• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Administ...

Nawigacja

Administracja - wykładAdministracja - wykład


Administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celw.

Administracja jest działalnością trwałą, celową i planową.

Etymologicznie administracja to czynność podporządkowana rozkazom, wykonywać kierować, moment celowości działania.

Synonim- zarządzanie przewodnictwo.

Administracja publiczna jest sprawowana przez państwo, a więc przez organy państwowe, jak też i związki publiczno-prawne i inne podmioty administracji.

Administracja państwowa- system podmiotw utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia organizatorskiej i kierowniczej działalności na podstawie ustaw w kierunku wewnętrznym i wewnętrznym, przy czym zarwno przebieg, jak i skutki działalności zewnętrznej przypisywane są zawsze państwu.

W teorii wyrżniamy administrację publiczną w ujęciu:

1. Organizacyjnym (podmiotowym) ogł podmiotw administracji, a więc organy administracji i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej.

2. Materialnym (przedmiotowym) jest to taka działalność państwa, ktrej przedmiotem są sprawy administracyjne albo zadania i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej.

3. Formalnym jest to działalność wykonywana przez podmioty administracji bez względu na to, czy posiada ona charakter administracyjny czy tez nie.

Najtrudniej jest ustalić pojecie administracji w pojęciu materialnym.

Administracja jest to każda działalność państwowa nie będąca działalnością ustawodawcza i sądowniczą. Ustawodawstwo polega na stanowieniu norm prawnych najwyższego rzędu administracja zaś na ich wykonywaniu.

Administrację publiczną należy traktować jako pewną całość z punktu widzenia organizacyjnego, funkcjonalnego i prawnego.

I. Działalność administracji ukierunkowana jest na interes publiczny- w skali kraju jak tez w zasadniczej jednostce podziału terytorialnego kraju.

II. Administracja rzadowa działa w imieniu państwa i na rachunek państwa, administracja samorządowa w imieniu jednostki samorządowej i na jej rachunek.

III. Administracja wykonując ustawy, przejawia aktywność, inicjatywę, generalne normy przekształca w rzecztwistość przy tym podejmuje tez działania wynikające z oglnie przypisanych jej uprawnień i zadań.

IV. Administracja publiczna jest związana przepisami prawa, w tym i prawem przez siebie stanowionym.

V. Działalność administracji publicznej poddana jest kontroli, co rżni ją od sądw.

VI. Administracja w ramach swoich kompetencji działa zarwno z własnej inicjatywy, jak też zainteresowanych podmiotw.

VII. Administracja w swojej działalności rozstrzyga sprawy jednostkowe, co odrżnia ją od ustawodawstwa.

VIII. Administracja publiczna będąc wyposażona we władztwo, może stosować (sama bez ingerencji sądw) środki przymusu dla przeprowadzenia swoich zarządzeń.

IX. Akty administracyjne korzystają z domniemania ważności.

Nauka administracji stanowi naukę społeczną, opierająca się na metodach empirycznych, ktrej przedmiotem jest wiedza o istniejącym w danym ustroju administracji publicznej.

Nauka społeczna gdyż przedmiotem zainteresowania są określone przejawy kultury ludzkiej

Metody empiryczne – oznacza, że twierdzenia wypowiadane na jej gruncie są wwczas tylko prawdziwe, gdy znajdą potwierdzenie na określonym wycinku rzeczywistości

Przedmiotem zainteresowania są, więc problemy wpływu ustroju państwa na kształt administracji, sprawy środowiska, w ktrym działa administracja i wzajemnego uwarunkowania tych czynnikw.

Uznaje się, że dyscypliny, w ktrych wyłącznym przedmiotem zainteresowań jest administracja publiczna, to nauka administracji.

Inne dyscypliny tez wnoszą swj wkład w poznanie administracji, chociaż wykraczają poza zjawisko administracji:

1. Nauki polityczne,

2. Socjologia,

3. Ekonomia,

4. Teoria organizacji

Metoda badawcza to świadomy sposb postępowania zmierzający do osiągnięcia zamierzonego celu.

1. Socjologia techniki badawcze

2. Badanie dokumentw

3. Eksperyment

4. Ocena działań i formułowanie twierdzeń wnioskw.

Organ posiada w potocznym znaczeniu wielorakie znaczenie.

W nauce prawa publicznego mowa jest o organie w znaczeniu prawniczym. Organ administracji publicznej:

1. Stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji państwowej-polega na tym, że organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, ktra czyni z niego pewna organizacyjną całość,

2. Działa w imieniu i na rachunek państwa,

3. Uprawniony jest do korzystania ze środkw władczych-możliwość stanowienia aktw prawnych posiadających moc obowiązującą, zagwarantowaną możliwością zastosowania środkw przymusu państwowego w celu doprowadzenia do ich wykonania,

4. Działa w zakresie przyznanych mu kompetencji-zakres kompetencji wyrżniający go od innych organw i jednostek organizacyjnych, oraz o to, aby ten zakres został określony przez przepisy prawa.

Aparat, organ administracji publicznej stanowi jeden z przykładw działania zespołowego, zorganizowanego. Przy jego kształtowaniu trzeba brać pod uwagę zalecenia teorii organizacji, ktra daje wskazania dotyczące działań zorganizowanych.

Ministerstwo jest zespołem pracownikw państwowych, kierowanych przez ministra i powołanym do pomocy ministrowi w wykonywaniu przez niego zadań.

Na strukturę, budowę aparatu administracji publicznej posiada wpływ wiele czynnikw do najważniejszych należą:

1. Polityczne-sprowadzają się do konsekwencji płynących z zasad ustroju państwa

2. Techniczne-odnoszą się do kwestii specjalizacji, racjonalizacji działań, budowy aparatu. Sprawność (sprężystość i elastyczność działania a zarazem wydajność pracy), efektywność (stosunek zużytych nakładw materialnych do osiągniętego efektu działania). Postęp techniczny, jego wdrażanie na poszczeglnych szczeblach

Klasyfikacja organw administracji publicznej.

1. A. rządowa

2. A. Samorządowa

Skład osobowy organw administracji.

1. Kolegialne

2. Jednoosobowe

Ze względu na terytorialny zasięg działania administracji.

1. Centralne-organ, ktrego właściwość przestrzenna obejmuje obszar całego państwa

2. Terenowe-ktry realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa, zazwyczaj na określonym terytorium zasadniczego lub specjalnego podziału terytorialnego kraju.

3. Naczelne-Rada Ministrw kolegialny organ władzy wykonawczej; Ministrowie kierujący określonymi działami administracji rządowej, oraz ministrw wypełniających zadania wyznaczone im przez premiera. Są jednocześnie członkami kolegialnego organu władzy wykonawczej jak i jednoosobowymi odrębnymi organami administracji rządowej.

4. Centralne-tworzone są n podstawie ustawy lub wyjątkowo na podstawie rozporządzenia R M. Funkcjonują one poza wyodrębnionymi działami administracji kierowanymi przez ministrw. Podporządkowane są naczelnym organom administracji rządowej. Posiadają bardziej ograniczone kompetencje kierownicze oraz ograniczone możliwości stanowienia aktw normatywnych.

Z uwagi na kompetencje

1. O kompetencji oglnej- zajmują się wszystkimi a co najmniej większą ilością dziedzinami życia na danym terenie; wojewoda, rada gminy

2. O kompetencji szczeglnej-ktrej podlega jedna dziedzina zarządu państwowego; minister, urząd skarbowy

Szczeblowa struktura organw.

Przykadowe prace

Sytuacja szkolnictwa w zaborze rosyjskim 1864-1914

Sytuacja szkolnictwa w zaborze rosyjskim 1864-1914 Powstanie styczniowe spowodowało szybki upadek Ustawy z roku 1862 oraz likwidację autonomii szkolnej Krlestwa .W lipcu 1863r Aleksander Wielopolski, oskarżony przez własne społeczeństwo i pozbawiony poparcia władz petersburskich , otrzy...

Kapitały obce. Bilans i jego struktura, cechy charakterystyczne.

Kapitały obce. Bilans i jego struktura, cechy charakterystyczne. 1. Kapitały obce to rwnowartość środkw gospodarczych, ktre zostały wniesione przez osoby prawne i fizyczne, i są w dyspozycji jednostek gospodarujących. Kapitały to inaczej długi bądź zobowią...

Dobro i zło musza istnieć obok siebie a człowiek musi dokonać wyboru.

Dobro i zło musza istnieć obok siebie a człowiek musi dokonać wyboru. Jak rozumiesz słowa Mahatmy Ghandiego. Oprzyj się na poznanych tekstach literackich. WSTĘP Dobro i zło. Biel i czerń. Prawda i fałsz. W pierwszej chwili wydają się te pojęcia przeciwie...

Recenzja spektaklu pt. "Skąpiec".

Recenzja spektaklu pt. "Skąpiec". W dniu 12 wrzesnia 2006 roku na dużej scenie Teatru im. Juliusza osterwy odbyl się spektakl pt. "Skąpiec".Dramat opowiada o człowieku ogarniętym chorobliwą manią posiadania majątku za wszelką cenę. Reżyserem spektakl...

CV Ateny

CV Ateny 1.Dane osobowe : Urodziła się z głowy Zeusa. Crka Zeua i Metydy. 2.Wygląd cechy szczeglne : Była patronką słusznej wojny,bogini pokoju i uosobienie mądrości,dobrej rady. 3.Atrybuty: Sowa, włucznia, chełm, tarcza Egida. 4.U...

Recenzja czasopisma wychowanie na codzien nr 2-3/2002 oraz forum oświatowe

Recenzja czasopisma wychowanie na codzien nr 2-3/2002 oraz forum oświatowe Miesięcznik ?Wychowanie, na co dzień? założony w 1993 roku. Przez Toruńską Fundację Edukacyjną przy UMK, adresowany jest do nauczycieli, wychowawcw i rodzicw. Zamieszczane artykuły poświecone s...

Kokaina

Kokaina Kokaina jest alkaloidem otrzymywanym z liści rośliny o nazwie Erythroxylon coca (koka), ktrej największe uprawy znajdują się w Ameryce Południowej (głwnie w Peru i Boliwii). Charakteryzuje się ona silnym działaniem pobudzającym - wprowadzającym układ nerwowy w...

Biały walczyk. scenariusz zajęć z muzyki

Biały walczyk. scenariusz zajęć z muzyki Temat: Biały walczyk Cel oglny: nauka tańca do piosenki Biały walczyk Cel pośredni: - uwrażliwienie dzieci na muzykę i taniec - zapoznanie dzieci z melodią - zapoznanie dzieci z tekstem piosenki - zapoznanie dzieci ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry