• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Życ...

Nawigacja

Życie codzienne Polakw pod zaboramiŻycie codzienne Polakw pod zaborami
Życie codzienne Polakw pod zaboramiW 1795r. w wyniku trzeciego rozbioru Polska znika z mapy świata na 123 lata. Jednak nie było to rwnoznaczne ze zniknięciem Polakw - żyli oni pod panowaniem zaborcw: Rosji, Prus i Austrii. Dominujące miejsce w wczesnej świadomości Polakw zajmowała problematyka niewoli i walki o niepodległość

Życie w poszczeglnych zaborach rżniło się od siebie, tak jak rżniły się poszczeglne zabory. Najlepiej, pod względem gospodarczym było w zaborze pruskim. Władze Prus przeprowadziły tam wiele reform. Najważniejszą z nich było uwłaszczenie, czyli nadanie ziemi na własność chłopu. Wraz z zapotrzebowaniem na produkty rolne wprowadzono płodozmian, zaczęto stosować nawozy sztuczne, a bogatsi gospodarze kupowali maszyny rolnicze. Pojawiały się tu młyny, gorzelnie i cukrownie. Rozwijały się miasta. Rozwj gospodarczy istotnie zmienił warunki życia.

W zaborze Rosyjskim szczeglnie rozwiną się przemysł. Powstawały zakłady włkiennicze – znane nawet Chinach, a także zakłady przemysłu metalowego, hutniczego i kopalnie węgla. W wyniku rozwoju przemysłowego doszło do rozwoju miast. Warszawa stała się miastem nowoczesnym ze swoją kanalizacją, oświetleniem gazowym ulic, centralą telefoniczną i elektrownią. W wyniku rozwoju włkiennictwa rozwinęła się Łdź. Jednak rozwj gospodarczy nie sprzyjał polskiemu robotnikowi. Robotnicy pracowali długo ( 12 – 14 godz.)

za niską płacę. Nie dbano o ich bezpieczeństwo i higenę w wyniku, czego często wychodziło do wypadkw.

Najbardziej pod względem gospodarczym zacofana była Galicja, czyli ziemie zaboru austriackiego. Gospodarstwa chłopskie, mimo iż uwłaszczone to były w bardzo złej sytuacji. Sytuacja ta jeszcze się pogarszała w wyniku rozdrabniania gospodarstw. Taka sytuacja była przyczyną licznych emigracji. Polacy emigrowali głwnie do Stanw Zjednoczonych, Francji, Belgii, Dani, Brazylii. Galicja przodowała jednak nad innymi zaborami w sferze oświaty i kultury. Przyczyną tego było przyzwolenie władz austriackich na posługiwanie się językiem polskim jako urzędowym. Artyści tworzyli bez przeszkd. Pozwolenie na działalność miały Uniwersytety Krakowski i Lwowski. Miast te skupiały w sobie polską młodzież.

Zupełnie gorzej sprawa oświaty wyglądała w pozostałych zaborach. W zaborze pruskim Polakw germanizowano (obowiązkowo uczono ich języka niemieckiego) a Rosyjskim rusyfikowano. Zabraniano na rozwj polskiej kultury. Język zaborcy stawał się językiem urzędowym. Lekcje prowadzono w języku także zaborcw. Wobec takiej polityki, zaborcy spotykali się z sprzeciwem Polakw. Polacy organizowali tzw. Tajne nauczanie, czyli w domach prywatnych, kościołach organizowano tajne szkoły, gdzie uczono języka polskiego, polskiej historii, geografii. Zajęcia sportowe były prowadzone w Towarzystwie gimnastycznym,, Sokł’’(1866). Najsłynniejszym buntem przeciwko germanizacji był strajk dzieci we Wrześni (1901).

Siłą łączącą Polakw we wszystkich zaborach był patriotyzm i walka o niepodległość. Nard polski był ożywiany wolnościowymi ideami Wielkiej Rewolucji Francuskiej.(1789r. ). Początkowo, więc, staneli oni pod bronią u boku Napoleona. Polacy swoje nadzieje na odzyskanie niepodległości nie pokładali tylko w cesarzu Francji, ale i sami organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie przeciwko zaborcom. Wyrazem niezaakceptowania narodowej niewoli były tajne organizacje i powstania narodowe. W tym celu powstały takie organizacja jak: Związek Przyjacił ,,Panta Koina’’, Związek Filomatw, Zgromadzenie Filaretw, Towarzystwo Patriotyczne. Życie Polakw pod zaborami to ciągła walka o niepodległość, dlatego też doszło do powstań: Powstania Listopadowego (1831), Powstanie Krakowskie (1846), Powstanie Styczniowe (1863). Polacy jednak, mimo wielkiego zaangażowania przegrali je wszystkie.

W tym czasie o Polskości i Polakach głośno rozpisywali się poeci polscy: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Zygmunt Krasicki, Cyprian Norwid. Czytanie ich utworw często było zakazywane ze względu na patriotyczny charakter tych dzieł.


Przykadowe prace

Meine Familie

Meine Familie Ich heie Ewa und bin am 26 Mai 1984 geboren. Meine Mutter Halina Kowal geborene Cyran und sie ist in Iłża geboren. Sie ist lter Inspektr. Mein Vater Tomasz ist in Radom geborenund er arbeitet im Bhmen. Ich habe alte Schwester und sie heit Anke. Sie ist 22 Jahre alt und sie ist Studiertin im dritten Jah...

Zasada państwa prawnego – modele państwa prawnego.

Zasada państwa prawnego – modele państwa prawnego. Termin państwo prawne jest określeniem państwa, ktrego celem jest zabezpieczenie największej wolności człowieka. Oglnie biorąc państwo prawne charakteryzuje się tym, że prawo stoi nad państwem ...&...

Jan Długosz

Jan Długosz Jan Długosz Jan Długosz już od wczesnych lat dzieciństwa był żądny poznawania świata. Naukę traktował bardzo poważnie. Twierdził, że znajomość historii jest potrzebna władcom do omijania błędw, ktre były ju...

Otyłośc

Otyłośc Otyłość jest powszechną w naszym społeczeństwie patologią sprzyjającą rozwojowi takich chorb jak na przykład: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, kamica pęcherzyka żłciowego czy zmiany zwyrodnieniowe ukła...

Jak rozumiesz słowa, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej?

Jak rozumiesz słowa, że antyk i Biblia to korzenie kultury europejskiej? Zaznajamiając się z wieloma dziełami na przełomie wszystkich epok literackich, możemy zapoznać się z głwnymi bohaterami tych utworw a rwnież z bohaterami drugo- bądź trzecioplanowymi. Nie j...

Bitwa o atlantyk

Bitwa o atlantyk Początek Bitwy o Anglię. Względna cisza, jaka ogarnęła Europę po upadku Francji, nie trwała długo. Hitler planował już operację ,,Lew Morski’’, inwazję na Wielką Brytanię. Rozważano wszystkie warianty strategiczne niezb...

Odrodzenie

Odrodzenie 1. Narodziny renesansu. Głwne hasła epoki: humanizm i reformacja Nazwa renesans, oraz silne skontrastowanie epok jest dziełem Jakoba Burckhardta- badacza z XIX w., autora Kultury Odrodzenia we Włoszech. Człowiek ten zauważył, że ludzie XVI w. zaczęli zwracać s...

Podstawy cieplne przetwrstwa.

Podstawy cieplne przetwrstwa. Pod pojęciem podstaw cieplnych przetwrstwa rozumiemy przede wszystkim zagadnienia przenoszenia ciepła rżnymi sposobami od ciał o wyższej temperaturze do ciał o niższej temperaturze. Temperatura (T) jest miarą stanu cieplnego danego ciepła. Ciep&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry