• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bezroboc...

Nawigacja

BezrobocieBezrobocie
1.0. WSTĘPBezrobocie to kwestia społeczna dotycząca dużych grup społecznych. Wprowadzenie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowało pojawienie się jawnego bezrobocia. Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych charakteryzowała się procesem szybkiego narastania bezrobocia. Dynamika, skala i struktura tego zjawiska, jak też jego negatywne skutki odczuwane nie tylko przez dotkniętą brakiem pracy osobę, ale rwnież przez rodzinę i w konsekwencji całe społeczeństwo uzasadniają tezę, iż bezrobocie stało się w Polsce nową kwestią społeczną.

Bezpośrednio konsekwencją bezrobocia jest rozszerzenie się zjawisk patologii społecznej. W swej encyklice Laborem exerceny Jan Paweł II o bezrobociu wypowiada się tak: ... należy przede wszystkim zwrcić uwagę na sprawę podstawową. Jest to sprawa poszanowania pracy, czyli innymi słowy – odpowiedniego zatrudnienia wszystkich uzdolnionych do tego podmiotw. Przeciwieństwem właściwej i poprawnej sytuacji w tej dziedzinie jest bezrobocie, czyli brak zatrudnienia dla uzdolnionych do tego podmiotw, może chodzić o brak zatrudnienia w oglności albo też w określonych sektorach pracy.

Zadaniem instytucji, zwanych pośrednimi pracodawcami, jest przeciwdziałać bezrobociu, ktre jest w każdym względzie złem, a przede wszystkim w pewnych warunkach może stać się prawdziwą klęską społeczną. Problem bezrobocia staje się problemem szczeglnie bolesnym, gdyż zostają nim dotknięte młode osoby, ktre po zdobyciu przygotowania poprzez formacje kulturalną, techniczną i zawodową nie mogą znaleźć zatrudnienia. Ich szczera wola pracy, ich gotowość podjęcia własnej odpowiedzialności za rozwj ekonomiczny i społeczny, rodzi wwczas przykrą frustrację. Obowiązek świadczeń na korzyść bezrobotnych, czyli obowiązek wypłacania odpowiednich zasiłkw niezbędnych dla utrzymania niezatrudnionych pracownikw oraz ich rodzin jest powinnością wynikającą z najbardziej podstawowej zasady porządku moralnego w tej dziedzinie – to znaczy z zasady powszechnego używania, albo inaczej jeszcze z prawa do życia i utrzymania.2.0. SKUTKI BEZROBOCIARozpatrując skutki wywoływane bezrobociem należy podkreślić dla przeciwstawienia, że zatrudnienie umożliwia zaspokojenie nie tylko podstawowych potrzeb człowieka, ale daje także możliwości samo realizowania się.

Brak pracy – źrdła dochodw pieniężnych zmusza bezrobotnych do ilościowych i jakościowych ograniczeń w zakupach żywności i odzieży, a także w wyborze spędzenia wolnego czasu. Bezrobotny przestaje być konsumentem wielu dbr i usług, nie jest on człowiekiem sukcesu , ktry jest tak powszechnie lansowany. Powoduje to niewątpliwie stan frustracji, nieprzystosowania społecznego, bezsilności i niezadowolenia.

Utrata pozycji zawodowej, społecznej negatywnie rzutuje na rodzinę, wywołując to stresy i napięcia, ktre najdotkliwiej odczuwają dzieci. Duży wpływ na stan psychiczny bezrobotnego ma długość okresu pozostawania bez pracy. Można zauważyć, że osoby pozostające bez pracy dłużej niż jeden rok, przeważnie są w silnej depresji, ktra powoduje brak sukcesu w znalezieniu pracy. Osoby te czują się zgubione i obce. Psychiczne skutki braku pracy są najboleśniejsze dla ludzi o dużym etosie – dla ktrych jest ona sensem i celem życia. Pojawienie się bezrobocia i uznanie go przez państwo w 1989 r. oraz stworzenie osłony socjalnej dla osb bezrobotnych w postaci zasiłkw, w chwili obecnej owa grupa jest już bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, część klientw pomocy społecznej.

Bezrobocie chroniczne i masowe potęguje wzrost społecznych patologii: alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, rozpadowi rodziny. Likwidacja skutkw tych patologii jest trudna i kosztowna. Walka z bezrobociem w naszym kraju powinna być jednym z najpilniejszych zadań polityki społecznej, zarwno na szczeblu władz rządowych jak i lokalnych.

Rodziny bezrobotnych w związku z tragiczną sytuacją materialną zmuszone są ograniczać wydatki na podstawowe potrzeby bytowe i kulturalne. Ograniczenia wydatkw bezrobotnych dotyczą rwnież zakupw odzieży, obuwia, a zwłaszcza kształcenia i kultury. Bezrobotni rezygnują z kupowania prasy i uczestniczenia swych dzieci w wycieczkach i kołach zainteresowań, ograniczają korzystanie z usług. Wiele osb zalega z opłatami za czynsz i energię elektryczną.

Masowe bezrobocie prowadzi do istotnego pogorszenia warunkw życia całych społeczności lokalnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że ubożenie coraz większych grup mieszkańcw powoduje lawinowe zwiększenie się zadań gminy wobec tych, ktrzy nie mogą sami zaspokoić podstawowych potrzeb. Jednocześnie nastąpiła likwidacja zakładowej strefy socjalnej, ktra w dużej mierze służyła całym społecznościom lokalnym (np.: infrastruktura w dziedzinie mieszkalnictwa, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i wypoczynku). Wobec braku do przejęcia – nawet bezpłatnego – licznych zakładowych obiektw infrastruktury socjalnej, mieszkańcy wielu gmin stracili znacznie więcej niż tylko miejsca pracy.

Konsekwencje masowego bezrobocia ponoszą także pracownicy jako grupa społeczna. Istotnemu pogorszeniu ulega pozycja pracownikw wobec pracodawcw, zmniejsza się rwnież zakres ich ochrony prawnej. Groźba utraty pracy sprawia, że pracownicy dobrowolnie rezygnują z niektrych uprawnień na przykład ze zwolnień chorobowych, z urlopw wypoczynkowych itp. Obok konfliktu pomiędzy kapitałem a pracą pojawia się rwnież nowy konflikt społeczny – pomiędzy zatrudnionymi pracownikami a bezrobotnymi. Wynika on ze sprzeczności interesw obu tych grup i ich konkurencji na rynku pracy.

Negatywne społeczne skutki bezrobocia są odczuwalne przez całe społeczeństwo. Wiąże się to z ponoszonymi przezeń dużymi kosztami świadczeń socjalnych, ograniczenia dochodw z podatkw i składek ubezpieczeniowych, zakłceniami w funkcjonowaniu systemu świadczeń społecznych, rozszerzeniem zjawisk patologii społecznej, wzrostem napięć i konfliktw stwarzających zagrożenie dla pokoju społecznego.

W bardzo trudnej sytuacji znajdują się bezrobotni w wieku przedemerytalnym. Przedsiębiorstwa na ogł chronią swoich wieloletnich pracownikw przed zwolnieniem, ale zwolnienia takie mimo wszystkiego mają miejsce (szczeglnie dotkliwymi są zwolnienia grupowe).

Ludzie starsi wiekiem mają ograniczone zdolności adaptacyjne, częstokroć ulegają załamaniom związanym z presją wynikającą z niewielkiej szansy na znalezienie miejsca pracy, na tyle podobnego do poprzedniego by osiągali na nim dotychczasową wydajność.

Przeszkolenia związane z przekwalifikowaniem pracownikw w wieku podeszłym dają na ogł nikłe efekty. Ich stan zdrowia nie jest już najlepszy. Szok wywołany bezrobociem prowadzi na ogł do szybkiego pogorszenia się owego stanu.

Brak jest większych szans na znalezienie pracy przez inwalidw poza nielicznymi stworzonymi specjalnie dla nich stanowisk pracy. Upadek ekonomiczny spłdzielczości inwalidzkiej jest dla tych ludzi życiową tragedią z uwagi na ograniczone możliwości osiągnięcia przez nich pełnej wydajności pracy oraz konieczności zapewnienia im rehabilitacji. Praca dla inwalidw jest nie tylko sposobem zdobywania przez nich środkw utrzymania. Jest ona rwnież niezastąpionym środkiem terapeutycznym. Utrzymuje ona tych ludzi w rwnowadze psychicznej. Chroni przed kompletny załamaniem. Ułatwia znalezienie sił do żmudnych prb poprawy własnego stanu zdrowia i nauczenia się radzenia sobie z własnym kalectwem. Pozwala na odnalezienie swojego miejsca w społeczeństwie.

Przed innym z kolei problemem stają ludzie młodzi, ktrzy po ukończeniu edukacji nie mogą znaleźć pracy. Pragną oni możliwie szybko usamodzielnić się. Bezrobocie skazuje ich na opiekę rodzicw. Bezrobotni absolwenci są pod tym względem w sytuacji beznadziejnej co bardzo utrudnia w przyszłości osiągnięcie jakiejkolwiek zawodowej kariery. Obniża się wiara młodego człowieka we własne siły, popada on w determinacje, a nierzadko ulega zjawisku demoralizacji.

Dla młodego człowieka praca nie jest tylko źrdłem pieniędzy. Organizuje ona czas w ciągu dnia, jak i tygodnia i roku. Stwarza możliwości regularnego zdobywania doświadczenia. Wiąże jednostkę z celami społecznymi (ktre nie są jedynie celami indywidualnymi). Określa prestiż człowieka i ma duży wpływ na jego samo identyfikację siebie w otaczającym go świecie. Wyzwala aktywność w rżnych dziedzinach życia społecznego. Natomiast rozwj osobowości bezrobotnego młodego człowieka jest niemożliwy i ulega zahamowaniu, a czasami nawet degradacji.

Bezrobocie jako stan i sytuacja życiowa ma zarwno jasne jak i ciemne strony, co wpływa rwnież na aspekt zdrowotny. Postawy wobec bezrobocia oscylują od stanw lękowych, depresyjnych czy psychozy, poprzez obojętność, aż do poczucia zadowolenia z posiadanej wolności i autonomii. Bezrobocie może być psychicznym szokiem, a może też być stanem pożądanym świadomie wkomponowanym w zawodową biografię jednostki. Pozostanie poza zatrudnieniem bywa rwnież świadomą ucieczką przed pracą wyczerpującą, przed szkodliwymi warunkami pracy, zagrożeniami zdrowia i życia.

Skutki zdrowotne bezrobocia mogą być niejako natychmiastowe, bądź też odłożone w czasie. Konieczność pokonania szoku związanego ze stanem bezrobocia, następnie uczucie rezygnacji i bezsilności powoduje stres, a wraz z nim zaburzenia szczeglnie psychiczne i układu krążenia. Poczucie zagrożenia bytu wywołane utratą lub obniżeniem dochodw powoduje stres, ktry z kolei skłania do zwiększonego wysiłku, a on do przedwczesnego wyczerpania psychicznego i fizycznego. Nadmierna aktywizacja i mobilizacja sił (dla pokonania trudności, w tym przypadku bezrobocia) może pociągnąć za sobą wzmożoną zachorowalność i umieralność.

Praca zawodowa to element w życiu rodziny, eliminujący nie tylko postawy i zachowania u osb dorosłych, a także jest wyznacznikiem postaw i zachowań u dzieci. Dążenia, cele i postrzeganie rzeczywistości u dzieci i młodzieży są – co dokumentują sondaże i badania – silnie związane z pozycją zawodową rodzicw. Zmiany w statusie zawodowym choćby jednego z rodzicw nie pozostają więc bez wpływu na dokonywaną przez młodych ludzi ocenę rzeczywistości oraz ich własnej pozycji. Pogłębiające się coraz częściej długotrwałe bezrobocie powoduje u dzieci stopniową izolację środowiskową oraz ograniczenie kontaktw koleżeńskich.

Problemy konfliktw środowiskowych i negatywnej samooceny dzieci i młodzieży z rodzin bezrobotnych nasilają się pod wpływem niezaspokojonych, a rozbudzonych pod wpływem bogatej oferty rynkowej potrzeb. Poza wspomnianym wyizolowaniem czy brakiem pieniędzy na swoje skromne wydatki, skutkiem bezrobocia rodzinach jest także osłabienie autorytetu rodzicw. W opinii dzieci, a zwłaszcza nastolatkw taka sytuacja jest nierzadko przejawem braku zaradności, nieumiejętności dostosowania się do nowej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej, przedsiębiorczości, czy życiowego nieudacznictwa. Powoduje to zachwianie systemu wartości młodego pokolenia, obniżenie w hierarchii wartości pozycji takich jej elementw jak: wykształcenie, uczciwa praca, solidność, sumienność, odpowiedzialność, dyscyplina. Zachwianie autorytetu rodzicw, ktrzy utracili pracę i nie są w stanie utrzymać poprzedniego poziomu życia oznacza naruszenie spjności rodziny, jest także niebezpieczne z uwagi na społeczne konsekwencje: zmianę w postawach młodego pokolenia wobec wymienionych wartości.

Zjawisko to wydaje się zasługiwać na szczeglną uwagę i wymagania przeciw działania, dopki jeszcze dotyczy niedużej relatywnie grupy rodzin.

3.0. BEZROBOCIE W POLSCE – DANE DEMOGRAFICZNE.

3.1. LICZBA PRACUJĄCYCH

Według danych szacunkowych Głwnego Urzędu Statystycznego liczba pracujących w Polsce osiągnęła, w końcu kwietnia br. poziom 14.777,0 tys. osb.

W porwnaniu do stanu z końca marca 2002 r. liczba ta była niższa o 15,5 tys. osb, tj. o 0,1%. Spadek liczby pracujących zanotowano we wszystkich wojewdztwach, przy czym najwyższy w mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, odpowiednio o 2,6 tys., 2,2 tys. i 1,5 tys. osb.

3.2. LICZBA BEZROBOTNYCH

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia br. wyniosła 3.203,6 tys. osb i była o 56,4 tys., tj. o 1,7% niższa niż w marcu 2002 r.Procentowy spadek liczby bezrobotnych miał miejsce we wszystkich wojewdztwach, przy czym najwyższy w:

Wojewdztwie podkarpackim 3,8% (7,5 tys. osb),

Wojewdztwie małopolskim 2,7% (5,9 tys. osb),

Wojewdztwie warmińsko-mazurskim 2,4% (4,4 tys. osb),

Wojewdztwie podlaskim 2,3% (2,0 tys. osb).Od początku 2002 roku bezrobocie zwiększyło się o 88,5 tys. osb, tj. o 2,8%. W analogicznym okresie 2001 roku wzrost liczby bezrobotnych był prawie dwukrotnie wyższy i wynosił odpowiednio 175,4 tys. osb i 6,5%.

Tabela 1. Miesięczne przyrosty bezrobocia (w tys. osb) w okresie styczeń-kwiecień 2001 r. i 2002 r.Miesiąc 2001 2002styczeń 133,0 138,2

luty 41,3 24,6

marzec 21,8 -18,0

kwiecień -20,7 -56,3razem 175,4 88,53.3 STOPA BEZROBOCIA

Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2002 r. wyniosła 17,8%. W porwnaniu do sytuacji sprzed miesiąca wysokość tego wskaźnika zmniejszyła się o 0,3 punktu procentowego.

Najwyższa stopa bezrobocia występowała w wojewdztwach:

warmińsko-mazurskim 28,7% (spadek do marca br. o 0,5 punktu),

lubuskim 25,1% (spadek do marca br. o 0,1 punktu),

zachodniopomorskim 24,7% (spadek do marca br. o 0,3 punktu),

kujawsko-pomorskim 22,2% (spadek do marca br. o 0,2 punktu).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się wojewdztwa:

mazowieckie 13,6% (na poziomie marca br.),

małopolskie 14,0% (spadek do marca br. o 0,3 punktu),

podlaskie 15,3% (spadek do marca br. o 0,3 punktu),

wielkopolskie 15,7% (spadek do marca br. o 0,3 punktu).

Poniższe wykresy prezentują zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce, w latach 1999-2002.

73.4. PREZENTACJA WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH

W kwietniu 2002 r. spadek bezrobocia wystąpił w kategorii osb poprzednio pracujących - o 40,2 tys. osb (1,6%) oraz w kategorii osb dotychczas nie pracujących - o 16,2 tys. (2,1%).

Na zmniejszenie oglnej liczby bezrobotnych wpłynął w większym stopniu spadek bezrobocia w kategorii osb poprzednio pracujących, przy czym był on prawie dwukrotnie wyższy wśrd mężczyzn. Liczba bezrobotnych mężczyzn, ktrzy pracowali przed zarejestrowaniem się w urzędach pracy spadła w porwnaniu do marca o 26,6 tys.( 2,1%), natomiast kobiet o 13,6 tys. (1,1%)

Spośrd 126,8 tys. osb poprzednio pracujących, ktre w kwietniu 2002 r. zgłosiły się do urzędw pracy, jedynie 12,6 tys. (10,0%) zostało zwolnionych w trybie ustawy o szczeglnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Według stanu w końcu miesiąca w ewidencji urzędw pracy zarejestrowanych było 237,8 tys. osb zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Ich udział w bezrobociu ogłem wynisł 7,4% (w marcu br. 7,6%).

W kategorii osb dotychczas nie pracujących, do urzędw pracy zgłosiło się 13,8 tys. absolwentw szkł ponadpodstawowych (tj.: o 2,4 tys. mniej niż miesiąc temu). Wyrejestrowano natomiast 27,0 tys. absolwentw, tak więc w tej kategorii odnotowano w kwietniu 2002 r. spadek liczby bezrobotnych o 13,2 tys. osb (dla porwnania w marcu 2002 r. liczba absolwentw spadła o 4,1 tys.).

Spośrd wyrejestrowanych w kwietniu br. absolwentw szkł ponadpodstawowych, 7,9 tys. (29,1%) podjęło pracę, a 3,0 tys. (11,3%) rozpoczęło szkolenia bądź staże.

Według stanu w końcu kwietnia br. w ewidencji urzędw pracy zarejestrowanych było 171,5 tys. absolwentw szkł ponadpodstawowych, tj. 5,4% ogłu bezrobotnych.Tabela 2. Napływ i odpływ absolwentw szkł ponadpodstawowych w marcu i w kwietniu 2002 roku.Absolwenci

szkł ponadpodstawowych marzec kwiecień

tys. % tys. %

zarejestrowani

wyrejestrowani

w tym z powodu :

- podjęcia pracy

- rozpoczęcia: szkolenia

stażu

stan w końcu miesiąca 16,2

20,37,6

0,3

3,7

184,7 100,0

100,037,4

1,5

18,2

5,7* 13,8

27,07,9

0,4

2,6

171,5 100,0

100,029,1

1,6

9,7

5,4*

*do liczby bezrobotnych ogłemNajwiększy odsetek wśrd absolwentw stanowią byli uczniowie zasadniczych szkł zawodowych (36,0%) oraz policealnych i średnich szkł zawodowych (35,6%). Nadal wysoki pozostaje odsetek absolwentw szkł wyższych, ktrych udział w stosunku do ogłu zarejestrowanych absolwentw wynisł 14,9% (w marcu 2002 r. – 14,2%).

Kobiety, w liczbie 1.653,7 tys., stanowiły w końcu kwietnia 2002 r. 51,6% ogłu bezrobotnych. W porwnaniu do marca 2002 r. ich liczba spadła o 22,0 tys. (1,3%), wzrsł natomiast (o 0,2 punktu procentowego) udział kobiet w bezrobociu ogłem.

Tempo spadku bezrobocia wśrd kobiet było słabsze niż wśrd mężczyzn, ktrych liczba na przestrzeni miesiąca spadła o 34,4 tys., tj. o 2,2%.

W kwietniu 2002 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Liczba osb tej kategorii zmniejszyła się o 33,1 tys. (2,4%), do poziomu 1.337,7 tys. Spadł także o 0,3 punktu procentowego udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w bezrobociu ogłem, kształtując się na poziomie 41,8%.

Liczba bezrobotnych mieszkańcw miast spadła w omawianym miesiącu o 23,3 tys. osb (1,2%).W ewidencji urzędw pracy zanotowano w kwietniu br. niższą niż przed miesiącem liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku – o 26,7 tys. osb. W końcu kwietnia br. bezrobotni posiadający prawo do zasiłku, w liczbie 610,4 tys., stanowili 19,1% ogłu bezrobotnych (w końcu marca br. 19,5%).

3.5. PŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA, PODJĘCIA PRACY

W kwietniu 2002r. zarejestrowanych zostało 163,7 tys. bezrobotnych, natomiast wyłączono z ewidencji 220,1 tys. osb.

Napływ do bezrobocia był o 1,8 tys. osb wyższy niż miesiąc temu. Wyższy był rwnież odpływ – o 40,2 tys. osb.

Z ogłu wyrejestrowanych z ewidencji urzędw pracy bezrobotnych, 108,5 tys. osb (49,3%) podjęło pracę, z tego 99,6 tys. pracę niesubsydiowaną i 8,9 tys. pracę subsydiowaną. Spośrd bezrobotnych podejmujących pracę subsydiowaną, 5,6 tys. skierowanych zostało do prac interwencyjnych, 1,7 tys. do robt publicznych, 0,3 tys. otrzymało pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności.

W omawianym miesiącu liczba podjęć pracy ogłem była o 18,9 tys. osb wyższa niż w marcu 2002 r. Wzrost ten dotyczył przede wszystkim podjęć pracy niesubsydiowanej - o 17,9 tys. (w tym o 4,0 tys. pracy sezonowej). W odniesieniu natomiast do pracy subsydiowanej (przy wzroście liczby osb wyrejestrowanych z tego tytułu o 1,0 tys.), wyższa była przede wszystkim liczba skierowań do prac interwencyjnych – o 0,8 tys.

Z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z ewidencji urzędw pracy wyłączonych zostało w kwietniu 2002 r. 80,5 tys. osb, tj. 36,6% ogłu wyrejestrowanych. W porwnaniu do sytuacji sprzed miesiąca oznacza to wzrost liczby wyrejestrowań z tego tytułu o 18,0 tys. osb, przy jednoczesnym wzroście udziału procentowego w oglnej liczbie wyłączeń z ewidencji bezrobotnych o 1,9 punktu procentowego.

W kwietniu 2002 roku liczba bezrobotnych spadła o 56,4 tys. osb, tj. o 1,7%. Kwiecień był drugim (po marcu) miesiącem w bieżącym roku, w ktrym odnotowano spadek liczby bezrobotnych.

Należy przy tym zaznaczyć, że w porwnaniu do poprzedniego miesiąca tempo spadku bezrobocia było ponad 3-krotnie wyższe.

Spadek bezrobocia w większym stopniu dotyczył:

? bezrobotnych mężczyzn - ich liczba w porwnaniu do marca zmniejszyła się o 34,4 tys. (2,2%), podczas gdy liczba bezrobotnych kobiet spadła o 22,0 tys. (1,3%),

? bezrobotnych zamieszkałych na wsi - liczba osb tej kategorii spadła o 33,1tys. (2,4%), podczas gdy wśrd mieszkańcw miast spadek był słabszy i wynisł 23,3 tys. osb (1,2%).

W dalszym ciągu bezrobocie generowane było przede wszystkim przez osoby, ktre pracowały przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Osoby poprzednio pracujące w liczbie 2.455,6 tys. stanowiły w końcu kwietnia br. 76,7% ogłu bezrobotnych. W kategorii bezrobotnych poprzednio pracujących, jedynie 9,7% (237,8 tys.) zwolnionych zostało w trybie ustawy o szczeglnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W końcu kwietnia br. ich udział w bezrobociu ogłem wynisł 7,4% (w marcu 2002 r. 7,6%).

Należy jednocześnie podkreślić, że 1431 zakładw pracy zapowiedziało zwolnienie w najbliższym czasie 47,5 tys. osb (w marcu 1205 zakładw, odpowiednio 40,8 tys. osb).

Spadła rwnież (o 0,3 punktu procentowego) stopa bezrobocia, osiągając w końcu kwietnia br. 17,8% ludności aktywnej zawodowo.

Nadal w najtrudniejszym położeniu znajdują się słabo rozwinięte rolniczo rejony Polski płnocnej i płnocno-wschodniej, w relatywnie korzystniejszej sytuacji wojewdztwa skupiające duże ośrodki aglomeracyjne. Zrżnicowanie w wielkości stopy bezrobocia pomiędzy wojewdztwami mierzone ilorazem między najwyższą, a najniższą stopą bezrobocia (odpowiednio woj. warmińsko-mazurskie 28,7% i mazowieckie 13,6%), wyniosło podobnie jak miesiąc temu – 2,1.

Do urzędw pracy zgłosiło się 13,8 tys. absolwentw, tj. o 2,4 tys. mniej niż w marcu br.

W porwnaniu do poprzedniego miesiąca wzrsł o 0,7 punktu procentowego odsetek absolwentw szkł wyższych, kształtując się na poziomie 14,9% ogłu zarejestrowanych w urzędach pracy absolwentw szkł ponadpodstawowych.

W kwietniu br. odnotowano wzrost (o 5,8 tys.), w porwnaniu do poprzedniego miesiąca, liczby oferowanych przez pracodawcw wolnych miejsc pracy.

Mimo niewielkiej poprawy w zakresie oferowania miejsc pracy, liczba pozostających w dyspozycji urzędw pracy ofert była niska i wynosiła zaledwie 44,0 tys.

Za pozytywną przesłankę należy uznać wyższą niż miesiąc temu liczbę wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy (o 18,9 tys. osb), przede wszystkim pracy niesubsydiowanej (o 17,9 tys.), w tym sezonowej (o 4,0 tys.).4.0. PODSUMOWANIEJak wynika z sondażu przeprowadzonego w Polsce przez Profile i SMG/KRC wśrd osb poszukujących teraz pracy aż 60 procent nie wierzy, że w ogle gdzieś się zatrudni.

Badanie wykazało rżnicę w ocenie własnych szans na rynku pracy między ludźmi pracującymi a niepracującymi. Pracujący dostrzegają pogorszenie sytuacji na rynku pracy, ale są przekonani, że w ciągu pł roku znaleźliby inną.

Wśrd bezrobotnych natomiast aż 60 proc. nie wierzy, że gdziekolwiek znajdzie zatrudnienie. To samospełniająca się przepowiednia - przestrzegają psychologowie pracy. Ktoś, kto szuka zatrudnienia bez wiary w sukces, stawia potencjalnym pracodawcom wygrowane warunki i nie dba podniesienie kwalifikacji i wiedzy - ma rzeczywiście małe szanse na znalezienie pracy.


Przykadowe prace

Renesans

Renesans Renensans. Tym terminem historycy określają epokę trwającą od połowy XV do końca XVI stulecia. Wyraz ten pochodzi od łacińskiego "renatio" (poźniej francuskie "renaissance")- odrodzenie. Rzeczywiście, renesans to odrodzenie antyku, sztuki, nauki. Za począ...

Biblia

Biblia Przedstawienie. Biblia czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbir ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa. Składają się na nią 73 księgi: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu, i zestaw ten jest kanonicznie nienaruszalny. Księgi te p...

Materiały do starej matury. Język Polski. Część 4

Materiały do starej matury. Język Polski. Część 4 22 Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ? Literatura od swych zaczątkw stała się źrd...

Turystyka

Turystyka Oglne problemy ekorozwoju- *zanieczyszczenie powietrza; *zanieczyszczenie i deficyt wody, *promieniowanie elektromagnetyczne, *wyczerpanie surowcw, *ograniczona odporność życia biologicznego, *bariera przestrzeni,* hałas oraz wibracja. Przyczyny złych warunkw życia w zanieczyszczonym...

Dwa obrazy polskiej szlachty – u Jana Chryzostoma Paska i Henryka Sienkiewicza - podobne czy rżne?

Dwa obrazy polskiej szlachty – u Jana Chryzostoma Paska i Henryka Sienkiewicza - podobne czy rżne? Szlachta była bardzo ważną warstwą społeczną. Zaczęła się wyodrębniać z rycerzy u schyłku średniowiecza. W Polsce siłą dominującą sta...

Romantyczny model miłości między mężczyzną, a kobietą.

Romantyczny model miłości między mężczyzną, a kobietą. "Miłość to coś bardzo małego i prostego - ty żyjesz we mnie, a ja w tobie" Miłość romantyczna to uczucie tragiczne. W wielu lekturach romantycznych oglądamy ją wcią&...

Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: Szkoły historyczne w Polsce

Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: Szkoły historyczne w Polsce Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: Szkoły historyczne w Polsce Praca Władys ...

Quo Vadis

Quo Vadis Yo kosiak ... nie znalazlem porownania filmu z ksiazka a pewno by się przydalo, jest tu kilka charakterystyk, streszczen i recanzji no i jakas problematyka. Mam nadzieje ze ci to cos pomoze. Charakterystyka Nerona Neron piastował w Rzymie najwyższą godność w imperium ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry