• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Badanie ...

Nawigacja

Badanie sprawozdań finansowychBadanie sprawozdań finansowych
nUstawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz.694 z pźniejszymi zmianami) nUstawa z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001r. nr 31, poz. 359 z pźniejszymi zmianami)

nNormy wykonywania zawodu biegłego rewidenta

nKodeks etyki zawodowej biegłych rewidentw

nMiędzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej

nDYREKTYWA 2006/43/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG

nKodeks Etyki Zawodowych Księgowych IFACnArt. 64. 1. Badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

1)bankw oraz zakładw ubezpieczeń,

2)jednostek działających na podstawie przepisw o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisw o funduszach inwestycyjnych,

2a)jednostek działających na podstawie przepisw o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

3)spłek akcyjnych, z wyjątkiem spłek będących na dzień bilansowy w organizacji,n4)pozostałych jednostek, ktre w poprzedzającym roku obrotowym, za ktry sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunkw:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osb,

b) suma aktyww bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła rwnowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarw i produktw oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły rwnowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.nArt. 65. 1. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.nArt. 66. 1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu.nArt. 66. 2. Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident:

1)posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub wspłzależnej, z wyłączeniem udziału w spłdzielni mieszkaniowej,

2)jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organw nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub wspłzależnej,

3)w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdania finansowego, stanowiącego przedmiot badania,

4)osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub wspłzależnych. Nie dotyczy to pierwszego roku działalności biegłego rewidenta,

5)jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki albo zatrudnia przy prowadzeniu badania takie osoby,

6)z innych powodw nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii.nStatus biegłego rewidenta

Ochrona prawna tytułu zawodowego biegły rewident

Uprawnienia biegłego rewidenta (art. 2.1)

Warunki uzyskania tytułu biegłego rewidenta (art. 7,8)

nBiegły rewident jako wolny zawd

nRejestr biegłych rewidentw (art.9)

nFormy działalności zawodowej biegłych rewidentw (art.11)

nLista podmiotw uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (art.10,14-16)

nRejestr a lista

nPrzedmiot działalności podmiotw uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (art.10.3)

nObowiązki biegłego rewidenta

nUmowa o badanie sprawozdań finansowych

nSamorząd biegłych rewidentwnArt. 4.

1. Osoba, ktra uzyskała tytuł biegłego rewidenta nabywa prawo do wykonywania zawodu, po złożeniu ślubowania i wpisaniu jej do rejestru biegłych rewidentw.

2. Rota ślubowania składanego przez biegłego rewidenta ma następujące brzmienie:

"Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wykonywać powierzone mi zadania w poczuciu odpowiedzialności, z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa i normami wykonywania zawodu, kierując się w swoim postępowaniu etyką zawodową i niezawisłością. Poznane w czasie badania fakty i okoliczności zachowam w tajemnicy wobec osb trzecich."nArt.10. 3

Przedmiotem działalności podmiotw, o ktrych mowa w ust. 1, obok badania sprawozdań finansowych, może być, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 wyłącznie:

1) usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,

1a) przeglądy sprawozdań finansowych,

2) ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,

3) doradztwo podatkowe,

4) doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

5) prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

6) działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości.

nArt. 11. 1. Biegły rewident wykonuje zawd jako:

1) osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,

2) wsplnik spłki, o ktrej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,

3) osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 i 2,

4) osoba nie pozostająca w stosunku pracy i nie prowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 i 2.

2. Biegli rewidenci zatrudnieni w samorządzie biegłych rewidentw oraz pracujący w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego mogą wykonywać zawd w formie określonej w ust. 1 pkt 4.nArt. 10.

1. Do badania sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu ust. 2 uprawnione są wyłącznie następujące podmioty:

1) biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą określoną w ust. 3 we własnym imieniu i na własny rachunek,

2) spłki cywilne, spłki jawne, spłki partnerskie lub spłki komandytowe z wyłącznym udziałem biegłych rewidentw,

3) osoby prawne, ktre spełniają łącznie następujące wymagania:

a) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentw,

b) większość członkw zarządu stanowią biegli rewidenci, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osb, to jedna z nich jest biegłym rewidentem,

c) większość głosw w organach nadzorczych (radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych) posiadają biegli rewidenci, a w przypadku braku organw nadzorczych większość głosw posiadają wsplnicy lub udziałowcy będący biegłymi rewidentami,

d) opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowego podpisują w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłącznie członkowie zarządu będący biegłymi rewidentami.

2. Do badania sprawozdań finansowych spłdzielni uprawnione są rwnież spłdzielcze związki rewizyjne, ktre spełniają łącznie następujące wymagania:

1) zatrudniają do badania sprawozdań finansowych biegłych rewidentw,

2) posiadają w składach zarządw co najmniej jednego biegłego rewidenta, z tym że opinię i raport z badania (przeglądu) sprawozdania finansowegonArt. 18.

1. Biegli rewidenci tworzą samorząd biegłych rewidentw, zwany dalej "Krajową Izbą Biegłych Rewidentw".

2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentw jest niezależna w wykonywaniu swoich zadań i działa na podstawie przepisw ustawy oraz postanowień statutu.

3. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentw jest obowiązkowa i powstaje po wpisaniu do rejestru biegłych rewidentw.nUstawowymi zadaniami biegłych rewidentw, są:

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości;

Badanie sprawozdania założycieli spłki akcyjnej i spłki komandytowo-akcyjnej (art. 312 K.s.h.);

Badanie rachunkowości i działalności spłki z o.o. – w związku z wyznaczeniem przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badań finansowych do takich badań (art. 223,225 K.s.h.);

Badanie sprawozdania zarządu spłki akcyjnej w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego (art. 431,312 K.s.h.)

Badanie bilansu i rachunku zyskw i strat spłki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środkw spłki (art. 442 K.s.h.)

Badanie planu przekształcenia spłek – w zakresie jego poprawności i rzetelności (art.559 K.s.h.);

Badanie wkładw niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spłce akcyjnej (art. 449,312 K.s.h.)

Badanie sprawozdania finansowego emitenta prospektu emisyjnego i opracowanie oświadczeń i opinii do prospektu emisyjnego zgodnie z wymogami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2002 r. nr 49, poz. 447)

Badanie informacji finansowych i sprawozdań partii politycznych oraz sprawozdań wyborczych (ustawa o partiach politycznych Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.857)

nObowiązkiem biegłego rewidenta jest przestrzeganie postanowień Kodeksu etyki.nBiegły rewident powinien świadczyć usługi zawodowe w poczuciu odpowiedzialności, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wiedzą fachową, z całą rzetelnością i starannością stosownie do przepisw prawa i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, kierując się w swoim postępowaniu bezstronnością i niezawisłością oraz nie ujawniając osobom trzecim informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług.nBiegły rewident, bez względu na miejsce i charakter zatrudnienia, przy wykonywaniu czynności określonych przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Kodeksu, jest zobowiązany do przestrzegania zasad:

a) rzetelności i bezstronności,

b) kompetencji zawodowych,

c) tajemnicy zawodowej

nBiegłego rewidenta obowiązuje rzetelność i bezstronność. Oznacza to, że jego postępowanie powinno być rzeczowe, obiektywne, wolne od uprzedzeń i wpływu rozbieżności zdań (sporw).

Obowiązkiem biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług wysokiej jakości, zgodnie z dorobkiem i postępem nauki rachunkowości i rewizji finansowej, przepisami prawa i zasadami ugruntowanymi praktyką.

nnBiegły rewident, podejmując się świadczenia usług zawodowych, powinien posiadać kompetencje niezbędne do ich wykonania, rozumiane jako posiadaną wiedzę, nabyte umiejętności i doświadczenie, a świadcząc usługi zawodowe wykorzystywać w pełni te kompetencje. Jeżeli biegły rewident nie ma odpowiednich kompetencji do wykonywania specjalistycznych części usług, wwczas powinien zapewnić sobie doradztwo i pomoc właściwych specjalistw.

nnnBiegły rewident jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Może on ujawnić informacje tylko wtedy, gdy:

a) istnieje przewidziany prawem obowiązek ujawnienia informacji przez biegłego rewidenta lub podmiot,

b) zamawiający i podmiot upoważnił biegłego rewidenta do ujawnienia informacji; należy jednak wwczas rozważyć, czy nie naruszy to interesw ktrejkolwiek z zainteresowanych stron.

Obowiązek zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji podlegających publikowaniu.

nNiezależność zawodowa biegłego rewidenta polega na tym, że w trakcie wykonywania swego zawodu biegły rewident jest samodzielny i niezależny, podlegając wyłącznie przepisom prawa, postanowieniem norm wykonywania zawodu oraz zasadom etyki zawodowej.

Na niezależność zawodową wpływa szereg czynnikw, a w szczeglności:

a) związki z zamawiającym, ktremu biegły rewident świadczy w imieniu podmiotu usługi poświadczające, a ponadto udział w zarządzaniu jednostką,

b) wykonywanie na rzecz zamawiającego innych usługi niż wymienione w pkt a),

c) związki osobiste i rodzinne,

d) wynagrodzenia i gratyfikacje

nOdpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 31.

1. Biegli rewidenci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za postępowanie sprzeczne z zasadami wykonywania zawodu lub zasadami etyki zawodowej biegłego rewidenta.

2. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w czynnościach zawodowych na okres od roku do lat 3,

4) wydalenie z samorządu biegłych rewidentw.

3. Kary nagany i zawieszenia w czynnościach zawodowych biegłego rewidenta powodują utratę wybieralności do organw Krajowej Izby Biegłych Rewidentw do czasu zatarcia kary.

4. Kary upomnienia i nagany ulegają zatarciu po roku od uprawomocnienia się orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

5. Kary zawieszenia w czynnościach zawodowych biegłego rewidenta ulegają zatarciu po 3 latach od upływu okresu tego zawieszenia.

6. Skreślenie z rejestru biegłych rewidentw ulega zatarciu po 5 latach od dnia skreślenia. Wpis można uzyskać po spełnieniu warunkw określonych w art. 5.

7. Koszty postępowania dyscyplinarnego obciążają osoby ukarane prawomocnymi orzeczeniami.

8. Biegły rewident, w stosunku do ktrego wszczęto postępowanie dyscyplinarne ma prawo ustanowić w postępowaniu dyscyplinarnym obrońcę.

nOdpowiedzialność cywilna – za kary wyrządzone innym w wyniku swojego działania lub zaniechania (obowiązek ubezpieczenia)

nnOdpowiedzialność karna

Art. 78. 1. Biegły rewident, ktry sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.nArt. 65. 1. ustawa o rachunkowości

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.nNorma nr 1

Zadaniem biegłego rewidenta jest - na podstawie badania sprawozdania finansowego - wyrażenie opinii uzupełnionej o raport o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki przedkładającej to sprawozdanie do badania.

Biegły rewident ma zatem stwierdzić, czy sprawozdanie, jako całość, i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe (system księgowości) są wolne od uchybień polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych (istotnych) dla czytelnika, i czy można uznać za wiarygodne (rzetelne, prawidłowe) i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu.nZa sporządzenie i przedstawienie właściwym organom sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki przedkładającej to sprawozdanie do badania.nPodmiot uprawniony odpowiada za opinię o tym sprawozdaniu, wyrażoną na podstawie wynikw badania przeprowadzonego w jego imieniu przez biegłego rewidenta lub pod jego kierunkiem, przy udziale personelu pomocniczego. Biegły rewident sprawuje nadzr nad kierowanym przez niego personelem pomocniczym oraz odpowiada za właściwe wykonanie prac przez te osoby.nBadanie sprawozdania finansowego powinno dostarczyć podstaw do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki oraz, że:a) jest prawidłowe, a więc zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, co oznacza w przypadku:

- jednostek zobowiązanych do stosowania wszystkich przepisw ustawy o rachunkowości, że sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,

- jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości, zgodnie z MSR, że sprawozdanie to jest zgodne z MSR, zaś w zakresie nieuregulowanym przez MSR - z wymogami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,b) jest zgodne z obowiązującymi badaną jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy jednostki, ktre wpływają na jej sprawozdania finansowe, a w przypadku jednostek, ktrych sprawozdania finansowe normują także przepisy odrębne, w szczeglności dotyczące emitentw papierw wartościowych dopuszczonych, emitentw zamierzających ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynkw regulowanych krajw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - także zgodne z tymi przepisami

zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,

d) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne do oceny sytuacji jednostki,

a ponadto, że:

e) możliwość kontynuowania działalności przez jednostkę w niezmniejszonym istotnie zakresie nie jest poważnie zagrożona w ciągu przynajmniej 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego,

f) informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki - jeżeli na jednostce spoczywa obowiązek przedstawienia takiego sprawozdania - spełniają wymagania określone w art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z danymi sprawozdania finansowego; dotyczy to w szczeglności przepisw obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań finansowych emitentw papierw wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub ubiegających się o ich dopuszczenie.nPrzeprowadzane przez biegłego rewidenta badanie, służące uzyskaniu podstaw do wyrażenia przez niego opinii, ma za zadanie bezpośrednie lub pośrednie potwierdzenie wiarygodności danych (stwierdzeń), zarwno liczbowych, jak i słownych, zawartych w przedstawionym przez jednostkę do badania sprawozdaniu finansowym i ich zgodności z wiążącymi jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.nBezpośrednie sprawdzenie wiarygodności (badanie wiarygodności) polega na badaniu określonych pozycji sprawozdania finansowego celem ustalenia czy spełniają one wymienione warunki.

nnPośrednie sprawdzenie (badanie) wiarygodności polega na zbadaniu działającego w jednostce systemu księgowości i kontroli wewnętrznej (badanie zgodności) w zakresie, w jakim przedmiotem tej kontroli wewnętrznej (badanie zgodności) w zakresie, w jakim przedmiotem tej kontroli są dane zawarte w sprawozdaniu finansowym, w celu stwierdzenia:

poprawności koncepcji systemu księgowości i kontroli wewnętrznej, w tym ich zgodności z przepisami oraz

poprawności działania systemu księgowości oraz skuteczności działania kontroli wewnętrznej przez cały okres objęty badaniem sprawozdania finansowego

W szczeglności potwierdzenia wymaga wiarygodność następujących stwierdzeń:

- istnienia na dzień bilansowy wykazanych w sprawozdaniu finansowym aktyww i pasyww, w tym także zobowiązań z tytułw publiczno - prawnych,

- sprawowania kontroli aktyww, względnie obowiązku zaspokojenia zobowiązań wykazanych na dzień bilansowy,

- wystąpienia w badanym okresie operacji gospodarczych wykazanych w sprawozdaniu finansowym,

- kompletności ujęcia aktyww, pasyww, operacji gospodarczych oraz innych ujawnianych informacji dotyczących okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

- prawidłowości wyceny aktyww i pasyww,

- ujęcia operacji gospodarczych w prawidłowej kwocie i poprawnego przypisania wynikających z nich przychodw, zyskw nadzwyczajnych oraz kosztw i strat nadzwyczajnych do okresu ktrego dotyczą,

- prezentacji we właściwych częściach sprawozdania finansowego poszczeglnych sald aktyww i pasyww, przychodw i zyskw nadzwyczajnych oraz kosztw i strat nadzwyczajnych.

nPraktycznie nie jest możliwe ani potrzebne zbadanie wszystkich elementw składających się na pozycje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Pozwala to ograniczyć zakres badania, zwiększa jednak ryzyko (tzw. ryzyko badania), że zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe będzie zawierać nie wykryte przez niego uchybienia (pominięte lub zniekształcone informacje), powodujące wprowadzenie w błąd czytelnika tego sprawozdania nnBadania wyrywkowe - ich rolanBadanie dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości, a w szczeglności dotyczące:

określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresw sprawozdawczych,

metod wyceny aktyww i pasyww oraz ustalania wyniku finansowego,

sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

nzakładowego plany kont,

nwykazu ksiąg rachunkowych (wykazu zbiorw danych tworzących księgi rachunkowe),

nOpisu systemu przetwarzania danych (opisu systemu informatycznego)

Systemu służącego ochronie danych i ich zbiorw, w tym dowodw księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentw stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisw.

n

nBadanie formalnej prawidłowości działania systemu księgowości

zgodność danych ksiąg rachunkowych za rok obrotowy (danych wynikających z zestawienia obrotw i sald kont księgi głwnej) ze sprawozdaniem finansowym za rok poprzedzający badany (bilans otwarcia) i badany,

zgodność danych, ktre w ciągu roku obrotowego zostały wprowadzone do systemu (ujęte w dzienniku) z sumą danych, ktre podlegają przeniesieniu do sprawozdania finansowego,

także zgodność danych z zestawienia obrotw i sald kont księgi głwnej z danymi zestawienia obrotw i sald kont pomocniczych.

nBadanie ksiąg rachunkowych pod względem ich:

rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności (tzw. ślad rewizyjny),

bieżącego prowadzenia.

nOcena prawidłowości inwentaryzacji składnikw aktyww i pasyww- Badanie systemu kontroli wewnętrznej

ROZPOZNANIE SYSTEMU

OPIS (UDOKUMENTOWNIE) SYSTEMU

ŚLEDZENIE PRZEBIEGU OPERACJI POPRZEZ SYSTEM

WSTĘPNA OCENA ROZPOZNANIA

IDENTYFIKACJA WĘZŁOWYCH KONTROLI

PRZPROWADZENIE PROCEDUR ZGODNOŚCI POSZCZEGLNYCH KONTROLI

OCENA WYNIKW BADANIAnPRZEDMIOT BADANIA

Sprawozdanie finansowe

Księgi rachunkowe

Dowody księgowe

Dokumentacja powstająca podczas inwentaryzacji

nZAKRES BADANIA

System rachunkowości

System kontroli wewnętrznej

n

nKONCEPCJA BADANIA

Uzyskać możliwie dużą pewność, że sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych zniekształceń, aby ustalić na czym polegają, co powodują i jaki jest ich ciężar gatunkowy

Wykonać zadania na termin, przy racjonalnym zaangażowaniu czasu biegłego rewidenta i jego wspłpracownikw

nnETAPY BADANIA

Przygotowanie badania

Badanie właściwe

Czynności końcowe

nZaplanowanie badania obejmuje:

Rozpoznanie zagadnień (obszarw), ktre mogą w sposb istotny ujemnie rzutować na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego

Ustalenie zadań rewizyjnych i sposobu ich realizacji w dostosowaniu do znaczenia poszczeglnych zagadnień i związanego z nim ryzyka

Właściwe uwzględnienie dodatkowych, ustalonych w umowie, życzeń jednostki zlecającej badanie co do przedmiotu i zasięgu badanianPlan badania bez względu na wielkość jednostki powinien mieć postać pisemną

nW wyniku zaplanowania badania następuje ustalenie:

oglnej, uwzględniającej sytuację jednostki, rozpoznane obszary ryzyka oraz wagę (istotność) poszczeglnych czynnikw, linii postępowania podczas badania (strategia badania) oraz

wypływającego z niej programu (szczegłowego planu) badania określającego przewidziane do zastosowania procedury badania poszczeglnych zagadnień (obszarw) – ich rodzaj, zakres oraz termin przygotowania.

nOglny plan badania powinien być na tyle szczegłowy, aby mgł stanowić podstawę opracowania programu badania- Planowanie badania

nWypracowanie strategii badania wymaga:

Uzyskania wystarczającej znajomości badanej jednostki, jej organizacji, działalności, sytuacji majątkowej i finansowej na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego, a także wstępnego rozpoznania możliwości kontynuowania przez nią działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie

Oglnego zapoznania się z jej systemem księgowości, w tym prowadzonej za pomocą komputera, przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz koncepcji i skuteczności działania powiązanego z nią systemu kontroli wewnętrznej w zakresie, w jakim wiąże się on z badanym sprawozdaniem finansowym

Wstępnego rozpoznania i analizy czynnikw wpływających na wielkość ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli oraz wiążącego się z tym ryzyka przeoczenia przez biegłego rewidenta błędw zawartych w sprawozdaniu finansowym, jak też określenia istotności

Uwzględnienia wnioskw wypływających z tych rozważań, wyznaczenie rodzaju zakresu i terminw badań poszczeglnych zagadnień oraz ustalenia potrzeb w zakresie personelu pomocniczego, jak też pomocy rzeczoznawcw lub innych podmiotw uprawnionych

nPlan jak i program badania, należy w miarę potrzeby aktualizować, dostosowując je do stwierdzonych podczas badania okoliczności, a w szczeglności spowodowanych:

zmianą leżących u podstaw przesłanek,

stwierdzonych podczas badania nieprawidłowości, istotnych uchybień w działaniu kontroli wewnętrznej,

wykryciem nieprzewidzianych faktw,

ujawnieniem nadużyć- Istotność i ryzyko badania

nMSRF – definiują kryterium istotności następująco:

zawarty w sprawozdaniu błąd jest istotny, jeżeli jego niewykrycie lub nieskorygowanie wpływa na decydentw podejmujących swoje decyzje na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego

generalnie można przyjąć, że dana nieprawidłowość jest istotna, jeżeli czytelnik sprawozdania finansowego podjął na jego podstawie decyzję, ktrą zmieniłby, gdyby od początku przedstawiono mu bezbłędne sprawozdanie finansowe

ustalając istotność (wpływ danej nieprawidłowości na prawidłowość sprawozdania finansowego) należy nie tylko uwzględnić charakter błędu, ale i okoliczności, w jakich działa podmiot gospodarczy oraz nadrzędny cel jakiemu służy sporządzone sprawozdanie finansowen

ISTOTNOŚĆ wyznacza maksymalną granicę nieprawidłowości (maksymalny dopuszczalny błąd) w sprawozdaniu finansowym, ktre mogą pozostać nie wykryte, względnie jeżeli wykryte to nie poprawione i:

nie spowodują fałszywej interpretacji sprawozdania finansowego przez jego czytelnikw,

biegły rewident jest skłonny tolerować, wydając opinię bez zastrzeżeń

RODZAJE ISTOTNOŚCI

Istotność oglna – błąd dopuszczalny ustalony dla całego sprawozdania finansowego

Istotność cząstkowa – błąd dopuszczalny ustalony dla poszczeglnych składnikw sprawozdania finansowego (sald bilansu lub grup operacji)

Szacując poziom istotności biegły rewident zwykle uwzględnia między innymi:

dotychczasową znajomość podmiotu przedkładającego sprawozdanie do badania,

sprawozdanie finansowe z ubiegłych lat,

doświadczenie zebrane przy badaniu sprawozdań finansowych podobnych podmiotw,

zaufanie do kierownictwa i badanego podmiotu,

kwalifikacje personelu działu finansowo-księgowego podmiotu przedkładającego sprawozdanie,

wstępne rozeznanie systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

RYZYKO BADANIA (RB) – ryzyko, że w sprawozdaniu finansowym kryją się istotne nieprawidłowości, ktre nie zostaną ujawnione w toku badania

CZĘŚCI SKŁADOWE RYZYKA BADANIA

ryzyko nieodłączne (RN)

ryzyko kontroli (RK)

ryzyko przeoczenia (RP)

RYZYKO BADANIA A JEGO CZĘŚCI SKŁADOWE

RB = RN x RK x RP

nNa ryzyko badania wpływają łącznie:

ryzyko nieodłączne, wynikające zarwno z czynnikw zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz

ryzyko kontroli, polegające na tym, że system kontroli wewnętrznej jednostki nie zapobiega powstaniu uchybień ani ich nie wykrywa i nie poprawia;

zależne od biegłego rewidenta:

ryzyko przeoczenia uchybień na skutek niewłaściwego doboru rodzajw badania oraz zakresu, terminw lub sposobw ich przeprowadzenie.

nSkładniki ryzyka badania rozpatruje się oddzielnie dla poszczeglnych stwierdzeń dotyczących danej grupy operacji lub sald.

nWstępnie przyjmuje się, że poziom ryzyka nieodłącznego i kontroli są wysokie, co nie pozwala uznać systemu księgowości i kontroli wewnętrznej jednostki za godne zaufania.

nOcena tego ryzyka jako średniego lub niskiego wymaga przekonania się, na podstawie wynikw badań zgodności, że pogląd taki jest uzasadniony.

nZważywszy, że ryzyko przeoczenia jest odwrotne proporcjonalne do ryzyka nieodłącznego i ryzyka kontroli, oznacza to, że im ryzyko nieodłączne i kontroli są wyższe, tym niższe powinno być ryzyko przeoczenia, dzięki odpowiedniemu doborowi rodzaju, zakresu i terminw przeprowadzenia badań wiarygodności.

nJeżeli jednak ryzyko przeoczenia, związanego ze stwierdzeniami dotyczącymi istotnych sald lub grup operacji, nie da się w sposb gospodarny, dzięki badaniom wiarygodności, ograniczyć do poziomu zapewniającego, że ryzyko badania jest wystarczająco niskie, wwczas należy wyrazić opinię z zastrzeżeniem lub odstąpić od jej wyrażenia- Procedury badania

nPrzeprowadzone przez biegłego rewidenta

923b

badania (procedury badania) można podzielić na :

badania oglne – służące np. rozpoznaniu sytuacji jednostki, stosowanych zasad rachunkowości, zasad funkcjonowania systemu księgowości i kontroli wewnętrznej

badania szczegłowe – służące weryfikacji poszczeglnych stwierdzeń (metodą pełną lub wyrywkową)

nSzczegłowe procedury badania dzielą się na:

Badania wiarygodności

Badania zgodności (kontroli)

nBadania wiarygodności – polegają na zastosowaniu jednej lub więcej rodzajw technik badania do sprawdzenia sald bilansu lub grup operacji w celu uzyskania dostatecznych i odpowiednich dowodw potwierdzających lub podważających poszczeglne stwierdzenia

nBadania zgodności – to kombinacja technik zapytań, obserwacji i sprawdzania służące upewnieniu się, że system kontroli wewnętrznej jest zaprojektowany poprawnie i działa skutecznie- Metody badania

nMetody badania

pełna

wyrywkowa

przegląd analityczny

progresywna

regresywna

obok komputera

przez komputer- Badanie wyrywkowe

nZakres badań

Zbiorowość

Prbka

nPrzedmiot badania prbki

Badanie wiarygodności

Badanie zgodności

nPodstawowy problem badań wyrywkowych

nRodzaje badań wyrywkowych dokonane na podstawie wyboru:

Celowego

Przypadkowego

Metodami statystycznymi

Metodami z pogranicza statystyki

Nieformalnego

Wybr celowy prbki

nO doborze decyduje pogląd I doświadczenie biegłego rewidenta

nOparty o określone przesłanki, wynikające z określonych kryteriw

Zwiększone ryzyko błędw

Bezwzględne lub względne znaczenie elementw tzw. pozycje znaczące

Przypadki nietypowe przy operacjach typowych

nBadanie metodą wyboru celowego jest wskazane gdy:

nZbiorowość obejmuje operacje nietypowe lub wielkości szacunkowe

nZbiorowość obejmuje ilościowo niewielką liczbę danych, kwotowo znaczących

nMożna zaufać systemowi kontroli wewnętrznej, a przegląd analityczny dostarcza wystarczających dowodw badaniaWybr przypadkowy

nBadanie przy zastosowaniu metod statystycznych - wymagania

Jednostki zbioru powinny mieć stałe i określone prawdopodobieństwo wyboru do prbki

Wyniki prbki powinny być uoglnione na zbir zgodnie z teorią prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

nBadanie metodami z pogranicza statystyki – wymagania

nStosuje się mniej rygorystyczne, niż wynikające z zasad statystyki matematycznej, lecz sformalizowane metody

Wyliczenie wielkości prbki następuje za pomocą wzorw matematycznych

Wybr prbki – często za pomocą schematw losowania stosowanych przy badaniach metodami statystycznymi

Uoglnienie wynikw badania następuje rwnież według zasad stosowanych przy badaniach metodami statystycznymi

Nie da się natomiast ustalić w sposb ilościowy planowanego ryzyka badania

Wybr przypadkowy

nBadanie przy zastosowaniu metod statystycznych - wymagania

Jednostki zbioru powinny mieć stałe i określone prawdopodobieństwo wyboru do prbki

Wyniki prbki powinny być uoglnione na zbir zgodnie z teorią prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

nBadanie metodami z pogranicza statystyki – wymagania

nStosuje się mniej rygorystyczne, niż wynikające z zasad statystyki matematycznej, lecz sformalizowane metody

Wyliczenie wielkości prbki następuje za pomocą wzorw matematycznych

Wybr prbki – często za pomocą schematw losowania stosowanych przy badaniach metodami statystycznymi

Uoglnienie wynikw badania następuje rwnież według zasad stosowanych przy badaniach metodami statystycznymi

Nie da się natomiast ustalić w sposb ilościowy planowanego ryzyka badania

nBadania metodami statystycznymi - niedogodności

Konieczna znajomość zasad ich przeprowadzania, aby nie naruszyć reguł statystyki

Uciążliwość skompletowania zbiorowości i duża objętość prbki (niekiedy)

Wysoki koszt ich przeprowadzenia

nnMetody z pogranicza statystyki– przyczyny stosowania

Niższe koszty szkolenia

Procedury (mniej złożone)

Niemożność przeprowadzenie wyboru losowego (zbiorowość nie jest ponumerowana lub wyjątkowo liczna)

Założenie, że analiza jakościowa wynikw badania prbki wystarczy dla uoglnienia wynikw badania

nDokonując badań wyrywkowych warto pamiętać:

Celem jest uzyskanie za pomocą badań wyrywkowych obrazu całej zbiorowości

Badania wyrywkowe ze swej istoty, nie nadaje się do sprawdzania kompletności

Badania wyrywkowe nie zapewniają wykrycia nadużyć, choć możliwość taką stwarzają

Pozycje wytypowane do prbki

nWymagają starannego i wnikliwego zbadania według oglnych zasad

nIm mniejsza prbka, tym bardziej wyważona powinna być dokonana na jej podstawie ocena całości; wiąże się z tym ryzyko tym większe, im mniej jednorodna jest zbiorowość

Badania wyrywkowe są szczeglnie opłacalne i są praktycznie jedyną formą przy badaniu większych i dużych jednostek- Przegląd analityczny

nPrzegląd analityczny polega na:

badaniu określonej wielkości rzeczywistej przez jej porwnanie do ustalonego wzorca,

identyfikacji rżnicy,

badaniu przyczyn odchyleń.

nEtapy badania drogą przeglądu analitycznego:

Projektowanie badania i dobr odpowiednich wzorcw

Przeprowadzenie badania tj. porwnanie badanej wielkości ze wzorcem

Analiza i ocena rżnic, a w ślad za tym modyfikacja badania

nIstotne cechy przeglądu analitycznego

Związek pomiędzy znajomością (zrozumieniem) przez biegłego rewidenta działalności a wartością wnioskw wyciągniętych na podstawie przeglądu analitycznego

Wiarygodność zależności (logiczne wyjaśnienie i podbudowa rozumieniem działalności przez przeprowadzającego badanie)

Niepotwierdzenie rzetelności danych – wątpliwości i dodatkowe czynności

nProcedury analityczne

Porwnanie informacji finansowych z danymi za poprzedni okres sprawozdawczy

Porwnanie informacji finansowych z danymi wynikającymi z planw (budżetw, programw itp.)

Porwnanie informacji finansowych z danymi odnoszącymi się do innych jednostek o zbliżonym zakresie działalności

Porwnanie informacji finansowych z przewidywanymi wzorcami

Badanie relacji pomiędzy informacjami finansowymi i niefinansowymiTechniki pozyskiwania dowodw badania

nOkreślenie techniki pozyskiwania dowodw badania trzeba wiązać ze sposobem działania, t. z czynnościami, jakie w związku z konkretnym dowodem rewizyjnym wykonał biegły rewident

nnTechniki pozyskiwania dowodw badania to:

Sprawdzanie z natury

Potwierdzanie

Sprawdzanie

Obserwacja i zapytania

Analiza

- Zakończenie badania

Zakres prac kończących badanie

nnPrzegląd zdarzeń, ktre nastąpiły po dacie bilansu oraz przyszłych i warunkowych zobowiązań

nOcena kompletności badania i jego wynikw, połączona z:

końcową analizą finansową rocznego sprawozdania finansowego

rozważeniem czy zagrożona jest kontynuacja działalności jednostki

spotkaniem z kierownictwem jednostki,

nPrzegląd zebranej dokumentacji rewizyjnej i sprawdzenie jej kompletności

nSporządzenie raportu, opinii i w miarę potrzeby – pisma do zarządu- Dokumentacja badania

Cel i zadania dokumentacji rewizyjnej:

nuzasadnienie, podstawa wyciągniętych wnioskw,

nutrwalenie przebiegu badania,

numożliwienie kontroli wykonania zadań przez osoby biorące udział w badaniu,

ndokumentowanie i podsumowanie cząstkowych wynikw badania i dokonanie uoglnień odnoszących się do osiągnięcia głwnego celu badania,

nzebranie danych i informacji do opracowania opinii, raportu i wystąpienia porewizyjnego,

nułatwienie przygotowania i przeprowadzenia kolejnego badania sprawozdania finansowego tej samej jednostki.

n

Na dokumentację rewizyjną gromadzoną przez biegłego rewidenta składają się na ogł:

nwyszczeglnienie warunkw badania i dodatkowych zadań wynikających z umowy o badanie,

negzemplarz sprawozdania finansowego i ewentualnie sprawozdania z działalności jednostki,

nkopię wyrażonej opinii i raportu z badania,

nplan i program badania oraz ich modyfikacje wraz z oceną ryzyka nieodłącznego, ryzyka kontroli w badanej jednostce oraz ryzyka przeoczenia i zmian w tym zakresie, wyznaczenie granicy istotności,

noświadczenia kierownika badanej jednostki, jak np. o:

kompletnym i prawidłowym ujęciu w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących badanego okresu,

ujawnieniu zobowiązań warunkowych,

powiadomieniu o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,

nkopię ewentualnego pisma powiadamiającego kierownictwo jednostki lub jej organy nadzorcze o stwierdzonych nadużyciach lub dużym prawdopodobieństwie ich popełnienia bądź naruszeniach prawa,

nkopię ewentualnego pisma skierowanego do kierownika jednostki na temat stwierdzonych w toku badania niedociągnięć oraz sposobw ich usunięcia,

nndokumentację roboczą obejmującą w szczeglności:

informacje o branży oraz środowisku prawnym i gospodarczym, w ktrym działa jednostka,

informacje o statusie prawnym i organizacji badanej jednostki,

wyciągi lub kopie ważnych dokumentw prawnych, umw, itp.

dowody rozpoznania przez biegłego rewidenta systemu księgowości, w tym także prowadzonej za pomocą komputera oraz kontroli wewnętrznej badanej jednostki,

dowody przeprowadzonej przez biegłego rewidenta analizy sprawności działania systemu kontroli wewnętrznej jednostki, zwłaszcza gdy zaufał jej działaniu,

wyniki analizy wiarygodności operacji i sald oraz znaczących wskaźnikw i trendw,

dokumentację informującą o rodzaju, zakresie, terminach i wynikach przeprowadzonych badań, w tym obserwacji spisu z natury,

wykorzystane ustalenia kontroli zewnętrznej i rewizji wewnętrznej, rzeczoznawcw lub biegłych rewidentw działających w imieniu innych podmiotw uprawnionych, ktrym zlecono zbadanie określonych wycinkw działalności badanej jednostki, wraz z dowodami zbadania wiarygodności tych ustaleń,

kopie pism lub notatki dotyczące zagadnień omawianych z badaną jednostką,

ustalenia biegłego rewidenta dotyczące istotnych zagadnień badania.- Dowody badania

nBiegły rewident musi ocenić, jaką liczbę i rodzaj dowodw badania dotyczących określonej pozycji sprawozdania finansowego uznaje za dostateczną (ilościowa wystarczającą) i odpowiednią (adekwatną do badanego zagadnienia).

nPodejmując taką decyzję powinien uwzględnić:

stopień ryzyka nieprawidłowości, na ktry między innymi wpływa:

nrodzaj badanej pozycji sprawozdania

nskuteczność działania kontroli wewnętrznej

nrodzaj działalności gospodarczej jednostki

npozycja sprawozdania

nsytuacje, ktre mogą szczeglnie oddziaływać na kierownictwo jednostki

znaczenie danej pozycji dla badanego sprawozdania jako całości

doświadczenia zdobyte w czasie poprzednich badań

wyniki zastosowanych procedur badawczych przy uwzględnieniu wykrytych dzięki nim omyłek i nadużyć

rodzaj dostępnej informacji

nWiarygodność dowodw a źrdła pozyskiwania dowodw i ich rodzaje

nDoświadczenie wskazuje, że:

dowody badania uzyskane przez biegłego rewidenta osobiście np. drogą oglądu, są bardzie wiarygodne od innych informacji uzyskanych pośrednio, np. na podstawie kwestionariuszy, ankiet

dowody badania uzyskane ze źrdeł spoza jednostki, np. potwierdzenia, są dla potrzeb badania bardziej wiarygodne niż uzyskane od jednostki

dowody badania uzyskane z rżnych źrdeł, prowadzące do tego samego stwierdzenia, przeważnie są lepsze niż uzyskane tylko z jednego źrdła; wystąpienie niezgodności tych samych stwierdzeń uzyskanych z rżnych źrdeł, rodzi potrzebę wyjaśnienie przyczyn niezgodności

dowody wewnętrzne są bardziej wiarygodne, jeśli związana z nimi kontrola wewnętrzna działa zadawalająco

dowody w postaci dokumentw oraz pisemnych oświadczeń są bardziej wiarygodne niż wyjaśnienia ustne

nDoświadczenie wskazuje, że dowody badania można zaliczyć do jednej z poniżej wskazanych kategorii, uszeregowanych według malejącej wiarygodności:

Dowody sporządzane i przechowywane przez osoby trzecie

Dowody sporządzane przez osoby trzecie, ale przechowywane przez jednostkę

Dowody sporządzane i przechowywane przez jednostkę- Opinia i raport

Cechy opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego

nDotyczą wyłącznie ostatecznej wersji sprawozdania finansowego

nSą formułowane według zasady wyjątkw; podkreśla się w nich to co odbiega od stanu poprawnego normalnego

nNie mwi się w nich o warsztacie biegłego rewidenta, to jest metodach i zakresie przeprowadzonych badań

nSą przedstawione w języku polskim, a każda strona opinii i raportu powinna być parafowana przez biegłego rewidenta, aby uniemożliwić ewentualne podmiany stron

nOpinia i raport powinny być przedstawione łącznie

nOpinia i raport powinny w sposb:

bezstronny,

kompletny,

rzetelny i jasny

przedstawiać w formie pisemnej wyniki badania sprawozdania finansowego- Opinia

nOpinia o rocznym sprawozdaniu wyraża oglny wniosek wynikający z badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta.

nWniosek ten nie stanowi sumy ocen wynikw zbadania poszczeglnych zagadnień, ale zakłada nadanie poszczeglnym ustaleniom odpowiedniej wagi, uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktw na

rzetelność

prawidłowość

rocznego sprawozdania finansowego.

- Opinia – rodzaje

Opinia o zbadanym sprawozdaniu finansowym może być wyrażona jako opinia:

Bez zastrzeżeń, ktra jest wyrażona, gdy biegły rewident jest przekonany, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe spełniają warunki określone ustawie o rachunkowości

Z zastrzeżeniem, co oznacza, że mimo oglnie pozytywnej opinii, pewne wielkości zawarte w sprawozdaniu finansowym budzą zastrzeżenia; są one wyłączone z oglnie pozytywnej opinii

Negatywna, co oznacza, że jako całość sprawozdanie finansowe wprowadza w błąd

Może nastąpić odmowa wyrażenia opinii. Co świadczy o znacznej niepewności, wątpliwości, czy obraz zarysowany w zbadanym sprawozdaniu finansowym jest właściwy

nnW opinii można rwnież zawrzeć dodatkowe objaśnienia

nZgłoszenie zastrzeżeń lub zamieszczenie dodatkowych wyjaśnień nie podważa oglnie pozytywnej oceny prawidłowości, rzetelności i jasności badanego rocznego sprawozdania finansowego

nBez względu na rodzaj wyrażonej opinii, nie można w niej pominąć faktu, że kontynuacja działalności przez jednostkę jest zagrożona

- Opinia - zawartość

Opinia o rocznym sprawozdaniu finansowym, w tym także mająca postać zrzeczenia się wyrażenia opinii, powinna zawierać:

nTytuł i wskazanie adresata, ktrym jest organ dokonujący wyboru podmiotu uprawnionego

nIdentyfikację zleceniodawcy i poszczeglnych składnikw zbadanego sprawozdania, o ktrym wydawana jest opinia

nPowołanie przepisw (podstawę prawną):

zgodnie z ktrymi przeprowadzono badanie

w stosunku do ktrych dokonano oceny prawidłowości sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych ze wskazaniem, czy przepisy te były stosowane w sposb ciągły

nOglny wniosek co do stopnia, w jakim zbadane sprawozdanie finansowe:

sporządzono na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych

sporządzono we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposb ciągły

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową

przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny badanej jednostki informacje

nStwierdzenie zgodności informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności z danymi rocznego sprawozdania finansowego

nWłasnoręczne podpisy i dane identyfikujące biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub kierującego nim oraz osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu uprawnionego, ktry wyraża opinię

nMiejsce siedziby podmiotu uprawnionego i datę wydania opinii

nSzczeglne objaśnienie, zamieszczane na końcu opinii, stanowiące o:

stwierdzenie, że sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi sprawozdania finansowego, względnie, że sprawozdanie to jest niekompletne i/lub niezgodne ze sprawozdaniem finansowym lub nie zostało przedstawione biegłemu rewidentowi do dnia zakończenia badania,

informacja o nie złożeniu przez jednostkę, do dnia zakończenia badania, sprawozdania finansowego za rok poprzedzający do ogłoszenia i do Krajowego Rejestru Sądowego,

informacja o niedochowaniu przez spłkę kapitałową określonych w art. 233 lub 397 Kodeksu spłek handlowych wymogw co do wysokości kapitału własnego, i konieczności podjęcia przez zgromadzenie właścicieli decyzji o dalszym istnieniu spłki, o ile zagadnienie to nie jest poruszane w związku z poważnym zagrożeniem kontynuacji działalności przez jednostkę.- Raport

nRaport uzupełnia stwierdzenia zawarte w opinii.

nPowinien on zawierać zwięzłe, interesujące odbiorcę raportu, istotne informacje o badanej jednostce oraz przedstawiać ważne wyniki badania uzasadniające wyrażoną opinię. Obowiązek zawarcia takich informacji w raporcie istnieje niezależnie od tego, czy fakty te są znane odbiorcy raportu czy nie.

nWyrażenie opinii negatywnej lub odmowa wyrażenia opinii nie zwalnia od sporządzenia i przedłożenia raportu.

nDane zawarte w raporcie powinny wynikać z dowodw badania, zebranych przez biegłego rewidenta podczas badania.

Jeżeli biegły rewident korzystał z ustaleń: innego biegłego rewidenta, działającego w imieniu innego podmiotu uprawnionego, rewizji wewnętrznej jednostki, kontroli zewnętrznej lub rzeczoznawcy, to należy to w raporcie zaznaczyć.

- Raport – zawartość

Raport (pełna nazwa - raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego - wskazanie jednostki - za rok obrotowy...) Powinien, zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 5 ustawy o rachunkowości, zawierać co najmniej:

ndane identyfikujące badaną jednostkę; składają się na to informacje o:

nazwie, formie prawnej, adresie siedziby, zarejestrowanym i rzeczywistym przedmiocie działalności jednostki,

podstawie prawnej działalności (organ rejestrowy i data wpisu do rejestru), rejestracji podatkowej i statystycznej jednostki,

kapitale (funduszu) podstawowym i własnym jednostki na dzień bilansowy; jej właścicielach i zmianach struktury własności, jakie nastąpiły w badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania; jednostkach powiązanych z badaną jednostką,

kierowniku jednostki (skład zarządu) i zmianach, jakie nastąpiły w tym zakresie w badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania,

ninformacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedzający - czy i przez kogo było badane, rodzaju opinii, dacie zatwierdzenia, sposobie podziału zysku (pokrycia straty), dacie jego ogłoszenia (złożenia do ogłoszenia) z podaniem numeru "monitora polskiego B" lub "monitora spłdzielczego" oraz złożenia w krajowym rejestrze sądowym; jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone, należy to zaznaczyć wraz z podaniem tego przyczyn,

ndane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego w jego imieniu badanie jednostki:

nazwa, adres siedziby oraz numer rejestracyjny podmiotu uprawnionego, imię, nazwisko i numer ewidencyjny biegłego rewidenta,

powołanie na umowę o badanie ze wskazaniem daty jej zawarcia oraz organu, ktry wybrał do badania podmiot uprawniony,

okres przeprowadzania badania w siedzibie jednostki oraz jej oddziałach,

deklaracja niezależności od badanej jednostki podmiotu uprawnionego i biegłego rewidenta - w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

nstwierdzenie, że nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania (względnie jakie miały miejsce), zaś kierownik jednostki złożył wszystkie żądane przez biegłego rewidenta oświadczenia, wyjaśnienia i informacje, względnie stwierdzenie jakich danych odmwił,

nprzedstawienie kluczowych, specyficznych dla jednostki, wielkości bezwzględnych i wskaźnikw charakteryzujących jej wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową za rok obrotowy i - w miarę możliwości - dwa lata poprzedzające, ze wskazaniem tych czynnikw, ktre istotnie negatywnie wpływają na wyniki i sytuację jednostki, a zwłaszcza poważnie zagrażają możliwości kontynuowania przez nią działalności w niezmienionym istotnie zakresie,

nocenę prawidłowości stosowanego systemu księgowości, ktra obejmuje:

stwierdzenie, czy jednostka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości,

ocenę zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych,

ocenę prawidłowości dokumentacji operacji gospodarczych,

ocenę rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych, w tym także prowadzonych za pomocą komputera, powiązania dokonanych w nich zapisw z dowodami księgowymi oraz sprawozdaniem finansowym,

ocenę stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera, - stwierdzenie przeprowadzenia, zgodnie z ustawą o rachunkowości, inwentaryzacji aktyww i pasyww oraz rozliczenia i ujęcia w księgach jej wynikw,

nocenę właściwej ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,

ninformacje o niektrych, istotnych pozycjach sprawozdania finansowego, wymagające, zdaniem biegłego rewidenta, zamieszczenia.

Przykładowo mogą to być informacje:

strukturze rzeczowej i własnościowej środkw trwałych (własne, przyjęte w leasing, wynajęte), stopniu ich zużycia i zmianach w tym zakresie,

relacji cen nabycia (zakupu) papierw wartościowych do ich wyższej wartości rynkowej,

strukturze czasowej należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy i na dzień badania oraz relacji odpisw aktualizujących do kwoty wymaganej zapłaty,

rezerwach na zobowiązania i potencjalnych zobowiązaniach z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń itp.

W tej pozycji raportu szczegłowo omawia się zagadnienia stanowiące powd wyrażenia innej opinii aniżeli bez zastrzeżeń. Nie jest celowe powtarzanie danych liczbowych i informacji zawartych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

ninformacje o wyniku zbadania kompletności i poprawności sporządzenia:

wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

dodatkowych informacji i objaśnień,

sprawozdania z działalności jednostki.

ninformacje o istotnych naruszeniach prawa wpływających na sprawozdanie finansowe, a także statutu lub umowy jednostki stwierdzonych podczas badania; informacje o naruszeniach nie wpływających istotnie na obraz jednostki przekazywany przez sprawozdanie finansowe można przekazać kierownikowi jednostki w odrębnym piśmie, j) imię, nazwisko, numer ewidencyjny i własnoręczny podpis biegłego rewidenta przeprowadzającego lub kierującego badaniem oraz nazwę i dane identyfikujące oraz imię, nazwisko, numer ewidencyjny i własnoręczny podpis biegłego rewidenta reprezentującego podmiot uprawniony, w imieniu ktrego biegły rewident przeprowadzał badanie,

nsiedzibę podmiotu uprawnionego i datę raportu.


Przykadowe prace

Streszczenie - Kamizelka

Streszczenie - Kamizelka Do starej kamienicy w ubogiej dzielnicy Warszawy wprowadziło się młode małżeństwo ,byli ze sobą szczęśliwi i się kochali.Po pewnym czasie stan zdrowia pana pogorszył się.Choroba trwała długo,pan chudł z dnia nadzieńMą...

Rządy polskie na emigracji

Rządy polskie na emigracji Wiadomości o przekroczeniu wschodniej granicy Rzeczypospolitej przez wojska radzieckie zastała władze polskie w Kołomyi, w pobliżu granicy rumuńskiej. 17 września 1939 r. podczas narady z udziałem premiera Felicjana Sławoja - Składkowskiego, minist...

Rachunek sumienia

Rachunek sumienia Przed oczy Twoje panie winny nasze składamy… Zwykle codzienny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, ktra znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia praktyki codziennej analizy dnia wobec Boga...

Konrad polskim Prometeuszem.

Konrad polskim Prometeuszem. Stworzył człowieka. Okazał bunt wobec bogw, aby dać człowiekowi ogień. Przeżywał za rodzaj ludzki nie wymowne męki. Uznany został za dobroczyńcę ludzkości. O kim tu mowa? O mitologicznym tytanie Prometeuszu. Wyidealizowana postać ...

Problemy demograficzne Polski a rozwj gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej)

Problemy demograficzne Polski a rozwj gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej) W niniejszej pracy pragnę przedstawić i udowodnić jak bardzo istotnym jest wpływ problemw demograficznych na rozwj gospodarczy naszego kraju. Demografia jako dziedzina nauki zajmująca się jakościowym i il...

Filozofia ściąga

Filozofia ściąga 1.Proszę opisać przy pomocy jakich mitw Platon rozwiązuje problem poznania. Platon wymyślił 2 mity za pomocą ktrych rozwiązuje problem poznania: a) mit anamnezy: prawdziwe poznanie jest dokonywane na drodze przypominania sobie idei, ktre kiedyś dusza p...

Unia Europejska - instytucje, symbole, historia, postacie, Polska a UE.

Unia Europejska - instytucje, symbole, historia, postacie, Polska a UE. UNIA EUROPEJSKA MATERIAŁY Z WIKIPEDIA.PL OPRACOWANIE GRAFICZNO - SPJNOŚCIOWE: ADRIAN JASNY HISTORIA UE Idee przed 1945 r. Prby zjednoczenia narodw Europy miały wielokrotnie miejsce w historii kontynentu od upadku Cesarstwa Rzymskiego...

Biografia - Adam Mickiewicz.

Biografia - Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogrdka. W roku 1801 rodzina Mickiewiczw przeniosła się do Nowogrdka, gdzie w latach 1807-1815 poeta uczęszczał do szkoły prowadzonej przez dominikanw. W latach 1815-1819 Mickiewicz studiuje...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry