• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła kapitałw przedsiębiorstwaŹrdła kapitałw przedsiębiorstwa
Źrdła kapitałw przedsiębiorstwa1. Wpłaty udziałowcw

2. Zysk netto do dyspozycji firmy

3. Emisja obligacji

4. Bankowe kredyty i inwestycja

5. Bankowe kredyty krtkoterminowe

6. Emisja krtkoterminowych papierw wartościowych

7. Kredyty handlowe i inne zobowiązania

Kredyty własne przedsiębiorstwa znajdują się w jego bezterminowej dyspozycji.

Głwne alternatywne sposoby pozyskania kapitału obcego przez przedsiębiorstwo1. Kredyt bankowy

2. Partner strategiczny

3. Emisja akcji

4. Emisja obligacji

5. Venture kapital ( inwestor finansowy)

6. KPD (krtkoterminowe papiery dłużne)

Ryzyko finansowe działalności gospodarczej przedsiębiorstwaRodzaje ryzyka:

1. Operacyjne (struktura produkcji, rynek zbytu, opłacalność)

2. Finansowe ( płatność finansowa, koszty, stopa zysku)

3. Inwestycje ( rozwj, źrdła finansowania, modernizacja produkcji, zwrot nakładw)Czynniki ryzyka:

1. Wewnętrzne

2. ZewnętrzneZewnętrzne uwarunkowania decyzji finansowych przedsiębiorstwaPodstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwaa) Plan strategiczny działalności gospodarczej

b) Realizacja głwnych celw

- rozwj przedsiębiorstwa i maksymalizacja efektw (zysk)

- efektywne wykorzystanie majątku (kapitał)

Głwne funkcje gospodarki finansowej w przedsiębiorstwie• Informacja

• Kontrola

• Stymulacja

Zasoby planowania finansowego w przedsiębiorstwiePlanowanie finansowe jest integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem.

• Zakres:

1. określenie zapotrzebowania na środki finansowe źrdeł ich pokrycia

2. skoordynowanie operacji finansowych z rzeczowymi

3. ustalenie sposobw efektywnego wykorzystania majątku przedsiębiorstwa

4. zapewnienie płynności finansowej

5. zapewnienie zdolności kredytowej

6. zapewnienie wyniku finansowego przedsiębiorstwac) Rodzaje planw finansowych

1. plany wieloletnie (strategiczne)

2. plany roczne (realizowane), (preliminarz obrotw)

3. plany krtkookresowe (kwartalne, miesięczne)Rozliczenia pieniężneBilans przedsiębiorstwa produkcyjnegoAktywa Pasywa

1.Majątek trwały 1.Kapitał własny

2.Majątek obrotowy 2.Zobowiązania długoterminowe

a) zapasy 3. Zobowiązania bieżące

b)należności 4. Rozliczenia międzyokresowe

c)gotwka 5. Zysk (+) Strata ( - )

Razem aktywa Razem pasywa

Rachunek zyskw i strat przedsiębiorstwa produkcyjnego1. przychody netto ze sprzedaży towarw i usług

2. koszty sprzedanych towarw i usług

3. zysk brutto na sprzedaży

4. inne koszty (np. zarządu, oglne)

5. pozostałe przychody operacyjne

6. zysk na działalności operacyjnej

7. zysk na całej działalności gospodarczej

8. wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (zyski i straty nadzwyczajne)

9. zysk brutto

10. podatki i inne obciążenia z zysku

11. zysk nettoRachunek przepływw pieniężnych (cash flow)

Rok bieżący Rok poprzedni

1. Przychody źrdeł finansowaniaa) zysk netto

b) wartość amortyzacji

c) wyemitowane papiery wartościowe

d) sprzedaż aktyww trwałychRAZEM2. Wykorzystanie przychodwa) wypłata dywidendy

b) wydatki inwestycyjne

c) spłata zobowiązań (np.z tyt. Obligacji)

d) odpisy z zyskwRAZEM3. Nadwyżka (niedobr) (punkt 1 i 2)4. Zmiana stanw środkw pieniężnycha) zmana stanw należności finansowych

b) zmana stanw zobowiązań finansowych

c) zmana stanw środkw pieniężnych

d) zmiana stanw innych aktywwRAZEM

Analiza finansowa przedsiębiorstwa1. W ujęciu pieniężnym (finansowym) wyrażone są rezultaty gospodarcze przedsiębiorstwa (majątek, koszt, przychody, zysk lub strata)

2. Analiza finansw przedsiębiorstwa pozwala ocenić efektywność i perspektywę rozwoju

3. Oceny wynikające z analizy finansowej przedsiębiorstwa stanowią podstawę:

a) zarządzanie przedsiębiorstwem przez kierownictwo (rada nadzorcza, zarząd)

b) podejmowanie bieżących i strategicznych decyzji gospodarczych (opłacalność produkcji, struktura kapitałowa nowych inwestycji)

c) oceny zdolności kredytowej i wypłacalności

4. Podstawą analizy finansowej są sprawozdania finansowe opracowywane systematycznie przez dział rachunkowości:

a) bilans

b) rachunek zyskw i strat

c) rachunek przepływw pieniężnych

d) wskaźniki ekonomiczno-finansowe

Rodzaje wskaźnikw oceny przedsiębiorstwaWybrane podstawowe wskaźniki oceny efektywności finansowej przedsiębiorstwa1. Wskaźnik zyskowności sprzedaży (WZS)zysk netto

sprzedaż netto2. Wskaźnik rentowności aktyww (ROA)zysk netto

aktywa ogłem (majątek)3. Wskaźnik zwrotu kapitału własnego (ROE)zysk netto

kapitał własny4. Wskaźnik zadłużenia aktyww (WZA)zobowiązania ogłem

aktywa ogłem5. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (WZKW)zobowiązania ogłem

kapitał własny6. Wskaźnik płynności bieżącej (WPB)środki obrotowe ogłem

łączne zobowiązania bieżąceFINANSE PUBLICZNEFinanse publicznePodstawowe rodzaje:

1. Zasoby pieniężne państwa (budżet państwa)

2. Zasoby pieniężne organw samorządowych

3. Zasoby pieniężne ubezpieczeń społecznych

4. Zasoby pieniężne fundacji publicznych, związkw zawodowych, związkw wyznaniowych, partii politycznych i innych związkw społecznychPodmioty uchwalające i zarządzające w zakresie finansw publicznych? parlamenty (uchwalenie budżetu państwa)

? rząd – projektowanie i realizacja

? organy samorządowe lokalne – budżety lokalne

? inne organy samorządowe – fundacje, związki społeczneSystem finansw publicznych (wg prawa polskiego)1. Popieranie i gromadzenie dochodw

2. Wydatkowanie środkw publicznych

3. Zarządzanie środkami publicznymi

4. Zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne

5. Finansowanie deficytu budżetowego

6. Zarządzanie długiem publicznymFunkcje finansw publicznych? Funkcje wynikają z zadań państwa i są narzędziem alokacji zasobw finansowychRodzaje funkcji:

1. alokacyjna

2. redystrybucyjna

3. stabilizacyjnaModele finansowania celw publicznych1) Fundusze prywatne

2) Model socjalny – fundusze publiczne (państwa)

3) Model mieszany:

a) fundusze publiczne

b) fundusze instytucji społecznych pozarządowych

c) fundusze kapitałowe

d) fundusze prywatneStruktura zasobw finansw publicznych1. Budżet państwa

2. Budżet samorządowy

3. Fundusze celowe publiczne

4. Fundusze ubezpieczeń społecznych

5. Fundusze organizacji i fundacji społecznych

Normy prawne określające finanse publiczne1. Konstytucja

2. Prawo budżetowe

3. Coroczne uchwalone budżety

4. Ustawy regulujące poszczeglne dziedziny finansw publicznych np.:

a) w sprawie ubezpieczeń społecznych

b) w sprawie finansw samorządowych

c) w sprawie zasiłkw dla bezrobotnychPodmioty zarządzające finansami publicznymi1. Władze ustawodawcze i samorządowe

2. Władze wykonawcze – rząd i rządy lokalne

3. Aparat skarbowy

4. Podmioty (jednostki) finansowane z funduszy publicznychGłwne źrdła dochodw publicznych1. Podatki

2. Opłaty i składki

3. Dochody z majątku i działalności gospodarczej sektora publicznego

4. Pożyczki publiczne i dług publiczny

5. Inne ( sprzedaż majątkw w drodze prywatyzacji)Finansowe środki publiczne (wg prawa polskiego)1.Dochody publiczne:

- daniny publiczne (podatki, inne świadczenia pieniężne)

- opłaty

- dochody z najmu i dzierżawy oraz inne o charakterze dywidendy

- dochody ze sprzedaży rzeczy i prawa

- spadki, darowizny2. Środki ze źrdeł zagranicznych bezzwrotne

3. Przychody budżetu państwa i budżetw samorządowych pochodzące z:

- prywatyzacji majątku Skarbu Państwa

- ze spłat pożyczek udzielonych ze środkw publicznych

- z otrzymanych pożyczek i kredytw4. Przychody jednostek organizacyjnych sektora publicznegoStruktura finansw publicznych w Polsce (w % PKB)lata

Rodzaje finansw 1994 1995 1996 1999

1. Finanse publiczne ogłem w tym: 50,5 49,2 49

a) budżet państwa 26,6 21,5 20

b) budżety gmin 5,4 5,3 6,8

c) fundusze celowe 20,9 19 18,8

gospodarka pozabudżetowa 3,6 3,5 3,5

2. Deficyt budżetowy w reakcji do PKB 2,7 2,6 2,5

3. Dług publiczny 69,5 55,7 49,1


Przykadowe prace

NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660).

NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660). W takiej sytuacji spada na Polskę najazd szwedzki 1655-60. Wobec najzdu szwedzkiego Rosjanie zawiesili działania wojenne przeciw Polsce, a nawet obiecali pomoc wojskową przeciw Szwedom. Chmielnicki przyłączył się do Szwedw i w 1657 nawet porozumiał s...

Gatunki - tragedia antyczna, epos bohaterski; pojęcia: tragizm, katharsis.

Gatunki - tragedia antyczna, epos bohaterski; pojęcia: tragizm, katharsis. Tragedia antyczna- gatunek dramatyczny powstały w starożytnej Grecji, obejmuje utwory, ktrych ośrodkiem i motorem akcji jest nieprzezwyciężony konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a siłami wy&...

Recenzja pracy Michała Sicińskiego pt. "Kosmologia a teologia: problemy stare i nowe

Recenzja pracy Michała Sicińskiego pt. "Kosmologia a teologia: problemy stare i nowe "Po pierwsze, konflikt między religią a nauką istniał zawsze. Po drugie, zarwno nauka, jak i religia nieustannie rozwijają się". Słowa, od ktrych rozpoczęłam, są jednocze...

Juliusz Słowacki - życie i twrczość.

Juliusz Słowacki - życie i twrczość. Juliusz Słowacki, artysta romantyczny i mistyk, twrca własnej odmiany romantyzmu, urodził się 4 września 1809 r. w Krzemieńcu. Ojcem Słowackiego był Euzebiusz Słowacki, poeta i krytyk klasycystyczny, nauczyciel wymowy w Liceum...

Katyń

Katyń SOWIECKIE ZBRODNIE DOKONANE NA POLSKICH JEŃCACH WOJENNYCH W KWIETNIU I MAJU 1940 R. W KATYNIU, MIEDNOJE I CHARKOWIE. Obozy jenieckie Na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 r., w dniu 17 września 1939 r. Armia Czerwona łamiąc pakt o nieagresji p...

Na podstawie fragmentu noweli M. Konopnickiej Mendel Gdański i całości utworu omw problem dyskryminacji Żydw.

Na podstawie fragmentu noweli M. Konopnickiej Mendel Gdański i całości utworu omw problem dyskryminacji Żydw. Mendel Gdański jest to powieść Marii Konopnickiej, napisana w 1890 roku, w okresie pozytywizmu. Był to okres, w ktrym rozpoczęły się prby asymilacji Żydw- ...

Bezrobocie

Bezrobocie Zasoby siły roboczej to wszystkie osoby aktywnie poszukujące pracy oraz aktywnie zatrudnione we wszystkich działach gosp. narod. Bezrobocie oznacza sytuację w ktrej osoby w wieku produkcyjnym z rżnych względw nie pracują lecz poszukują pracy. Wskaźniki: Wspłczynni...

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie Kościł św. Barbary nie doczekał się żadnego wyczerpującego opracowania. Literatura powierzchownie zajmuje się ta świątynią, ogranicza...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry