• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Behawiory...

Nawigacja

Behawioryzm - wykładBehawioryzm - wykład


1. BEHAWIORYZM => (z ang. behavior – zachowanie się) Jest to kierunek w psychologii zajmujący się naukowym badaniem obiektywnie dostrzegalnych zachowań człowieka i zwierzęcia bez możliwości obserwacji zjawisk psychicznych (np. świadomości). Behawioryści skupiają się tylko na obiektywnie dostrzegalnych zachowaniach a dyskontują się od umysłowej działalności człowieka. Twrcą tego kierunku był John B. Watson, ktry w 1913 roku opublikował swoje głośne dzieło, pt. Psychologia z punktu widzenia behawiorysty . Watson co prawda odrzucał początkowo świadomość, gdyż wg niego jest ona przedmiotem psychologii fikcyjnej, a więc nie może być częścią nauki, to jednak z czasem przyjął, że być może świadomość istnieje, ale nie można jej badać. Twierdził rwnież, że psychologia potrafi opisać zachowanie człowieka w sposb mierzalny oraz możne wyjaśnić i kierować tym zachowaniem ( lecz tylko po przez manipulowanie środowiskiem zewnętrznym). Człowiek wg behawiorystw działa w myśl koncepcji: S – R (bodziec – reakcja = stimulation – reaction). Oznacza to, że środowisko jest układem aktywnym, człowiek zaś układem reaktywnym, ktrym nie kierują wewnętrzne motywy i dążenia. Ponad to uważali, że:

a) Uczenie się ma charakter uniwersalny, pozwalający na wyjaśnienie złożonych procesw. Uczenie się jest zatem niczym więcej niż przyswajanie nowego zachowania.

b) Łatwiej będzie im wykryć oglne prawa S=R, posługując się wyłącznie metodą eksperymentalną. Behawioryści prowadzili badania na prostych organizmach, np. szczurach. Badania prowadzone na zwierzętach stało się dla behawiorystw podstawą badań psychologicznych .

c) Na te same bodźce ludzie rżnie reagują.

d) Ta sama reakcja pojawia się pod wpływem rżnych bodźcw, co ułatwia manipulowanie człowiekiem.

e) Neobehawioryści sugerują, że pomiędzy S i R coś się znajduje --> S-O-R

f) Skinner uważał, że: Człowiek może być kierowany przez środowisko, ale należy pamiętać, że środowisko jest prawie całkowicie ukształtowane przez niego .

2. Inżynieria behawiorystyczna => Behawioryści uważali, że można wpłynąć na zachowania społeczne, jednocześnie kontrolując je. Inżynieria nazywana jest rwnież technologią zachowania. Celem tej dziedziny nie jest zmiana stanw wewnętrznych takich jak poczucie winy, lęk, czy siła woli, lecz modyfikacja reakcji człowieka, ktre są obserwowane i mierzalne. Parametry zachowania można jednoznacznie określić jako parametry przedmiotw zewnętrznych, np. biały, czy telewizor. Jeśli psycholog stwierdził, że celem jego zabiegw jest wyeliminowanie, np. reakcji agresywnych demonstrowanych przez ucznia i jednocześnie ukształtowanie u niego takich, czy innych zachowań afilicyjnych to zamiar ten jest całkowicie jasny i jednoznaczny. Co więcej na podstawie pewnych zewnętrznych kryteriw takich jak działanie ucznia w grupie rwieśnikw można stwierdzić w jakich sytuacjach cel ten został osiągnięty.

3. Neobehawioryzm => Jest to nowa wersja behawioryzmu. Twrcą tego kierunku był Edward Tolman, ktry do modelu S-R dołączył O co oznacza zmienną pośredniczącą, na ktrą składają się:

a) Zachowanie celowe

b) Nawyki

c) Konstrukty poznawcze

d) Potrzeby jako wewnętrzne bodźce motywujące

Tolman mwił o behawioryzmie teologicznym, czyli celowościowym. Zauważył, że to co modyfikuje zachowane człowieka to CEL. W wyjaśnianiu zachowania się bardzo istotne jest dążenie do celu. Sama celowość zachowania się organizmu polega na tym, że dąży on zawsze do zaspokojenia określonych potrzeb

4. Prawa S-R => Mają charakter funkcjonalny, tzn. opisują one wspłwystępowanie sytuacji i określonych zachowań. Są to rwnież prawa o charakterze przyczynowym. Wg behawiorystw manipulując bodźcami, można kształtować człowieka. Większość związkw S-R nie jest wrodzona. lecz kształtuje się ona w wyniku procesu uczenia się, tzw. nawyki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKŁAD 5 – BEHAWIORYZM WG B.F. SKINNERA5. Burrhus Frederic Skinner => Jeden z najwybitniejszych psychologw na świecie (ortodoksyjny behawiorysta), twrca teorii uczenia się, ktry opracował zasady uczenia programowego. W swojej działalności nawiązywał on do behawioryzmu klasycznego Watson’a- popierał dwa poglądy klasycznego behawioryzmu, lecz odrzucał pewne koncepcje fizjologiczne w znaczeniu Pawłowa. Uważał, że w behawioryzmie najważniejsze są nagrody i kary. Uważał, że:

a) Obserwacje na zwierzętach mają bezpośrednie zastosowanie w interpretacji zachowania ludzkiego.

b) Schemat zachowania rozumiemy jako reakcję na bodziec (jest zadowalające)

c) Badacz powinien się interesować danymi obserwowanymi

d) Wykluczał znaczenie terminw (desygnatw), ktrymi nauka nie powinna się zajmować.

6. Prawa reakcji i odruchu wg Skinner’a:

a) Prawo progu => mwi o tym, że do wywołania określonej reakcji niezbędna jest pewna minimalna siła bodźca.

b) Prawo latencji => mwi o tym, że istnieje ukryty czas wystąpienia reakcji po zadziałaniu bodźca.

c) Prawo siły reakcji => siła reakcji jest funkcją intensywności bodźca (im silniejszy bodziec, tym silniejsza reakcja).

d) Prawo powinności => reakcja może się pojawić przez pewien czas po ustaniu bodźca

e) Prawo czasowego sumowania => przedłużenie działania bodźca może dać podobny efekt jak nasilenie intensywności bodźca.

7. Dwie odmiany zachowania organizmu wg Skinner’a:

a) Zachowanie reaktywne => ma miejsce gdy zarwno S (bodziec), jak i R (reakcja) są obserwowane wzrokowo oraz gdy reakcja pojawia się jako następstwo S (bodźca).

b) Zachowanie sprawcze => mwimy o nim gdy możemy obserwować R, gdy S nie jest dostępne naszej obserwacji. Zachowanie jest sprawcze, gdy jakaś właściwość organizmu sprawia, iż jest on aktywny i demonstruje reakcje dotychczas mu nieznane.

Rozrżnienie zachowań reaktywnych i sprawczych pozwoliło Skinner’owi precyzyjnie odrżnić warunkowanie klasyczne od instrumentalnego

a) Zachowanie reaktywne => jest następstwem warunkowania klasycznego, tzn. działa bodziec obojętny, następuje wzmocnienie i reakcja odruchu motorycznego.

b) Zachowanie instrumentalne => jest przypadkiem uczenia się. Jest to reakcja, ktra nie jest poprzedzana określonym bodźcem.

8. Behawioryzm wg Skinner’a:

a) Jest powrotem do oświeceniowego sensualizmu (John Locke).

b) Człowiek jest maszyną, tzn. jest on złożonym układem bodźcw, a jego złożoność jest wyjątkowa.

c) Przedstawił człowieka ubezwłasnowolnionego przez środowisko

9. Najważniejsze twierdzenia behawioryzmu:

a) Świadomość nie istnieje, a jeśli istnieje to nie może być przedmiotem psychologii, tzn. nie może rejestrować i sprawdzać przeżyć psychologicznych

b) Człowiek w swoim życiu psychicznym i w reakcjach nie jest autonomiczny, ale zdeterminowany przez środowisko fizycznie i społecznie, a więc poprzez rodzinę, instytucje społeczne, szkołę, media, a także instytucje państwowe.

c) Przedmiotem psychologii są tylko dające się zarejestrować zewnętrzne reakcje na bodźce, a więc ramy zewnętrzne, reakcje fizjologiczne czyli zewnętrzne zachowania.

d) Psychologia może tylko działać na związki między bodźcami (S), a reakcjami (R) bez brania pod uwagę wewnętrznych procesw psychicznych.

10. Model psychiki:S => ? (Pusta skrzynka) => RReakcja jest funkcją bodźca wg wzoru => R = f (S)

* Pźniejsi behawioryści (np. E. Tolman), zmienili ten model uwzględniając czynności psychiczne (wewnętrzne). Behawioryzm w swoich założeniach metodologicznych zbyt upraszczał rzeczywistość. Przyczynił się on poprzez ostre wymogi badań do ustalenia cennych prawidłowości, np. teoria kształtowania nawykw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Godność wg Skinner’a => układ bodźcw, ktry nie zmusza do zachowań

* Osobowość wg Skinner’a => jest to zespł nawykw powstających w procesie uczenia się lub jest to lustrzane odbicie sytuacji, nie rżnicuje cech człowieka.

* Środowisko => jest to trwały układ elementw w społeczeństwie

* Sytuacja => jest to układ elementw w określonym czasie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przykadowe prace

Dwie lekcje łaciny. Porwnaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach "Ferdydurke" Gombrowicza i "Lekcji łaciny" Herberta.

Dwie lekcje łaciny. Porwnaj sposoby ich przedstawienia we fragmentach "Ferdydurke" Gombrowicza i "Lekcji łaciny" Herberta. Każdy pisarz jest inny i inaczej widzi rżne sytuacje- lekcje łaciny Zbigniewa Herberta oraz Witolda Gombrowicza są tego przykładem. Pomimo tego samego motywu, pisarze...

Biografia - Jan Kochanowski.

Biografia - Jan Kochanowski. Jan Kochanowski pierwszy polski poeta urodził się w 1530 r. w Sycynie (ziemia radomska). Pochodził z rodziny szlacheckiej. jego dwaj bracia - Mikołaj i Andrzej - rwnież zapisali się w dziejach literatury polskiej. Naukę i studia odbywał w Krakowie, w Krlewc...

Badania społeczne i ich specyfika– przedmiot i zakres badań społecznych

Badania społeczne i ich specyfika– przedmiot i zakres badań społecznych Badania społeczne stanowią prbę zrozumienia życia społecznego. Dwa filary nauki to logika i obserwacja. Oba te elementy odnoszą się do trzech głwnych aspektw działalności nauk społec...

Ekonomia historyczna

Ekonomia historyczna EKONOMIA HISTORYCZNA – (Niemcy XIX w.) krytyka systemu kapitalistycznego oraz drogi do niego prowadzącej. Proponował nową drogę rozwoju kapitalizmu. Przeciwstawiał się podstawowym założeniom i tezom szkoły klasycznej. Ludność niem. wychowywana w ...

Głwne problemy stosunkw międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919-1939

Głwne problemy stosunkw międzynarodowych w okresie międzywojennym 1919-1939 Państwo realizuje stosunki z innymi państwami poprzez organy, osoby reprezentujące określone funkcje , ktre prowadzą stosunki z innymi podmiotami prawa międzynarodowego. Organy określa konstytucja pa&#...

Mniejszości narodowe

Mniejszości narodowe Mniejszości narodowe Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Polskę zamieszkują przedstawiciele kilkunastu mniejszości narodowych i etnicznych. Ustawa o ochronie danych osobowych zabrania przetwarzania danych ujawniających pochodzenie etniczne. P...

Filozofia chrześcijańska św. Augustyna

Filozofia chrześcijańska św. Augustyna FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA Świat podzielony na dwie części Wschodnią i Zachodnia przyczynił się do stworzenia bariery kulturowej pomiędzy nimi. Podczas gdy kraje Ojcw greckich opiewały swoje n...

Czy bogowie greccy są podobni do ludzi? Odpowiedz analizując podany fragment Iliady Homera i wykorzystując znajomość wybranych mitw greckich.

Czy bogowie greccy są podobni do ludzi? Odpowiedz analizując podany fragment Iliady Homera i wykorzystując znajomość wybranych mitw greckich. Nieraz czytając wszelakie pisma, w ktrych zawarte jest i opisane życie czczonych bstw i tworw, nachodzi nas nieposkromiona myśl, czy bogowie tak...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry