• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świe...

Nawigacja

Świetlice środowiskoweŚwietlice środowiskowe
Świetlice środowiskoweŚwietlice- placówki te są przeznaczone szczególnie dla uczniów z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. Wychowanków do świetlic przyjmuje się na prośbę rodziców lub wniosek szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, a także osób prawnych i fizycznych, które uznają potrzebę udzielania pomocy przez taką placówkę. Warunkiem przyjęcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pogotowia opiekuńczego.

Świetlice i kluby otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównują braki wychowawcze rodziny i eliminują zaburzenia zachowania.

Cel główny:Podjęcie wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działalności z zakresu przeciw działania patologią społecznym.Cele szczegółowe:1- Wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku,

2- Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych,

3- Rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów,

4- Wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości,

5- Profilaktyka uzależnień,

6- Wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny,

7- Dożywianie dzieci i młodzieży.Adresaci:Sieć Świetlic Środowiskowych jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie miasta Kielce. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być przyjmowane również dzieci młodsze. Decyzję podejmuje jednorazowo kierownik placówki. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placówki same lub być kierowane przez pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych. Każdorazowo przy przyjęciu dziecka do placówki rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą prowadzącym w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej.Zadania placówki:1- Działalność edukacyjna i reedukacyjna, mająca na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności poszczególnych wychowanków,

2- Działalność wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbywanych i zagrożonych uzależnieniem,

3- Działalność wychowawczo- motywująca wyrabiająca u dzieci postawy prospołeczne, a także asertywność i dbałość o rozwój własnych talentów i zainteresowań,

4- Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków,

5- Dożywianie dzieci i młodzieży.Rodzaje zajęć prowadzonych w sieci świetlic:1- Działania edukacyjne:

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- zajęcia reedukacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne,

- zajęcia muzyczne,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia informatyczne.

2- Działania profilaktyczne:

- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny,

- ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania,

- nauka techniki rozładowywania stresu,

- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,

- trening mediacji konfliktów, aktywnego słuchania.

3- Działania wychowawcze:

- praca na rzecz placówki ( dbanie o czystość, przygotowanie dekoracji ),

- nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach.

- organizowanie i aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach,

- organizowanie imprez okolicznościowych do wychowanków i ich rodzin,

- rozwijanie u wychowanków ducha wolontariatu poprzez udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych,

- nauka współdziałania w grupie.

4- Działania opiekuńcze i współpraca z rodziną:

- aktywna współpraca wychowanków z instytucjami wspierającymi rodzinę,

- prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowanków dotyczących właściwego modelu wychowania,

- systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży,

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć.Teraz przedstawię program zajęć wychowawczo- profilaktycznych Spójrz inaczej’’, napisany na potrzeby świetlicy środowiskowej Cztery kąty do której zaglądam jako wolontariuszka.Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych i poznaje skuteczne sposoby radzenia sobie z problemami. Program zawiera ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny i alkoholu na życie i zdrowie człowieka.ZAJĘCIA 1TEMAT: WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ, WZAJEMNE POZNANIE SIĘ OSÓB PROWADZĄCYCH I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ. INTEGRACJA GRUPY.METODA: burza mózgów, krąg uczuć, dyskusja, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, flamastry.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Ustalenie sposobu przywitania się z uczestnikami zajęć,

2- Wzajemne poznanie się dzieci i prowadzących ( zabawa w Łańcuch imion’’),

3- Zabawa Zgadnij o kogo chodzi’’,

4- Ustalenie zasad i norm wspólnych spotkań,

5- Zabawa Śmieszne kroki’’,

6- Ustalenie sposobu pożegnania się uczestników zajęć,

7- Pożegnanie.

ZAJĘCIA 2TEMAT: POSTRZEGANIE SIEBIE I ROZUMIENIE SWOICH UCZUĆ.METODA: rysunek, dyskusja, krąg uczuć, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, kredki, flamastry, nożyczki, karta pracy.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Powitanie,

2- Dyskusja- Jaki jestem?

3- Wykonywanie rysunków postaci uwzględniając swoje pozytywne strony,

4- Zabawa Węzeł ,

5- Dyskusja: co to są potrzeby, podział potrzeb, sposoby zaspokajania potrzeb,

6- Karta potrzeb ,

7- Zabawa Zwierzęta ,

8- Pożegnanie.Partnerzy:- Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach

- Sąd Rejonowy

- Kuratorzy Sądu Rodzinnego

- Pedagodzy szkolni


Przykładowe prace

Hormony

Hormony Przemiany chemiczne, zachodzące w organizmie, związane są z działa-niem hormonów. Biorą one udział w trawieniu, wydalaniu, we wzroście i dojrzewaniu płciowym. Hormony działają w naszym organizmie od chwili poczęcia aż do śmier-ci. Wywierają ...

Wizja świata Izabeli Łęckiej

Wizja świata Izabeli Łęckiej Powieść realistyczna, osobliwie taka, której tematem jest duże zjawisko społeczne, zawsze w pierwszym czytaniu robi wrażenie czegoś powikłanego i chaotycznego: jest to las, w którym widać tylko pojedyncze drzewa, a nie widać lasu. Nieuwa&...

Praca kontrolna

Praca kontrolna PRACA KONTROLNA - CHEMIA I. Podaj po 6 sposobów otrzymywania CaCl2 i Na2SO4 6 Sposobów otrzymywania CaCl2 1. Ca + Cl2 › CaCl2 2. Ca + 2HCl › CaCl2 + H2 ^ 3. CaO + 2HCl › CaCl2 + H2O 4. Ca(OH)2 + 2HCl › CaCl2 + 2H2O 5. CaSO4 + BaCl2 › CaCl2 + BaSO4 &#...

Miejsce prawa cywilnego w systemie prawa i jego źródła

Miejsce prawa cywilnego w systemie prawa i jego źródła Każdy system stanowi pewną całość złożoną z określonych, powiązanych ze sobą elementów. System prawa można określić jako system nominalny (tj. system złożony z abstrakcyjnych poj...

Wakacje w górach. (Holiday in the mountains)

Wakacje w górach. (Holiday in the mountains) Going to the mountains is one of the most popular ways of spen¬ding holidays. We can go there either in summer or in winter and we will come back filled with awe! There is something special about mountains that makes everybody who goes there fall in love with them and want to ret...

Biografia - Życie i twórczość Juliusza Słowackiego.

Biografia - Życie i twórczość Juliusza Słowackiego. Słowacki urodził się w roku 1809 (4IX) w Krzemieńcu. Nauki szkolne i studia uniwersyteckie odbywał w Wilnie. Wychowywał się w rodzinie inteligenckiej, jego ojciec był profesorem literatury początkowo w liceum Kr...

Grób Agamemnona

Grób Agamemnona "Grób Agamemnona"-wiersz dzieli się na dwie części. Część pierwsza ma charakter luźnych refleksji dotyczących własnej poezji, które poeta snuje w trakcie zwiedzania grobu Agamemnona, króla Argos i Myken, naczelnego wodza wojski tureckich pod Troją.Przypominają...

Pabli Picasso przedstawiciel kubizmu

Pabli Picasso przedstawiciel kubizmu SYLWETKA PABLA PICASSO Pablo Picasso urodził się w 1881 roku w Hiszpanii. Jego ojciec- Jos Ruiza Blanco- był nauczycielem rysunku, a matka miała na imię Marii Picasso Lopez. Pablo to jednen z największych artystów XX wieku. Jego geniusz objawił się b...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry