• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Administr...

Nawigacja

Administracja rządowaAdministracja rządowa


Spis treści:
1. Zasada legalności działania 2
2. Źródła prawa administracyjnego 2
3. Struktura, funkcje, działalność administracji rządowej 4
4. Rada Ministrów, Premier 5
5. Ministrowie, ministerstwa 7
6. Administracja rządowa na szczeblu wojewódzkim 9
7. Wewnętrzne organy kontroli 11
8. Podsumowanie 12
Literatura 13

?Administracja rządowa jest częścią administracji publicznej, którą tworzą centralne organy władzy państwowej i ich urzędy, a także szereg instytucji ogólnokrajowych terenowych, realizujących zadania publiczne na rzecz indywidualnych obywateli i podmiotów zbiorowych.?

1. Zasada legalności działania

Treść zasady legalizmu określa art. 7 Konstytucji, który brzmi ?Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa?. Dotyczy ona zarówno organów administracji państwowej jak i samorządowej.
Istotą tej zasady jest działania za pomocą prawa, czyli każde podjęte działanie przez organy administracji musi być zgodne z przyjętymi normami i obowiązującym prawem. Brak takich norm lub ich nieważność powodują niemożność podjęcia decyzji.
Organy administracji muszą również działać ?w granicach prawa?. Można ten aspekt interpretować dwojako. Po pierwsze istniej narzucone prze ustawodawcę ograniczenie przestrzeni działania organów władzy. Po drugie organy mogą działać tylko w formach i trybie przewidzianym przepisami prawa.
Wymóg działania organów administracji? na podstawie i w granicach prawa? sprawia, że działania podejmowane bądź ?bez podstawy prawnej, bądź poza granicami prawa? pozbawione są założonych skutków prawnych.

2. Źródła prawa administracyjnego

Konstytucja
Najważniejszym źródłem prawa w Polsce jest Konstytucja RP i jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że stwierdza inaczej. Najważniejszymi rozdziałami, mającymi wpływ na administrację rządową, są: rozdział I Rzeczpospolita, III Źródła prawa, VI Rada Ministrów i administracja rządowa, IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Konstytucja określa zadania i kompetencje administracji, zasady jej kontroli, możliwość ingerencji i ograniczenia wolności i praw człowiek i obywatela w wyjątkowych sytuacjach (np. ochrona środowiska, bezpieczeństwo). Konstytucja określa źródła obowiązującego prawa: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego.
Określa również zadania Prezydenta, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz określa pozycję ministrów i innych członków rządu orz wojewodów.
W doktrynie prawa administracyjnego jest nazywana ? ustawą zasadniczą?, gdyż jej przepisy stanowią podstawę czy granice działalności administracji, jako postanowienia każdej innej umowy.
Ustawy
Inicjatywę ustawodawczą posiadają: posłowie, Senatorowie, Prezydent i Rada Ministrów.Przykładowe prace

Odsiecz wiedeńska

Odsiecz wiedeńska OGÓŁEM WIEDEŃSKA ODSIECZ, wyprawa wojsk pol. 1683 przeciwko armii tur. oblegającej Wiedeń; była konsekwencją przymierza zawartego IV 1683 przez Jana III Sobieskiego z ces. Leopoldem I; Sobieski na czele połączonych wojsk pol. (ok. 27 tys.) i austr.-nie...

Interpretacja porównawcza "Ekskuzy" A. Mickiewicza i "Ze szkodą" C. Miłosza

Interpretacja porównawcza "Ekskuzy" A. Mickiewicza i "Ze szkodą" C. Miłosza Adam Mickiewicz to czołowy przedstawiciel polskiego romantyzmu, żyjący w latach 1798 – 1855. Ekskuza to utwór kończący cykl dwudziestu dwóch sonetów odeskich zwanych inaczej miłosnymi. Po raz pierwszy opub...

Człowiek w poszukiwaniu najważniejszych wartości (dobro, zło)

Człowiek w poszukiwaniu najważniejszych wartości (dobro, zło) Komentarz: Taki problem istnieje w kulturze od jej początków. Czym się w życiu kierować? Czy wartości są jasno, jednoznacznie, raz na zawsze określone, czy też – względne, zależne od...

Die Sekten

Die Sekten Heutzutage gibt es viele Junge Menschen, die ein Ziel des Lebens stndig suchen. Sie sind gewhnlich sehr Aktiv and sie trumen von vielen Sachen, die meistens nicht erhltlich sind. Diese Leute sind meist zwischen 21 und 25 Jahre alt und sind auf dem Land oder in einer Kleinstadt aufgewachsen. Man muss viel berleben um ...

Początki świata w różnych religiach i filozofiach

Początki świata w różnych religiach i filozofiach Panteizm Poglądy teologiczne i filozoficzne lub przekonania religijne utożsamiające Boga ze światem, często rozumianym jako przyroda. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jed...

Beschreiben Sie bitte Ihre Schulzeit, wie beurteilen Sie sie?

Beschreiben Sie bitte Ihre Schulzeit, wie beurteilen Sie sie? Insgesamt war meine Schulzeit gut, obwohl es manchmal nicht leicht war. Es war eine lange Zeit und ich bin froh wenn sie bald vorbei ist. Ich blicke zurck auf eine Zeit voller Erlebnisse, guter Freunde, aber auch viel Stress und Druck - doch es hat sich gelohnt, denn...

Charakterystyka węglowodorów nasyconych

Charakterystyka węglowodorów nasyconych Węglowodory w zależności od typu wiązań występujących pomiędzy atomami węgla dzieli się na nasycone czyli alkany i nienasycone czyli alkeny oraz alkiny. Alkany są związkami węgla i wodoru, w których pomiędzy at...

Samba

Samba SAMBA Takt: 2/4 Tempo: 54-56 taktów na minutę STYL I CHARAKTER Dokładna nazwa to "O samba", która pochodzi z języka brazylijskiego i portugalskiego. Pierwszą formą samby był taniec "w kółko", a zapoczątkowali go Murzyni ze szczepu Bantu z pogranicza Konga i Angoli. N...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry