• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Akty pra...

Nawigacja

Akty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwieAkty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwie


Michał AdamczykAkty prawa miejscowego organw administracji rządowej w wojewdztwie.

Akty prawa miejscowego są aktami powszechnie obowiązującymi (czyli dotyczą wszystkich mieszkańcw oraz podmioty znajdujące się pod działaniem tych organw stanowiących takie normy prawne). Najważniejszą cechą odrżniającą przepisy prawa miejscowego od przepisw powszechnie obowiązujących jest lokalny charakter miejsca obowiązywania tych norm, gdyż nie obowiązują one poza obszarem na jakim zostały określone.

Obecnie obowiązująca Konstytucja zawiera przepisy dotyczące terenowych źrdeł prawa, ktre Konstytucja nazywa aktami prawa miejscowego. Art.87 ust.2 Konstytucji zalicza akty prawa miejscowego do źrdeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organw, ktre je ustanowiły. Według art.94 Konstytucji terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organw, zaś zasady i tryb wydawania aktw prawa miejscowego określa ustawa. Według art.88 ust.1 Konstytucji warunkiem wejścia w życie aktw prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Obecnie wydawanie aktw reguluje ustawa z dnia 05.06.1998r. o samorządzie wojewdztwa (Rozdział 8 art. 89 do art.91).

Terenowymi organami adm. rządowej są wojewodowie oraz kierownicy urzędw rejonowych, zespolonych służb, inspekcji i straży. Terenowe organy adm. rządowej mogą wydawać akty wykonawcze prawa miejscowego jedynie w granicach upoważnienia ustawowego. Wojewoda jako terenowy organ adm. rządowej jest organem monokratycznym i swoim działaniem reprezentuje rząd, może wydawać akty powszechnie obowiązujące prawa miejscowego oraz przepisy porządkowe. Przepisy porządkowe wydawane są w formie rozporządzeń i mogą mieć formę aktu samoistnego gdy zostaną spełnione dwa podstawowe warunki, tj. brak uregulowania w innych ustawach i przepisach powszechnie obowiązujących oraz istnienie zagrożenia dla dbr określonych ustawowo (życia, zdrowia i mienia obywateli). Aktami wykonawczymi pozostałych organw są zarządzenia i mają one charakter wewnętrzny dot. organw służbowo i funkcjonalnie powiązanych z danym organem.

Wojewoda wydaje także przepisy porządkowe w formie rozporządzeń porządkowych. W przeciwieństwie do przepisw wykonawczych przepisy porządkowe mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Dlatego akt prawa miejscowego stanowiący przepisy porządkowe może zawierać przepisy karne, przy czym jedyną sankcją karną może być kara grzywny w granicach określonych przepisami kodeksu wykroczeń. Obecnie, po uwzględnieniu zmian, kodeks wykroczeń przewiduje, że grzywnę wymierza się w wysokości od 20zł do 5000zł. W postępowaniu mandatowym- w drodze mandatu karnego- grzywny wymierza się w wysokości od 10zł do 500zł. Zasady i tryb ogłaszania aktw prawa miejscowego reguluje ustawa o ogłaszaniu aktw normatywnych.

Nadzr nad aktami prawa miejscowego, stanowionymi przez wojewodę oraz organy rządowej administracji niezespolonej sprawuje Prezes RM. Prezes RM uchyla, w trybie nadzoru, akty prawa miejscowego jeżeli są one niezgodne z ustawami lub aktami wydanymi w celu ich wykonania (z rozporządzeniami). Prezes RM ma uprawnienia do uchylenia aktu prawa miejscowego z powodu niezgodności takiego aktu z polityką rządu lub naruszeniem zasad rzetelności i gospodarności. Akt Prezesa RM podlega ogłoszeniu w wojewdzkim dzienniku urzędowym. Ustawa o administracji rządowej w wojewdztwie stanowi, iż Prezes RM ustala, w drodze rozporządzenia, tryb kontroli aktw prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji. Każdy czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego ( wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej), może po bezskutecznym wezwaniu organu, ktry wydał przepis lub organu uprawnionego do uchylenia przepisu w trybie nadzoru, do usunięcia naruszenia zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego

Akty stanowione przez sejmik wojewdztwa, wojewodę i org. adm. niezespolonej a także przez rade powiatu i gminy podlegają ogłoszeniu w wojewdzkim dzienniku urzędowym, ktry jest wydawany przez wojewodę. Dzień wydania Dz.Urz. jest dniem ogłoszenia aktu prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, jeżeli nie stanowią inaczej. Rozporządzenia porządkowe wojewody i powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się rwnież w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczeń jak rwnież w sposb zwyczajowo przyjęty na danym terenie.Przykadowe prace

Metaforyczny sens przygd bohatera "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza czyli o Treści i Formie w życiu człowieka.

Metaforyczny sens przygd bohatera "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza czyli o Treści i Formie w życiu człowieka. "Ferdydurke" jest specyficzną, nowatorską powieścią, ktra wywołała w roku 1938 - roku swojego wydania - nieco hałasu. Dyskusje i atmosfera skandalu towarzyszyły je...

Recenzja filmu "Pasja"

Recenzja filmu "Pasja" Przy okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych jak rwnież Misterium Męki Pańskiej obejrzeliśmy ekranizacje jednego z fundamentalnych tekstw literackich naszej wiary, a mianowicie Biblii. Historia kina doczekała się już wielu filmw n...

Na czym polega segmentacja rynku i jakie ma znaczenie dla skuteczności działań marketingowych

Na czym polega segmentacja rynku i jakie ma znaczenie dla skuteczności działań marketingowych Segmentacja rynku jest to inaczej podział rynku. Segmentacja rynku ma wyodrębnić poszczeglnych klientw (kim oni są, ile mają, mogą zapłacić za usługę), ktre z uwagi na ...

Moje Soplicowo - opis

Moje Soplicowo - opis Moje Soplicowo znajduje się w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. To niewielki domek mieszczący się w okolicach Pniewy. To dom jednorodzinny, piętrowy, wzniesiony na niewielkim pagrku skąd rozciąga się piękny widok na lasy i stawy. Na parterze znajdują się tr...

Zagrożenia regionalne w Polsce

Zagrożenia regionalne w Polsce ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W NASZYM REGIONIE Wiele czynnikw i sytuacji rwnież w czasie pokoju stwarza poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska. Ich skutki można porwnać do zniszczeń wywołanych działaniami wojennymi. Niektre zagro...

Sidmy dzień po akcie stworzenia świata.

Sidmy dzień po akcie stworzenia świata. Ksiega rodzaju dotyczy aktu stworzenia swiata, ktorego Bog dokonal w szesc dni. Pierwszego dnia stworzyl niebo i ziemie, a widzac, ze wszedzie panuje ciemnosc i pustka, Bog stworzyl ziemie, morza i oceany. Wowczas nakazal, by ziemia wydala rosliny, rodzac wedlug swego gatunku...

Streszczenie dziejw Zamku Horeszkw - "Pan Tadeusz"

Streszczenie dziejw Zamku Horeszkw - "Pan Tadeusz" Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań miejscowej szlachty. Jego właściciel, stary Horeszko, był z urzędu stolnikiem powiatowym. Miał piękną crkę Ewę, o ktrą zabiegało wielu kawalerw. Jednym z nich by&#...

Tej lekturze już podziekujemy! Pan Tadeusz.

Tej lekturze już podziekujemy! Pan Tadeusz. Litwo! Ojczyzno moja! Ty jestes jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Takimi słowami rozpoczyna się sławna epopeja narodowa, ale czy jest to lektura odpowiednia dla nastolatkw? Pan Tadeusz je...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry