• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świe...

Nawigacja

Świetlice środowiskoweŚwietlice środowiskowe
Świetlice środowiskoweŚwietlice- placówki te są przeznaczone szczególnie dla uczniów z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. Wychowanków do świetlic przyjmuje się na prośbę rodziców lub wniosek szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, a także osób prawnych i fizycznych, które uznają potrzebę udzielania pomocy przez taką placówkę. Warunkiem przyjęcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pogotowia opiekuńczego.

Świetlice i kluby otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównują braki wychowawcze rodziny i eliminują zaburzenia zachowania.

Cel główny:Podjęcie wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działalności z zakresu przeciw działania patologią społecznym.Cele szczegółowe:1- Wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku,

2- Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych,

3- Rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów,

4- Wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości,

5- Profilaktyka uzależnień,

6- Wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny,

7- Dożywianie dzieci i młodzieży.Adresaci:Sieć Świetlic Środowiskowych jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie miasta Kielce. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być przyjmowane również dzieci młodsze. Decyzję podejmuje jednorazowo kierownik placówki. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placówki same lub być kierowane przez pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych. Każdorazowo przy przyjęciu dziecka do placówki rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą prowadzącym w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej.Zadania placówki:1- Działalność edukacyjna i reedukacyjna, mająca na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności poszczególnych wychowanków,

2- Działalność wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbywanych i zagrożonych uzależnieniem,

3- Działalność wychowawczo- motywująca wyrabiająca u dzieci postawy prospołeczne, a także asertywność i dbałość o rozwój własnych talentów i zainteresowań,

4- Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków,

5- Dożywianie dzieci i młodzieży.Rodzaje zajęć prowadzonych w sieci świetlic:1- Działania edukacyjne:

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- zajęcia reedukacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne,

- zajęcia muzyczne,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia informatyczne.

2- Działania profilaktyczne:

- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny,

- ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania,

- nauka techniki rozładowywania stresu,

- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,

- trening mediacji konfliktów, aktywnego słuchania.

3- Działania wychowawcze:

- praca na rzecz placówki ( dbanie o czystość, przygotowanie dekoracji ),

- nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach.

- organizowanie i aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach,

- organizowanie imprez okolicznościowych do wychowanków i ich rodzin,

- rozwijanie u wychowanków ducha wolontariatu poprzez udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych,

- nauka współdziałania w grupie.

4- Działania opiekuńcze i współpraca z rodziną:

- aktywna współpraca wychowanków z instytucjami wspierającymi rodzinę,

- prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowanków dotyczących właściwego modelu wychowania,

- systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży,

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć.Teraz przedstawię program zajęć wychowawczo- profilaktycznych Spójrz inaczej’’, napisany na potrzeby świetlicy środowiskowej Cztery kąty do której zaglądam jako wolontariuszka.Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych i poznaje skuteczne sposoby radzenia sobie z problemami. Program zawiera ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny i alkoholu na życie i zdrowie człowieka.ZAJĘCIA 1TEMAT: WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ, WZAJEMNE POZNANIE SIĘ OSÓB PROWADZĄCYCH I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ. INTEGRACJA GRUPY.METODA: burza mózgów, krąg uczuć, dyskusja, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, flamastry.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Ustalenie sposobu przywitania się z uczestnikami zajęć,

2- Wzajemne poznanie się dzieci i prowadzących ( zabawa w Łańcuch imion’’),

3- Zabawa Zgadnij o kogo chodzi’’,

4- Ustalenie zasad i norm wspólnych spotkań,

5- Zabawa Śmieszne kroki’’,

6- Ustalenie sposobu pożegnania się uczestników zajęć,

7- Pożegnanie.

ZAJĘCIA 2TEMAT: POSTRZEGANIE SIEBIE I ROZUMIENIE SWOICH UCZUĆ.METODA: rysunek, dyskusja, krąg uczuć, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, kredki, flamastry, nożyczki, karta pracy.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Powitanie,

2- Dyskusja- Jaki jestem?

3- Wykonywanie rysunków postaci uwzględniając swoje pozytywne strony,

4- Zabawa Węzeł ,

5- Dyskusja: co to są potrzeby, podział potrzeb, sposoby zaspokajania potrzeb,

6- Karta potrzeb ,

7- Zabawa Zwierzęta ,

8- Pożegnanie.Partnerzy:- Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach

- Sąd Rejonowy

- Kuratorzy Sądu Rodzinnego

- Pedagodzy szkolni


Przykładowe prace

Wielkie księstwo poznańskie

Wielkie księstwo poznańskie Wielkie Księstwo Poznańskie: ? Prusy utworzyły Wielkie Księstwo Poznańskie, liczące ok. 29 tys. Km2, z zachodnich departamentów byłego Księstwa Warszawskiego- poznańskiego i bydgoskiego, a także niewielkiej części departamentu ka...

Biografia - Alina Szapocznikow

Biografia - Alina Szapocznikow Alina Szapocznikow żyła w latach 1926-1973. Była rzeźbiarką. Początkowo tworzyła pełne ekspresji, uproszczone rzeźby figlarne takie jak: "Pierwsza miłość (1954), "Ekshumowany" (1956), "Maria Magdalena" (1957-1958). Od 1963 ro...

Surowce energetyczne: węgle kopalne (antracyt, węgiel kamienny i brunatny, torf), ropa naftowa, gaz ziemny

Surowce energetyczne: węgle kopalne (antracyt, węgiel kamienny i brunatny, torf), ropa naftowa, gaz ziemny Kopaliny użyteczne to substancje pochodzenia nieorganicznego lub organicznego nagromadzone w skorupie ziemskiej, mające przy danym stanie techniki i technologii zastosowanie w gospodarce. Są wydoby...

Unia Europejska

Unia Europejska UE jest to związek między państwami, którego głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Celami UE są: -zapewnienie bezpieczeństwa -zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego -oc...

Tlen

Tlen Tlen Występowanie. Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemicznym w przyrodzie. W stanie wolnym występuje w powietrzu w ilości 20,95% objętościowych, stanowi około 45% masowych skorupy ziemskiej, wchodząc w skład prawie wszystkich minerałów skałotwór...

Materiały z wykładów - Metody aktywizujące

Materiały z wykładów - Metody aktywizujące Najważniejsze informacje z wykładów. Na kształcenie składają się dwa procesy: 1. proces nauczania – po stronie nauczyciela 2. proces uczenia się – po stronie ucznia Modele nauczania i uczenia...

Style kierowania i umiejętności menedżerskie.

Style kierowania i umiejętności menedżerskie. Style kierowania to sposoby i metody, jakimi posługują się przełożeni w stosunku do podwładnych, chcąc ich nakłonić do pożądanych zachowań. Styl kierowania przejawia się w różnych instrumentach kierowan...

Zaimki i przysłówki pytające

Zaimki i przysłówki pytające Zaimki i przysłówki pytającee to słowa, za pomocą ktorych można zapytać o najróżniejsze informacje. Za pomocą pytania: 1.wann- kiedy? (pytamy o czas); 2.wer-kto?, wessen-czyj?, wem-komu?, wen-kogo? (pytamy o osobę); 3.wo-gdzie?, woh...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry