• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Beł...

Nawigacja

Bełchatw - aagrożenia ŚrodowiskaBełchatw - aagrożenia Środowiska
Bełchatw jest miastem powiatowym, położonym w wojewdztwie łdzkim, na pograniczu Wysoczyzny Bełchatowskiej i Kotliny Szczercowskiej. Bliska odległość od Łodzi (50 km) oraz Warszawy (150 km), a także położenie na szlaku drogi krajowej nr 8 relacji Warszawa -Wrocław, powodują, iż Bełchatw jest ważnym dla wojewdztwa łdzkiego ośrodkiem komunikacyjnym. Przez miasto prowadzą rwnież dwie drogi wojewdzkie: nr 485 relacji Pabianice – Bełchatw oraz nr 484 relacji Łask – Bełchatw – Kamieńsk.

Bełchatw należy do najmłodszych i najbardziej dynamicznie rozwijających się miast w centrum Polski. Posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą z zagłębiem paliwowo – energetycznym. Bełchatowska Elektrownia jest największą elektrownią konwencjonalną w Europie, a kopalnia KWB Bełchatw mieści się w ścisłej czołwce światowej podobnych zakładw grniczych.

Dynamicznie rozwijające się zagłębie grniczo - energetyczne, a przede wszystkim odkrywka, zniszczyła znaczną część kompleksw leśnych. Jednak w istniejących obecnie lasach występuje zrżnicowana i bogata szata roślinna. Można spotkać tu rzadkie i chronione gatunki roślin, a co cieszy wszystkich odpowiedzialnych za działania na rzecz ochrony środowiska, są to gatunki wskazujące na niski poziom stężenia zanieczyszczeń np. chrobotek, płucnica islandzka, rosiczka okrągłolistna, czworolist pospolity, kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny, szmaciak gałęziasty, bagno zwyczajne, widłaczek, wełnianka wąskolistna i wiele innych.Trochę historiiBełchatowski węgiel liczy sobie ok. 20 mln lat. Jego powstanie zostało poprzedzone szeregiem rżnorodnych procesw rozpoczynających się ok. 70 mln lat temu. Na terenie naszego złoża istniało wtedy ciepłe morze, ktre ulegało stopniowemu spłycaniu, co doprowadziło do wynurzenia się szeregu wysp, a następnie rozległego lądu.

Okres ten to tzw. regresja morska, czyli cofanie się morza, co było związane z wypiętrzaniem się Karpat. Dodatkowym efektem tego procesu było powstanie naprężeń rozciągających na dalekim przedpolu. Wskutek tych naprężeń oraz innych procesw geotektonicznych, sl zalegająca w rejonie Bełchatowa na głębokości ok. 3 km wyciskana była ku powierzchni terenu. Ubytek mas w głębi ziemi oraz naprężenie tektoniczne spowodowały powstanie struktury zwanej rowem tektonicznym Kleszczowa.

Około 20 milionw lat temu zaistniały w obrębie rowu Kleszczowa warunki umożliwiające rozwj bagniska, a następnie torfowiska. Funkcjonujące w obrębie rowu jezioro zostało wypełnione materiałem znoszonym z terenw przyległych, a następnie ulegało powolnemu zarastaniu przez sitowia i roślinność turzycową. Brzegi jeziora porastały lasy podobne do dzisiejszych lasw podzwrotnikowych o znacznym udziale drzew iglastych. Okresowo lasy te pokrywały cały obszar torfowiska, tworząc tzw. torfowisko wysokie. Kolejne fazy zarastania zbiornika były powodowane przez ciągłe osiadanie dna rowu tektonicznego, co sprzyjało nagromadzeniu się miąższych osadw torfu.

Panujący wwczas na naszym kontynencie klimat ciepły i wilgotny sprzyjał rozwojowi w obrębie torfowiska procesw biochemicznych. W drzewnych zespołach dominowały wtedy drzewa typu sekwoi, platanw, magnolii i bursztynowcw. Rzadziej występowały oleandry, laury czy migdałowce.

Wraz z obniżaniem się dna rowu tektonicznego osady torfowiska przykrywane były innymi osadami. Pod wpływem tych obciążeń i wzrostu temperatury wraz ze wzrostem głębokości, następowało wyciskanie wody z torfu, czyli miały miejsce tzw. procesy kompakcji, ktre doprowadziły do powstania pokładu węgla brunatnego.

Złoże węgla brunatnego Bełchatw charakteryzuje się dużą miąższością dochodzącą do 100m. Taka grubość pokładu nie była możliwa bez udziału procesu subsydencji, czyli powolnego osiadania dna zbiornika wskutek procesw tektonicznych. Należy pamiętać, iż 1m węgla brunatnego powstaje z ok. 4m torfu.Trochę nowsza historiaOdkrycie węgla brunatnego w regionie bełchatowskim nastąpiło 12 grudnia 1960 roku. Podczas poszukiwań gazu ziemnego, w miejscowości Piaski stwierdzono występowanie warstwy osadw węglowych. Przeprowadzone w 1961 roku odwierty potwierdziły występowanie w tym rejonie dużego, zasobnego i korzystnie zalegającego złoża węgla brunatnego. Kilkanaście następnych lat zajęły jego badania i ekspertyzy; trwały rwnież prace projektowe dotyczące przyszłej eksploatacji złoża. Znaczącą datą w historii Kopalni stał się 2 kwiecień 1973 roku, kiedy została powołana delegatura Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego w Bełchatowie - pierwsza komrka organizacyjna przyszłego przedsiębiorstwa grniczego.Przełomowy dla Kopalni był rok 1975. 17 stycznia 1975 r. zostało utworzone Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatw" w budowie. W tym samym roku rozpoczęło się odwadnianie złoża i montaż pierwszej koparki nadkładowej. Wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego miało miejsce 19 listopada 1980 r. Od tej pory, wraz z potrzebami głwnego odbiorcy - Elektrowni "Bełchatw", wydobycie węgla rosło. Kopalnia osiągnęła docelową zdolność wydobywczą 38,5 mln ton/rok w 1988 roku. Od 1 stycznia 1999 r. Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatw" rozpoczęła proces komercjalizacji, stając się spłką akcyjną. Wznowione w 1977 r. prace związane z uruchomieniem Odkrywki "Szczercw" zintensyfikowano w 1999 r. Zasoby całego złoża bełchatowskiego, zgodnie z planem ich zagospodarowania, zostaną wykorzystane do około 2038 roku.

Problemy ekologiczne

Kopalnia Węgla Brunatnego BełchatwOdkrywkowa kopalnia węgla brunatnego to duży problem ekologiczny. To, co widzimy na pierwszy rzut oka jadąc samochodem, to tylko część zniszczeń i zmian w naturalnym krajobrazie spowodowanych tą działalnością.Eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową, a więc tak, jak to ma miejsce w Bełchatowie, niesie za sobą wiele skutkw. Najważniejszym, i najbardziej widocznym z nich jest wyłączenie dużych obszarw z rolniczego i leśnego użytkowania. Niszczona jest pokrywa glebowa w obrębie wyrobiska, zwałowiska zewnętrznego i obiektw pomocniczych. Zmienia się rzeźba terenu – powstają nowe zagłębienia i wzniesienia, oraz rowy ziemne, betonowe i korytkowe służące do odprowadzania wody. Warto wspomnieć, że powierzchnia samego tylko pola odkrywkowego wynosi ok. 2.600 ha a wysokość zwałowisk sięga 200 m.Bardzo ważnym skutkiem wydobywania odkrywkowego są rwnież poważne zmiany w hydrosferze: złoża są odwadniane. Podstawowym systemem odwadniania KWB Bełchatw jest odwodnienie wgłębne, polegające na wykonaniu i pźniejszej eksploatacji wielkośrednicowych studni odwadniających rozmieszczonych w odpowiednich barierach o odmiennych funkcjach i zadaniach. Obecnie w kopalni pracuje ponad 300 studni głębinowych o głębokości nawet do 350 m. Średnio dziennie wypompowuje się ok. 500.000 m3 wody na dobę. Drugim sposobem jest tzw. odwodnienie powierzchniowe polegające na wypompowywaniu wody ze studni odwodnienia wgłębnego do systemw roww i kanałw, a z nich do lokalnych rzek, głwnie Widawki

Oprcz odprowadzenia wd pochodzących z pompowania głębinowego zachodzi konieczność odprowadzenia wd z opadw atmosferycznych i wd resztkowych wypływających z naciętych warstw grotworu. Często jest to woda zanieczyszczona piaskiem i pyłem.Następnym ważnym problemem jest lokalizacja wysadu (podziemnego słupa) solnego Dębina. Intensyfikacja przepływu wd podziemnych przez tę strefę stworzyłaby poważne zagrożenie rozmywania jego struktury.

Dla zabezpieczenia wysadu solnego wykonano wokł niego pierścieniową barierę studni odwadniających, ktre spełniają rolę ekranu hydraulicznego. Rozwiązanie to polega na wyeliminowaniu przepływu wd przez wysad. Wytworzony został taki układ hydrodynamiczny, w ktrym depresja pomiędzy studniami jest nieco większa od wpływu odwadniania odkrywki. Warunkiem skuteczności jest utrzymanie jednakowej depresji na okręgu bariery zabezpieczającej.

Eksploatację bariery rozpoczęto 5 października 1992 roku. Z uwagi na zbliżanie się frontu wydobywczego Odkrywki Bełchatw do wysadu solnego zachodzi konieczność przebudowy bariery ochronnej wysadu solnego.Elektrownia BełchatwElektrownia Bełchatw to największa elektrownia na paliwa konwencjonalne w Europie. Dzięki swojemu centralnemu położeniu w kraju oraz dogodnym połączeniom sieciowym może bez najmniejszych kłopotw ekspediować energię elektryczną, wyprodukowaną w 12 nowoczesnych, niezawodnych blokach energetycznych o mocy 370 MW każdy. Całkowita moc zainstalowana, po przeprowadzonych modernizacjach, wynosić będzie prawie 4500 MW. Jest to najtańsza energia elektryczna w Polsce. Elektrownia Bełchatw SA to prawie 13% całkowitej mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym i około 20% całkowitej krajowej produkcji. Paliwem wykorzystywanym do produkcji energii jest węgiel brunatny dostarczany z pobliskiej kopalni odkrywkowej.

Najważniejszym skutkiem działalności elektrowni jest oczywiście produkowanie wielkiej ilości rżnych związkw chemicznych. Emitowane są przede wszystkim: tlenek dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek węgla i rżne pyły.Środki zapobiegające zanieczyszczeniu środowiskaKopalnia węgla brunatnego BełchatwRekultywacja terenw poeksploatacyjnychW przypadku KWB Bełchatw technologia zwałowania nadkładu została tak dobrana, aby zoptymalizować i zminimalizować prace rekultywacji polegające na kształtowaniu, zmienionej uprzednio, rzeźby terenu.

W toku prac rekultywacyjnych wyrżnia się trzy fazy: fazę przygotowawczą, rekultywację podstawową i rekultywację szczegłową.

Faza rekultywacji podstawowej polega na:

- właściwym ukształtowaniu rzeźby zwałowiska,

- połączeniu z terenami przyległymi poprzez budowę systemu drg i pochylni,

- budowie systemu odwodnienia powierzchniowego,

- izolacji lub neutralizacji gruntw nieprzydatnych do rekultywacji,

Faza rekultywacji szczegłowej w aspekcie biologicznym sprowadza się do odtworzenia gleby oraz wytworzenia odpowiedniego siedliska niezbędnego do egzystencji określonego zbiorowiska roślinnego, zgodnie z przyjętym kierunkiem rekultywacji i zagospodarowania.

Podstawowe zabiegi rekultywacyjne stosowane w rekultywacji szczegłowej to:

- wprowadzanie roślinności zielnej,

- wprowadzanie gatunkw drzewiastych,

- pielęgnacja nasadzeń.Budowa sieci wodociągowychW ramach przeciwdziałania skutkom zaniku wody w płytkich ujęciach, jakimi są studnie gospodarskie zaprojektowano i wykonano ponad 2000 km sieci wodociągowych oraz 26 stacji zasilających, do ktrych podłączonych zostało ponad 17 tys. odbiorcw indywidualnych. Całość prac została sfinansowana przez Kopalnię.W zakończonym ostatnio cyklu badań stwierdzono ujemny wpływ działalności odwadniającej na części gruntw ornych. Chcąc zrekompensować rolnikom poniesione straty, rwnolegle z rekultywacją terenw poeksploatacyjnych, KWB Bełchatw wykonuje także rekultywację i renowację użytkw zielonych. Często do rekultywowanego kompleksu włącza się występujące w sąsiedztwie nieużytki, ktre po zagospodarowaniu można wykorzystać rolniczo.Ochrona wd powierzchniowych i podziemnych1.Osadniki wd brudnych.Gospodarka wodna Kopalni związana jest z odwodnieniem wgłębnym i powierzchniowym odkrywki.

Wody z pompowania wgłębnego, jako wody czyste, kierowane są bezpośrednio do ciekw naturalnych (II klasa czystości). W ramach ochrony rzek przed zanieczyszczonymi zawiesiną wodami pochodzącymi z odwodnienia powierzchniowego, wybudowano i oddano do eksploatacji dwa osadniki terenowe: trzykomorowy osadnik wd brudnych o pojemności 290337 m3 zlokalizowany po płnocnej stronie odkrywki, oraz dwukomorowy osadnik wd brudnych o pojemności 46000 m3 zlokalizowany po południowej stronie odkrywki.

Oczyszczanie wd w tych osadnikach realizowane jest na drodze sedymentacji osadw ze wspomaganiem filtra roślinnego. Oczyszczone wody zawsze mieszczą się w parametrach II klasy czystości dla wd powierzchniowych.Teren filtra roślinnego to: miejsca lęgowe ptactwa (łabędzie, kaczki), siedlisko zrżnicowanej roślinności wodnej, siedliska wielu płazw i wielu gatunkw ryb. Osadniki są też ozdobą krajobrazu oraz miejscem wypoczynku myśliwych i wędkarzy.

Dodatkowo, w miejscowości Winek, wybudowany został zbiornik retencyjno-osadowy.

2. Gospodarka wodno – ściekowaWoda na potrzeby własne kopalni pobierana jest ze studni odwodnienia wgłębnego. Ścieki z zaplecza technologicznego odprowadzane są do dwch oczyszczalni ściekw: sanitarno-bytowej w Piaskach (o przepustowości 1050 m3/dobę), oraz centralnej w Rogowcu, w skład ktrej wchodzi oczyszczalnia deszczowo-przemysłowa (25000 m3/dobę) oraz sanitarno bytowa (4800 m3/dobę).Z centralnej oczyszczalni korzystają rwnież inne zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie Rogowca –między innymi Elektrownia Bełchatw

Jakość ściekw po oczyszczeniu odpowiada parametrom II klasy czystości dla wd powierzchniowych.

Składowanie odpadwKopalnia posiada wysypisko odpadw nieprzydatnych zlokalizowane przy południowej krawędzi zwałowiska wewnętrznego. Niezbędne dla funkcjonowania obiektu uzgodnienia są ważne do 2008 roku. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod składowisko wynosi 1,5 ha.

Zakład posiada opracowany "Program gospodarki odpadami w KWB "Bełchatw" S.A.Elektrownia BełchatwSpalanie w procesie technologicznym ponad 35 mln ton węgla brunatnego rocznie nie jest obojętne dla środowiska naturalnego, toteż wszystkie bloki w elektrowni wyposażone są w wysokosprawne i skuteczne filtry o skuteczności odpylania 99,6 %. W procesie spalania węgla powstają niekorzystne dla otoczenia związki chemiczne: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, dwutlenek azotu, popił i żużel. Powstały ze spalania żużel kanałami grawitacyjnymi transportowany jest do pompowni bagrowej, skąd, w postaci pulpy, specjalnymi rurociągami pompowany jest na składowisko usytuowane kilka kilometrw od elektrowni. Tam, systemem wylewek, jest on w sposb optymalny rozdysponowany po całym obszarze składowiska. Jego skarpy są cyklicznie podwyższane – wykorzystywany jest do tego właśnie żużel.Znacznym przedsięwzięciem, ktre w znaczący sposb zredukowało wpływ elektrowni na otoczenie i ograniczyło ilość odpadw, 0 było założenie instalacji suchego odpopielania. Popił wychwytywany przez filtry, systemem rurociągw przesyłany jest do zbiornikw retencyjnych, podawany do specjalnych nawilżaczy i, tak przygotowany, systemem zamkniętych podajnikw taśmowych, ekspediowany do wyrobiska kopalni. Aby uniknąć zapylenia po drodze jest dodatkowo zwilżany. Tam, w wyrobisku kopalni jest przechowywany w sposb bezpieczny dla środowiskaJednym z podstawowych przedsięwzięć w zakresie działalności proekologicznej Elektrowni Bełchatw jest budowa instalacji odsiarczania spalin. Obecnie w elektrowni pracuje już 6 instalacji odsiarczania spalin, pracujących w technologii mokrej wapienno – gipsowej, ktre redukują ponad 50 % całkowitej emisji dwutlenku siarki ze spalin. Jednocześnie trwa budowa dwch kolejnych instalacji odsiarczania spalin w tej samej technologii o ponad 93 % skuteczności. Produktem tych reakcji jest gips o parametrach zbliżonych do gipsu naturalnego. Jest on składowany w specjalnie do tego przystosowanym magazynie. Obecnie prawie cały gips jest używany do celw gospodarczych np. do produkcji płyt kartonowo – gipsowych, suchego tynku i innych materiałw budowlanych.W 1992 roku zainstalowano w elektrowni system ograniczania emisji tlenku azotu metodami pierwotnymi; dzięki temu ich emisja spadła o około 50 % i ten poziom utrzymywany jest do dnia dzisiejszego.Kolejnym ważnym przedsięwzięciem, mającym poprawić stan naszego środowiska, było przystosowanie trzech blokw energetycznych do dostarczania energii do miasta Bełchatowa. Dzięki temu możliwe było wyłączenie z ruchu ciepłowni miejskiej, opartej na węglu kamiennym a co za tym idzie – zlikwidowano źrdło zanieczyszczenia atmosfery.Reasumując można stwierdzić, że aktualnie, Elektrownia Bełchatw nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.


Przykadowe prace

Wspłczesna rodzina wobec kryzysu wartości w Polsce.

Wspłczesna rodzina wobec kryzysu wartości w Polsce. Każdy z nas pragnie być wychowywany w zdrowej i kochającej rodzinie, na ktrą będzie mgł liczyć w razie swoich niepowodzeń lub rżnych innych życiowych problemw. W ostatnich latach w życiu rodzin...

Rymowanki

Rymowanki Rymowanki Rymowanki i wierszyki wspomagające naukę na poziomie podstawowym mogą być ciekawym uzupełnieniem lekcji. Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wo ist denn mein Hund geblieben? ist nicht hier, ist nicht da, ist wohl in Amerika 1, 2, Papagei 3, 4, O...

Mniejszości narodowe w Polsce

Mniejszości narodowe w Polsce Przywiązanie do wizji dawnej Rzeczpospolitej rodziło projekty, spośrd ktrych najważniejsze głosiły: swobodne egzystowanie obok siebie rżnych narodw; państwo ujednolicone językowo i kulturowo; państwo federacyjne. W drugiej połowie ...

Czy frustracja rodzi agresję?

Czy frustracja rodzi agresję? Czy kiedykolwiek zdarzyło się komuś np: napisać sprawdzian z miernym skutkiem, zepsuć jeszcze bardziej coś co było już zepsute, bądź niemożność pozwolenia sobie na coś co jest niestety nieosiągalne ze względu na bud...

Ściąga z chemi: Wodr, Litowce, Lluorowce, Węgiel

Ściąga z chemi: Wodr, Litowce, Lluorowce, Węgiel Wodr Otrzymywanie wodoru Na skale przemysłową. -reakcja pary wodnej z rozżarzonym koksem C+H2O›CO+H2 -reakcja metanu z para wodną CH2+H2O›CO+3H2^ -elektroliza wody (metoda droga) 2H2O›2H2+O2 W labo...

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twrczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego).

Scharakteryzuj nurty poezji barokowej (wykorzystaj twrczość Jana Andrzeja Morsztyna, Daniela Naborowskiego i Wacława Potockiego). W pewnym uproszczeniu mwimy, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa ważne, podstawowe nurty. Pierwszy - nurt dworski - rozwijający się na dworach ma...

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci to włoski malarz i teoretyk sztuki, rzeźbiarz, architekt, uczony i myśliciel epoki renesansu, wszechstronny i genialny artysta. Urodził się 15 kwietnia 1452 roku niedaleko Florencji, w małej wiosce - Vinci. Był nieślubnym synem miejscowego notariusza...

Co mnie zachwyca lub też przeraża w postawach bohaterw Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego?

Co mnie zachwyca lub też przeraża w postawach bohaterw Kamieni na szaniec Aleksandra Kamińskiego? "Kamienie na szaniec to powieść o ludziach, walczących o wolność swojej ojczyzny. Autor skupia się do pokazania nam postaw chłopcw z harcerskiego komanda Bukw, a w szczeglnoś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry