• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Administr...

Nawigacja

Administracja rządowaAdministracja rządowa


Spis treści:
1. Zasada legalności działania 2
2. Źródła prawa administracyjnego 2
3. Struktura, funkcje, działalność administracji rządowej 4
4. Rada Ministrów, Premier 5
5. Ministrowie, ministerstwa 7
6. Administracja rządowa na szczeblu wojewódzkim 9
7. Wewnętrzne organy kontroli 11
8. Podsumowanie 12
Literatura 13

?Administracja rządowa jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajowych terenowych, realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych.?

1. Zasada legalności działania

Treść zasady legalizmu określa art. 7 Konstytucji, który brzmi ?Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa?. Dotyczy ona zarówno organów administracji państwowej jak i samorządowej.
Istotą tej zasady jest działania za pomocą prawa, czyli każde podjęte działanie przez organy administracji musi być zgodne z przyjętymi normami i obowiązującym prawem. Brak takich norm lub ich nieważność powodują niemożność podjęcia decyzji.
Organy administracji muszą również działać ?w granicach prawa?. Można ten aspekt interpretować dwojako. Po pierwsze istniej narzucone prze ustawodawcę ograniczenie przestrzeni działania organów władzy. Po drugie organy mogą działać tylko w formach i trybie przewidzianym przepisami prawa.
Wymóg działania organów administracji? na podstawie i w granicach prawa? sprawia, że działania podejmowane bądź ?bez podstawy prawnej, bądź poza granicami prawa? pozbawione są założonych skutków prawnych.

2. Źródła prawa administracyjnego

Konstytucja
Najważniejszym źródłem prawa w Polsce jest Konstytucja RP i jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że stwierdza inaczej. Najważniejszymi rozdziałami, mającymi wpływ na administrację rządową, są: rozdział I Rzeczpospolita, III Źródła prawa, VI Rada Ministrów i administracja rządowa, IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Konstytucja określa zadania i kompetencje administracji, zasady jej kontroli, możliwość ingerencji i ograniczenia wolności i praw człowiek i obywatela w wyjątkowych sytuacjach (np. ochrona środowiska, bezpieczeństwo). Konstytucja określa źródła obowiązującego prawa: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.
Określa również zadania Prezydenta, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz określa pozycję ministrów i innych członków rządu orz wojewodów.
W doktrynie prawa administracyjnego jest nazywana ? ustawą zasadniczą?, gdyż jej przepisy stanowią podstawę czy granice działalności administracji, jako postanowienia każdej innej umowy.
Ustawy
Inicjatywę ustawodawczą posiadają: posłowie, Senatorowie, Prezydent i Rada Ministrów.Przykładowe prace

Die Kleinstadt

Die Kleinstadt DIE KLEINSTADT Nachteile -In der Kleinstadt gibt es keine groe Geschfte und darum die Einkfe sind schwer. In diesen Geschfte sind der Wahrenauswahl kleiner. -Hier kann man keine entsprechende Arbeit finden. -Die Ausbildung ist begrenzt, weil in der Kleinstadt wenige Schule sich befinden. -Sehr schw...

Piorunochron.

Piorunochron. Piorunochron jest to urządzenie chroniące budowle przed bezpośrednim uderzeniem pioruna poprzez odprowadzenie wyładowania do ziemi. Piorunochron zbudowany jest zazwyczaj z ostro zakończonego pręta metalowego, zamocowanego pionowo w najwyższym punkcie chronionej budowli, oraz ...

Doświadczenia na badanie właściwości fizycznych i chemicznych cukrów.

Doświadczenia na badanie właściwości fizycznych i chemicznych cukrów. MONOSACHARYDY- to glukoza i fruktoza o wzorze sumarycznym C6H12O6 . DOŚWIADCZENIE 1. SPRZĘT; probówka ODCZYNNIKI; glukoza, woda, papierek uniwersalny PRZEBIEG; Do probówki z glukozą dodajemy wodę. ...

Inflacja

Inflacja Przyczyny inflacji: pierwotne i wtórne. Rodzaje inflacji: -popytowa- występuje wtedy, gdy popyt na dobra i usługi przewyższa ich podaż; może być wywołana szybkim wzrostem wydatków gosp. dom. na dobra konsumpcyjne, firm na dobra inwestycyjne oraz państwa na dobra i usługi -kos...

Miejsce Polski w świecie i jej szanse w XXI wieku.

Miejsce Polski w świecie i jej szanse w XXI wieku. Polska to kraj znajdujący się w centrum kontynentu europejskiego, czyli w Europie Środkowej. Polska zajmuje powierzchnię 312 tys. Km2, co stanowi 3% Europy i umiejscawia ją na 63 miejscu na świecie i 6 w Europie pod względem wielkośc...

Streszczenie powieści Stefana Żeromskiego - Syzyfowe Prace

Streszczenie powieści Stefana Żeromskiego - Syzyfowe Prace Marcin Borowicz, syn zubożałego szlachcica, po nauce w wiejskiej szkole wyjeżdża do Klerykowa, by tam zdawać egzamin wstępny do gimnazjum. Korepetycji udziela mu profesor tego gimnazjum, pan Majewski, który kiedyś był z...

Systemy partyjne.

Systemy partyjne. System partyjny to z jednej strony statyczna konfiguracja narodowych partii politycznych, istniejąca na poziomie wyborczym lub parlamentarnym, a z drugiej – dynamiczny układ wzajemnych powiązań między partiami, determinowany przede wszystkim ich rywalizacją o głowy wybor...

Jak plastyki przewodzą prąd elektryczny?

Jak plastyki przewodzą prąd elektryczny? Na pierwszy rzut oka pytanie postawione w tytule wydaje się pozbawione sensu. Wiadomo przecież, że tworzywa sztuczne, potocznie nazywane plastikami, nie przewodzą prądu elektrycznego. Dlatego z tworzyw sztucznych wykonuje się izolacje rozmaitych pr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry