• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Życ...

Nawigacja

Życie i badania Zygmunta Freuda.Życie i badania Zygmunta Freuda.


Zygmunt Freud

- twrca psychoanalizy, urodził się w 1856 r. we Freibergu (obecnie Pribor w Czechach), wwczas należącym do monarchii austro-węgierskiej. Gdy miał cztery lata, rodzina przeniosła się do Wiednia, gdzie spędził prawie całe życie. Był wyrżniającym się studentem, dyplom lekarski otrzymał na uniwersytecie wiedeńskim w 1881 r. Przez następne dziesięć lat prowadził badania w dziedzinie fizjologii, pracował w klinice psychiatrycznej, prowadził prywatną praktykę lekarską, specjalizując się w neurologii, pracował w Paryżu pod kierownictwem wybitnego neurologa francuskiego Jeana Charcota, wspłpracował rwnież z wiedeńskim lekarzem Jose-fem Breuerem. Koncepcje psychologiczne Freuda dojrzewały powoli. Jego pierwsza książka, Studien uber Hysterie (Studia nad histerią), napisana wsplnie z Breuerem, ukazała się dopiero w 1895 r. Następną książkę, O marzeniu sennym, wydał w 1900 r.; jest to jedna z jego najbardziej oryginalnych i najważniejszych prac. Początkowo sprzedaż książki szła bardzo powoli, ale mimo to po jej ukazaniu się reputacja Freuda bardzo wzrosła. Wydał następnie inne poważne prace; w 1908 r., gdy wygłaszał w Stanach Zjednoczonych szereg odczytw, cieszył się już dużą sławą. W 1902 r. zorganizował w Wiedniu grupę dyskusyjną zajmującą się problemami psychologii. Jednym z pierwszych jej członkw był Alfred Adler, parę lat pźniej przyłączył się rwnież Carl Jung. Obaj utworzyli potem znane w całym świecie własne szkoły psychologii. Freud ożenił się i miał sześcioro dzieci. W pźniejszym wieku cierpiał na raka szczęki; przeszedł ponad trzydzieści operacji w nadziei na zahamowanie postępw choroby. Mimo to nie przerwał pracy i w ciągu następnych lat napisał parę ważnych dzieł. W 1938 r. do Austrii wkroczyli hitlerowcy. Osiemdziesięcio-dwuletni Freud, jako Żyd, musiał uciekać. Zamieszkał w Londynie, gdzie zmarł rok pźniej. Wkład Freuda do teorii psychologicznych jest tak olbrzymi, że trudno go streścić w paru słowach. Kładł on nacisk na ogromne znaczenie nieświadomych procesw psychicznych w zachowaniu człowieka. Wyjaśnił, jak tego rodzaju procesy oddziałują na treść snw; stwierdził, że są one przyczyną częstych pomyłek, takich jak przejęzyczenia czy zapominanie nazwisk, czasami powodując także drobne wypadki, a nawet choroby. We wszystkich formach analitycznej psychoterapii przyjmuje się założenie, że sny są psychologiczną ekspresją ważnych czy wręcz podstawowych dla jednostki głębokich konfliktw i emocji. Zygmunt Freud rozrżnił jawną, manifestowaną część snu, czyli to co po przebudzeniu jesteśmy w stanie zapamiętać i opowiedzieć, oraz część ukrytą, ktra stanowi rzeczywiste znaczenie marzenia sennego (myśli senne, przekaz jaki niesie sen). Wewnętrzna cenzura, choć nieco osłabiona w czasie snu, dalej działa i nie dopuszcza, aby do świadomości śniącego przedostały się zbyt zagrażające treści (wyparte pragnienia, dręczące wspomnienia o doznanych urazach itp.) Ten proces, dzięki ktremu pierwotne znaczenie snu zostaje zamaskowane, Freud nazwał pracą marzenia sennego. Wyrżnił cztery podstawowe mechanizmw zaangażowanych w pracy nad przekształcaniem marzenia sennego. Są to:1) kondensacja treści - kiedy jednemu elementowi jawnej treści marzenia sennego może odpowiadać kilka elementw utajonych myśli sennych lub kiedy jeden element myśli sennych może zostać przedstawiony za pomocą wielu obrazw w obrębie marzenia sennego,2) przesunięcie - kiedy akcent został przesunięty z elementw znaczących na obojętne, w rezultacie czego to co jest przekazem może w marzeniu sennym znajdować jedynie zdawkowe, niezbyt wyraźne przedstawienie,3) dramatyzacja - polega na przedstawieniu rzeczywistości w sposb przesadny, karykaturalny czy absurdalny. Rzeczywistość przedstawiona dramatycznie swą przesadą ma przyciągnąć uwagę i zasłonić rzeczywistą intencję podmiotu.4) symbolizacja - kiedy przedmioty, działania, pojęcia abstrakcyjne, postacie występujące w snach są symboliczne i interpretacja snu polega na przełożeniu tych symboli na idee i przedmioty, ktre te symbole przedstawiają.

Sposoby pracy

Podstawową procedurą pracy w objaśnianiu marzeń sennych w szkole Freuda i pokrewnych są swobodne skojarzenia. Swobodne skojarzenia to metoda polegająca na wyrażeniu wszystkich myśli, ktre przychodzą do głowy, bądź to z jakimś elementem (słowem, liczbą, obrazem marzenia sennego), bądź spontanicznie. Słowo "swobodne" odnosi się do względnego zawieszenia świadomej kontroli. Jest to wyrażanie w słowach wszystkich myśli, uczuć, pragnień, wrażeń, obrazw i wspomnień bez żadnych zastrzeżeń - tak jak się one spontanicznie pojawiają. W taki sposb zebrany materiał może służyć do zbliżenia się ku zrozumieniu indywidualnego, oryginalnego marzenia sennego.

Freud jest twrcą psychoanalizy jako metody leczenia zaburzeń emocjonalnych. Sformułował teorię struktury ludzkiej osobowości. Psychoanaliza - w szerokim znaczeniu koncepcja teoretyczna wyjaśniająca strukturę, funkcjonowanie i rozwj osobowości człowieka, także zjawisk kulturowych, działaniem nieświadomych sił psychicznych pozostającym w ciągłym konflikcie. Teorię tą sformułował Freud, a rozwinęli ją jego uczniowie. Według klasycznej koncepcji Freuda aparat psychiczny człowieka składa się z trzech instancji:1. Id (ono) - obejmujące całokształt nieświadomych, pierwotnych popędw, jest podstawowym rdłem energii i kieruje się zasadą przyjemności.2. Ego (ja, jań) - obejmujące wyuczone w toku indywidualnego rozwoju zdolności do orientacji w otoczeniu i świadomej regulacji zachowania, kieruje się zasadą rzeczywistości.3. Superego (nadjań) - ukształtowanie wskutek internalizacji wymagań społecznych, norm moralnych i wzorw kulturowych, ma charakter irracjonalny.Id pozostaje w stałym konflikcie z Superego i z rzeczywistością zewnętrzną. Regulacja tego konfliktu oraz łagodzenie wynikającego z niego lęku należy do głwnych zadań Ego, ktre wykształca w tym celu mechanizmy obronne, nie dopuszczające konfliktowych treści do świadomości lub nadające im zniekształconą postać. Według klasycznej psychoanalizy głwną siła napędową ludzkiego działania jest energia istniejącego od urodzenia, szeroko rozumianego popędu seksualnego (Eros), ktrą Freud nazywa libido. Libido w swoim rozwoju przechodzi przez kilka faz: oralną, analną, falliczną, okres utajenia i fazę genitalną. Niezaspokojenie popędw wywołuje stan frustracji, a w szczeglnych przypadkach prowadzi do rżnego rodzaju zaburzeń i nerwic. Rozwj kultury jest wytworem sił popędowych, ale zarazem rdłem nieustannej frustracji popędw. Głwnym zadaniem terapii psychoanalitycznej jest doprowadzenie do uświadomienia sobie przez pacjenta sensu jego zaburzeń, leżących u rdeł choroby nieświadomych konfliktw, pragnień i obaw. W tym celu stosuje się rżne techniki, takie jak: analiza i interpretacja specyficznych, pojawiających się w toku terapii reakcji pacjenta (opr, przeniesienie), jego marzeń sennych, fantazji itp. Materiał ten jest uwalniany za pośrednictwem wolnych (swobodnych) skojarzeń pacjenta.

Freud stworzył lub spopularyzował liczne teorie psychologiczne, między innymi dotyczące lęku, mechanizmw obronnych, kompleksu kastracji, represji i sublimacji. Jego prace stały się bodźcem do ogromnego wzrostu zainteresowania teoriami psychologicznymi. Liczne koncepcje Freuda są nadal bardzo kontrowersyjne; wywoływały one od samego początku burzliwe dyskusje. Freud zyskał rozgłos ze względu na tezę, iż tłumiony popęd seksualny prowadzi często do zaburzeń osobowości i nerwic. (Właściwie to nie Freud jest twrcą tej koncepcji, ale głwnie dzięki jego pracom zyskała ona popularność w nauce). Wykazał rwnież, że popęd seksualny i pożądanie pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie, a nie dopiero w okresie dojrzewania. Z uwagi na tak kontrowersyjny charakter koncepcji Freuda bardzo trudno określić jego miejsce w historii. Był pionierem, torował drogę nowym poglądom, niesłychanie łatwo tworzył nowe koncepcje. Jego teorie (inaczej niż to było w wypadku Darwina czy Pasteura) nigdy jednak nie zdobyły pełnego poparcia środowisk naukowych i obecnie trudno przewidzieć, ktre koncepcje Freuda zyskają akceptację w przyszłości. Mimo ciągle trwających sporw na temat jego teorii nie ulega wątpliwości, że Freud był wybitną postacią w historii myśli ludzkiej. Jego poglądy na psychologię obaliły całkowicie nasze pojęcie o osobowości człowieka, wiele jego poglądw i określeń weszło do powszechnego użytku, np. "id", "ego", "superego", "kompleks Edypa" i "popęd śmierci". To prawda, że psychoanaliza jest bardzo kosztownym sposobem leczenia i często zawodzi, ale jest rwnież prawdą, że ma ona na swoim koncie bardzo wiele sukcesw. Być może w przyszłości psycholodzy stwierdzą, że tłumiony popęd seksualny odgrywa mniejszą rolę w naszym zachowaniu, niż utrzymywało to wielu zwolennikw Freuda, jednakże popęd ten z pewnością pełni ważniejszą funkcję, niż to sądziło wielu psychologw przed Freudem. Podobnie większość psychologw jest obecnie przekonana, że nieświadome procesy psychiczne odgrywają decydującą rolę w zachowaniu człowieka, a przecież przed Freudem zupełnie ich nie doceniano. Oczywiście, Freud nie był pierwszym psychologiem, a w przyszłości prawdopodobnie nie wszystkie jego koncepcje będą uznane za słuszne. Na pewno jednak wywarł on największy i najbardziej znaczący wpływ na rozwj wspłczesnej psychologii.Poglądy Freuda ulegały stałej ewolucji, można podzielić go na trzy fazy:

I - do ok. 1900 - freudyzm był głwną teorią powstawania zaburzeń psychicznych.II - do ok. 1920 - wykroczył poza granice psychiatrii, stał się oglną teorią struktury i funkcjonowania psychiki ludzkiej, przypisującą głwną rolę w regulacji życia psychicznego nieświadomym mechanizmom popędowym, zwłaszcza popędowi seksualnemu, utożsamianemu z popędem życiowym, pozostającym w ciągłym konflikcie z tym, czego wymaga od nas społeczeństwo, do czego ograniczają nas normy moralne "wbudowane" w psychikę jednostki w toku wychowania

III - po 1920 - rozszerzenie i uoglnienie doktryny w swoistą koncepcję człowieka i kultury.Teorie Freuda z początku budziły zarwno entuzjazm, jak i ostrą krytykę. Zarzucano im skrajny biologizm, wyolbrzymianie roli popędu seksualnego, niedocenienie roli środowiska, otoczenia jako czynnika wpływającego na rozwj osobowości. Freud był pierwszym ktry wskazał, że nieświadome i irracjonalne procesy mogą odgrywać istotną rolę w motywowaniu zachowania człowieka, pierwszy też zajął się problemem rozwoju osobowości i zwrcił uwagę, że doświadczenia wczesnego dzieciństwa mogą mieć wpływ na psychikę dorosłego człowieka. Freud stworzył rwnież podstawy wspłczesnej psychologii teorii motywacji (wprowadzając m.in. takie pojęcia , jak frustracja, fiksacja i regresja). Powszechnie uważa się go rwnież za twrcę nowoczesnej psychoterapii, wiele jego obserwacji zyskało potwierdzenie we wspłczesnych badaniach psychologicznych.

Przykadowe prace

Na podstawie znajomości wiersza L. Staffa oraz fragmentu Odysei Homera rozwiń myśl zawartą w słowach poety: Każdy z nas jest Odysem, Co wraca do swej Itaki

Na podstawie znajomości wiersza L. Staffa oraz fragmentu Odysei Homera rozwiń myśl zawartą w słowach poety: Każdy z nas jest Odysem, Co wraca do swej Itaki L. Staff Odys Niech cię nie niepokoją Cierpienia twe i błędy Wszędy są drogi proste Lecz i manowce...

Oświata i wychowanie w epoce antyku

Oświata i wychowanie w epoce antyku Antyk jest pierwszą epoką w dziejach kultury. Epoka ta obejmuje świat starożytny, cywilizację i kulturę starożytnej Grecji i Rzymu rozwijająca się w Basenie Morza Śrdziemnego od końca II tysiąclecia p.n.e. do V w. GREC...

Demokracja grecka.

Demokracja grecka. Reformy Klejtenesa W 510 roku p.n.e. niejaki Klejstenes po raz pierwszy w historii świata, w wyniku dogłębnych reform, wprowadził ustrj demokratyczny. Istota reform Klejtenesa polegała na tym, że: 1.Podział na plemiona, bractwa i rody został zastąp...

Jacek Soplica i Andrzej Kmicic porwnanie.

Jacek Soplica i Andrzej Kmicic porwnanie. Jacek Soplica i Andrzej kmicic - prownaj obu bohaterw. Szczeglną uwagę zwrć na działalność patriotyczną, ktra stała się podstawą do ich rehabilitacji Głwnym bohaterem Potopu Henryka Sienkiewicza jest Andrzej Kmicic. Pozn...

Saloniki - projekt Strategii Bezpieczeństwa UE

Saloniki - projekt Strategii Bezpieczeństwa UE PROJEKT STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ PRZYJĘTEJ NA SZCZYCIE W SALONIKACH Europa globalna Na szczycie w Salonikach przyjęto założenie, że Unia Europejska jest podmiotem bezpieczeństwa o charakterze globalnym. Jest to wa...

Charakterystyka bohaterw "Syzyfowych prac" - Marcina Borowicza i Andrzeja Radka

Charakterystyka bohaterw "Syzyfowych prac" - Marcina Borowicza i Andrzeja Radka Bohaterowie Syzyfowych prac" Stefana Żeromskiego. Pierwszy z nich – to syn zubożałego szlachcica z Gawronek, jedynak rozpieszczany przez ojca i matkę, wychowywany w dostatku. Drugi – syn fornala ...

Mein Tag. Mj Dzień (opis w godz.)

Mein Tag. Mj Dzień (opis w godz.) Heute ist Donnerstag. Am Morgen stehe ich um 8 Uhr auf. Spater ich dusche und meine Hnde wasche . Dann um 7,20 esse ich Frhstuck. Zum Frhstuck esse ich Brot mit Kse, oder Nestle Corn Flakes. Das schmeckt sehr gut. Um 7,50 Uhr gehe ich in die Schule los. In der Schule habe ich viele Stunde...

Mit o Wojnie Trojańskiej

Mit o Wojnie Trojańskiej Mit o Wojnie Trojańskiej Pewnego razu na Olimpie odbywało się wesele Tetydy i Peleusa, na ktre nie zaproszono jednej z bogiń, Eris. Ta z chęci zemsty rzuciła miedzy 3 zgromadzone boginie jabłko z napisem dla najpiękniejszej. Atenę, Afrodyt...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry