• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Arianie,...

Nawigacja

Arianie, kalwinizmArianie, kalwinizm
Kalwinizm to doktryna religijna stworzona przez J. Kalwina i przyjęta następnie przez wszystkie Kościoły ewangelicko- reformowane. W znaczeniu szerszym jeden z głwnych odłamw protestantyzmu. Doktryna teologiczna Kalwina ukształtowała się pod wpływem M. Lutra i U. Zwingliego. Głwnym elementem doktryny jest nauka o predestynacji głosząca, że Bg odwiecznie przeznaczył wybranych ludzi do zbawienia (a innych na potępienie), na co nie mają wpływu ich własne zasługi lub winy. W sprawach religijno- kościelnych, kalwinizm, podobnie jak inne doktryny protestanckie, nie uznaje papiestwa i hierarchii kościelnej, odrzuca kult świętych i obrazw, zakony i celibat księży, oraz uznaje jedynie 2 sakramenty: chrzest i Eucharystię (komunia udzielana pod 2 postaciami). Ponadto kalwinizm nakazuje surowy tryb życia, potępia wszelkie rozrywki i zaleca wiernym częste czytanie Pisma Świętego. W sprawach kościelnych organizacyjnych kalwinizm opowiada się za prezbiteriańskim ustrojem: Kościł jako społeczność stanowi ogł gmin o dużej autonomii, na jego czele zaś stoi konsystorz. W poszczeglnych gminach ważną rolę odgrywają oprcz pastorw osoby świeckie, a zwłaszcza seniorzy. Kalwinizm zaczął się rozwijać od 1536 w Szwajcarii, a następnie we Francji (hugenoci), Niderlandach, Danii, Szkocji, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, pźniej rwnież w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Wspłczesne Kościoły ewangelicko- reformowane, istniejące w wielu krajach, są Kościołami o charakterze narodowym. Chociaż w sprawach eklezjologicznych rżnią się między sobą, wszystkie zachowują ustrj synodalny. Jedyną organizacją o charakterze ponadnarodową jest świat. Alians Kościołw Reformowanych, obejmujący ok. 50 mln wyznawcw.Nazwy arianie i arianizm pochodzą od Ariusza, duchownego Kościoła w Aleksandrii w Egipcie. W 321 roku został on ekskomunikowany przez synod w Aleksandrii. Ariusz twierdził, że Jezus Chrystus jako syn Boży jest poddany Bogu, że został stworzony przez Ojca, co oznaczało, że "był czas, kiedy nie było Jezusa Chrystusa". Tym samym Ariusz kwestionował boską naturę Jezusa Chrystusa. Było to sprzeczne z kształtującą się wtedy doktryną o rwności Boga Ojca i Syna, ktra potem rozwinęła się w naukę o Świętej Trjcy. Arianie odrzucali doktrynę o Trjcy jako niebiblijną.

Szczytowy okres wpływw arianizmu w Cesarstwie Rzymskim przypadł na panowanie ariańskiego cesarza Konstancjusza II w latach 350-361. W roku 381 cesarz Teodozjusz I uznał arianizm za herezję, co zapoczątkowało prześladowania jego zwolennikw.

Arianizm stał się także wyznaniem germańskich ludw, ktre zalały Cesarstwo Zachodnie w V wieku. Szczeglnie surową formę arianizmu przyjęli Wandalowie. Jedynie Frankowie przyjęli chrzest w obrządku rzymskim. Z czasem ludy germańskie zamieszkujące dawne imperium zaczęły odchodzić od nauk Ariusza (VII wiek).

W okresie Reformacji nawiązano do idei arianizmu (antytrynitaryzm). Mianem arian w Rzeczpospolitej Obojga Narodw błędnie określano członkw kościoła braci polskich.


Przykadowe prace

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne POSTĘPOWANIE EGZ.W ADMINISTRACJI- rozdz.z podręcznika M.Wierzbowskiego i ustawa z 17,06,1966 o postep.egz w administracji. Postępowanie egzekucyjne.-pod tym pojęciem rozumie się uregulowanie prawem procesowym, egzekucyjnym , to ciąg czynności podejmow...

Od opozycji legalnej i nielegalnej po powstanie styczniowe

Od opozycji legalnej i nielegalnej po powstanie styczniowe Opozycja legalna- w 1820 na sejmie występują z protestem braci Wincenty i Bonawentura Niemojscy tzw. kaliszanie przeciwko łamaniu konstytucji przez cara. Spotkał ich areszt domowy. Opozycja nielegalna- powstaje na Uniwersytecie Wileńskim w kr&...

Antoine Laurent de Lavoisier

Antoine Laurent de Lavoisier Antoine Laurent de Lavoisier urodził się 26 VIII 1743 r. w Paryżu. Pochodził z wzbogaconej i uszlachconej rodziny urzędnikw sądowych. Zgodnie z wolą rodzicw w latach 1761-63 odbywał studia prawnicze na Uniwersytecie Paryskim uzyskując (1764) stopie ...

Uzasadnij, że "Latarnik" jest wyrazem hołdu H.Sienkiewicza dla A.Mickiewicza.

Uzasadnij, że "Latarnik" jest wyrazem hołdu H.Sienkiewicza dla A.Mickiewicza. W utworze Henryka Sienkiewicza pt:"Latarnik" została ukazana książka Adama Mickiewicza pt:"Pan Tadeusz". Przez przedstawienie tego dzieła H.Sienkiewicz chciał złożyć hołd dla wspaniałego polsk...

Rynek pracy i jego elementy.

Rynek pracy i jego elementy. 1.POJĘCIE RYNKU. Rynek jest instytucją, ktra umożliwia zawarcie transakcji między sprzedającym a kupującym. Każdy rynek ma określoną strukturę. Strukturę tę tworzą kupujący i sprzedający, ktrzy mogą być partnerami r...

Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej

Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej Przeprowadzając porwnanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w...

Projekt Finanse jako metoda finansowania dużych przeds. inwestycyjnych

Projekt Finanse jako metoda finansowania dużych przeds. inwestycyjnych PPP nie ma jednolitej definicji. Pojęcie to może być rozumiane bardzo szeroko, jako każdego rodzaju wspłpraca sektora prywatnego i publicznego, ktra ma na celu realizację szeroko pojętego dobra publicznego, lub te&...

Elektronika - rozwj (opis na przykładach)

Elektronika - rozwj (opis na przykładach) Rozwj elektroniki jest bardzo dynamiczny. W chwili obecnej elektronika jest bardzo wysoko rozwinięta. Oto opis rozwoju elektroniki z wyszczeglnieniem konkretnych przykładw. Ostatnie dekady XX wieku to początek i rozwj elektroniki. Przykładowo, dwadzie...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry