• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Aktywa o...

Nawigacja

Aktywa obrotowe i aktywa trwałeAktywa obrotowe i aktywa trwałe
AKTYWA TRWAŁE– składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż 1 rok.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE:

- koszty zakończonych prac rozwojowych

- nabyta wartość firmy – rżnica miedzy ceną nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części, a niższą od niej wartość godziwą przejętych aktyww netto.

- nabyte autorskie prawa majątkowe np. programy komputerowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje

- nabyte prawa do wynalazkw, patentw, znakw towarowych, wzorw użytkowych, oraz zdobniczych

- know-how – wiedzieć jak: wartość informacji uzyskanych przez jednostkę związanych z wiedza przemysłową, naukową, handlową.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE:

- środki trwałe – speł. warunki: okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, są kompletne, do własnych potrzeb jednostki:

nieruchomości – grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.; maszyny, urządzenia techniczne; środki transportu; ulepszenia w obcych środkach trwałych; inwentarz żywy

- środki trwałe w budowie – budowa, montaż, ulepszenie środka trwałego

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (kwoty pieniężne od osb trzecich, czyli dług osb trzecich wobec jednostki) grupa należności wymagalne po 12 miesiącach od dnia bilansowego, należności wynikające z rozrachunkw tytułu sprzedanych składnikw AT w postaci papierw wartościowych, środkw trwałych innych.

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE: (AT nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktyww, uzyskania z nich przychodw formie odsetek, dywidend. Płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie przekr. rok. Od dnia bilansowego lub daty ich wystawienia, założenia , nabycia.

- nieruchomości inwestycyjne i wartości niematerialne i prawne – zostały nabyte z zamiarem uzyskania w przyszłości korzyści ekonomicznych, nie są używane do prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej jednostki.

- długoterminowe aktywa finansowe: udziały – wkłady pieniężne lub rzeczowe wniesione przez jedn. do drugiej spłki; akcje – prawo do własności spłki i prawo do uczestnictwa w zysku do podziału

- inne długoterminowe aktywa finansowe: weksle, lokaty bankowe o terminie dłuższym niż 1 rok

AKTYWA OBROTOWE – składniki nietrwale związane z jednostką, okres krtszy niż 1 rok

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY) – zasoby majątkowe przeznaczone do zużycia lub sprzedaży:

- materiały – zużywają się całkowicie w procesie produkcyjnym: materiały podstawowe(używane bezpośrednio produkcji, przetwarzane na wyroby gotowe; materiały pomocnicze; paliwa (materiały zużywane na cele technologiczne, energetyczne, gospodarcze); części zapasowe maszyn i urządzeń zużywane w czasie ich remontw; opakowanie; odpadki użytkowe nadające się do wykorzystania; inwentarz żywy zakupiony w celu uboju

- produkty w toku – produkty rozpoczęte, nie zakończone

- produkty gotowe – produkty wytworzone przeznaczone do sprzedaży odbiorcom zewnętrznym

- towary – wyroby gotowe przemieszczone z produkcji do handlu w celu ich odsprzedaży odbiorcom zewnętrznym.

NALEŻNOŚCI KRTKOTERMINOWE (stają się wymagalne w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego)

- należności od odbiorcw – powstałe z tytuły sprzedaży wyrobw gotowych, towarw, usług na zewnątrz jednostki

- należności publiczno-prawne – powstałe z tytułu dotacji lub nadpłaconych instytucjom publiczno-prawnym (ZUS, Budżet Państwa) kwot podatkw, składek ubezpieczeń społecznych

- należności dochodzone na drodze sądowej

- należności od pracownikw – wypłacone pracownikom i nie rozliczone zaliczki, pożyczki

- pozostałe należności – nadpłacone składki wobec instytucji(Związki Zawodowe, Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, z tytułu odszkodowań do wypłaty przez Zakłady Ubezpieczeniowe

INWESTYCJE KRTKOTERMINOWE (nabyte aktywa finansowe w celu osiągnięcia zyskw ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktyww, uzyskania z nich przychodw formie odsetek, dywidend. Są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego):

- krtkoterminowe aktywa finansowe: udziały, akcje przeznaczone do obrotu w najbliższym roku, bony skarbowe, obligacje, weksle i czeki obce o terminie wykupu dłuższym niż 3 miesiące, a krtszym niż 12 miesięcy, udzielone pożyczki na okres krtszy niż 1 rok, inne krtkoterminowe aktywa finansowe

- środki pieniężne – do 3 miesięcy: gotwka przechowywana w kasie; na bieżących rachunkach bankowych; czeki, weksle obce płatne w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy, lokaty założone na okres krtszy niż 3 miesiące

KAPITAŁY WŁASNE (stanowią rwnowartość wniesionych przez założyciela jednostki, środki wygospodarowane przez jednostkę w toku jej działalności):

- powierzone(podstawowe) – rwnowartość wniesionych przez właściciela jednostki środkw pieniężnych wkłady rzeczowe (aporty)

- samofinansowania – tworzone z wygospodarowanego toku działalności zysku.

- wynik finansowy: dodatni (zysk netto); ujemny (strata netto)

ZOBOWIĄZANIA (zadłużenie jednostki wobec innych jednostek i osb):

KREDYTY BANKOWE – zobowiązania wobec banku z tytułu kwot pieniężnych oddanych przez bank do dyspozycji jednostki kredytobiorcy

POŻYCZKI – zobowiązania wobec osb fizycznych i prawnych z tytułu kwot pieniężnych oddanych przez pożyczkodawcę do dyspozycji pożyczkobiorcy

ZOBOWIĄZANIA – dług wobec osb trzecich:

- wobec dostawcw – z tytułu zakupionych u dostawcw materiałw, towarw, środkw trwałych

- zobowiązania wekslowe – z tytułu wystawionych weksli własnych

- publiczno-prawne – z tytułu naliczonych i niezapłaconych podatkw, ceł, składek na ubezpieczenie społeczne

- wobec pracownikw – z tytułu naliczonych i nie wypłaconych pracownikom wynagrodzeń, poniesionych kosztw podrży służbowej

- pozostałe – z tytułu składek na związki zawodowe, wobec PZU, kasy zapomogowo-pożyczkowej
Przykadowe prace

Teoria polityki

Teoria polityki 1. Pojęcie, przedmiot i funkcje polityki Polityka - Politykos (gr) – społeczne, publiczne, państwowe, powszechne, obywatelskie, zwyczajne, towarzyskie, codzienne, uprzejme, Polityka (z gr. polis - państwo-miasto) oznacza wsplnotę obywateli, wsplnotę interesw - ...

Kultura Europejskiego średniowiecza

Kultura Europejskiego średniowiecza 1. Społeczeństwo i gospodarka w Polsce dzielnicowej: -wzrost zanaczenia kościoła, ożywienie życia zakonnego, -w zakonach pisano i przechowywano dokumenty, -kolonizacja wewnętrzna - dobrze rozwijała gospodarkę, -XII i XIII wiek ...

Zdefiniuj gospodarkę światową, omw prawidłowości jej działania oraz jej strukturę.

Zdefiniuj gospodarkę światową, omw prawidłowości jej działania oraz jej strukturę. Podejmując prby zdefiniowania gospodarki światowej trzeba na wstępie zaznaczyć, że nie ma jednego, bezwzględnie obowiązującego pojęcia dla niej. Pojęcie gospo...

Renesans w polsce-rzeźba i malarstwo

Renesans w polsce-rzeźba i malarstwo Początki renesansu Renesans zwany inaczej Odrodzeniem trwał od połowy XV do końca XVI wieku. Jego centrum kulturalne znajdowało się we Włoszech skąd rozpowszechniło się niemal na całą Europę. Renesans jest pierwsz...

Dzwudziestolecie międzywojenne

Dzwudziestolecie międzywojenne 1.Wyjaśnienie nazwy epoki: a). "Młoda Polska" zaczerpnięto od nazwy cyklu artykułw Artura Grskiego ukazujących się w krakowskim "Życiu". Stanowiły one swoisty manifest ideowo-artystyczny młodego pokolenia, ktre odwołując się do ...

Ktrego bohatera literatury antycznej cenisz najbardziej?

Ktrego bohatera literatury antycznej cenisz najbardziej? Literatura antyczna obfituje w bohaterw, zarwno negatywnych jak i pozytywnych. Większość z nich posiada wyraziste cechy charakteru spotykane także u wspłczesnych ludzi. I właśnie ten uniwersalizm powoduje, że czasem zastanawiamy ...

Wyzwania polskie polityki bezpieczeństwa w XXI w.

Wyzwania polskie polityki bezpieczeństwa w XXI w. Polityka bezpieczeństwa narodowego wolnej i demokratycznej Polski cechuje się niezmiennością celw i zasad. Zapewniła wyjątkowy w naszej historii poziom bezpieczeństwa, oparty m. in. na gwarancjach Sojuszu Płnocnoatlantyckiego. Sytuac...

Obligacje i akcje

Obligacje i akcje Obligacja, papier wartościowy, najczęściej na okaziciela, będący dowodem udzielenia pożyczki przez nabywcę obligacji jej emitentowi. Emitentami obligacji mogą być: skarb państwa (obligacje skarbowe), związki samorządowe (obligacje gminne, municypalne, ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry