• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Akty pra...

Nawigacja

Akty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwieAkty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwie


Michał AdamczykAkty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwie.

Akty prawa miejscowego są aktami powszechnie obowiązującymi (czyli dotyczą wszystkich mieszkańcw oraz podmioty znajdujące się pod działaniem tych organw stanowiących takie normy prawne). Najważniejszą cechą odrżniającą przepisy prawa miejscowego od przepisw powszechnie obowiązujących jest lokalny charakter miejsca obowiązywania tych norm, gdyż nie obowiązują one poza obszarem na jakim zostały określone.

Obecnie obowiązująca Konstytucja zawiera przepisy dotyczące terenowych źrdeł prawa, ktre Konstytucja nazywa aktami prawa miejscowego. Art.87 ust.2 Konstytucji zalicza akty prawa miejscowego do źrdeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organw, ktre je ustanowiły. Według art.94 Konstytucji terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organw, zaś zasady i tryb wydawania aktw prawa miejscowego określa ustawa. Według art.88 ust.1 Konstytucji warunkiem wejścia w życie aktw prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Obecnie wydawanie aktw reguluje ustawa z dnia 05.06.1998r. o samorządzie wojewdztwa (Rozdział 8 art. 89 do art.91).

Terenowymi organami adm. rządowej są wojewodowie oraz kierownicy urzędw rejonowych, zespolonych służb, inspekcji i straży. Terenowe organy adm. rządowej mogą wydawać akty wykonawcze prawa miejscowego jedynie w granicach upoważnienia ustawowego. Wojewoda jako terenowy organ adm. rządowej jest organem monokratycznym i swoim działaniem reprezentuje rząd, może wydawać akty powszechnie obowiązujące prawa miejscowego oraz przepisy porządkowe. Przepisy porządkowe wydawane są w formie rozporządzeń i mogą mieć formę aktu samoistnego gdy zostaną spełnione dwa podstawowe warunki, tj. brak uregulowania w innych ustawach i przepisach powszechnie obowiązujących oraz istnienie zagrożenia dla dbr określonych ustawowo (życia, zdrowia i mienia obywateli). Aktami wykonawczymi pozostałych organw są zarządzenia i mają one charakter wewnętrzny dot. organw służbowo i funkcjonalnie powiązanych z danym organem.

Wojewoda wydaje także przepisy porządkowe w formie rozporządzeń porządkowych. W przeciwieństwie do przepisw wykonawczych przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Dlatego akt prawa miejscowego stanowiący przepisy porządkowe może zawierać przepisy karne, przy czym jedyną sankcją karną może być kara grzywny w granicach określonych przepisami kodeksu wykroczeń. Obecnie, po uwzględnieniu zmian, kodeks wykroczeń przewiduje, że grzywnę wymierza się w wysokości od 20zł do 5000zł. W postępowaniu mandatowym- w drodze mandatu karnego- grzywny wymierza się w wysokości od 10zł do 500zł. Zasady i tryb ogłaszania aktw prawa miejscowego reguluje ustawa o ogłaszaniu aktw normatywnych.

Nadzr nad aktami prawa miejscowego, stanowionymi przez wojewodę oraz organy rządowej administracji niezespolonej sprawuje Prezes RM. Prezes RM uchyla, w trybie nadzoru, akty prawa miejscowego jeżeli są one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania (z rozporządzeniami). Prezes RM ma uprawnienia do uchylenia aktu prawa miejscowego z powodu niezgodności takiego aktu z polityką rządu lub naruszeniem zasad rzetelności i gospodarności. Akt Prezesa RM podlega ogłoszeniu w wojewdzkim dzienniku urzędowym. Ustawa o administracji rządowej w wojewdztwie stanowi, iż Prezes RM ustala, w drodze rozporządzenia, tryb kontroli aktw prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji. Każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego ( wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej), może po bezskutecznym wezwaniu organu, ktry wydał przepis lub organu uprawnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru, do usunięcia naruszenia zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego

Akty stanowione przez sejmik wojewdztwa, wojewodę i org. adm. niezespolonej a także przez rade powiatu i gminy podlegają ogłoszeniu w wojewdzkim dzienniku urzędowym, ktry jest wydawany przez wojewodę. Dzień wydania Dz.Urz. jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, jeżeli nie stanowią inaczej. Rozporządzenia porządkowe wojewody i powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się rwnież w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń jak rwnież w sposb zwyczajowo przyjęty na danym terenie.Przykadowe prace

Problemy społeczno-prawne w informatyce

Problemy społeczno-prawne w informatyce Temat; ??Problemy społeczno-prawne w informatyce?? Zakres tekstowy; 1.Informatyka a prawo 2.Bezpieczeństwo danych 3.Przestępczość komputerowa 4.Komputer a zdrowie 5.Bezpieczna praca z komputerem Ustawa z dnia 4lutego 1994r.o prawie autorskim podzi...

Zapomniany Świat Sumerw - recenzja

Zapomniany Świat Sumerw - recenzja XXI wiek jest to czas , w ktrym ludzie latają już na Księżyc, korzystają z elektryczności, eksploatują dobra naturalne, leczą choroby, jeżdżą samochodami, rozbijają nasz świat na atomy i wykorzystują ich energ...

Na podstawie "Z głową na karabinie" i innych utworw Baczyńskiego scharakteryzuj sytuacje pokolenia kolumbw

Na podstawie "Z głową na karabinie" i innych utworw Baczyńskiego scharakteryzuj sytuacje pokolenia kolumbw Pokolenie Kolumbw pochodzi od nazwy powieści Bratnego Kolumbowie 20, ktra pokazała się w roku 1956. Do grupy spełnionej apokalipsy, bo pod taka nazwa rwnież działali znani n...

Metodologia niczego nie dostarcza, bo nie umie

Metodologia niczego nie dostarcza, bo nie umie Socjologia jak każda dyscyplina badawcza ma wyodrębniony obszar badawczy czego skutek nie podlega analizie badawczej. Dzielenie obszarw badawczych jest kanonem kuturowym i pomimo że kanon jako taki, nie jest oparty na przesłance racjonalnej, to choć...

Krl Artur

Krl Artur Artur według legend arturiańskich Syn Igerny i Utera Pendragona przyszedł na świat w szczeglnych okolicznościach. Dzięki magicznej interwencji czarownika Merlina jego ojciec przyjął postać księcia Kornwalii-męża Igerny i spędził z nią noc. ...

Charakterystyka Balladyny

Charakterystyka Balladyny Balladyna to tytułowa bohaterka utworu Juliusza Słowackiego. Była crką wdowy i siostrą Aliny. Po wygraniu 'malinowego konkursu' została żoną Kirkora. Balladyna to szczupła brunetka. Jej jasna karnacja i alabastrowa cera idealnie wspłgra&#...

List Gustawa do Maryli

List Gustawa do Maryli Najdroższa Marylo! Wciąż mam w pamięci chwile spędzone razem. Nigdy nie zapomnę tych dni, godzin, minut i sekund spędzonych z Tobą. W moich myślach pozostaniesz na zawsze żywa mimo, że nie mogę na Ciebie spoglądać, dotykać Tw...

Zasady Dynamiki Newtona

Zasady Dynamiki Newtona I Zasada dynamiki: Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działajace siły rwnoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II Zasada dynamiki: Jeżeli na cialo dział...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry