• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adolescen...

Nawigacja

Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnejAdolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnej


Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnejSposób, w jaki dorastający rozumieją problemy, jak rozumieją samych siebie oraz innych, wynika z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych. To ostatnie charakteryzuje się bardziej logicznym oraz abstrakcyjnym, a także mniej egocentrycznym myśleniem. Dorastający głębiej wnikają w problemy, dostrzegają różne opcje, stawiają dociekliwe pytania. Ich otwartość i poszukiwanie racjonalnych wyjaśnień łączą się z krytycyzmem i niejednokrotnie z odrzuceniem dotychczasowych autorytetów. Zaczynają posługiwać się ironią, parodią i metaforą. Wszystkie te właściwości cechujące stadium operacji formalnych powodują, że życie intelektualne młodzieży staje się intensywne i bogate.

W myśleniu na poziomie operacji formalnych można, wyróżnić dwie fazy: wczesną fazę operacji formalnych, w której zwiększająca się zdolność hipotetycznego myślenia owocuje swobodnym, nieskrępowanym myśleniem, ujmującym świat nadmiernie subiektywnie i idealistycznie; oraz późną fazę operacji formalnych, w której dorastający konfrontują swoje rozumowanie z rzeczywistością, z czego wynika przywrócenie intelektualnej równowagi. Dorastających charakteryzuje też niepewność poznawcza wynikająca z refleksji. W sytuacji gdy dziecko młodsze szybko i pewnie podaje swoje oceny, dorastający zastanawia się i waha. Wahanie i sceptycyzm są niekiedy tak nasilone, że ujmują sytuacje jednoznaczne jako niezwykle skomplikowane.

Zmiany jakie dotyczą czynności poznawczych, ujmowane z punktu widzenia procesów informacyjnych, zostały stwierdzone w licznych badaniach. Procesy informacyjne przebiegają szybciej u dorastających niż u dzieci. W zakresie percepcji, stwierdzono że spostrzeżenia dorastających są w porównaniu ze spostrzeżeniami dzieci bardziej dokładne, wielostronne i ukierunkowane. Wiąże się to m.in. z najwyższą w ciągu życia wrażliwością zmysłów. U dorastających rozwija się uwaga dowolna. Rozwija się tez pamięć dowolna i logiczna. Dorastający potrafią też coraz lepiej obserwować i analizować aktywność własnego umysłu. Ujmują krytycznie swoje umysłowe właściwości i potrafią je modyfikować.

Zmiany, jakie w okresie poznawczym dotyczą czynności poznawczych, są zazwyczaj rozpatrywane z dwóch punktów widzenia: w oparciu o koncepcje Piageta, oraz z punktu widzenia procesów informacyjnych, czyli procesów od których zależy nabywanie informacji, ich magazynowanie i przetwarzanie; mają one swój udział w myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Sposób w jaki dorastający rozwiązują problemy wynika; zdaniem Piageta z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych.Przykładowe prace

Historia Polski XX w (ściąga, pobieżnie)

Historia Polski XX w (ściąga, pobieżnie) HISTORIA POLSKI XXw I.SPRAWA POLSKA W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ A)Stosunek mocarstw (ze szczególnym uwzględnieniem państw rozbiorowych) do sprawy polskiej B)Orientacje polityczne społeczeństwa polskiego: a)Aktywiści b)Pasywiś...

Techniki Freinet'a

Techniki Freinet'a Celestyn Freinet był jednym z największych pedagogów –nowatorów XX w. Życie jego nie było łatwe. Urodził się 15.x.1896 roku w wiosce prowansalskiej Gars w biednej rodzinie. Nie ukończył szkoły nauczycielskiej .Uczestniczył w I Wojnie Światowej...

Analiza i interpretacja "Świt kwietniowy" Juliana Przybosia

Analiza i interpretacja "Świt kwietniowy" Juliana Przybosia Autorem wiersza jest Julian Przyboś, a tyutł to "Świt kwietniowy". Już na wstępie możemy przewidzieć, że w utworze chodzi o wydarzenia mające miejsce w wiosenny poranek. Wiersz jest zbudowany z 2 strof, w każdej po...

Czemu służy studium psychiki i biografii Jrgena Stroopa?

Czemu służy studium psychiki i biografii Jrgena Stroopa? Lektura "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej historii. Kazimierz Moczarski - żo&...

Motyw pracy w wybranych utworach polskiego pozytywizmu.

Motyw pracy w wybranych utworach polskiego pozytywizmu. Praca jest jednym z najważniejszych aspektów ludzkiej aktywności – praca nad sobą, praca na rzecz innych, czy po prostu codzienna praca, aby zapewnić sobie egzystencję. Główne hasła pozytywizmu podkreślały ideę...

Wymagane dokumenty i zezwolenia do zawarcia małżeństwa.

Wymagane dokumenty i zezwolenia do zawarcia małżeństwa. Jest rzeczą oczywistą że samo oświadczenie stron nie wystarcza do ustalenia stanu faktycznego, które powoduje określone skutki w zawieraniu małżeństwa. Dlatego dochodzenie przedślubne obejmuje zebranie odpowiednic...

Zagrożenia cywilizacyjne Ziemi

Zagrożenia cywilizacyjne Ziemi Zanieczyszczenia powietrza Uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności pogorszyły znacznie jakość powietrza. Rosnące zapotrzebowanie na energię uczyniło ze spalania główne źródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antro...

Renesans i barok - dwie epoki i dwie wizje świata.

Renesans i barok - dwie epoki i dwie wizje świata. Podczas badań nad literaturą kolejnych epok zauważono, że epoki, które nie następowały bezpośrednio po sobie posiadają pewne cechy dla siebie wspólne. Natomiast okresy, które następowały bezpośrednio po sobie bardzo si...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry