• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Żród...

Nawigacja

Żródła finansowania działalności bankowejŻródła finansowania działalności bankowej
Źródła finansowania działalności bankowej

Możemy je podzielić na 3 główne grupy:

1. Kapitały własne banku

2. Depozyty pozyskane od klientów

3. Emisja papierów wartościowychKapitał własny to wyrażone w pieniądzu fundusze własne podmiotu gospodarczego będące odpowiednikiem majątku stanowiącego jego własność.

Jednym z podstawowych wymogów stawianych założycielom banku jest zgromadzenie kapitału, którego wielkość powinna być dostosowana do rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Minimalna kwota kapitału założycielskiego nie może wynosić mniej niż równowartość w złotych 5 mln EURO.

Wielkość kapitału własnego:

? określa jego pozycję na rynku,

? w wielu przypadkach decyduje o wiarygodności finansowej.

Większe zasoby finansowe umożliwiają zwiększenie zaangażowania finansowego banku w operacje aktywne. Wysoki kapitał umożliwia także pokrycie ewentualnych strat bez zachwiania dotychczasowej działalności banku. Kapitały własne banku stanowią zazwyczaj mniej niż 10% sumy pasywów banku.Fundusze własne banku są :

? elementem koniecznym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej,

? z reguły są tanim źródłem finansowania działalności bankowej,

? skala działalności prowadzonej przez bank zależy od wielkości posiadanego kapitału własnego,

? kapitał w odpowiedniej wysokości stanowi bufor bezpieczeństwa banku, pozwala zatem na zachowanie wypłacalności

? czynnikiem określającym wielkość oraz potencjał banku.

? odpowiedni poziom kapitałów własnych banku jest jednym z elementów decydujących o bezpieczeństwie powierzanych mu depozytów.

? najistotniejszym elementem w procesie tworzenia regulacji ostrożnościowych,

? służą do przejściowego wyrównywania poniesionych strat a także są bazą do podziału zysku.

Ustawa Prawo Bankowe Art. 128. ust. 1.

Bank jest obowiązany utrzymywać:

1) fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych kwoty 5 mln Euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu sprawozdawczym, z tym że wkłady niepieniężne nie mogą przekroczyć 15 % funduszy zasadniczych banku,

3) współczynnik wypłacalności (relacja funduszy własnych banku do aktywów i pozycji pozabilansowych) na poziomie co najmniej 8 %, a bank rozpoczynając działalność operacyjna na poziomie co najmniej 15 % przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności - co najmniej 12 %.

Następną grupę zobowiązań banku stanowią depozyty klientów. Najważniejsze z nich to depozyty innych banków - tzw. banków korespondentów oraz depozyty ludności i przedsiębiorstw. Depozyty innych jednostek odgrywają znacznie mniejszą rolę. Wkłady mogą również pochodzić od banków zagranicznych i zagranicznych jednostek prywatnych. Z doświadczenia wynika, że wkłady dwóch ostatnich grup klientów są znacznie mniej stabilne, aniżeli wkłady wewnętrzne.


Przykładowe prace

Podział form działania administracji publicznej

Podział form działania administracji publicznej We współczesnej doktrynie wyróżnia się administrację władczą i administrację świadczącą. O administracji władczej mówi się wówczas, gdy administracja wkracza, przy użyciu środków władczych i...

Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne Doś Younga-światło ze źródła kierowane jest na przeszkodę z 2 szczelinami.W wyniku dyfrakcji każda ze szczelin staje się źródłem nowej fali.Powstałe fale biegnąc w różnych kierunkach nakładają się na siebie(interferencja)Wyni...

Sprawozdanie z kamieni na szaniec

Sprawozdanie z kamieni na szaniec Sprawozdanie z książki Pt: Kamienie na szaniec . Kamienie na szaniec zostały napisane przez Aleksandra Kamińskiego w pierwszej połowie XX wieku. Autor był warszawiakiem. Podczas wojny był członkiem Szarych Szeregów. Pisał na podstawie prawdziwych zd...

Charakterystyka Zbyszka

Charakterystyka Zbyszka Zbyszko był bohaterem powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Krzyżacy". Pochodził z rodu szlacheckiego, który pieczętował się herbem tępa podkowa i zawołaniem grady. Większość rodu Zbyszka została zabita w bitwie pod Połowicami. W bi...

Maria Teresa Ledóchowska

Maria Teresa Ledóchowska .:Maria Teresa Ledóchowska:. urodziła się 29 kwietnia 1863 r. w Loosdorf, w rodzinie głęboko religijnej. Ojciec, hrabia Antoni Ledóchowski i matka, Józefina Salis - Zizers dali jej bardzo staranne wychowanie, rozwijając bogate zalety serca i umysłu. Dziewczynka dojrzewa ...

Charakterystyka Antygony

Charakterystyka Antygony Antygona jest bohaterką dramatu Sofoklesa. Wywodziła się z rodu Labdakosa oraz zamieszkiwała jej rodzinne miasto Teby. Była córką Edypa i Jokasty, miała troje rodzeństwa: siostrę Ismenę i nieżyjących już braci Polinika i Eteolklesa. Sof...

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku Punktem zwrotnym w dziejach cywilizacji europejskiej były odkrycia geograficzne. Były to czasy, gdy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę mieszkańców Europy ku nowym horyzontom oraz nowym kontynentom i ich mieszkańcom. Od daty odkrycia Ameryki przez Krzy...

Film pt. "Ania z zielonego wzgórza"

Film pt. "Ania z zielonego wzgórza" Film pt. "Ania z Zielonego Wzgórza" opowiada o pewnej osiemnastoletniej dziewczynie- Ani Shirley. Film ten jest adaptacją znanej książki, napisanej przez Lucy Montgomery. Jak wynika z tytułu- Ania mieszka na Zielonym Wzgórzu wraz ze swoją przybraną...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry