• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Agresja....

Nawigacja

Agresja. OBWE wobec agresji.Agresja. OBWE wobec agresji.


DEFINICJA AGRESJI.

Za podstawową definicję agresji przyjmuje się definicję mwiącą o tym, że agresja to każde zamierzone działanie - w formie otwartej lub symbolicznej - mające na celu wyrządzenie komuś lub czemuś szkody, straty lub blu ; czy też zachowanie zmierzające

do wyładowania niezadowolenia lub gniewu na osobach lub rzeczach.

Agresja (łac. aggressio – napaść, natarcie) – w prawie międzynarodowym określenie zbrojnej napaści (najazdu, ataku) jednego lub kilku państw na inne. Państwo, ktre pierwsze dokonało aktu agresji na inne określa się mianem agresora. Agresja powoduje zazwyczaj rozpoczęcie wojny. Ofiara agresji ma prawo do samoobrony, w ktrej mogą pomagać jej też inne państwa. Agresja jest w prawie międzynarodowym zakazana, a naruszenie tego zakazu stanowi zbrodnię przeciwko pokojowi.

POWSTANIE ONZ.

Organizacja Narodw Zjednoczonych została powołana do życia podczas konferencji w San Francisco w 1945 roku. Struktura i cele, jakim miały służyć Narody Zjednoczone odzwierciedlały sytuację na świecie i potrzeby roku 1945. Po doświadczeniach dwch wojen światowych twrcy Narodw Zjednoczonych skupili się na problemie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Karta Narodw Zjednoczonych powołując do życia nową organizację, stała się jej prawną podstawą funkcjonowania oraz określiła jej kształt, zasady działania, funkcje i cele.Środki i procedury Organizacji Narodw Zjednoczonych mające na celu zapobieżenie naruszeniom pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z artykułem l rozdziału Karty NZ są następujące:

- utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, i w tym celu stosowanie skutecznych środkw zbiorowych w zapobieganiu zagrożeniom pokoju i ich usuwaniu;

- tłumienie aktw agresji i innych naruszeń pokoju; W razie zaistnienia takiej sytuacji organem posiadającym kompetencje do podejmowania akcji jest Rada Bezpieczeństwa. Zgodnie z Kartą NZ jej obowiązkiem jest zapobieganie naruszeniom pokoju oraz zastosowanie środkw przymusu w razie dopuszczenia się przez państwo aktu agresji.

- rozwijanie przyjaznych stosunkw miedzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady rwnouprawnienia i samostanowienia narodw;

- rozwiązywanie w drodze międzynarodowej wspłpracy zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym i humanitarnym;

- popieranie i promocja praw człowieka; zachęcanie do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, język i wyznanie;

- odgrywanie roli ośrodka uzgadniania działalności międzynarodowej, zmierzającej do osiągnięcia tych wsplnych celw;

- demilitaryzacja, kontrola zbrojeń i rozbrojeń; Od początku swego istnienia Organizacja Narodw Zjednoczonych, założona w 1945 r. po zakończeniu II Wojny Światowej, podejmuje problematykę wielostronnego rozbrojenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

- pokojowe załatwianie sporw; według Karty Narodw Zjednoczonych rozdz.6 polega na skłonieniu dyplomatycznymi metodami stron konfliktu do zaprzestania działań wojennych oraz wynegocjowaniu pokojowego rozstrzygnięcia sporu. ONZ może zareagować tylko i wyłącznie za zgodą stron konfliktu. Operacja pokojowa rozpoczyna się w chwili powstania sytuacji kryzysowej, natomiast arbitraż może się zacząć na długo przed nią. Rada Bezpieczeństwa ONZ może zaproponować drogę rozwiązania konfliktu lub może zwrcić się do Sekretarza Generalnego ONZ o podjęcie mediacji ze stronami. Sekretarz Generalny odgrywa kluczową rolę w arbitrażu. Na mocy Karty ONZ może on zwrcić uwagę Rady Bezpieczeństwa na każdą sytuację zagrażającą światowemu pokojowi oraz bezpieczeństwu.

- budowanie pokoju, polega na podejmowaniu akcji mających na celu uniemożliwienie ponownego powstania sytuacji konfliktowej oraz dążeniu do umocnienia pokoju, m. in. poprzez działania na polu militarnym, takie jak rozbrojenie, demobilizacja, niszczenie broni. Budowanie pokoju obejmuje rwnież repatriację uchodźcw, opiekę nad dziećmi poszkodowanymi przez konflikt, organizowanie instytucji prawno - rządowych, przeprowadzanie reform oraz wyborw, kontrolę nad przestrzeganiem praw człowieka, usprawnianie aparatu wewnętrznego, sądownictwa i policji, a także odbudowywanie gospodarki kraju uwikłanego w konflikt.

- prowadzenie operacji pokojowych przez ONZ: Misje pokojowe ONZ są instrumentem, dzięki ktremu społeczność międzynarodowa promuje ustanawianie zrwnoważonego pokoju wszędzie tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem konfliktu lub tam, gdzie konflikt właśnie zażegnano,

• 1950-1953, Korea – utrzymanie podziału Płwyspu Koreańskiego, zahamowanie ekspansji komunizmu

• 1960-1964, Kongo (dziś Demokratyczna Republika Konga) – interwencja ONZ doprowadziła do utrzymania niepodległości kraju i jego integralności terytorialnej; w efekcie wyniosła do władzy prezydenta Mobutu Sese Seko

• od 1964 roku, Cypr – stacjonują siły pokojowe, ktrym nie udało się zapobiec podziałowi wyspy po interwencji Turcji

• od 1967 roku, Bliski Wschd, obserwacja konfliktu palestyńsko-izraelskiego, stała obecność kontyngentu ONZ w tym regionie, m.in. na Wzgrzach Golan i w Strefie Gazy

• 1990-1991, Zatoka Perska – mandat ONZ dla sił brytyjsko-amerykańskich, ktre wyzwoliły Kuwejt, po zajęciu państwa przez siły irackie (operacja Pustynna Burza)

• 1992-1994, Somalia – zakończona porażką operacja Przywrcić Nadzieje, ktra miała skłonić do rozbrojenia walczące strony i zabezpieczyć dostawy z pomocą humanitarną skończyła się tragiczną misją sił specjalnych - bitwy w Mogadiszu" udział głwnie wojsk amerykańskich

• 1992-1993, Kambodża – największa operacja pokojowa ONZ, zakończona demokratyzacją kraju

• 1992-1993, była Jugosławia – siły ONZ UNPROFOR miały zaprowadzić pokj w dawnych republikach związkowych Jugosławii, poniosły fiasko i zostały zastąpione przez siły NATO – IFOR

- wspieranie samostanowienia i niepodległości państw; Kiedy w roku 1945 powołano do życia ONZ, 750 milionw ludzi – czyli prawie jedna trzecia ludności świata – żyła na terytoriach zależnych od władz kolonialnych. Organizacja Narodw Zjednoczonych odegrała ogromną rolę, przyczyniając się do uzyskania niepodległości ponad 80 krajw, ktre obecnie są suwerenne;

- wzmacnianie prawa międzynarodowego; Starania Organizacji Narodw Zjednoczonych doprowadziły do uchwalenia ponad 500 traktatw wielostronnych dotyczących praw człowieka, terroryzmu, przestępczości międzynarodowej, uchodźcw, rozbrojenia, obrotu towarowego i wykorzystania oceanw;

- ściganie przestępcw wojennych; Trybunały ONZ powołane do spraw byłej Jugosławii i Rwandy skazały przestępcw wojennych i doprowadziły do ich aresztowania, stworzyły niezmiernie ważne prawo precedensowe dotyczące ludobjstwa i praw człowieka oraz zapewniły takie działanie wymiaru sprawiedliwości, ktre zyskało uznanie społeczności zamieszkałych w tych regionach.

Przykadowe prace

Spłka – tworzenie, organizacja i zasady działania

Spłka – tworzenie, organizacja i zasady działania I. Wstęp. Spłki to związek dwch lub więcej osb, ktre działają dla wsplnego celu, np. osiągnięcia zysku prowadzonej działalności gospodarczej. Wsplnicy łączą posiadane środki, co pozwala i...

Religia Mezopotamii

Religia Mezopotamii Mezopotamia Najważniejsi bogowie Dużą rolę w życiu mieszkańcw Mezopotamii odgrywała religia. Każde miasto czciło swojego boga opiekuna. Naczelnym bstwem Babilonu był Marduk, uznawany za stwrcę świata. Sprawowaniem kultu zajmowali si&...

Matura

Matura Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"? Zdaniem tym określa się często bohaterw mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogw greckich, ktrzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia i namiętności, ...

"Bema pamięci żałobny rapsod" i "Pielgrzym" - C. K. Norwid.

"Bema pamięci żałobny rapsod" i "Pielgrzym" - C. K. Norwid. Jzef Bem był bardzo znanym i popularnym człowiekiem w XIX wieku. Brał udział w powstaniu listopadowym, powstaniu na Węgrzech, Wiośnie Ludw. Dla Norwida był on symbolem narodowej wolności. Tre&#...

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w.

Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w. Łukasz Grski Klasa II D Władcy europejscy wobec reformacji w XVI w. Reformacja to ruch religijny, kulturalny i społeczny, zapoczątkowany ogłoszeniem w Wittenberdze przez Marcina Lutra w 1517 roku 95 tez dotyczących konieczności zre...

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa Twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli trjkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest rwny sumie kwadratw długości przyprostokątnych. Założenie: ?ABC jest prostokątny. Teza: c2 = a2 + b2. Odwrotne twierdzenie Pitagorasa. J...

"Zrozumieć swj czas..." - Krzysztof Kamil Baczyński o barbarzyństwie wojny.

"Zrozumieć swj czas..." - Krzysztof Kamil Baczyński o barbarzyństwie wojny. Baczyński był jednym z pierwszych poetw pokolenia Kolumbw. Pokolenia, ktremu odebrano młodość i szansę na dobry start w życiu. Sam poeta zdał maturę i ukończył studia na ...

Edukacja we Włoszech

Edukacja we Włoszech Struktura systemu edukacji We Włoszech w zasadzie już od kilkunastu lat dokonuje się mniejszych lub większych reform szkolnictwa. Ostatnia gruntowna modernizacja systemu edukacji rozpoczęła się w roku 2000. Cześć planw przemian jest jeszcze w fazie przy...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry