• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świe...

Nawigacja

Świetlice środowiskoweŚwietlice środowiskowe
Świetlice środowiskoweŚwietlice- placówki te są przeznaczone szczególnie dla uczniów z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych. Wychowanków do świetlic przyjmuje się na prośbę rodziców lub wniosek szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, a także osób prawnych i fizycznych, które uznają potrzebę udzielania pomocy przez taką placówkę. Warunkiem przyjęcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pogotowia opiekuńczego.

Świetlice i kluby otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównują braki wychowawcze rodziny i eliminują zaburzenia zachowania.

Cel główny:Podjęcie wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działalności z zakresu przeciw działania patologią społecznym.Cele szczegółowe:1- Wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku,

2- Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych,

3- Rozwinięcie u wychowanków umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów,

4- Wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości,

5- Profilaktyka uzależnień,

6- Wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny,

7- Dożywianie dzieci i młodzieży.Adresaci:Sieć Świetlic Środowiskowych jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkół na terenie miasta Kielce. W wyjątkowych przypadkach do placówki mogą być przyjmowane również dzieci młodsze. Decyzję podejmuje jednorazowo kierownik placówki. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placówki same lub być kierowane przez pedagogów szkolnych lub pracowników socjalnych. Każdorazowo przy przyjęciu dziecka do placówki rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą prowadzącym w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej.Zadania placówki:1- Działalność edukacyjna i reedukacyjna, mająca na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności poszczególnych wychowanków,

2- Działalność wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbywanych i zagrożonych uzależnieniem,

3- Działalność wychowawczo- motywująca wyrabiająca u dzieci postawy prospołeczne, a także asertywność i dbałość o rozwój własnych talentów i zainteresowań,

4- Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny wychowanków,

5- Dożywianie dzieci i młodzieży.Rodzaje zajęć prowadzonych w sieci świetlic:1- Działania edukacyjne:

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- zajęcia reedukacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne,

- zajęcia muzyczne,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia informatyczne.

2- Działania profilaktyczne:

- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny,

- ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania,

- nauka techniki rozładowywania stresu,

- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,

- trening mediacji konfliktów, aktywnego słuchania.

3- Działania wychowawcze:

- praca na rzecz placówki ( dbanie o czystość, przygotowanie dekoracji ),

- nauka zasad zachowania się w różnych sytuacjach.

- organizowanie i aktywizowanie wychowanków do udziału w konkursach i zawodach,

- organizowanie imprez okolicznościowych do wychowanków i ich rodzin,

- rozwijanie u wychowanków ducha wolontariatu poprzez udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych,

- nauka współdziałania w grupie.

4- Działania opiekuńcze i współpraca z rodziną:

- aktywna współpraca wychowanków z instytucjami wspierającymi rodzinę,

- prowadzenie rozmów indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowanków dotyczących właściwego modelu wychowania,

- systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży,

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć.Teraz przedstawię program zajęć wychowawczo- profilaktycznych Spójrz inaczej’’, napisany na potrzeby świetlicy środowiskowej Cztery kąty do której zaglądam jako wolontariuszka.Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych i poznaje skuteczne sposoby radzenia sobie z problemami. Program zawiera ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny i alkoholu na życie i zdrowie człowieka.ZAJĘCIA 1TEMAT: WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ, WZAJEMNE POZNANIE SIĘ OSÓB PROWADZĄCYCH I UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ. INTEGRACJA GRUPY.METODA: burza mózgów, krąg uczuć, dyskusja, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, flamastry.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Ustalenie sposobu przywitania się z uczestnikami zajęć,

2- Wzajemne poznanie się dzieci i prowadzących ( zabawa w Łańcuch imion’’),

3- Zabawa Zgadnij o kogo chodzi’’,

4- Ustalenie zasad i norm wspólnych spotkań,

5- Zabawa Śmieszne kroki’’,

6- Ustalenie sposobu pożegnania się uczestników zajęć,

7- Pożegnanie.

ZAJĘCIA 2TEMAT: POSTRZEGANIE SIEBIE I ROZUMIENIE SWOICH UCZUĆ.METODA: rysunek, dyskusja, krąg uczuć, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, kredki, flamastry, nożyczki, karta pracy.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Powitanie,

2- Dyskusja- Jaki jestem?

3- Wykonywanie rysunków postaci uwzględniając swoje pozytywne strony,

4- Zabawa Węzeł ,

5- Dyskusja: co to są potrzeby, podział potrzeb, sposoby zaspokajania potrzeb,

6- Karta potrzeb ,

7- Zabawa Zwierzęta ,

8- Pożegnanie.Partnerzy:- Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach

- Sąd Rejonowy

- Kuratorzy Sądu Rodzinnego

- Pedagodzy szkolni


Przykładowe prace

Sen nocy letniej

Sen nocy letniej 13 marca 2003 roku wraz z moją klasą wybrałem się do teatru im. Stefana Jaracza na Sen nocy letniej Williama Szekspira. Spektakl ten miał swoją premierę 28 września 1997 roku i od tego czasu cieszy się niesłabnącym powodzeniem, jak również ot...

Tlenki, Wodorki, Wodorotlenki, Kwasy

Tlenki, Wodorki, Wodorotlenki, Kwasy Tlenki- dwuskładnikowe połączenie pierwiastka z tlenem. Podział tlenków: a) metali; - zasadowe- reagują z kwasami, a nie reagują z zasadami. Z wodą mogą tworzyć zasady, - amfoteryczne- reagują z mocnymi kwasami i zasadami. Nie rea...

Zmiana kary orzeczonej

Zmiana kary orzeczonej ZMIANA KARY ORZECZONEJ I. WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE - trzecia z instytucji poddania sprawcy próbie - polega na skróceniu okresu pobytu skazanego w zakładzie karnym, gdy taki dalszy pobyt nie jest już konieczny 1. Przesłanki - podstawowa przesłanka –...

Polacy wobec demokracji

Polacy wobec demokracji Demokracja [gr. demokratia, od demos = lud + kratos = władza],w znaczeniu ogólnym – władza ludu, ludowładztwo; w znaczeniu politycznym – ustrój przeciwstawiany jednowładztwu. Za kolebkę demokracji uważana jest Grecja. NAjważniejszym organem rządzaćy...

Analiza fragmentów Dies Irae Jana Kasprowicza.

Analiza fragmentów Dies Irae Jana Kasprowicza. Tytuł utworu jest metatekstem. Łacińskie stwierdzenie Dzień Gniewu w kulturze śródziemnomorsko-chrześcijańskiej nieodzownie kojarzy się z Dniem Sądu Ostatecznego. Słowa te wskazują również na nawiązania poety do XIII w...

Szwigniza, żuraw. suwnic, przenośnik-definicje

Szwigniza, żuraw. suwnic, przenośnik-definicje DŹWIGNICA, maszyna robocza o ograniczonym zasięgu, służąca do przemieszczania (transportu bliskiego) różnorodnych ładunków ruchem przerywanym (w przeciwieństwie do przenośnika) w obrębie zakładu wytwórczego, skład...

Mes Vacances

Mes Vacances J'ai eu de bonnes vacances cette annee. Au debut des vacances le 23 juin je suis aller au bord de la mer a Sarbinowo pour travailler. J,etais sauvteur pendant deux semaine, dans une colonie de vacance. Apres c'est deux semaines mon petit ami Rafał est revenu d'Allemagne et nous somme rester labas encor 3 jours...

Porównanie systemów administracyjnych w dwóch państwach

Porównanie systemów administracyjnych w dwóch państwach Porównanie systemów Administracyjnych w dwóch państwach Administracja jako system ?to zbiór powiązanych i współpracujących ze sobą instytucji. W mojej pracy przedstawię systemy administracyjne dwóch sąsiadujących Rzecz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry