• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adminisr...

Nawigacja

Adminisracja publiczna - podstawowe pojęcia - opracowanieAdminisracja publiczna - podstawowe pojęcia - opracowanie


jakie źrdła prawa wydaje wojewoda i na jakiej podstawie?

Rozporządzenia wykonawcze; rozporządzenia porządkowe – na podstawie ustawy organizacji rządowej administracji oglnej; uchwały i zarządzenia oraz akty wewnętrznego urzędowania - na podstawie ustawy kompetencyjnej; statut Urzędu Wojewdzkiego.

pojęcie organu jednoosobowego

1 os. podejm, decyzje - zapadają szybko, łatwo wskazać osobę odpowiedzialną, mogą być niewłaściwedefinicja statutu

zbir przepisw regulujących formy zależności org. adm. publicznej oraz podział kompetencji w jej obrębie. Jest opracowywany przez jednostkę podporząd. i zatwierdzany przez organ nadzorujący.

pojęcie organu opiniodawczego

wydaje opinie : z własnej inicjatywy, na wniosek, opinie wiążące i niewiążącejak zinterpretować zasadę hierarchicznej zależności

polecenia wydawał panujący i jemu podlegał aparat terenowy. Decydował o obsadzie stanowisk, karach i nagrodach. Model ten powstał w starożytnym Babilonie i Egipcie.

wojewoda jako organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego

uchyla niezgodne z prawem uchwały Rady Gminy, Powiatu i Samorządu Wojewdzkiego, wnioskuje do prezesa RM o ustalenie komisarza rządowegoco określają normy administracyjne o charakterze organizacyjnym?

Określają zdolność prawną organu adm., kto w imieniu adm. publ. może rozwijać działalność skuteczną wobec prawa. Zalicza się do nich regulacje dot. przedmiotu, działania, status organizacyjny instytucji, zasady obsadzania urzędw.definicja prawa administracyjnego

prawo, ktrego przedmiotem jest adm. pojmowana jako funkcja państwowa (działalność państwa), ktra nie jest ustawodawstwem ani sądownictwem. Definicja ta została nazwana definicją quasi-negatywną. Zarzuty – podział na ustawodawstwo, sądownictwo i administrację; Ponadto definicja nie daje wskazwki ułatwiającej oddzielenie kompetencji ustawodawczych, sądowniczych i administracyjnych.na czym polega zasada zespolenia

polega na zespoleniu agend kilku ministrw w ręku jednego i tego samego pionu org. Pozwala to zniwelować ujemne następstwa zasady resortowości - dublowanie czynności.

kto powołuje komendanta woj. PSP i za czyją zgodą

minister MSWiA, za zgodą wojewody. Komendant PSP jest jednym z kierownikw zespolonych inspekcji i straży wojewdzkichorganizacja administracji centralnej w starożytnych Chinach

zasadę resortowości zastosowano 2000 lat p.n.e. Na czele administracji stał cesarz, podlegało mu 6 ministrw stojących na czele resortw (ministerstw) :

1 – resortu nieba (sprawy zagraniczne); 2 – resort ziemi (podatki, gospodarka); 3 – resort wiosny (rytuały i ceremonie); 4 – resort lata (sprawy wojskowe); 5 – resort jesieni (wymiar sprawiedliwości); 6 – resort zimy (roboty publiczne)

kompetencje premiera w stosunku do wojewody

nadzr nad wojewodą pod względem: legalności, celowości, rzetelności, gospodarności

dlaczego wyodrębniono prawo administracyjne na tle innych gałęzi prawa

występowanie spraw spornych na linii władza – jednostka, ktrych nie dało się podciągnąć pod sądownictwo karne ani cywilne; - ustanowienie odrębnego sądownictwa administracyjnego (Francja, Niemcy); przełomowe znaczenie miało wydanie w 1895 podręcznika prawa adm. Mayerakryterium interesu przedmiotowej definicji prawa administracyjnego

spełnianie zadań leżących w interesie publicznym, czyli zbiorowym.

pojęcie koncentracji

ma gdy w administracji państwowej/rządowej przeważa gromadzenie kompetencji na szczeblach wyższych.historia i teraźniejszość zasady prowincjonalności

oznacza, że cała adm. w danej jednostce terytorialnej skupiona jest w rękach jednego organu administracyjnego. Zasada ta po raz pierwszy została wykorzystana w czasach cesarstwa rzymskiego. Historycznie obowiązywała w monarchii Karola Wielkiego.

kto wchodzi w skład wojewdzkiej administracji zespolonej?

wojewoda, 1 i 2 wicewojewoda, kierownicy zespolonych inspekcji i straży wojewdzkich, poszczeglni dyrektorzy urzędwna czym polega zasada specjalizacji

polega na oddaniu w ręce adm. zespolonej funkcji koordynacyjnych w stosunku do adm.

kto powołuje komendanta wojewdzkiego policji i za czyja zgodą?

minister MSWiA za zgodą wojewody.historia zasady resortowości

wykonywanie adm. państwowej podzielone jest pomiędzy niezależne od siebie piony, zwane resortami. Na czele stoją ministrowie. Zasadę tę wprowadzono we Francji za Ludwika III - wzr dla adm. niemieckiej i rosyjskiej.

kto wchodzi w skład kolegium doradczego przy wojewodzie?

wicewojewodowie, dyrektor generalny urzędu woj., komendant woj. policji, komendant woj. PSP, inne osobynorma realizowana z urzędu i norma realizowana na wniosek

z urzędu – jednostka jest zobowiązana do poddania się woli organu administracyjnego; na wniosek – jednostka żąda od organu rozpatrzenia swojej sprawy i wydania decyzji.

zakres działania wojewody w stosunku do samorządw sprzed 1939 r

sprawy wewn., przemysł i handel, rolni., pośred. pracy, opieką społ., kult. i szt., przewodniczył orga. kolegialnym, wydawał zarządzenia, był koordynatorem d/s org. adm. specjalnejkryteria wartościujące a norma administracyjna

normy te uzależniają działanie administracji publicznej od kryteriw wartościujących. Ustawodawca określa katalog dowolnych form działania administracyjnego i zezwala takiemu organowi adm. na wybr jednej z podanych norm.

kompetencje wojewody w stosunku do samorządw przed 1939 r

zatwierdzał stanowiska służbowe w administracji samorządowej i związane z tym sprawy, zatwierdzał normy wynagrodzenia, diet, kosztw podrży, sprawował kontrolę spraw własnościowychczy organy w gminie wydają przepisy prawne?

organy gminy wydają przepisy powszechnie obowiązujące miejscowo – na terenie jej działania, ustanawiane na szczeblu gminy,

2. pojęcie organu decyzyjnego

powołany jest do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie swojego przedmiotu działania.zasada praworządności działania organw administracji publicznej

oznacza, że przy jakimkolwiek działaniu organu adm. musi być wykazana podstawa prawna tego działania.

samodzielność i niezależność w koncepcji decentralizacji

zdecentralizowany organ administracyjny nie może być adresatem poleceń służbowych; niezależność –decyzje nie mogą być uchylane w trybie nadzwyczajnym, chyba że są nielegalne.prawo a administracja publiczna

administracja publiczna wykonywana jest według przepisw prawnych, musi być oparta o podstawę prawną.

pojęcie decentralizacji

decentralizacja – jest to sytuacja, w ktrej brak jest zależności służbowej i osobowej, a ich miejsce zajmuje domniemanie na rzecz samodzielności i niezależności Decentralizacja dotyczy zależności hierarchicznej.jak zasada hierarchicznej zależności realizowana była w Egipcie

piramida, na czele ktrej stał monarcha, W Egipcie na czele państwa stał faraon, następnie podział na grny i dolny Egipt. Na czele tych prowincji stali 2 wezyrowie, dysponujący aparatem urzędniczym. W Egipcie ci stojący wyżej uosabiali wolę panującego wobec tych stojących niżej i miel w stosunku do nich nieograniczone uprawnienia.

kompetencje wojewody jako przedst. Rady Ministrw w wojewdztwie

kontroluje, czy zadania wynikające z aktw prawnych realizowane przez organy adm. zespolonej wykonywane są właściwie, kontroluje działania samorządu dostosowuje politykę rządu do miejscowych warunkw, zapewnia wspłdziałania wszystkich służb, reprezentuje Radę Ministrw podczas uroczystości państwowych, wykonuje i koordynuje zadania wynikające z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, wykonuje zadania wynikające z ustaw bądź ustaleń RMco oznacza zasada resortowości

wykonywanie administracji państwowej podzielone jest pomiędzy niezależne od siebie piony, zwane resortami. Na czele nich stoją ministrowie.

kto powołuje i odwołuje wojewodw

prezes Rady Ministrw na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych.co to jest norma prawa administracyjnego

zbir przepisw regulujących zakres działania, kompetencje i obowiązki organu administracyjnego. Niezbędną elastyczność zapewnia swobodne uznanie, w obrębie ktrego może ona uwzględniać wymagania społeczne jak i rżne stany faktyczne. Normy mają charakter osobisty – nie można ich scedować i nie są dziedziczne.

sposb mianowania starosty w okresie międzywojennym

starosta w okresie międzywojennym był mianowany przez szefa MSW. Osobowo podlegał wojewodzie i ministrowi MSW, natomiast służbowo tylko wojewodzie.nauka administracji a nauka prawa administracyjnego

Nauka administracji zajmuje się nauczaniem norm i przepisw. Przedmiotem tej nauki jest zjawisko administracji, jest to nauka wciąż żywa.

pojęcie centralizacji

zależność osobowa (zależność osobowa obejmuje przyjmowanie do służby, dysponowanie w ramach służby osobą powołaną do pełnienia danej funkcji) i służbowa (upoważnienie do wydawania instrukcji i poleceń służbowych).zasada prawdy obiektywnej

podstawą decyzji musi być faktyczny stan rzeczy.

sposb mianowania wojewody w okresie międzywojennym

powoływany przez Prezesa Rady Ministrw, na wniosek Rady Ministrw, ktrej kandydaturę przedstawiał minister MSW.jakie normy zalicza się do norm organizacyjnych

zalicza się – regulacje w przedmiocie zakresu działania, status organizacyjny instytucji. Normy organizacyjne określają zdolność do działania administracji publicznej oraz odpowiadają na pytania – kto w imieniu tej administracji może rozwijać działalność skuteczną wobec prawa.

pojęcie organu administracyjnego

w kategorii nauki o administracji - organem administracyjnym jest kierownik określonego urzędu administracyjnego, a urzędem jest zespł pracownikw mu podporządkowanych. W kategoriach prawa administracyjnego – organem administracyjnym jest podmiot, ktry prowadzi postępowanie administracyjnecechy charakterystyczne stosunku administracyjno – prawnego

stosunek administracyjno – prawny reguluje stosunki między tym, co publiczne a tym, co prywatne. Cechy – nierwność podmiotw, bezwzględnie obowiązujący charakter norm.

pojęcie dekoncentracji

wtedy, gdy w administracji rządowej przybiera decydujące znaczenie gromadzenie kompetencji na szczeblu niższym

co oznacza zasada prowincjonalności ?

całość administracji państwowej w jednostce terytorialnej skupiona jest w rękach jednego organu

pojęcie organu lokalnego

organ, ktry swoim zasięgiem obejmuje teren mniejszy niż państwo (np. starosta – gmina, wjt – powiat).

co to jest delegacja ustawowa?

przeniesienie przez pewien organ władzy państwowej prawa do wykonywania części jego kompetencji na inny organ,

pojęcie organu kolegialnego

gdy podjęcie decyzji jest wynikiem pracy co najmniej 3 osb - decyzje są bardziej wyważone, nie są podejmowane szybko, ciężko ustalić odpowiedzialnośćzasada hierarchicznej zależności realizowana w Babilonie

zasada ta polega na tym, że np. polecenia wydawał monarcha. Monarcha – kanclerz imperium – administrator – pisarz haremu – szef policji – szef kurierw – podczaszy – szef śpiewakw – szef stajni – szef kupcw i marynarzy.

trzy grupy organw administracji rządowej w wojewdztwie

1 grupa – administracja zespolona, 2 grupa – organy administracji niezespolonej, 3 grupa – administracja rządowa na szczeblu powiatu oraz kierownicy powiatowych służb inspekcji i pracy

łacińskie znaczenie słowa administrale

ministrale – usługiwanie, służenie i ad – wykonywać stale, ciągle. Administracja oznacza więc ciągłe, stałe usługiwanie.

waga ustawy z 1 12 1789 r dla rozwoju administracji publicznej ?

Zauważono, że istnieje coś takiego jak gmina, czyli wsplnota zamieszkująca określone terytorium. Konstytuanta z 1789 r. przewidziała, że gmina ma pewne funkcje własne, ktre ma wykonywać niezależnie od państwa oraz zadania zlecone przez administrację

93e1

rządową.

konstytucja jako źrdło prawa administracyjnego

konstytucja jako ustawa zasadnicza i najważniejsza ustawa w państwie jest jedynym aktem prawnym w Polsce, ktry może regulować obowiązki obywatelskie i korespondujące z nimi uprawnienia.

cechy organu administracyjnego

zakres działania organu i jego kompetencje reguluje prawo, organ administracyjny musi faktycznie istnieć i musi mieć uprawnienia do działania, organ musi być kompetentny do wydawania aktw prawnych

cechy charakterystyczne ustawy jako źrdła prawa administracyjnego

jest to jedyny akt prawny, ktry może regulować obowiązki obywatelskie i korespondujące z nimi uprawnienia, dotyczy całego terytorium Polski i wszystkich osb na nim przebywających.

organ adm. według kodeksu postępowania administracyjnego

na podstawie art. 5 2 pkt. 3 kodeksu postępowania administracyjnego - przez organ administracji państwowej rozumie się naczelne i centralne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego,

definicja regulaminu

regulamin – zasady i tryb działania organu

pojęcie organu centralnego

organ, ktry swoim zasięgiem obejmuje cały teren państwa, np. prezes Rady Ministrw.

Przykadowe prace

Biografia - Ksiądz biskup Jan Chrapek jako osoba szczeglnie zasłużona ziemi radomskiej

Biografia - Ksiądz biskup Jan Chrapek jako osoba szczeglnie zasłużona ziemi radomskiej Ksiądz Biskup Jan Chrapek – doktor teologii, członek Komisji ds. Mediw Konferencji Episkopatw Europejskich - odpowiedzialny za media kościelne w Europie Środkowo-Wschodniej, wiceprzewodniczący...

Czasowniki mocne i nieregularne Partizip II

Czasowniki mocne i nieregularne Partizip II biec(s)laufen-gelaufen brać(h)nehmen-genommen być(s)sein-gewesen czytać(h)lesen-gelesen decydować(h)entscheiden(sich)X2 dzwonić(h)anrufen-angerufen iść( )gehe-gegangen jeżdzićKonno(s)reiten-geritten jeść(h...

Rozmowa o poezji - analiza wiiersza Stanisława Grochowiaczka

Rozmowa o poezji - analiza wiiersza Stanisława Grochowiaczka Na pierwszy rzut oka wydaje się, że utwr ten pokazuje poetę, ktry nie zna się na poezji. Jest to oczywiście absurd, więc czytający, zachęcony nową zagadką, stara się dowiedzieć, dlaczego tak jest. Tak ...

Głwne tezy z wystąpień posłw Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia

Głwne tezy z wystąpień posłw Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia Głwne tezy z wystąpień posłw Zbigniewa Religi i Bolesława Piechy w debacie nt. reformy służby zdrowia: - trzeba mieć dużo odwagi, &...

Kosmetyki kolorowe do oprawy oczu.

Kosmetyki kolorowe do oprawy oczu. Makijaż to słowo pochodzące z języka francuskiego, oznacza umalowanie się, uszminkowanie, jak rwnież zamaskowanie i sfałszowanie. Jest to przede wszystkim sztuka pozwalająca odkrywać zalety twarzy i wydobyć na światło dzienne indywidu...

Reasekuracja - istota, zadania i rodzaje umw

Reasekuracja - istota, zadania i rodzaje umw Działalność ubezpieczeniowa, czyli przyjmowanie na siebie finansowych skutkw wy-stąpienia zdarzenia, ktrego sam fakt zaistnienia, czas lub wielkość jest nieprzewidywalna wiąże się zawsze z olbrzymim ryzykiem. Dla bezpieczeństwa pro...

Poradź koleżance,gdzie ma spędzic urlop. Zaproponuj jej spędzenie go w Polsce, zaproponuj konkretny region i uzasadnij. Zaproponuj swoją pomoc.

Poradź koleżance,gdzie ma spędzic urlop. Zaproponuj jej spędzenie go w Polsce, zaproponuj konkretny region i uzasadnij. Zaproponuj swoją pomoc. Liebe Martyna, Warschau, den 16.12.2007 am Anfang mochte ich dich herzlich begrussen. Ich danke dir fur deinen Brief. Du hast geschrieben, dass du noch nich...

Luteranizm, kalwinizm, anglikanizm

Luteranizm, kalwinizm, anglikanizm Marcin Luter ur. 10 listopada 1483 w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 w Eisleben niemiecki reformator religijny, teoretyk i twrca reformacji, mnich augustiański, doktor teologii. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustw, w ktrych odrzucał moż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry