• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świ...

Nawigacja

Świetlice środowiskoweŚwietlice środowiskowe
Świetlice środowiskoweŚwietlice- placwki te są przeznaczone szczeglnie dla uczniw z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniw szkł podstawowych i ponad podstawowych. Wychowankw do świetlic przyjmuje się na prośbę rodzicw lub wniosek szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, a także osb prawnych i fizycznych, ktre uznają potrzebę udzielania pomocy przez taką placwkę. Warunkiem przyjęcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pogotowia opiekuńczego.

Świetlice i kluby otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrwnują braki wychowawcze rodziny i eliminują zaburzenia zachowania.

Cel głwny:Podjęcie wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działalności z zakresu przeciw działania patologią społecznym.Cele szczegłowe:1- Wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku,

2- Wyrwnanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych,

3- Rozwinięcie u wychowankw umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktw,

4- Wzmacnianie u wychowankw poczucia własnej wartości,

5- Profilaktyka uzależnień,

6- Wyrabianie i utrwalanie u wychowankw prawidłowych nawykw higieny,

7- Dożywianie dzieci i młodzieży.Adresaci:Sieć Świetlic Środowiskowych jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkł na terenie miasta Kielce. W wyjątkowych przypadkach do placwki mogą być przyjmowane rwnież dzieci młodsze. Decyzję podejmuje jednorazowo kierownik placwki. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placwki same lub być kierowane przez pedagogw szkolnych lub pracownikw socjalnych. Każdorazowo przy przyjęciu dziecka do placwki rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą prowadzącym w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej.Zadania placwki:1- Działalność edukacyjna i reedukacyjna, mająca na celu wyrwnanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności poszczeglnych wychowankw,

2- Działalność wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbywanych i zagrożonych uzależnieniem,

3- Działalność wychowawczo- motywująca wyrabiająca u dzieci postawy prospołeczne, a także asertywność i dbałość o rozwj własnych talentw i zainteresowań,

4- Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwj fizyczny wychowankw,

5- Dożywianie dzieci i młodzieży.Rodzaje zajęć prowadzonych w sieci świetlic:1- Działania edukacyjne:

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- zajęcia reedukacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne,

- zajęcia muzyczne,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia informatyczne.

2- Działania profilaktyczne:

- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotykw i nikotyny,

- ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania,

- nauka techniki rozładowywania stresu,

- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,

- trening mediacji konfliktw, aktywnego słuchania.

3- Działania wychowawcze:

- praca na rzecz placwki ( dbanie o czystość, przygotowanie dekoracji ),

- nauka zasad zachowania się w rżnych sytuacjach.

- organizowanie i aktywizowanie wychowankw do udziału w konkursach i zawodach,

- organizowanie imprez okolicznościowych do wychowankw i ich rodzin,

- rozwijanie u wychowankw ducha wolontariatu poprzez udział w rżnego rodzaju akcjach charytatywnych,

- nauka wspłdziałania w grupie.

4- Działania opiekuńcze i wspłpraca z rodziną:

- aktywna wspłpraca wychowankw z instytucjami wspierającymi rodzinę,

- prowadzenie rozmw indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowankw dotyczących właściwego modelu wychowania,

- systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży,

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć.Teraz przedstawię program zajęć wychowawczo- profilaktycznych Spjrz inaczej’’, napisany na potrzeby świetlicy środowiskowej Cztery kąty do ktrej zaglądam jako wolontariuszka.Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych i poznaje skuteczne sposoby radzenia sobie z problemami. Program zawiera ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny i alkoholu na życie i zdrowie człowieka.ZAJĘCIA 1TEMAT: WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ, WZAJEMNE POZNANIE SIĘ OSB PROWADZĄCYCH I UCZESTNIKW ZAJĘĆ. INTEGRACJA GRUPY.METODA: burza mzgw, krąg uczuć, dyskusja, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, flamastry.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Ustalenie sposobu przywitania się z uczestnikami zajęć,

2- Wzajemne poznanie się dzieci i prowadzących ( zabawa w Łańcuch imion’’),

3- Zabawa Zgadnij o kogo chodzi’’,

4- Ustalenie zasad i norm wsplnych spotkań,

5- Zabawa Śmieszne kroki’’,

6- Ustalenie sposobu pożegnania się uczestnikw zajęć,

7- Pożegnanie.

ZAJĘCIA 2TEMAT: POSTRZEGANIE SIEBIE I ROZUMIENIE SWOICH UCZUĆ.METODA: rysunek, dyskusja, krąg uczuć, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, kredki, flamastry, nożyczki, karta pracy.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Powitanie,

2- Dyskusja- Jaki jestem?

3- Wykonywanie rysunkw postaci uwzględniając swoje pozytywne strony,

4- Zabawa Węzeł ,

5- Dyskusja: co to są potrzeby, podział potrzeb, sposoby zaspokajania potrzeb,

6- Karta potrzeb ,

7- Zabawa Zwierzęta ,

8- Pożegnanie.Partnerzy:- Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

- Miejski Zespł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach

- Sąd Rejonowy

- Kuratorzy Sądu Rodzinnego

- Pedagodzy szkolni


Przykadowe prace

Wymagania dotyczące budynkw wynikające z Kodeksu Pracy

Wymagania dotyczące budynkw wynikające z Kodeksu Pracy I. Prawo i kodeks pracy. II. Budynki. III. Pomieszczenia pracy. IV. Wymagania wynikające z kodeksu pracy. Wymiary Podłoga Oświetlenie Dostęp do stanowiska pracy Ogrzewanie Wentylacja i klimatyzacja Wilgotn...

Układ nerwowy

Układ nerwowy Łuk odruchowy-droga jaka przebywa impuls nerwowy od receptora przez neurony(elementy przekazujące) do efektora(narząd wykonawczy).Impuls zawsze z receptora wędruje neuronem czuciowym do ośrodka ukl. nerwowego(np. rdzenia kręgowego),z niego impuls przekazywany jest neuronem ruchowy...

Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli

Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli Zduńska Wola jest miastem młodym. Prawa miejskie uzyskało w 1825 roku. Obecnie liczy ok. 50 tysięcy mieszkańcw. Posiada dwie bardzo ciekawe placwki muzealne tj. Muzeum Historii Miasta i Skansen Lokom...

Miłość romantyczna - obraz kuszący czy irytujący?

Miłość romantyczna - obraz kuszący czy irytujący? Literatura epoki romantyzmu odrzucając oświeceniowy racjonalizm i trzeźwe spojrzenie na świat zwrciła się w swej twrczości ku metafizycznej stronie życia- religii wraz ze związanym z nią problemem ż...

Zapamietywanie a emocje mowy i myślenia

Zapamietywanie a emocje mowy i myślenia W trakcie całego życia człowieka istotną cechą kształtującą jego osobowość, wykształcenie, wspomnienia jest niewątpliwie proces zapamiętywania. Ponadto, uwzględniając inne kryteria, wyrżniamy pami...

Asset mamangement, czy fundusze inwestycyjne - w co warto inwestować ?

Asset mamangement, czy fundusze inwestycyjne - w co warto inwestować ? Wstęp Na rynku finansowym istnieje wiele możliwości inwestowania pieniędzy. Jednymi z najbardziej efektywnych inwestycji finansowych są: inwestycje w fundusze inwestycyjne oraz inwestycje w asset management. Is...

Stosunki polsko-krzyżackie od XIV do XVIII wieku. Rozbicie dzielnicowe i jego następstwa.

Stosunki polsko-krzyżackie od XIV do XVIII wieku. Rozbicie dzielnicowe i jego następstwa. W roku 1138 zmarł Bolesław Krzywousty. W kilka lat przed śmiercią opracował on ustawę sukcesywną, zwaną testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była...

Renesans

Renesans Renesans to inaczej odrodzenie; okres w dziejach kultury europejskiej obejmujący lata od połowy XIV wieku do końca XVI stulecia. Najpierw pojawił się we Włoszech, następnie w innych krajach. Przynisł przełom we wszystkich dziedzinach kultury, sztuki, nauki, filozofii, obycza...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry