• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Amidy kwa...

Nawigacja

Amidy kwasoweAmidy kwasowe
AMIDY KWASOWE

Amidy kwasowe - pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa OH- grupy karboksylowej została zastąpiona grupą aminową -NH2Właściwości fizyczne acetamidu:-biała krystaliczna substancja

-dobrze rozpuszczalny w wodzie

-odczyn roztworu wodnego obojętnyReakcje charakterystyczne:Amidy kwasowe reagują zarówno z kwasami jak i z zasadami, są więc amfolitami. Ich charakter amfolityczny jest spowodowany występowaniem tautomerii amidowo-imidowej, polegającej na wędrówce protonu między grupą aminową i karbonylową. Forma amidowa tworzy połączenia z kwasami dzięki obecności wolnej pary elektronowej na atomie azotu grupy NH2 forma imidowa może reagować z zasadami odszczepiając proton z grupy hydroksylowej.

1. Hydroliza w środowisku kwaśnym (pod wpływem mocnych kwasów nieorganicznych)2. Hydroliza w środowisku zasadowym (pod wpływem wodorotlenków litowców)Otrzymywanie:1. Ogrzewanie kwasów karboksylowych z …a) z amoniakiem (otrzymywanie amidów I-rzędowych)b) z aminami I-rzędowymi (otrzymywanie amidów II-rzędowych)c) z aminami II-rzędowymi (otrzymywanie amidów III-rzędowych)wzrory w zalczniku!!


Przykładowe prace

Mobbing

Mobbing 1. Wstęp Mobbing to nowy termin na określenie zaburzeń międzyludzkich w miejscu pracy. Zwrot ten pochodzi od angielskiego czasownika ?to mob? i oznacza to ?osaczyć? lub ?obmawiać kogoś?, zaczepiać, nagabywać. Pojecie to stosowane było przez naukowców dla opisani...

Rozwój nauki, techniki, literatury i sztuki w Niemczech w 2 połowie XIX wieku

Rozwój nauki, techniki, literatury i sztuki w Niemczech w 2 połowie XIX wieku W pracy tej pragnę przedstawić rozwój nauki, techniki, literatury i sztuki, jaki nastąpił w Niemczech w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej jednak chciałabym zaprezentować stosunki między państw...

Stany Zjednoczone Ameryki w XIX i na początku XX wieku.

Stany Zjednoczone Ameryki w XIX i na początku XX wieku. Rozawój terytorialny i polityka zagraniczna. Pomimo licznych kłopotów wewnętrznych, Stany Zjednoczone z powodzeniem rozszerzały swoje terytorium – w 1803 roku Thomas Jefferson odkupił francuską Luizjanę od Napoleona, co niemal...

Klęski Żywiołowe - Susze

Klęski Żywiołowe - Susze Klęski Żywiołowe-Susze Susza - długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. Powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin alimentacyjnych...

Jak rozumiem stwierdzenie Leopolda Staffa "Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki" ?

Jak rozumiem stwierdzenie Leopolda Staffa "Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki" ? Leopold Staff należy do jednych z najwybitniejszych poetów polskich. Do jego utworów możemy zaliczyć m.in. : Przedśpiew, Ars poetica ... oraz interesujący nas wiersz Odys, w którym autor zawarł istotne stwier...

Życie religijne współczesnych Polaków.

Życie religijne współczesnych Polaków. Przeciętny człowiek nie zastanawia się na co dzień nad religią.Ogranicza się do bardzo formalnego uczestnictwa w życiu swojego kościoła.Czuje obowiązek przychodzenia w niedzielę do kościoła,przyjmowania księ...

Sieci komputerowe- Pojęcia

Sieci komputerowe- Pojęcia Software określa druga istotna część działającego komputera, jest nią oprogramowanie, czyli ciąg liczb, które stanowią rozkazy lub dane dla programu komputerowego. Płyta główna jest podstawowym elementem każdego komputera, która stanowi ...

Pochodne węglowodorów

Pochodne węglowodorów Alkohole 1. wzór ogólny CnH2n+1-OH 2. nazwa do węglowodoru dodaje się końcówkę – ol 3. otrzymywanie: metanol: • sucha destylacja drewna • z gazu syntezowego: CO+2H2 -> CH3OH etanol: • reakcja przyłączania wody do alke...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry