• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza ...

Nawigacja

Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie.Analiza strategiczna w przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwo jest organizacją uporządkowaną i powołaną do realizacji celw. Służą temu wszystkie gromadzone w przedsiębiorstwie zasoby: ludzkie , kapitałowe, finansowe , a także własne doświadczenia często określane mianem wiedzy przedsiębiorstwa. Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo przyjmuje cele prowadzące do sukcesu na rynku. Sukces na rynku gwarantuje zaspokojenie potrzeb nabywcw przy relatywnie najniższych kosztach. Takie działania prowadzące do osiągania satysfakcjonujących zyskw, a to pozwala na rozwj.

Podstawą wyboru celw oraz strategii ich realizacji musi być analiza czynnikw otoczenia oddziałujących na przedsiębiorstwo oraz analiza zasobw firmy. W otoczeniu przedsiębiorstwo musi analizować możliwości działania oraz zagrożenia, natomiast zasoby zgromadzone wewnątrz przedsiębiorstwa muszą być analizowane z punktu widzenia ich mocnych i słabych stron.

Analiza taka nosi nazwę analizy SWOT. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słw.

Analiza ta prowadzi do przyjęcia takich celw i strategii, ktre stanowią połączenie mocnych stron przedsiębiorstwa z szansami na rynku

( w otoczeniu zewnętrznym) . Zmiany, ktre dokonują się w otoczeniu przedsiębiorstwa dzieli się na sprzyjające jego rozwojowi i niesprzyjające; te pierwsze traktuje się jako szanse , drugie jako zagrożenia. Zasoby, ktrymi przedsiębiorstwo dysponuje dzieli się na mocne strony (atuty w walce konkurencyjnej) i słabe strony (niedociągnięcia).

Szansa dla przedsiębiorstwa jest możliwa sfera działań, w ktrych może uzyskać przewagę konkurencyjną. Do szans przedsiębiorstwa działających w agrobiznesie zaliczyć można:

- znajomość branży i konsumentw (firma długo funkcjonuje na rynku),

- wzrost aktywizacji kobiet, co wiąże się z poszukiwaniem gotowych produktw do spożycia,

- oglnoświatowa eksplozja demograficzna – wzrost popytu na żywność,

- zmiany w dochodach ludności (oglny wzrost dochodw i jego zrżnicowanie ),

- dążenie do konsumpcji zdrowej żywności,

- wyodrębnienie się grup klientw: dzieci , młodzież, osoby starsze itp.

- upowszechnianie wzorcw konsumpcji w ujęciu międzynarodowym,

- rosnące zapotrzebowanie na wolny czas (popyt na żywność spożywczą poza domem).

Zagrożeniem są te zjawiska, ktre mogą negatywnie oddziaływać.

Wspłcześnie w sferze agrobiznesu przykładowo można do nich zaliczyć:

- rosnące wymogi jakościowe,

- poszukiwanie zdrowej żywności,

- szybko zmieniające się upodobania konsumentw,

- rosnąca konkurencja krajowa i zagraniczna,

- brak doświadczeń działania na rynku międzynarodowym ,

- wysoka inflacja.

Każde przedsiębiorstwo musi zidentyfikować i poszukiwać własnych szans i unikać zagrożeń. To , co może być szansą , a co zagrożeniem zależy od posiadanego potencjału każdego przedsiębiorstwa. Na przykład dla przedsiębiorstwa o dobrze rozbudowanym majątku produkcyjnym i zapleczu badawczo – rozwojowym otwieranie się na rynkw międzynarodowych jest szansą, gdyż może powiększyć produkcję i sprzedaż . Dla przedsiębiorstw o przestarzałej technologii każda zmiana jest zagrożeniem. Do najczęściej spotykanych słabości przedsiębiorstw wspłcześnie należą:

- niska motywacja i morale pracy,

- powolne i niewłaściwe podejmowanie decyzji,

- konflikty i brak koordynacji działań,

- brak innowacji (nowych produktw i technologii)

- nadmierne koszty.

Do mocnych stron przedsiębiorstw zalicza się natomiast:

- nowoczesną technologię,

- niskie, konkurencyjne koszty,

- nowe produkty,

- dobra załoga,

- wydajna ziemia,

- czyste odmiany zbż, warzyw , owocw itp.

Walka o rynek zmusza każde przedsiębiorstwo do poszukiwania takich działań, ktre zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu czy utrzymania na rynku pozycji wcześniej osiągniętej, aby zapewnić realizację przyjętych celw strategicznych.

Strategie marketingowe są elementem procesu planowania w przedsiębiorstwie i pełnią rolę wspomagającą w realizacji głwnych celw firmy jako całości. Wspłcześnie zarządzanie przedsiębiorstwem niekiedy utożsamia się z zarządzaniem marketingowym, gdyż byt przedsiębiorstwa jest weryfikowany przez rynek.

Przedsiębiorstwa na rynku szukają swoich szans w postaci grup nabywcw, ktrym pragną zaproponować lepsze produkty i usługi niż oferują konkurenci. Planowanie rozwoju firmy , jej zasobw dostosowywane jest do rynku , a przede wszystkim do konsumentw i konkurentw.

Odpowiedzi na podstawowe pytania : co produkować , jak produkować oraz dla kogo wytwarzać – znajdują się na rynku. Dlatego też działania marketingowe odgrywają podstawową rolę w kierowaniu firmą , zaś wspłczesną epokę określa się mianem orientacji marketingowej; cele i strategie marketingowe są nieodłącznym elementem planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Przez strategię marketingową rozumie się generalną koncepcję działań i metod ich osiągania za pomocą odpowiednich koncepcji produktw, ich zrżnicowania , politykę cenową, dystrybucyjną oraz taktyki promocyjne. Aby zapewnić skuteczność działań na rynkach firmy budują strategie marketingowe dla każdego produktu i dla każdego rynku, na ktrym działają. Sumę tych strategii traktują jako programy marketingowe przedsiębiorstwa.

Strategie marketingowe należy analizować w ścisłym związku z przesłankami procesu planowania ( analizą sił środowiska i zasobw) oraz oglnymi celami strategicznymi przyjętymi przez przedsiębiorstwo. Strategie marketingowe są zbiorem aktywnych działań , ktre mają zapewnić realizację zamierzeń przedsiębiorstwa wobec rynku i muszą być skoordynowane z działaniami w pozostałych przekrojach funkcjonalnych firmy.

Coraz częściej skomplikowane siły środowiskowe oraz powiązania między podmiotami na rynku, a także szybkie tempo ich zmian , zmuszają przedsiębiorstwa do podejmowania działań ofensywnych lub obronnych. W tym celu przedsiębiorstwa muszą analizować rynek i jego zmiany, aby wybrać najlepsze i realne strategie.

Punktem wyjścia w ustaleniu strategii marketingowej jest poszukiwanie - na podstawie analizy otoczenia – możliwości (szans) działań rynkowych.

Szansą dla przedsiębiorstwa jest znalezienie bądź określenie takiej grupy nabywcw, ktrych potrzeby przedsiębiorstwo może zaspokoić lepiej, niż to robią konkurenci. Możliwości (szanse) działania muszą być konfrontowane z misją przedsiębiorstwa, jego celami rozwojowymi oraz zasobami , jakie te przedsiębiorstwa posiadają, ze szczeglnym uwzględnieniem ich mocnych stron.

Dopiero na tej podstawie mogą być formułowane strategie marketingowe, określające działania w sferze produktw , cen kanałw dystrybucji oraz kompozycji promocji i polityki kadrowej.

Koncepcja działań marketingowych obejmuje:

- warunki środowiska wynikające z zewnętrznych sił otaczających firmę (szanse i zagrożenia),

- warunki wewnętrzne : mocne i słabe strony przedsiębiorstwa,

- cele strategiczne przedsiębiorstwa z uwzględnieniem misji,

- konkretne decyzje związane z zamierzeniami w sferze produktw , ich cen, sposobu dystrybucji oraz promocji ,

- sposoby praktycznej realizacji wcześniejszych ustaleń: kto, kiedy i jak wdroży do praktyki,

- systematyczne kontrole i analizy efektw działań strategicznych w sferze marketingu.

Najbardziej oglne kryteria wyboru strategii marketingowych wiążą się z rodzajem rynku i produktw. Podejście bardziej wspłczesne do strategii marketingowych obok szukania nowych rynkw rżnicuje i pogłębia działania marketingowe na tych rynkach , na ktrych przedsiębiorstwa działają , np. poprzez strategie stymulowania popytu pierwotnego lub selektywnego , strategie pozycjonowania , strategie zatrzymywania klientw czy wybr strategii przywdztwa w rżnych sferach.

Strategie marketingowe określają rynki , ktre mają być obsługiwane, zdefiniowane z punktu widzenia rodzaju potrzeb, grup konsumentw lub też jednego i drugiego oraz grupy produktw i usług, ktre mają być wytwarzane.

Kontrola strategiczna, a więc kontrola o długim horyzoncie czasowym i wysokim stopniu oglności jest "procesem przetwarzania danych, mającym na celu generowanie i selekcję zachowania strategicznego organizacji, związanego z procedurą podejmowania decyzji" . Dzięki tego typu działaniom kontrolnym, przedsiębiorstwo staje się bardziej elastyczne, co umożliwia szybkie i właściwie ukierunkowane reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu, ktre podlega ciągłym i trudnym do przewidzenia przeobrażeniom. Można wyodrębnić trzy typy strategicznej kontroli marketingowej: strategiczny nadzr, strategiczną kontrolę realizacji oraz strategiczną kontrolę założeń. Wymienione rodzaje kontroli tworzą łącznie tzw. strategiczny system kontroli. Kontrola założeń rozpoczyna się w chwili sformułowania pierwszych założeń strategii marketingowej i jest kontynuowana rwnolegle do opracowywania wszystkich kolejnych planw. Znaczenie procesu weryfikacji w tej fazie cyklu racjonalnego przebiegu działania wynika z faktu, iż przyjęte założenia nigdy nie mogą być w pełni kompletne z powodu braku precyzyjnych informacji, ktre często docierają do odbiorcy ze znacznym opźnieniem. Rozpoczęcie implementacji strategii marketingowej oznacza uruchomienie instrumentw związanych z kontrolą realizacji, ktrej podstawowym zadaniem jest identyfikowanie rozbieżności zachodzących między stanem faktycznym a pożądanym, ujawniających się stopniowo podczas wdrażania założeń przyjętych w strategii marketingowej. Tak rozumiana kontrola strategiczna ma charakter ciągłego procesu, określanego mianem nadzoru strategicznego, ktrego wyniki pozwalają na podjęcie działań korygujących na tyle szybko, żeby zmniejszyć rozmiary ujawnionych odchyleń. Kontrola strategiczna może być przeprowadzona za pomocą jednej z dwch następujących metod .

1) ranking efektywności marketingu, ktrego wyniki w sposb oglny przedstawiają stan marketingu w przedsiębiorstwie;

2) audit, czyli rewizja marketingowa, pozwalająca na uzyskanie szczegłowego obrazu sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa w odniesieniu do przeobrażeń zachodzących w jego otoczeniu rynkowym.

Pierwsza z wymienionych metod polega na zebraniu informacji wśrd kadry kierowniczej przedsiębiorstwa za pomocą kwestionariusza ankiety. Uzyskane tą drogą wyniki pozwalają na dokonanie jakościowych porwnań badanego przedsiębiorstwa z innymi firmami, ocenianymi za pomocą takiej samej metody lub porwnań z wynikami uzyskanymi w przeszłości w danym przedsiębiorstwie. Ocena prowadzona w ramach rankingu efektywności marketingu obejmuje następujące grupy elementw :

- filozofię klienta, ze szczeglnym uwzględnieniem stopnia strukturalnego i procesowego zorientowania przedsiębiorstwa na nabywcw i pozostałych partnerw rynkowych;

- organizacyjną integrację działalności marketingowej, ze szczeglnym zwrceniem uwagi na charakter, kierunki i stopień wspłpracy służb marketingowych z pozostałymi komrkami organizacyjnymi tworzącymi podsystem marketingowy firmy;

- właściwą informację marketingową, ze szczeglnym zwrceniem uwagi na stopień znajomości poszczeglnych elementw otoczenia rynkowego, sposoby ich poznawania oraz efektywność związanych z tym działań;

- orientację strategiczną, ze szczeglnym uwzględnieniem zakresu i charakteru oraz elastyczności planowania marketingowego;

efektywność operacyjną, ze szczeglnym uwzględnieniem sposobu realizacji strategii marketingowych oraz ich znajomości przez pracownikw.Literatura:

1. S. Babieński, J. Chabiera, B. Dobiegała – Korona - Zarządzanie firmą w agrobiznesie- Warszawa 1998r.

2. Materiały z internetu.
Przykadowe prace

Spr światopoglądowy między Werterem i Albertem

Spr światopoglądowy między Werterem i Albertem Werter, głwny bohater powieści Johanna Wolfganga Goethego jest typem człowieka o niepokornej duszy, negującego wszelkie normy moralne i obyczajowe, o zgoła odmiennym spojrzeniu na świat niż większość otaczającyc...

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Sejm Wielki rozpoczął swe obrady 6 października 1788 roku. Zakończył się on w 1792 roku. Był to okres oglnego przepływu nastrojw rewolucyjnych w Europie. Podczas kiedy sejm podejmował kolejne decyzje, we Francji trwała Wielka Rewolucja, ktra p...

Rewolucja przemysłowa

Rewolucja przemysłowa Celem mojej pracy jest opisanie wynalazkw i udoskonaleń I i II rewolucji przemysłowej na świecie oraz przyczyn , przebiegu i skutkw. Rewolucja ta miała miejsce w I i II poł. XIXw. przede wszystkim na terenie Wielkiej Brytanii(Anglia) i Ameryki. Nastąpiła najwcze"...

Metody zabezpieczeń kredytw bankowych

Metody zabezpieczeń kredytw bankowych Wydział Kierunek Specjalność Metody zabezpieczeń kredytw bankowych na przykładzie Banku BPH i PBK S.A oddział Busko-Zdrj Kielce 2007 Spis treści??????????????????????????..2 Wstęp????????????????????????????4 Rozdział I K...

Makroekonomia (ściąga)

Makroekonomia (ściąga) MAKROEKONOMIA – bada duże agregaty takie jak popyt globalny gospodarstw domowych na dobra lub globalne wydatki przedsiębiorstw na maszyny i budowle (dochd narodowy, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, zasb kapitału, budżet państwa, kapitałochłon...

Międzynarodowa polityka turystyczna WSTiH 2008

Międzynarodowa polityka turystyczna WSTiH 2008 MIĘDZYNARODOWA POLITYKA TURYSTYCZNA ISTOTA POLITKI TURYSTYCZNEJ ? 7.10.2008 r. Zakres polityki turystycznej w skali krajowej i międzynarodowej. Termin polityka turystyczna może występować w podwjnym znaczeniu: 1. Z jednej strony odnosi si...

Kobiecość - dar czy przekleństwo? Przedstaw sposoby ukazywania kobiet w literaturze.

Kobiecość - dar czy przekleństwo? Przedstaw sposoby ukazywania kobiet w literaturze. Model płci pięknej i jej kobiecości ewoluował przez wieki, coraz śmielej ukazując naturę niewiast. Jednak pomimo upływu czasu kobiecość nadal, pozostając tajemniczą...

Koniec wieku XIX - Kazimierz Przerwa - Tetmajer - analiza i interpretacja

Koniec wieku XIX - Kazimierz Przerwa - Tetmajer - analiza i interpretacja Wiersz Kazimierza Przerwy – Tetmajera ‘Koniec wieku XIX’ ma regularną budowę. Wszystkie strofy mają po cztery wersy, z ktrych co drugi rozpoczyna się pytaniem. Podmiot liryczny, wypowiada się w imieniu ogłu...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry