• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Administ...

Nawigacja

Administarcyjne prawo gospodarczeAdministarcyjne prawo gospodarcze


LITERATURA:

1. Administracyjne prawo gospodarcze- A. Borkowski pod red. L. Kieresy wyd. Kolonia Limitet – 2004r.

2. Konstytucja

3. Ustawa z 14 sierpnia 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej

TEMATYKA:

1. Źrdła prawa – miejsce prawa gospodarczego systemie całego prawa, jak odrżnić gałąź prawa gospodarczego (nie będzie prawa handlowego).

2. Przedsiębiorcy – ich pojęcie, pojęcie działalności gospodarczej (bez form prawnych).

3. Zagadnienia wolności gospodarczej.

4. Podmioty zagraniczne te, ktre prowadzą lub starają się prowadzić działalność gospodarczą.

5. Przedsiębiorcy publiczni

6. Policja gospodarcza – podmioty egzekwujące nakazy/zakazy.

7. Reglamentacja gospodarcza – ochrona konsumentw, rynkw.

8. Pomoc publiczna dla przedsiębiorcw.

9. Organizacje przedsiębiorcw, pracodawcw i pracownikw.WYKŁAD II 06.03.2005r.DEFINICJA PRAWA GOSPODARCZEGO

Prawo gospodarcze jest to część prawa administracyjnego, ktra określa sytuację podmiotw podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą.

Pod pojęciem prawa administracyjnego gospodarczego rozumiemy:

1. Prawo ustrojowe (podmiotowe) – ustawy ustrojowe, ustawy o działach administracji rządowej, ustawa o podziale kompetencji.

2. Prawo materialne (przedmiotowe) odnoszące się do określonych dziedzin prawa np., prawo budowlane, prawo telekomunikacyjne.

3. Prawo procesowe –art.17 i art.18 KPA, Ordynacja podatkowa i przepisy prawa materialnego.

Przepisy prawa ustrojowego tworzą system organw.Organy władzy publicznej to system powołanych przez prawo organw, ktre będą reprezentowały państwo i związki samorządowe, ktre są wyposażone w instrumenty prawne powołane do ochrony interesu publicznego.Władztwo publiczne to atrybut organu władzy publicznej polegający na możliwości jednostronnego określenia praw i obowiązkw innego podmiotu jako uczestnika stosunku publicznoprawnego.Rola organw władzy publicznej w stosunkach publicznoprawnych:

1. Mogą one na podstawie i w granicach przyznanych im przez prawo kompetencji określać za pomocą aktw generalnych i indywidualnych szczegłowe prawa i obowiązki.

2. Polega na sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestnikw obrotu publicznoprawnego (gospodarczego) ustalonych dla nich praw i obowiązkw.

3.

Rola prawa publicznego:

1. Stanowi źrdło władztwa publicznego jako instrumentu do realizacji interesu publicznego.

2. Jest swoistym regulatorem użycia tego instrumentu, bo jednocześnie przepisy prawa publicznego tworzą określone interesy obywatelskie.

3. Określa zasady działania władzy publicznej na obszarze prawa prywatnego określając, w jaki sposb podmioty publiczne uczestniczące w obrocie gospodarczym powinny się zachować.

Jedyną możliwą przyczyną ingerencji władzy publicznej w obszar praw i interesw jednostek może być wyłącznie realizacja celw publicznych.

ZASADY OGLNE ADMINISTRACYJNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO, ktrymi powinien kierować się ustawodawca zwykły:

1. Art.20 Konstytucji – zasada wolności gospodarczej – umożliwia każdemu obywatelowi możliwość podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.

Formy ograniczania wolności działalności gospodarczej:

a) Koncesje - uzyskiwanie ich w obszarach koncesjonowanych (uznaniowe).

b) Wydawanie zezwoleń – mają charakter związany tzn., prawo określa, jakie kryteria należy spełniać, aby zezwolenie uzyskać.

c) Posiadanie odpowiednich kwalifikacji - obszar w ramach, ktrego osoba pełniąca określony zawd posiada do tego określone kwalifikacje.

2. Zasada rwności wobec prawa art.32 Konstytucji.

3. Zasada związania prawem działań władzy publicznej – wynika z niej, że organy władzy publicznej mogą podejmować tylko te działania, do ktrych mają przyznane kompetencje i tylko w takich formach, jakie przyznaje im prawo. Organy władzy publicznej nie mogą domniemywać kompetencji i interpretować ich szerzej. Zadaniem ustawodawcy jest określenie, co władzy publicznej wolno, w jakim zakresie, w jakiej formie, a czego nie wolno.

4. Obowiązek podjęcia działań przez organ władzy publicznej zawsze wtedy, gdy wymaga tego dobro publiczne.

5. Zasada ochrony wolności i praw nabytych – zgodnie z nią raz nabyte uprawnienie publicznoprawne pozwala na korzystanie z niego nawet po zmianie przepisw prawa – jest to reguła generalna.

6. Zasada ochrony własności – prawo własności jest objęte ochroną niezupełną i kompletną. Może być odstępstwo np., wywłaszczenie nieruchomości na ważny cel publiczny i za słusznym odszkodowaniem.

7. Zasada trwałości decyzji – zgodnie z nią raz przyznane uprawnienie w drodze decyzji, to na warunkach zawartych w decyzji możemy z tego uprawnienia korzystać.

8. Każde działanie organu władzy publicznej wywołujące szkodę lub odbierające przyznane wcześniej uprawnienie stanowi podstawę do dochodzenia odszkodowania (w drodze cywilnoprawnej).

WYJĄTKI:

Jeżeli decyzja wydana została z naruszeniem prawa procesowego to ustawodawca przewidział instytucję wznowienia postępowania.

Jeżeli decyzja narusza prawo materialne art.156 KPA to można stwierdzić nieważność decyzji.

Z uwagi na ważny interes publiczny, ważny interes gospodarczy, zagrożenie zdrowia lub życia ludzi – istnieje konstrukcja wywłaszczeniowa.

ZASADY SWOISTE:

1. Zasada ochrony bezpieczeństwa publicznego i ochrony porządku publicznego. Chodzi tu o cały tryb środkw do ochrony zdrowia, mienia, środowiska itd. Ochroną tą zajmuje się policja administracyjna.

2. Zasada ochrony prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Ochrona konkurencji i ochrona pracy.

3. Zasada ochrony zasobw narodowych zarwno naturalnych, jak i ochrona dbr kultury i dziedzictwa narodowego.

4. Zasada ochrony interesw gospodarczych i politycznych państwa. Interesy gospodarcze to cła, opłaty, ochrona rynku krajowego. Interesy publiczne to np., embargo.

5. Zasada prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym. Daje ona podstawy do przeprowadzania kontroli i czynności nadzorczych, z uwagi na pewne podstawowe kryteria. Zaliczamy do nich: legalności, celowości, gospodarności, rzetelności.WYKŁAD III 20.03.2005r.

PRZESŁANKI ODDZIAŁYWANIA PAŃSTWA

Przesłanki te mogą mieć charakter:

1. Pierwotny

2. Wtrny

Przesłanki pierwotne dzielą się na:

1. Przesłanki ekonomiczne

2. Przesłanki społeczne

Przesłanki te oddziaływają wsplnie na to, w jakim zakresie, w jakich formach i z jakiej przyczyny państwo będzie oddziaływało na gospodarkę.

Przesłanki wtrne dzielą się na:

1. Przesłanki ustrojowo polityczne.

2. Przesłanki Prawne.

PRZESŁANKI EKONOMICZNE:

1. Gospodarka jest dla państwa źrdłem przychodu. Dochody stanowią przychd, należą do nich np., podatki od towarw i usług, podatek akcyzowy pełniący rolę podatku od luksusu, podatki od przychodw osb fizycznych i prawnych.

2. Państwo, co do zasady oprcz formy regulacyjnej aktywnie angażuje się w gospodarce poprzez wykorzystywanie monopoli. Tu czynny udział państwa polega na stopniowym wycofywaniu się z gospodarki. Żeby zmniejszyć ryzyko strat tj. nie dokładać do nierentownych przedsiębiorstw państwowych, państwo wprowadza prywatyzację i sprzedaż podmiotom prywatnym. Cena rynkowa to cena, jaką dany podmiot jest w stanie zapłacić. Państwo poprzez prywatyzację osiągało i osiąga znaczne przychody. Zostało kilka przedsiębiorstw państwowych, ktrymi Skarb państwa łączy nadzieją na przychody.

PRAWA SPOŁECZNE:

Oglne zasady prawa administracyjnego gospodarczego mwią o rwności podmiotw gospodarczych w rynku. Służy temu ochrona konkurencji i ochrona konsumentw. Kontrola konkurencji powinna podchodzić do specyfiki konkurencji. Ochrona konsumentw- ten system ochrony dopiero się tworzy.

1. Ochrona konkurencji – uczciwa konkurencja pomiędzy przedsiębiorcami powinna zawsze wychodzić na dobre klientowi.

2. Ochrona konsumentw- dopiero się tworzy, będzie oznaczała zakaz naruszania praw konsumenta przez przedsiębiorcę.

3. Prywatyzacja poprzez uspołecznienie własności – umożliwia to prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych poprzez fundusze inwestycyjne.

4. Akcjonariat pracowniczy – oddanie w listing przedsiębiorstw państwowych pracownikom. Formy akcjonariatu pracowniczego naruszają przesłanki społeczne.

5. Ochrona środowiska i ochrona przed produktami niebezpiecznymi.

PRZESŁANKI USTROJOWO POLITYCZNE:

Wynikają z przyjętego reżimu politycznego. Zależą od reżimu politycznego- ideologii grupy politycznej, ktra osiąga władzę i realizuje swoją politykę, ktra staje się celem państwa.PRZESŁANKI PRAWNE:

Polegają na tym, aby wszelkie zasady określone przez ustawodawcę zwykłego były zgodne z zasadami ustawodawcy konstytucyjnego.

REALIZACJA ZADAŃ PAŃSTWA W GOSPODARCE:

1. Zadania regulacyjne – zgodnie z nimi określa się:

a) Prawa i obowiązki uczestnikw obrotu gospodarczego.

b) Formy organizacyjne przedsiębiorcw.

2. Zagadnienia o charakterze ochronnym – odpowiadają im:

a) Ochrona konkurencji.

b) Ochrona konsumentw.

c) Ochrona rynku.

d) Ochrona środowiska.

e) Ochrona zasobw naturalnych.

3. Zadania o charakterze reglamentacyjnym:

Odnoszą się do wolności działalności gospodarczej, do ograniczeń tej wolności: działania koncesjonowania, działania wymaganych zezwoleń, działania reglamentowane, działania, ktre możemy wykonywać, jeżeli mamy specjalistyczne przygotowanie.

4. Zadania o charakterze działań interwencyjnych.

Mają charakter działań nadzwyczajnych bądź stwierdzonych przez organy kontroli bądź też powstałych w wyniku załamania rynku lub wystąpienia klęsk żywiołowych.WYKŁAD IV 10.04.2005r.Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej zmniejszono ilość obszarw koncesyjnych z 8 do 6. Zmniejszono ilość uzyskiwania zezwoleń. Zmniejszono ilość zezwoleń wydawanych w oparciu o decyzje uznaniowe.

Cel wprowadzenia ustawy

Wprowadziła ułatwienia:

1. W szerszym zakresie umożliwiono podejmowanie działalności gospodarczej. Ustawa reguluje podejmowanie, wykonywanie i kończenie działalności gospodarczej.

DEFINICJA POZYTYWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Art.2 Jest to działalność zarobkowa, zorganizowana, ciągła.

Obszary działalności

97b6

gospodarczej, oprcz wymienionych 3 przymiotnikw jest to działalność:

- wytwrcza,

- budowlana,

- handlowa,

- usługowa,

- poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin,

- zawodowa (wykonywanie jednego ze 131 wymienionych zawodw wymagających uprawnień).

Działalność zarobkowa – ma być wykonywana odpłatnie, ale nie koniecznie ma przynosić zysk.

Zorganizowany i ciągły charakter działalności gospodarczej – każda działalność planowana jest zorganizowana, jeżeli powtrzy się, choć raz jest działalnością ciągłą. Jeżeli trudno jest ustalić, czy jest to działalność gospodarcza to należy przyjąć, że jest.

DEFINICJA NEGATYWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Art.3 ustawy o działalności gospodarczej mwi, kiedy nie stosuje się przepisw ustawy, jaka działalność nie stanowi działalności gospodarczej. Jest to działalność wytwrcza w rolnictwie w zakresie upraw, chowu, hodowli zwierząt, ogrodnictwie, warzywnictwie, rybactwie śrdlądowym, agroturystyce.

Przedsiębiorca

Art.4 – przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna, osoba niebędąca osobą prawną, ale ktrej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Spłka jawna posiada takie kompetencje, że można jej przyznać osobowość prawną i może być uznana za przedsiębiorcę.

W spłce cywilnej przedsiębiorcą są wsplnicy w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Spłka cywilna nie jest przedsiębiorcą nie posiada zdolności prawnej.

ZASADA WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ ART.6 UST.1

Podejmowanie, wykonywanie i kończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na rwnych prawach określonych przez przepisy prawa.

Art.6 ust.2 Organy administracji publicznej nie mogą uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia, wykonywania i kończenia działalności gospodarczej przez zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią warunkw nieprzewidzianych w przepisach prawa.

ZASADA POMOCY PAŃSTWA ART.7

Organy administracji publicznej powinny udzielać pomocy publicznej z poszanowaniem zasad rwności i konkurencji.

Art.8 Minister gospodarki ma obowiązek gromadzenia i udostępniania na stronie internetowej informacji o programach pomocowych dla przedsiębiorcw. Informacje te otrzymuje od organw administracji publicznej. Informacje o programach pomocowych przekazywane są w terminie 30 dni od dnia ustanowienia programu pomocowego, nie pźniej niż 14 dni przed wyznaczonym terminem składania wnioskw udzielenie pomocy.

ZASADA POSZANOWANIA INTERESW PRZEDSIĘBIORCW art. 9

w zakresie kontroli i nadzoru.

Art.10 Pisemna interpelacja – przedsiębiorca musi być już podatnikiem, żeby mgł złożyć wniosek o wydanie pisemnej interpelacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisw, z ktrych wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej w jego indywidualnej sprawie. Organy administracji publicznej mają prawo i obowiązek udzielenia odpowiedzi na interpelację.

Art.10 ust.2 – regułą jest, że przedsiębiorca nie może ponosić konsekwencji negatywnych, jeżeli zastosuje się do interpelacji organu podatkowego.

Art.11 – reguła załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki.

Art.12 – reguła wspłdziałania organu administracji publicznej z organizacjami pracodawcw, pracownikw, przedsiębiorcw i samorządami zawodowymi i gospodarczymi.

Organ administracji publicznej sam we własnym zakresie może kształtować te wspłpracę. Przepis ten może być podstawą do postawienia zarzutu organowi, że nie podjął działania.Przykadowe prace

Umiej być przyjacielem a znajdziesz przyjaciela

Umiej być przyjacielem a znajdziesz przyjaciela Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciela to bardzo mądre a zarazem wymowne stwierdzenie A. Mickiewicza . Uważa się, że prawdziwy przyjaciel, to taki, ktry z nami będzie na dobre i na złe. Ma to swoje podłoże p...

"Wiedźmin"

"Wiedźmin" Wiedźmini nie są ludźmi ani elfami. To mutanty. Mutanty, ktre powstały ze zwyczajnych istot po przejściu straszliwej i bardzo niebezpiecznej Prby Traw. Co to jest? Faszerują cię Zielem Wiedźmińskim i innymi specjałami, abyś nabrał własności w...

Moja mała ojczyzna - czym dla mnie jest?

Moja mała ojczyzna - czym dla mnie jest? Dla mnie ojczyzna to tak pięknie brzmiące, niezwykłe, wzniosłe słowo. Słowo rodzące ogromne uczucia głęboko w sercu. Moja ojczyzna to więź pokoleniowa. Od najmłodszych lat rodzice, dziadkowie, nauczyciele uczą nas z...

Subwencja oglna dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oglna dla jednostek samorządu terytorialnego Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Subwencja oglna - charakterystyka i rodzaje 3 3. Subwencja wyrwnawcza 5 4. Subwencja rwnoważąca 7 5. Część regionalna subwencji oglnej 12 6. Część oświatowa su...

Historia kopalni w Wieliczce

Historia kopalni w Wieliczce Średniowieczna Wieliczka Magnum Sal znajdująca się około 15km od Krakowa zawdzięcza popularność ponad 700-letniej kopalni soli ktra od lat jest masowo odwiedzana przez turystw z całego świata. Wielkie Wrażenie na turystach robią st...

Podatek dochodowy od osb prawnych.

Podatek dochodowy od osb prawnych. Podatek dochodowy od osb prawnych. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodw osb prawnych. Zgodnie z przepisami tej ustawy podatnikami podatku dochodowego ...

Co ciekawy turysta w Polsce powienień zobaczyć

Co ciekawy turysta w Polsce powienień zobaczyć NAJCIEKAWSZE MIASTA Drugą dużą aglomeracją miejską regionu jest Łdź, drugie pod względem liczby mieszkańcw miasto w Polsce. Przed wojną był to jeden z najważniejszych ośrodkw przemysłowo-handlo...

Spjniki

Spjniki Spjniki w zdaniach wspłrzędnych z szykiem prostym Szyk prosty: Zdanie nadrzędne + spjnik + podmiot + orzeczenie + ..., np. Wir arbeiten nicht, sondern wir hren Musik. 1) aber – ale 2) denn – ponieważ, bo 3) oder – lub 4) sondern – lecz 5) und &...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry