzieckiego dysponowała siłą trzykrotnie niższą niż USA. Kraje zachodnie też były już wycieńczone zarwno Wojną Światową jak i obecnym wyścigiem zbrojeń.

Wprowadzono jednak system pomocy dla krajw ucierpianych w wojnie, tzw. Plan Marshalla. Plan ten miał na celu niwelowanie szkd po II Wojnie Światowej, doprowadzenia do stabilizacji w Europie i przyśpieszenie rozwoju gospodarczego. Na konferencji poświeconej realizacji planu pojawiły się nawet państwa ogarnięte komunizmem w tym Polska. Z inicjatywy Wielkiej Brytanii oraz Francji zaproszony został też Związek Radziecki. Polska była gotowa przyjąć pomoc, ale pod naporem ZSRR zrezygnowała. Pierwsza faza planu Marshalla polegała na dostarczeniu do potrzebujących krajw żywności, środkw produkcji oraz niskoprocentowych lub bezzwrotnych kredytw. Druga faza to dostarczenie sprzętu oraz inwestycji mających zasymulować wzrost gospodarczy.

Plan Marshalla wprowadził jeszcze inne zmiany w Europie. Przyśpieszył jej integrację zarwno na tle politycznym jak i gospodarczym. Efektem tego pobudzenia było powstanie Europejskiej Wsplnoty Węgla I Stali (w skrcie EWWIS), ktra koordynowała europejski przepływ i handel surowcami energetycznymi. Podpisany też został w pźniejszym okresie traktat rzymski. Powstała w ten sposb Europejska Wsplnota Gospodarcza. Związek ten był stopniowo rozszerzany o nowych członkw, dziś znany jest pod nazwą Unii Europejskiej.

Podczas trwania zimnej wojny wszystkie kontakty ludzi krajw komunistycznych z zachodem były bardzo mocno podejrzane. Ogromny problem stanowił wyjazd na zachd, do lepszego życia. Stalin, chcąc zabezpieczyć się na wypadek wojny, musiał doprowadzić do gospodarczego i militarnego połączenia krajw komunistycznych. Zimna Wojna miała jak widać bardzo duży wpływ na politykę obydwch blokw. To pod wpływem tej bardzo dziwnej, nigdy nie rozpoczętej i zakończonej oficjalnie wojny powstały niektre organizacje i sojusze działające do dnia dzisiejszego. Niestety piętno odciśnięte przez te wydarzenia utrzymuje się do dzisiaj, państwa bloku komunistycznego nadal są w tyle za nowoczesnymi i bogatymi państwami zachodnimi. Pomimo wpompowywania do NRD ogromnych sum pieniężnych kraj ten długo był w kryzysie gospodarczo-ekonomicznym. W obydwch blokach zaistniała autentyczna panika, strach przed przeciwnikami, tak silny i absorbujący, że przesłonił władzom (zwłaszcza w ZSRR) potrzeby zwykłych ludzi. Większa część pieniędzy wydawana była na zbrojenia, przemysł przestawiony został głwnie na ciężki i zbrojeniowy. Taka polityka w bloku wschodnim już w wkrtce doprowadzi do katastrofy ekonomicznej.



Śmierć Stalina, odprężenie w stosunkach wschd-zachd, koniec zimnej wojny,

Śmierć Jzefa Stalina w 1953 roku zwiastowała pierwsze rozluźnienia w stosunkach wschd-zachd. Pierwszymi takimi sygnałami było zakończenie wojny w Indochinach, a Wietnam miał zostać podzielony na komunistyczną i kapitalistyczną republikę Wietnamu. W przyszłości po przeprowadzeniu referendum Wietnam miał zostać zjednoczony. W 1955 podpisano austriacki traktat państwowy, w myśl ktrego Austria stała się niezależnym państwem, zobowiązała się nie wchodzić w sojusze z żadną ze stron i nie instalować na swoim terytorium obcych baz wojskowych. Zapowiedziała nie wchodzić w komitywę z Niemcami. Rząd ZSRR nie trzymał już tak kurczowo państw satelickich. Jugosławia chciała oswobodzić się spod zarządu Związku Radzieckiego. Początkowo nałożono na nią straszne represje, ucisk i blokadę gospodarczą kraju. Pomimo tych starań Związku Radzieckiego Jugosławia rozluźniła stosunki z komunistycznym reżimem, a po wprowadzeniu reform wewnętrznych zaczął się w niej znaczący wzrost gospodarczy. Wielkim wydarzeniem była konferencja genewska (23 lipca 1955), na ktrej przedstawiciele zachodu (USA, Wielka Brytania, Francja) i ZSRR dyskutowali o losach powojennej Europy. Rozmawiano przez pięć dni o demilitaryzacji, kontaktach wschd-zachd i konieczności dialogu między blokami. Pomimo zdecydowanych rżnic w zdaniach, sam fakt spotkania się tych przywdcw dowodził poprawy stosunkw. Pomimo, że nie podjęto żadnych jednogłośnych decyzji, to duch Genewy krążył po Europie. Genewskie spotkane wielu historykw datuje jako nieoficjalne zakończenie zimnej wojny. Nastąpił czas tzw. odwilży politycznej. W Związku Radzieckim zaczęto krytykować rządy stalinowskie. Władzę obejmuje Nikita Chruszczow. Na swoim przemwieniu podczas XX zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego ujawnia on zbrodnie stalinowskie. Nie był to jednak zdecydowany atak na Stalina, lecz mimo wszystko było to pierwsze, oficjalne ogłoszenie w bloku komunistycznym zbrodni rządw komunistycznych. Chruszczow przez pierwsze lata swojego panowania dążył do pojednania między blokami komunistycznym i kapitalistycznym.



Upadek kolonializmu

Walka polityczna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim przeniosła się teraz do państw Trzeciego Świata. ZSRR udzielało wsparcia (głwnie militarnego) krajom walczącym o niepodległość. Były to głwnie kolonie krajw zachodnich, więc ich wyzwolenie było Związkowi Radzieckiemu na rękę. Dochodziło też do silnych ruchw narodowowyzwoleńczych. Komunistyczny rząd chiński wspierany dostawami broni od ZSRR trzymał żelazną ręką władzę. Wszelkie prby buntu były krwawo tłumione, jak na przykład prba wyzwolenia się Tybetu. Na wzr polityki radzieckiej władze chciały zasymulować wzrost gospodarczy kosztem rolnictwa, co spowodowało ogromną klęskę głodową.

Inaczej sprawa miała się w Indiach. Tam ogromne uznanie zyskał polityk Gandhi, propagując pokojową walkę o niepodległość, tak zwany bierny opr. Pod wpływem wzrastającego niezadowolenie ludności oraz zwiększającej się liczby konfliktw religijnych władze brytyjskie postanowiły podzielić Indie pomiędzy wsplnoty etniczne.

Fatalna w skutkach była pazerność Francuzw wobec Wietnamu, ktra doprowadziła do straszliwej wojny wietnamskiej. Partyzanckie wojska wietnamskie wspierane przez ZSRR prowadziły zażartą walkę z USA. Bardzo nasiliły się ruchy ludności, ktra chciała w końcu zakończyć tę wojnę. Rząd USA pod presją społeczeństwa wycofuje wojska z Wietnamu. Sytuację dogodną do ataku na Wietnam Południowy wykorzystuje Wietnam Płnocny. W wyniku tych walk Wietnam jednoczy się w jedno komunistyczne państwo.

Rwnież w Afryce po wojnie nasiliły się ruchy dążące do niepodległości. Działania te zostały poparte przez ONZ. W roku 1960 niepodległość zyskało aż 17 państw Afryki. Doprowadziło to jednak do konfliktw na tle rasowym między białymi i czarnymi mieszkańcami tych terenw. Jako kolonie kraje te były zacofane technologicznie i gospodarczo.



Upadek komunizmu, kryzy w krajach realnego socjalizmu, jesień ludw, rola kościoła

Kolejne lata niewoli, tym razem pod rządami Chruszczowa, ktry zmienił swoje początkowe pokojowe postępowanie, spowodowały ogromne niezadowolenie wśrd krajw wschodnich. Powrcono do agresywnej polityki wobec zachodu, stosunki między blokami znowu pogarszają się. Wznoszony jest mur berliński mający oddzielić kraje kapitalizmu od komunistycznego reżimu. Kolejny raz zmienia się władza, Chruszczow popada w konflikt z władzami i zostaje odsunięty od władzy. Jego miejsce zajmuje w 64 roku Breżniew, ktry kończy politykę destalinizacji.

Czechosłowacja prbuje rozluźnić związki z ZSRR, uniezależnić się i wprowadzić demokrację. Rząd Czechosłowacki zorganizował demokratyczne wybory i znisł cenzurę. Gdy zastraszanie nie przyniosło skutku, Breżniew pod pretekstem walki z kontrrewolucją wysłał do Czechosłowacji 400 tyś. Żołnierzy Układu Warszawskiego. Zaskoczona ludność nie stawiała większego oporu, wielu ludzi wtrącono do więzień. Ta prba walki o demokrację nie powiodła się.

Gospodarka kierowana w myśl Związku Radzieckiego stawała się zupełnie niewydolna. Nie zwracanie kompletnej uwagi na popyt i podaż, błędne założenia i zbyt duża ilość przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego doprowadziła do kryzysu. Pierwszym, ktry otwarcie mwił o koniecznych zmianach w państwie był Michaił Gorbaczow. Podjął on kroki, ktrych efektem miała być demokratyzacja ZSRR, zmiany w gospodarce i polityce. Trudną sytuację wewnętrzną Związku Radzieckiego wykorzystywały państwa satelickie, ktre usiłowały rozluźniać swoją zależność od ZSRR. Te liczne wystąpienia, nieposłuszeństwo wobec radzieckich władz zostało okrzyknięte Jesienią Ludw. W krajach podległych Związkowi Radzieckiemu zaczęło dochodzić do demokratycznych wyborw. Oczywiście wiele z tych wystąpień było krwawo tłumionych przez komunistw. Aksamitna rewolucja na Czechosłowacji, wystąpienia robotnicze i bunty; taką drogą kraje realnego socjalizmu musiały walczyć o prawo do wolności słowa, wolnych, demokratycznych wyborw. Przykład takiej walki dała Solidarność -pierwszy wolny związek zawodowy, na ktrego czele stanął Lech Wałęsa. To po strajkach solidarnościowych na kraje komunistyczne spadła fala strajkw i wystąpień.

Rwnież podzielone Niemcy miały się wkrtce zjednoczyć. Masowe ucieczki i strajki osłabiały władzę ZSRR na okupowanym terenie. Na spotkaniu w Ottawie (luty 1990) przedstawiciele Związku Radzieckiego, USA, Wielkiej Brytanii i Francji podjęli niejednogłośną decyzję o zjednoczeniu NRD i RFN.

ZSRR bez państw satelickich, z ktrych zawsze czerpał surowce i płprodukty, z ogromnymi problemami gospodarczymi przestaje istnieć. Odbywają się demokratyczne wybory, ktre wygrywa Borys Jelcyn, prawdziwy reformator Rosji. Prba przywrcenia starego porządku poprzez tak zwany pucz moskiewski nie powodzi się. Ostatecznie rozwiązana zostaje Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego. Moloch, państwo gnębiące niemal połowę wczesnego świata swoimi rządami komunistycznymi przestaje istnieć.

Papież Pius XII, ktrego pontyfikat miał miejsce przed i podczas wojny nie potrafił zabrać zdecydowanego stanowiska. Nie potępiał i nie pochwalał zarwno działań wojennych, jak i holokaustu. Sprzeciwiał się jednak komunizmowi i żelaznej kurtynie. Zdecydowanie największym wydarzeniem w kościele w powojennej Europie był wybr papieża Polaka, Jana Pawła II, osoby, ktra pochodziła zza żelaznej kurtyny. To Papież Polak był jedynym w swym rodzaju politykiem i orędownikiem pokoju. Podczas swych pielgrzymek zarwno do ojczyzny jak i do innych krajw komunizmu mwił, przekonywał i perswadował ludziom jak i władzom, że najważniejsza jest szeroko rozumiana wolnośći.



Wojna nigdy nie kończy się i nie zaczyna z dnia na dzień. II Wojna Światowa wywołała kolejną niepisaną wojnę, ktrej skutki wielu ludzi odczuwa do dziś. Dziś też żyjemy w cieniu supermocarstw. USA i Unia Europejska rwnież konkurują ze sobą. O wpływy, o pieniądze, o znaczenie w wspłczesnym świecie. Jesteśmy zagrożeni wojną religijną z krajami bliskiego wschodu. Nie jest to tak widoczne jak podczas zimnej wojny, ale jest rwnie groźne.






Przykadowe prace

Streszczenie - Romo i Julia.

Streszczenie - Romo i Julia Romeo i Julia są bohaterami sławnej legendy włoskiej, ktra dzięki dramatowi Szekspira i wielu innym arcydziełom sztuki stała się dziedzictwem całej ludzkości i żywym ciągle symbolem niepokonanej miłości. Romeo i Julia pochodz&...

Czym jest dla mnie krzyż

Czym jest dla mnie krzyż Tematem mojej pracy jest odpowiedzenie na pytanie:, Czym jest dla mnie krzyż. Na początek chciałabym wypowiedzieć się na temat znaczenia krzyża. Otż krzyż dla chrześcijanina jest symbolem blu, cierpienia, smutku, męczeństwa. Na drodze krz...

Obrbka cieplna

Obrbka cieplna 1. WSTĘP. Obrbka cieplna jest to zespł odpowiednio dobranych zabiegw cieplnych prowadzących do zmiany właściwości stali poprzez zmiany struktury w stanie stałym w wyniku zmian tem-peratury i czasu. Ze względu na czynniki wpływające na kształtowanie s...

Dzieje zamku Horeszkw.

Dzieje zamku Horeszkw. Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmikw i narad szlachty, podczas ktrych pito wino z wielkich kuflw. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku, pan godził zwaśnionych chłopw, bawił swych go&#...

Rzeczpospolta państwem demokratycznym

Rzeczpospolta państwem demokratycznym Moją pracę należałoby rozpocząć od wyjaśnienia znaczenia demokracji. Demokracja jest władzą ludu, społeczeństwa. Jest to ustrj, w ktrym uznaje się wolę większości obywateli i przyznaje się wszystkim obywat...

Unia polsko - saska.

Unia polsko - saska. Fryderyk August II Wettin opanował tron polski dzięki przekupieniu głosującej szlachty i magnatw, szybkości działania i poparciu ze strony antytureckiej. Drugim kandydatem był Franciszek Conti popierany przez prymasa Radziejowskiwgo. Fryderyk August był luteraninem lu...

"Śpieszmy sie kochac ludzi(...)" Interpretacja wiersza Jana Twardowskiego

"Śpieszmy sie kochac ludzi(...)" Interpretacja wiersza Jana Twardowskiego W wierszu pt. Spieszmy się Jana Twardowskiego poeta porusza bardzo ważny temat przemijania ludzkiego życia . Śmierć jest ukazana z perspektywy ludzi, ktrzy żegnają kogoś bliskiego, ktrym po ukochanej osobie...

Węglowodany(źrdła,podział,funkcje,zapotrzebowanie)

Węglowodany(źrdła,podział,funkcje,zapotrzebowanie) Węglowodany - inaczej sacharydy lub potocznie cukry to związki organiczne - wielowodorotlenowe alkohole składające się z węgla, wodoru i tlenu. Znajdują się we wszystkich powszechnie występujących roślin...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry