• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza p...

Nawigacja

Analiza procesów urbanizacji (Poznań)Analiza procesów urbanizacji (Poznań)
WSTĘPMiasto jest wytworem człowieka. Akt jego tworzenia zaczął się z chwilą powstania pierwszych cywilizacji i trwa jako nieodłączna część historii ludzkości do dziś. Wraz z budową i zasiedleniem miast zaczęła się kształtować nowa grupa społeczna składająca się z ludzi podlegających prawu miejskiemu, czyli mieszczaństwo. Miast jest więc w pewnym sensie szczególnym, z niczym nieporównywalnym tworem człowieka, płodem jego rozumu, prawy i woli.

Miasto staje się środowiskiem życia coraz większej liczby ludności świata, a także miejscem koncentracji różnorodnych form działalności człowieka. W 2006 roku po raz pierwszy w dziejach ludzkości liczba ludności miast przekroczyła liczbę mieszkańców wsi.

W celu właściwego kształtowania sieci i miejskich systemów osadniczych niezbędne jest poznanie prawidłowości zachodzących w ich rozwoju i rozmieszczeniu przestrzennym.

Problematyka badawcza dotycząca miast jest bardzo ważna i aktualna, ponieważ Ziemia stała się planetą miast, a proces urbanizacji jest jednym z najbardziej uderzających przejawów współczesnej cywilizacji.1. Urbanizacja i metropolizacja.

Przekształcenia gospodarki światowej, które dokonały się w ostatnim trzydziestoleciu w coraz większym stopniu znajdują swoje odzwierciedlenie w strukturze przestrzennej krajów i regionów oraz krajobrazie układu miast. Miasta – szczególnie wielkie i duże, stanowią główne węzły struktury gospodarczej regionu i kraju. Rozwój miast i proces urbanizacji są nierozłącznie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz postępem technologicznym wzajemnie się warunkując.

Urbanizacja definiowana jest jako złożony proces cywilizacyjny przejawiający się w rozwoju miast – we wzroście ich liczby i wielkości oraz powiększaniu się udziału ludności miejskiej. Proces ten związany jest z przemianami demograficznymi, gospodarczymi i społecznymi, przebiegającymi jednak na różnych płaszczyznach. Na ogół wyróżnia się cztery płaszczyzny rozwoju:

• demograficzną – związaną głównie ze wzrostem rzeczywistym liczby ludności miast, którego głównym powodem są migracje. Wyraża się ona m.in. stałym wzrostem udziału ludności miejskiej będącym najbardziej podstawowym wskaźnikiem urbanizacji;

• ekonomiczną (zawodową) – związaną ze wzrostem poziomu gospodarczego, gospodarczego obejmującą rozwój przemysłu i usług. Wyraża się ona m.in. stałym wzrostem liczby ludności zawodowo czynnej poza rolnictwem;

• przestrzenno-techniczną – sprowadzającą się do ekspansji przestrzennej miast istniejących oraz cechującą się zmianami w charakterze zabudowy i stopniu wyposażenia danego obszaru w urządzenia infrastruktury technicznej;

• społeczno-kulturową – polegającą głównie na upowszechnianiu się miejskiego stylu życia.

Wśród poglądów na temat cech urbanizacji występuje jedność dotycząca przestrzenno-czasowego charakteru tego procesu.


Przykładowe prace

System polityczny PRL

System polityczny PRL Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej wola Józefa Stalina przesadziła o kształcie ustrojowym przyszłej Polski jako państwa komunistycznego. Koncepcję tę realizowano stopniowo. Świadomie nawiązywano do demokratycznych instytucji prawnoustrojowy...

Dwudziestolecie

Dwudziestolecie 1. Czas trwania Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury. Początek przypada na rok 1918- zakończyła się pierwsza wojna światowa, Polska odz...

Dziecko z padaczką

Dziecko z padaczką Charakterystyka choroby Padaczka – epilepsja – jest cierpieniem znanym od starożytności, które mimo postępu medycyny i oświaty nadal jest obarczone różnymi mitami i przesądami. Przeważa pogląd, że padaczka nie jest jednostką chorobow&...

Aminokwasy

Aminokwasy AMINOKWASY Związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające co najmniej jedną grupę aminową (-NH2) i jedną grupę karboksylową (-COOH). Inaczej mówiąc są to kwasy karboksylowe alifatyczne lub aromatyczne, zawierające w cząsteczce oprócz grup...

List miłosny (parodia).

List miłosny (parodia). Warszawa, 17X2002r. O prawie najdroższa... Mam wrażenie, że wciąż nie dotarło do Twego umysłu jak ważna jesteś dla mnie. Nawet sobie nie wyobrażasz jak cierpiałem przez ten rok naszej rozłąki. Gdy Ty zniknęł...

Instrumenty muzyczne

Instrumenty muzyczne Instrument smyczkowy – instrument muzyczny z grupy instrumentów strunowych, w których struna wprowadzana jest w stan wibracji za pomocą smyczka, przesuwanego po strunie – legato, detach, lub uderzając w nią włosiem – spiccato. Inną metodą wydobycia dźwi&#...

Budowa mózgu człowieka, charakterystyka pracy poszczególnych płatów

Budowa mózgu człowieka, charakterystyka pracy poszczególnych płatów Mózg znajduje się w czaszce. Otoczony jest trzema oponami ( od zewnątrz twardą, pajęczą, miękką), między którymi znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn ten pełni funkcję ochronną ...

Wady i zalety współczesnych systemów partyjnych w państwach demokratycznych

Wady i zalety współczesnych systemów partyjnych w państwach demokratycznych Odwołując się do przykładów, oceń wady i zalety współczesnych systemów partyjnych w państwach demokratycznych. Demokracja to ustrój polityczny panujący obecnie w największej ilości pa...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry