• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bank Cen...

Nawigacja

Bank Centralny HiszpaniiBank Centralny Hiszpanii
Bank Hiszpanii (BH, hiszp. Banco de Espana) wywodzi się od założonego w 1782 r. prywatnego Banco Nacional de San Carlos. W 1856 r. otrzymał swoją obecną nazwę i status banku centralnego, a w roku 1874 nadano mu wyłączność na emisję pieniądza na terenie Hiszpanii. Od 1913 r. Bank Hiszpanii prowadził działalność jako kredytodawca ostatniej instancji, wspomagając kredytowo banki komercyjne i oszczędnościowe mające problem z utrzymaniem niezbędnego poziomu płynności finansowej.

W 1921 r. powstała pierwsza ustawa dotycząca Banku Hiszpanii, ktra regulowała stosunki między Bankiem i bankami komercyjnymi. Bank nabył uprawnienia do działalności na rynku walutowym i prowadzenia polityki kursowej. Na początku lat trzydziestych nasiliła się kontrola rządu nad działalnością BH. Ustawa bankowa z 1931 r. upoważniała Ministra Finansw do ustalania oficjalnej stopy procentowej i kursu walutowego. Po upadku Republiki w 1942 r. gen. Franco anulował rządowe zadłużenie w Banku i doprowadził do podporządkowania jego działalności władzom centralnym. Dalsze ograniczanie autonomii nastąpiło przy nacjonalizacji Banku w 1962 r. Podporządkowywanie BH rządowi zostało zahamowane w latach osiemdziesiątych wraz z przygotowaniem się Hiszpanii do przystąpienia do Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie w uzyskaniu autonomii Banku miała ustawa z czerwca 1994 r., dzięki, ktrej BH uzyskał pełną niezależność zgodnie z wymogami Statutu ESBC w dziedzinie kształtowania i realizacji polityki pieniężnej. Wprowadzono zakaz bezpośredniego finansowania i kredytowania budżetu i instytucji publicznych przez bank centralny. W innych dziedzinach zostały utrzymane obowiązujące wcześniej zasady wspłdziałania, a nawet nadrzędności rządu w stosunkach z Bankiem.

Obecnie podstawą prawną działania Banku jest ustawa z czerwca 1994 r. o autonomii Banku Hiszpanii.

Jako członek Eurosystemu, Bank Hiszpanii spełnia funkcje powierzone statutowo bankom centralnym państw, ktre wprowadziły euro. Ponadto, jako bank centralny, Bank Hiszpanii jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilności cen i sprawne funkcjonowanie systemu finansowego w Hiszpanii. Bank pełni rwnież funkcje usługowe dla rządu zajmując się obsługa bankową rachunkw rządowych oraz doradztwem.

Zgodnie z Ustawą o niezależności z 1994 r. Bank Hiszpanii odpowiedzialny jest za nadzr nad instytucjami kredytowymi w Hiszpanii. Nadzr sprawowany przez Bank obejmuje: wydawanie regulacji ostrożnościowych dla instytucji kredytowych, system ciągłego nadzoru składający się z regularnej analizy informacji oraz inspekcji, jak rwnież podejmowanie działań prewencyjnych i represyjnych wobec instytucji kredytowych. Podczas wykonywania swoich funkcji nadzorczych Bank Hiszpanii wspłpracuje ściśle z innymi instytucjami hiszpańskimi takimi jak CMV (Narodowa Komisja Papierw Wartościowych) oraz DGIPF (Dyrekcja Generalna Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) odpowiedzialnymi za nadzr nad pozostałymi segmentami rynkw finansowych. Najbardziej ścisła jest wspłpraca BH z CMV. Te dwie instytucje sprawują nadzr nad rynkiem finansowym, a mianowicie do zakresu kompetencji BH należy nadzr nad międzybankowym rynkiem pieniężnym i walutowym, a do zakresu CMV – giełdą i rynkiem terminowym. Wsplnie sprawują nadzr nad funkcjonowaniem rynku rządowych papierw wartościowych Bank Hiszpanii indywidualnie sprawuje nadzr nad bankami komercyjnymi, oszczędnościowymi, spłdzielczymi, hipotecznymi i gwarancyjnymi oraz nad innymi instytucjami kredytowymi w tym leasingowymi i faktoringowymi oraz pośrednikami rynku pieniężnego.

Kapitał Banku Hiszpanii, ustalony zgodnie z Dekretem Krlewskim z 1962 r. wynosi 1,37 mln EUR. Bank Hiszpanii posiada udział w kapitale EBC od czasu jego powstania, tj. od połowy 1998 r. Od 1 maja2004 r. udział ten wynosi 7,7758%. Jego wartość to 432,7 mln EUR.

Do zadań Banku Hiszpanii wchodzącego w skład ESBC należy przede wszystkim zbieranie danych statystycznych dotyczących sytuacji makroekonomicznej kraju i przekazywanie ich do EBC. Bank bierze rwnież udział w opiniowaniu projektw aktw prawnych EBC oraz regulacji krajowych dotyczących kompetencji ESBC. Do zadań BH należy rwnież realizacja zaleceń EBC dotyczących polityki pieniężnej (poprzez prowadzenie operacji otwartego rynku) oraz emisja banknotw na zamwienie EBC.

Organy obecnie funkcjonujące w ramach Banku Hiszpanii zostały utworzone na mocy Ustawy o niezależności z 1994 r. Są nimi: Gubernator, Wicegubernator, Rada Zarządzająca i Komisja Wykonawcza.

Gubernator jest nominowany przez Krla Hiszpanii na wniosek Premiera na sześcioletnią kadencję, ktra nie jest odnawialna. Gubernator jest odpowiedzialny za kierowanie Bankiem. Przewodniczy obradom Rady Zarządzającej i Komisji Wykonawczej. Jest formalnym przedstawicielem Banku Hiszpanii w instytucjach zewnętrznych i organizacjach międzynarodowych.

Wicegubernator jest mianowany przez Rząd na wniosek Gubernatora. Kadencji Wicegubernatora

dotyczą takie same reguły jak kadencji Gubernatora. Wicegubernator zastępuje Gubernatora

w uzasadnionych przypadkach i wykonuje inne zadania powierzone mu przez Gubernatora. Gubernator i jego zastępca objęci są zasadą niełączenia funkcji z wykonywaniem jakiegokolwiek zawodu lub uprawianiem działalności prywatnej i publicznej. Po upływie kadencji przez dwa kolejne lata nie mogą oni prowadzić żadnej działalności zarobkowej związanej z instytucjami kredytowymi lub z rynkiem papierw wartościowych.

Rada Zarządzająca wskazuje i zatwierdza wytyczne dla kierunkw działalności Banku,

w szczeglności dotyczące polityki pieniężnej, wydawanych przez Bank regulacji oraz nakładanych sankcji, jak rwnież innych zadań, ktre nie są wyłączną domeną Komisji Wykonawczej. W skład Rady wchodzą: Gubernator i Wicegubernator, dwch przedstawicieli Narodowej Komisji ds. Giełd Papierw Wartościowych oraz trzech członkw mianowanych przez Ministra Gospodarki i Finansw.

W posiedzeniach Rady uczestniczą rwnież, bez prawa do udziału w głosowaniach, Dyrektorzy Generalni Banku Hiszpanii, Sekretarz Generalny i przedstawiciel pracownikw. Członkowie Rady są nominowani przez Rząd na wniosek Ministra Gospodarki i Finansw.Wybieralni członkowie Rady są powoływani przez rząd na czteroletnia odnawialną kadencję.

Do uprawnień Rady Zarządzającej należy:

? przyjmowanie sprawozdań rocznych z działalności Banku,

? uchwalanie budżetu Banku i propozycji podziału zyskw,

? określenie wytycznych do działalności Banku,

? zatwierdzenie powołania dyrektorw generalnych Banku,

? przyjmowanie założeń dotyczących organizacji Banku oraz polityki kadrowej.

Komisja Wykonawcza działa w oparciu o wytyczne Rady Zarządzającej. Do jej obowiązkw należy realizacja polityki pieniężnej, wydawanie aktw administracyjnych, informowanie instytucji kredytowych o wymaganiach i rekomendacjach. W skład Komisji wchodzi Gubernator, Wicegubernator oraz dwch członkw mianowanych przez Radę Zarządzającą na wniosek Gubernatora. Bez prawa udziału w głosowaniach uczestniczą Dyrektorzy Generalni i Sekretarz Generalny.

Siedziba Banku Hiszpanii znajduje się w Madrycie. BH podzielony jest na pięć Dyrekcji Generalnych odpowiadających obszarom działania Banku, Sekretariat Generalny oraz Dyrekcję ds. Wewnętrznych. Dyrekcje Generalne podzielone są na Departamenty (18). Ponadto, trzy Departamenty podlegają bezpośrednio Gubernatorowi i Wicegubernatorowi: Audytu Wewnętrznego, Komunikacji i Systemw Informatycznych.

Struktura terenowa Banku składa się obecnie z 32 oddziałw..


Przykadowe prace

Kartezjusz- życie i twrczość

Kartezjusz- życie i twrczość Kartezjusz, a właściwie Rene Descartes urodził się w 1596 roku w La Haye, prowincji Touraine we Francji. Wykształcenie zdobywał w jezuickim kolegium w La Fleche (gdzie mieszkał w latach 1604-1612) i w Paryżu (mieszkał tam do 1618 r), w kt...

Układ moczowy i wydalniczy.

Układ moczowy i wydalniczy. 1. Wydalanie.Proces usuwania z organizmu zbędnych i szkodliwych produktw przemiany materii, głwnie azotowych, oraz nadmiaru wody i soli mineralnych. 2. Nerki.To narządy o kształcie przypominającym nasiona fasoli, położone w tylnej części jamy ...

Wspłczesna szkoła i jej nurt wychowania

Wspłczesna szkoła i jej nurt wychowania Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wsplne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowy...

Streszczenie - Rozmowy z katem - Kazimierz Moczarski.

Streszczenie - Rozmowy z katem - Kazimierz Moczarski. Okoliczności powstania utworu. Osadzenie Kazimierza Moczarskiego w jednej celi ze zbrodniarzem wojennym - Stroopem miało być swego rodzaju torturą psychiczną. Autor Rozmw z katem założył jednak, że skoro jest zmuszony prz...

Konstytucja PRL

Konstytucja PRL Konstytucja PRL Oficjalne prace przygotowawcze nad nową ustawą zasadniczą poprzedziła niejawna, ożywiona działalność partyjnych komisji konstytucyjnych (1949-1951). Rezultatem tych prac był ściśle poufny projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Lu...

"Świętoszek" - opracowanie

"Świętoszek" - opracowanie ,,Świętoszek" to doskonała komedia intrygi i charakterw autorstwa Moliera. Jean Baptiste Poquelin ukazuje w niej obłudę i postawę dewotw. Sztuka opowiada o familii mieszczańskiej, dosyć zamożnej, ktrej spokj zachwiewa Tartufe, cz...

Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze WSTĘP Kwaśne deszcze to popularny sposb nazywania całego zakresu efektw - kwaśnych opadw. Mam tu na myśli kwaśne zanieczyszczenia powietrza, ktre mogą się znajdować nie tylko w deszczu, ale mogą występować jako kwaśna mgła, czy ...

Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym nas świecie.

Teorie pedagogiczne wobec zmian w humanistyce i w otaczającym nas świecie. Teoria pedagogiczna to taki zbir pojęć i sądw oglnych, ktry umożliwia ich wielokrotne użytkowanie w stałym kontekście społeczno – kulturowym oraz związany jest z kształtowaniem umys&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry