• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła prawa administracyjnegoŹrdła prawa administracyjnego


Źrdła prawa administracyjnegoPojęcie źrdeł prawa nie zostało zdefiniowane wprost i przypisywano mu rżne znaczenia. Mianem tym określano między innymi akty prawne zawierające przepisy prawa, formy wyrażania przepisw prawnych bądź akt stanowienia prawa i inne. Analizując problematykę źrdeł i systemu źrdeł prawa administracyjnego przypomnieć należy dwa zasadnicze nurty przypisywanych pojęciu prawo. Pierwszy traktujący prawo jako zespł określonych faktw społecznych lub psychicznych oraz drugi gdzie prawo pojmowane jest jako zespł określonych norm postępowania. Drugiemu nurtowi przypisać należy pierwszoplanowe miejsce w naszym systemie, daje on podstawę do identyfikowania prawa z pewnym uznanym przez państwo, obowiązującym w danym czasie zbiorem abstrakcyjnych i generalnych norm. Można zatem przyjąć, że właściwie uporządkowany zbir tych norm, powiązanych w wymagany sposb, uwzględniający relacje treściowe, hierarchiczne i formalne, tworzy system prawa. System ten może być traktowany także jako system źrdeł prawa. W tym ujęciu jest to – odnoszony do danego miejsca i czasu – usankcjonowany wolą państwa zbir źrdeł prawa, pozostających we wzajemnych, uporządkowanych relacjach, zapewniających jedność, spjność i zupełność. Cechy te w połączeniu z praworządnością i hierarchicznością określają system źrdeł prawa.

Cechami charakterystycznymi, a nierzadko swoistymi, źrdeł prawa administracyjnego są ich wielkość i rżnorodność w sensie składnikw gatunkowych, oraz to, że większość źrdeł prawa administracyjnego pochodzi od samej administracji, prawo administracyjne nie jest jednolite w sensie wyrżnienia go jako działu, w nim samym, skutkiem wyrżnienia i regulowania pewnych przedmiotw szczeglnych, dochodzi, do dalszego podziału na niższym stopniu i wyodrębnieniu tzw. działw kompleksowych, ktre charakteryzują się jednoczesnym udziałem także norm z innych działw prawa (np. prawo ochrony środowiska, prawo budowlane).Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004r. a stworzony w ramach Wsplnot Europejskich, ktre są obecnie częścią składową Unii Europejskiej, system prawny obejmuje szereg źrdeł sklasyfikowanych na podstawie rżnych kryteriw. Najczęściej spotykanym podziałem prawa europejskiego jest podział na prawo pierwotne (inaczej traktatowe i statutowe) i wtrne (pochodne).

Prawo pierwotne obejmuje umowne prawo międzynarodowe, ktre dało podstawy powstaniu i ewolucji Wsplnot, a obecnie stanowi podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. Mianem tym określa się Traktaty założycielskie, ich uzupełnienia i modyfikacje. Prawo pierwotne to ta część prawa europejskiego, ktra została ustanowiona bezpośrednio przez państwa członkowskie działające jako konstytuanta. Do źrdeł tych zaliczamy:

1.Traktat ustanawiający Europejską Wsplnotę Węgla i Stali podpisany na 50 lat 18 kwietnia 1951r.,(utracił moc 22 lipca 2002r.),

2.Traktat ustanawiający Europejską Wsplnotę Gospodarczą z 25 marca 1957r. (obecnie Traktat ustanawiający Wsplnotę Europejską),

3.Traktat ustanawiający Europejską Wsplnotę Energii Atomowej z 25 marca 1957r. (tzw. Euroatom),

4.Konwenkcja o niektrych wsplnych instytucjach dla EWG i Euroatomu weszła w życie 1 stycznia 1958r., podpisana wraz z powyższymi traktatami,

5.Traktat o fuzji instytucji podpisany 8 kwietnia 1965r. ,

6.Dwa traktaty budżetowe z lat 1970 i 1975,

7.Akt o wyborach bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego z 1976r.

8.Jednolity Akt Europejski podpisany 17 i 28 lutego 1986r. Wszedł w życie 1 lipca 1987r.

9.Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992r., wszedł w życie 1 listopada 1993r.

10.Traktat Amsterdamski, podpisany 2 października 1997r., wszedł w życie 1 lutego 2003r.,

11.Traktat z Nicei, podpisany 26 lutego 2001r., wszedł w życie 1 lutego 2003r.,

12.Traktaty o przystępowaniu nowych członkw (tzw. umowy akcesyjne).Wymienione przepisy prawa pierwotnego razem z oglnymi zasadami prawa tworzą konstytucyjne podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej. Zawarte w tych aktach normy prawne określają cele, dla ktrych powołano do życia Unię. Zawarto w nich przepisy wskazujące sposb osiągnięcia powyższych celw, instytucje oraz organy odpowiedzialne za ich realizację. W Traktatach uregulowano rwnież niewielką część praw i obowiązkw przysługującym obywatelom państw członkowskich. Autorami prawa pierwotnego są państwa członkowskie, ktre jednomyślnie decydują o jego treści w toku specjalnych konferencji międzyrządowych. Treść tego prawa przybiera formę traktatu, ktry następnie poddany jest procesowi ratyfikacji.

Prawo wtrne to zespł norm prawnych przyjętych przez instytucje wsplnotowe w celu realizacji celw tej organizacji wynikających z Traktatw. O treści prawa pochodnego decydują instytucje i organy Unii, co odrżnia to prawo od prawa krajowego. Katalog źrdeł prawa wtrnego obejmuje:

1.Rozporządzenia,

2.Dyrektywy,

3.Decyzje,

4.Opinie,

5.Zalecenia,

6.Konwencje zawierane przez państwa członkowskie na podstawie art. 20 i 220 TWE,

7.Umowy międzynarodowe.Pomiędzy prawem pierwotnym a prawem wtrnym zachodzi relacja nadrzędności prawa pierwotnego nad prawem pochodnym. Akty prawa wtrnego muszą być zgodne z prawem pierwotnym.

Zasada nadrzędności, inaczej pierszeństwa prawa wsplnotowego przed prawem krajowym, nie wynika z traktatw. Została sformułowana przez ETS, ktry uznał, że prawo wsplnotowe, nawet bezpośrednio stosowane i wywołujące bezpośredni skutek, nie mogłoby wywołać zamierzonych efektw, gdyby w przypadku konfliktu z normą prawa krajowego musiało przyznać jej pierszeństwo. Uznano nadrzędność prawa wsplnotowego nad prawem krajowym za najistotniejszy warunek zapewniający funkcjonowanie wsplnot i realizację ich celw.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483) dokonała podziału źrdeł prawa na: źrdła powszechnie obowiązującego prawa i źrdła prawa o charakterze wewnętrznym. Źrdłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej, (zgodnie z art. 87 Konstytucji) są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, natomiast na obszarze działania organw, ktre je ustanowiły-akty prawa miejscowego. Zgodnie z przyjętym podziałem konstytucyjnym, źrdłami prawa są tylko akty prawne wymienione w Konstytucji, ktre mogą być stanowione wyłącznie przez organy rwnież wymienione w Konstytucji. Są to zatem źrdła prawa w sensie ustawodawczym-stanowienia prawa. Konstytucja nie zajmuje się natomiast całą grupą przepisw administracyjnych, ktrych podstawą wydania jest nie delegacja ustawowa, lecz kompetencja administracyjna. Są to np. zarządzenia organw centralnych administracji rządowej wydawane w ramach określonych ustawami kompetencji tych organw, przepisy stanowione przez NBP, ZUS, uchwały samorządw zawodowych, statuty, przepisy organizacyjne, przepisy w zakresie władztwa zakładowego. Przyjmując kryteria określone w Konstytucji, tego rodzaju przepisy administracyjne nie należą do kategorii źrdeł prawa, a do kategorii prawnych form działania administracji. Jednakże, tworząc w szerokim rozumieniu katalog źrdeł prawa administracyjnego (w ujęciu formalnym), tego typu przepisy mieścić się będą wśrd źrdeł prawa. Ponadto, mwiąc o źrdłach prawa administracyjnego, wymienić należy rwnież tzw. nieformalne źrdła prawa, a mianowicie zwyczaj, orzecznictwo sądowe i poglądy zawarte w doktrynie.Źrdłami powszechnie obowiązującego prawa są:

Konstytucja jest to akt normatywny zajmujący naczelne miejsce w systemie źrdeł prawa. Jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucja jest w hierarchii źrdeł prawa najważniejszym aktem ustawowym, stąd przyjęte jest w doktrynie określenie-ustawa zasadnicza. Wszystkie inne źrdła muszą pozostawać w pełnej zgodności z Konstytucją. Jako źrdło prawa administracyjnego Konstytucja zasługuje na uwagę z wielu względw. Zawarte w niej postanowienia zobowiązują wszystkie organy państwa do działań zgodnych z jej treścią. Organy administracji nie mogą podejmować żadnych działań czy rozstrzygnięć, ktre w jakikolwiek sposb naruszałyby postanowienia Konstytucji. Zasada ta określona została wyraźnie w art. 7, zgodnie, z ktrym: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ustawa zasadnicza określa podstawowe zasady ustroju państwa, ktry oparty został na podziale i rwnowadze władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Określone zostały także kompetencje Prezydenta RP, Rady Ministrw, Prezesa Rady Ministrw i innych członkw rządu. Konstytucja daje także podstawy prawne dla organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zawiera uregulowanie zasad kontroli administracji publicznej. Konstytucja zawiera określenie wolności i praw człowieka i obywatela. Takie zawiązanie prawem daje obywatelom, innym osobom fizycznym i prawnym poczucie bezpieczeństwa wobec państwa i jego organw.Umowy międzynarodowe stają się źrdłem prawa po ich ratyfikacji i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw RP. Ratyfikacja oznacza, że państwo przyjmuje obowiązek przestrzegania umowy. Konstytucja RP rozstrzygnęła problem bezpośredniego stosowania umw międzynarodowych, art. 91 ust. 1 stanowi, że po ratyfikacji i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw umowa stanowi cześć krajowego, czyli wewnętrznego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba, że jej stosowanie jest uzależnione od wydania odrębnej ustawy. Konstytucja wyrżnia dwie grupy umw międzynarodowych: ktrych ratyfikacja przez Prezydenta RP wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie oraz te umowy międzynarodowe, ktrych ratyfikacja należy wyłącznie do Prezydenta RP. W razie sprzeczności pomiędzy umową międzynarodową ratyfikowaną za zgodą wyrażoną w ustawie a ustawą - pierwszeństwo ma taka umowa.Ustawy w demokratycznym państwie prawa stanowią podstawę kształtowania całego systemu prawa. W hierarchii źrdeł prawa zajmują miejsce bezpośrednio po Konstytucji. Ustawy regulują wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem administracji, a także określają prawa i obowiązki obywateli w stosunku do administracji. Dlatego zajmują one najważniejsze miejsce w systemie źrdeł prawa administracyjnego. Stanowią one podstawę prawną do bezpośredniej władczej ingerencji administracji w rżne sfery życia społecznego, co może być dokonywane w formie indywidualnego aktu administracyjnego bądź w formie aktu prawnego oglnie obowiązującego. Sejm jest jedynym organe

bca3

m uprawnionym do uchwalania ustaw. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrw, a także grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosw w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłw. Konstytucja nie określa materii ustawowej, czyli zakresu spraw, dla ktrych uregulowanie w ustawie jest obowiązkowe. Tak więc ustawą mogą być uregulowane wszystkie sprawy, ktrych nie normuje Konstytucja. Niektre natomiast sprawy muszą znaleźć swe uregulowanie ustawowe, albowiem Konstytucja odsyła do regulacji ich w ustawach, np. ograniczenie wolności organizowania i uczestniczenia w zgromadzeniach (art. 57), tryb rozpatrywania petycji, wnioskw i skarg składanych w związku z wykonywanymi zadaniami z zakresu administracji publicznej (art. 63), określenie innych niż gmina jednostek samorządu terytorialnego (art. 164 ust. 2). Podkreślić należy prymat ustawy wobec innych źrdeł prawa. Zgodnie z tą zasadą wszystkie inne źrdła prawa muszą być formalnie zgodne z ustawami, a także materialnie mają służyć ich wykonywaniu. Trybunał Konstytucyjny bada konstytucyjność ustaw oraz aktw podustawowych z ustawą. Warunkiem wejścia w życie ustawy jest jej ogłoszenie, ktre następuje przez jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw RP. Dopki ustawa nie jest odpowiednio ogłoszona, nie może stanowić podstawy do działania administracji, nie można też żądać od obywatela zachowania przewidzianego w ustawie.Konstytucja z 2 kwietnia 1997r. Przyznała naczelnym organom władzy wykonawczej (choć Konstytucja nie posługuje się tym pojęciem, ale nadal występuje w polskim systemie prawnym) prawo do stanowienia: rozporządzeń z mocą ustawy, rozporządzeń, uchwał i zarządzeń. Rozporządzenia wydawane są przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegłowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji w tym zakresie innemu organowi (art. 92 Konstytucji). Konstytucja nie przewiduje zatem możliwości udzielania tzw. Subdelegacji. Rozporządzenia wymagają każdorazowo szczegłowego upoważnienia ustawowego. Ustawa upoważniająca może przewidywać, iż przy wydawaniu rozporządzenia mają wspłdziałać rżne podmioty. Wspłdziałanie to może polegać na udzieleniu zgody (ustawa określa wwczas, że rozporządzenie wydane zostanie w uzgodnieniu lub w porozumieniu) bądź tylko na wyrażeniu opinii.Rozporządzenia z mocą ustawy wprowadzane są do sytemu źrdeł prawa wyjątkowo, jako odstępstwo od zasady nadrzędności ustaw. Moc prawna takiego rozporządzenia jest taka sama jak ustaw zwykłych. Upoważnienie do ich wydawania daje Prezydentowi RP Konstytucja zgodnie z art. 234, jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent, na wniosek Rady Ministrw, wydaje rozporządzenia z mocą ustawy określające zasady działania organw władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego, a także podstawy, zakres i tryb wyrwnywania strat majątkowych wynikających z tych ograniczeń. Konieczność zatwierdzenia rozporządzeń z mocą ustawy przez Sejm jest wyrazem poddania się kontroli szczeglnej, bo na płaszczyźnie ustawowej, normatywnej działalności władzy wykonawczej.Rozporządzenia są aktami normatywnymi wykonawczymi w stosunku do ustaw. Uprawnienia do ich wydawania mają: Prezydent, Rada Ministrw, Prezes Rady Ministrw, minister kierujący określonym działem administracji rządowej, przewodniczący określonych w ustawie komitetw oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Katalog tych podmiotw jest zamknięty. W każdym wypadku do wydania rozporządzenia konieczne jest szczegłowe upoważnienie zawarte w ustawie. Ustawy mogą generować szczeglny tryb stanowienia rozporządzeń, np. po konsultacji ze związkami zawodowymi, po konsultacji z mieszkańcami. Warunkiem wejścia w życie rozporządzeń jest ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.Zgodnie z Konstytucją RP akty prawa miejscowego są źrdłami powszechnie obowiązującego prawa RP na obszarze działania organw, ktre je ustanowiły. Oznacza to, że mogą one regulować zachowanie się wszystkich kategorii adresatw, np. wszystkich obywateli, wszelkich organizacji. Akty prawa miejscowego mają ograniczony przestrzennie zasięg obowiązywania, obowiązują bowiem na części terytorium RP, na obszarze terytorialnej właściwości organw je stanowiących. Przez akty prawa miejscowego rozumieć należy przepisy prawne powszechnie obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa wydane na podstawie upoważnienia ustawowego przez uprawnione do tego organy. Organami tymi są: organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej.Można dokonać rżnych klasyfikacji aktw prawa miejscowego w zależności od przyjętego kryterium np. według kryterium podmiotowego wyodrębnić można akty stanowione przez: organy samorządu gminnego, organy samorządu powiatowego, organy samorządu wojewdztwa, wojewodę oraz terenowe organy administracji niezespolonej. Najczęściej przeprowadza się jednak klasyfikację aktw prawa miejscowego ze względu na podstawę prawna, wyrżniając: akty zawierające statuty (gminy, powiatu, wojewdztwa), akty zawierające przepisy wykonawcze, akty zawierające przepisy porządkowe. Przedmiotem regulacji przepisw porządkowych mogą być zakazy lub nakazy określonego zachowania się związane z koniecznością ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Dotyczy to tylko przypadkw i zakresu, jakie nie zostały unormowane w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Należy zaznaczyć, że powiatowe przepisy porządkowe wydane zostaną wwczas, gdy przyczyny uzasadniające ich wydanie występują na obszarze więcej niż jednej gminy.

Do aktw normatywnych o charakterze wewnętrznym nie mających przymiotu powszechnie obowiązujących przepisw prawa Konstytucja zalicza: uchwały Rady Ministrw, zarządzenia Prezesa Rady Ministrw, zarządzenia ministrw. Podstawową ich cechą jest ograniczony zakres ich obowiązywania gdyż obowiązują w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych organowi ktry je wyda. Akty prawa wewnętrznego nie mogą kształtować sytuacji prawnej podmiotw spoza danej struktury organizacyjnej. Nie mogą stanowić podstawy decyzji administracyjnych. Z unormowań konstytucyjnych wynika zmiana charakteru prawnego uchwał i zarządzeń - stają się one wyłącznie źrdłem prawa wewnętrznego. Akty te wydawane są wyłącznie przez organy konstytucyjne określone w zakresie przyznanych im kompetencji. Zarządzenia wydawane są tylko na podstawie ustawy. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Poza wymienionymi w Konstytucji organami upoważnionymi do wydawania zarządzeń, akty te wydają rwnież organy centralne administracji rządowej - na podstawie upoważnienia szczeglnego zawartego w ustawach lub na podstawie przepisw kompetencyjnych.Z uwagi na specyfikę działania administracji zakres źrdeł prawa administracyjnego jest szerszy aniżeli źrdła prawa określone w Konstytucji, ktre odnoszą się do każdej gałęzi prawa. Źrdłami prawa administracyjnego będą także regulaminy, instrukcje, oklniki i wytyczne. Mają one charakter wewnętrzny i muszą być zgodne ze źrdłami powszechnie obowiązującego prawa. Regulaminy określają wewnętrzną strukturę organizacyjną organu administracji oraz zasady organizacji pracy urzędw. Pozostałe zawierają zazwyczaj treść informacyjną lub interpersonalną przepisw prawa, a ich celem jest ujednolicenie działań administracji publicznej.

Nieco inny charakter mają statuty. Niekiedy bowiem mają one charakter źrdeł powszechnie obowiązującego prawa, np. statut gminy, a niekiedy są źrdłem wewnętrznego, np. statut urzędu wojewdzkiego.Akty kierownictwa wewnętrznegoPolecenie służbowe jako akt kierownictwa wewnętrznego jest to ustne lub pisemne zlecanie pracownikowi konkretnych obowiązkw lub czynności do wykonania. Wykonywanie poleceń służbowych dotyczących pracy jest jednym z podstawowych obowiązkw pracowniczych, a nieusprawiedliwiona odmowa wykonania polecenia jest uznawana za ciężkie naruszenie tych obowiązkw. Polecenie służbowe jest zaliczane do najważniejszych wewnętrznych form działania administracji publicznej. Polecenie służbowe wydawane jest w warunkach nadrzędności i podporządkowania służbowego występującego w ramach danej jednostki organizacyjnej lub między rżnymi jednostkami (podporządkowanie poziome lub pionowe). Jest to dyrektywa skierowana przez zwierzchnika służbowego do podległego mu pracownika i stanowi formę określenia sposobu wykonania obowiązku ciążącego na adresacie tego polecenia. Polecenie musi mieścić się w granicach prawa co oznacza, że musi je wydawać tylko osoba upoważniona i tylko w granicach swoich kompetencji, a treść polecenia (nakaz działania lub zaniechania) nie może być sprzeczny z prawem.

Źrdłami prawa administracyjnego będą także instrukcje, oklniki i wytyczne. Mają one charakter wewnętrzny i muszą być zgodne ze źrdłami powszechnie obowiązującego prawa. Zwierają zazwyczaj treść informacyjną lub interpersonalną przepisw prawa, a ich celem jest ujednolicenie działań administracji publicznej.W Polsce w okresie międzywojennym zauważyć można wyraźną tendencję do uznawania systemu źrdeł prawa za otwarty. Obejmował on nie tylko prawo stanowione ale także np. orzecznictwo sądowe i zwyczaj. W powojennej nauce prawa administracyjnego stanowiska dotyczące otwartego systemu źrdeł prawa były zrżnicowane. Utrzymywany przez lata brak klarowności oraz normatywnej koncepcji źrdeł prawa administracyjnego, doprowadził do rozchwiania stanowiska doktryny prawniczej w ocenie systemu źrdeł prawa. Brak takiej jednoznaczności w ustaleniu fundamentalnego dla porządku prawa pojęcia źrdła prawa, doniosłość tej instytucji w państwie prawnym oraz potrzeba zahamowania zjawiska inflacji prawa a także wyeliminowania tzw. szarej strefy prawotwrstwa zadecydowały o unormowaniu kwestii źrdeł prawa w Konstytucji RP. Nazwą źrdła prawa objęto wskazane tu prawotwrcze akty generalne i abstrakcyjne, charakteryzujące się określonymi cechami, powstałe drogą konsensualną (umowy międzynarodowe) albo stanowione jednostronnie w przewidzianym trybie przez legitymowane konstytucyjnie podmioty. Jeśli w aktach tych zawarto normy zaliczane do prawa administracyjnego, mamy do czynienia ze źrdłami prawa administracyjnego.

Konstytucja wprowadziła też dychotomiczny podział na źrdła powszechnie obowiązującego prawa oraz wewnętrznie obowiązującego prawa. Analiza przepisw Konstytucji pozwoliła na wysunięcie wnioskw, że także poza rozdziałem IV Konstytucji wprowadzono przepisy odnoszące się do źrdeł prawa co można uznać za niekonsekwencję i zachwianie jednoznaczności np. art. 9. Konstytucyjne usankcjonowanie w zasadzie zamkniętego modelu źrdeł prawa pociąga za sobą doniosłe następstwa. Należało dostosować do wymogw ustawy zasadniczej nowo tworzone prawo, ale także prawo już ustanowione. Pojawiła się konieczność zharmonizowanie z Konstytucją całego porządku prawnego, gdzie rżne akty podustawowe grały niekiedy pierwszoplanową rolę.

Ustanowienie zamkniętego systemu źrdeł prawa, sprawiło że wiele aktw traktowanych dotąd za takie źrdła, trudno obecnie włączyć do tej kategorii. Dotyczy to dużej liczby aktw normatywnych, wydawanych przez organy administracji np. kierownikw urzędw centralnych. Problem ten dotyka rwnież aktw stanowionych przez inne podmioty realizujące zadania z zakresu szeroko pojmowanej administracji publicznej. Charakter prawny norm zawartych w tych aktach nie jest obecnie jasny, co znalazło swoje odzwierciedlenie w piśmiennictwie prawniczym, orzecznictwie sądowym oraz Trybunału Konstytucyjnego. Sytuacja powyższa skłoniła doktrynę do zaproponowania obok konstytucyjnych źrdeł prawa tzw. przepisw administracyjnych. Przepisy administracyjne nie są aktami stanowienia prawa (nie są przepisami wykonawczymi) natomiast są one aktami stosowania prawa, przyjmującymi jedynie postać jednej z prawnych form działania administracji publicznej. Źrdłem ich tworzenia jest ustawowo określona kompetencja administracyjna.

Konstytucyjna formuła sytemu źrdeł prawa nie zmienia rzeczywistości i nie eliminuje tzw. żywego prawa. W dalszym ciągu obok norm prawnych zawartych we wskazanych w Konstytucji aktach prawotwrczych, działać będą doniosłe w praktyce inne normy generalne i abstrakcyjne. Łącznie kształtują one rzeczywisty obraz obowiązującego prawa. To życie tworzy prawo, ktre legislator ujmować powinien następnie w ramy aktu prawotwrczego. Konstytucyjna koncepcja źrdeł prawa nie rozwiązuje wszystkich kwestii, jakie ujawniają się już teraz i jakie mogą się pojawić w przyszłości.Przykadowe prace

Bracia Lumiere

Bracia Lumiere Ludwik Lumiere (1864-1948) i August Lumiere (1862-1954) wynalazcy kinematografu. Dwaj synowie fabrykanta artykułw fotograficznych w Lyonie. Mamy rok 1894, Ludwik i August uczestniczą w pokazie kineskopu Edisona następnie podejmują się pracy nad jego udoskonaleniem. 13 II 1895 opate...

Streszczenie - Wakacje z duchami - Adam Bahdaj.

Streszczenie - Wakacje z duchami- Adam Bahdaj. Powiesc Adama Bahdaja opowiada nam o trzech nierozłacznych przyjacielach Perełce, Paragonie i Mandżaro.Akcja rozgrywa sie w malej lesniczowce gdzie bohaterowie spedzaja wakacje. Niedaleko lesniczowki chlopcy wybudowali sobie szalas.tam wlasnie postanawiaja zalozyc ...

Pan Tadeusz - recenzja filmu

Pan Tadeusz - recenzja filmu Pan Tadeusz, ktrz tej lektury nie czytał? Każdy Polak ją w swym sercu zawsze nosi. Chciał żyć, iść śladami Tadeusza czy Zosi Nie tylko ze względu jaką rolę odgrywał Ten utwr w dawnych Miczkiewiczowskich latach, ...

Czy Aleksander III Macedoński zasłużył na przydomek Wielki?

Czy Aleksander III Macedoński zasłużył na przydomek Wielki? Moja praca dotyczy Aleksandra Macedońskiego i jego wpływu na świat wczesny oraz dylematu, czy słusznie przyznano mu przydomek Wielki. Rozpatrywałam okres od 336 p.n.e. do 323 p.n.e.. Podczas mojej pracy opierałam si...

Streszczenie artykułu pt. Średniowieczni rycerze w poszukiwaniu Boga

Streszczenie artykułu pt. Średniowieczni rycerze w poszukiwaniu Boga Artykuł Joanny Goreckiej – Kaity pt. Średniowieczni rycerze w poszukiwaniu Boga przedstawia stosunek rycerzy ,przez wszystkie dzieje, do Boga. Ich religijność a świat rycerski. Autor opowiada o podziale na stany, w ktr...

Chemia organiczna

Chemia organiczna Czym się zajmuje chemia organiczna ? Typowymi przykładami związkw organicznych znanych ludzkości już od bardzo dawna są : alkohol etylowy, kwas octowy i cukier . Związkw organicznych nie udawało się przez Długi czas otrzymać ze związkw min...

Prawa dzieci

Prawa dzieci Dorosłego, w pełni ukształtowanego człowieka, charakteryzują wola i rozum. Dzięki nim człowiek w sposb świadomy podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. Człowiek musi się rozwinąć i dojrzeć do właściwego sobie sposobu &#...

Architektura i rzeźba grecka i rzymska.

Architektura i rzeźba grecka i rzymska. 1.ARCHITEKTURA GRECKA: a) style w architekturze antycznej * dorycki- kapitel (głowica), trzon PARTENON- najsłynniejszy budynek w stylu doryckim. * joński- kapitel (woluty), trzon, baza ŚWIĄTYNIA NIKE NA AKROPOLU, ARECHTEJON- najsłynniejsze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry