• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bezroboc...

Nawigacja

Bezrobocie i rynek pracyBezrobocie i rynek pracy
WstępBezrobocie w Polsce pojawiło się w wyniku transformacji ustrojowo – systemowej

zapoczątkowanej na przełomie lat 1989-1990. Większość Polakw zjawisko bezrobocia uznało za zupełnie nowe i zaskakujące. Nagle okazało się, że nie każdy, kto chce pracować może znaleźć zatrudnienie. W krajach wysoko rozwiniętych bezrobocie jest klasycznym problemem globalnym. Ponadto doświadczenia tych państw dowodzą, że zjawisko to będzie towarzyszyć nam już na zawsze. Na ogł uważa się, iż jest to jeden z największych problemw, dlatego też walkę z nim podejmują największe ekonomie. Pozostaje, więc tylko pytanie, jaka będzie skala bezrobocia, i jaka cenę będzie musiało zapłacić społeczeństwo za jego ograniczenie lub minimalizowanie jego skutkw.

Lata 1929-33 to okres wielkiego kryzysu ekonomicznego. W obecnym czasie bezrobocie okazało się, zjawiskiem masowym, występującym w znacznie większej skali, niż w wyżej wymienionym okresie. Na dzień dzisiejszy, jest ono jednym z największych problemw społecznych, gdyż stanowi poważne zagrożenie ekonomiczne. Pod tym względem może być wielkim problemem dla gospodarki, co może prowadzić do zubożenia ludzkiego. Wszystko to łączy się z brakiem perspektyw życiowych, strachem i niemożnością poradzenia sobie w dalszym życiu. Należy pamiętać, że utrata pracy to nie tylko kłopoty finansowe, ale rwnież moralne i psychiczne. Z uwagi na opisywany problem, każde racjonalnie rządzące państwo stara się troszczyć o swoje społeczeństwo poprzez rzetelną i skuteczną walkę z bezrobociem. W tym celu wyjaśnia się jego przyczyny, bada odmiany i opracowuje specjalne programy jego przeciwdziałania. Do dnia dzisiejszego światło dzienne ujrzały odpowiednie przepisy prawne, powstał też system urzędw pracy, ktrych najważniejszym celem jest przeciwdziałanie bezrobocia i łagodzenie jego skutkw. Z poważnych stwierdzeń można łatwo wywnioskować, iż walka z bezrobociem jest bardzo trudnym, długim i żmudnym procesem. Każde państwo musi podjąć się rozwiązania wielu problemw. Jednym z najważniejszych jest zakres instrumentw polityki rynku pracy.Definicja bezrobociaBezrobocie to zjawisko polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy, poszukujących pracy i akceptujących istniejący poziom wynagrodzenia nie znajduje zatrudnienia. Natomiast według Międzynarodowej Organizacji Pracy, ktrej definicję bezrobocia honorują badania statystyczne prowadzone w krajach Europy w ramach systemu Eurostat, osoba bezrobotna to ta, ktra w tygodniu, w ktrym przeprowadzono badanie, nie wykonywała pracy zarobkowej dłużej niż przez godzinę. Bezrobocie można rozpatrywać w skali makro i mikro. Z bezrobociem w skali makro mamy do czynienia w sytuacji, gdy na określonym obszarze geograficznym znaczna liczba osb zdolnych do podjęcia pracy pozostaje poza zatrudnieniem. Natomiast bezrobociem w skali mikro jest utrata pracy z powodu braku kwalifikacji lub innych umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko.

Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli ukazywana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osb bezrobotnych a liczbą osb czynnych zawodowo( to jest zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy). Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 15 do 65(kobiety do 60) roku życia- to znaczy także bezrobotnych. Osoby nie osiągające lub przekraczające wymienione granice wieku stanowią odrębne kategorie, nie związane z pojęciami bezrobocia.

Rodzaje bezrobociaI. W zależności od przyczyn występowania wyrżnia się:bezrobocie strukturalne,

wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może rwnież z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za ktrymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i oglne. Bezrobocie strukturalne występuje także, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobw pracy.

bezrobocie technologiczne,

wynika z postępu technicznego, automatyzacji i mechanizacji procesw wytwrczych, ktre mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter modernizacyjny, prowadząc do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku zatrudnienia.

bezrobocie koniunkturalne,

wywoływane jest spadkiem popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, ktry powoduje zbyt małe wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Poziom popytu jest poddany stałym wahaniom cyklu koniunkturalnego, jakim podlega gospodarka. W fazach wysokiej koniunktury popyt rozszerza się i bezrobocie spada nawet do poziomu bezrobocia naturalnego.

bezrobocie frykcyjne,

jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; dotyczy ludzi zmieniających zawd, pracę, przenoszących się do innej miejscowości.

bezrobocie sezonowe,

jest efektem wahań aktywności gospodarczej w rżnych porach roku, spowodowanych zmianą warunkw klimatycznych.II. W zależności na formę występowania wyrżnia się:bezrobocie krtkookresowe- do trzech miesięcy bez zatrudnienia.

bezrobocie średniookresowe- od trzech miesięcy do roku bez zatrudnienia.

bezrobocie długookresowe-

dotyczy osb pozostających bez pracy od sześciu do dwunastu miesięcy. Może przekształcić się w bezrobocie długotrwałe, ponieważ dłuższe pozostawanie bez pracy powoduje zmniejszenie szans na ponowne zatrudnienie.

bezrobocie ukryte-

to pewna nieokreślona liczba osb, ktre w myśl ustawy nie mogą zarejestrować się jako bezrobotne, albo wykonywana przez nich praca nie jest niezbędna z punktu widzenia zatrudniającego. Występuje głwnie na wsi(nadmiar rąk, dawniej- przerost administracji).

bezrobocie rejestrowane-

to liczba osb bezrobotnych, czyli posiadających określone w ustawie cechy i zarejestrowanych w urzędach pracy.Przyczyny bezrobocialikwidacja niektrych gałęzi przemysłu np. grnictwa

zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi

ograniczenie produkcji

brak informacji o miejscach pracy

brak mobilności

przeniesienie zakładw do innego rejonu

niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracownikw

zmiany w technologii

wysokie obciążenia fiskalne

Skutki bezrobocianiewykorzystany, nieproduktywny potencjał ludzki

znaczne koszty materialne związane z utrzymaniem bezrobotnych oraz służb zajmujących się ich problemami i obsługą

spadek dochodu rodzin, rozszerzenie się społecznych kręgw ubstwa

degradacja psychiczna i moralna osb pozostających bez pracy( poczucie beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezużyteczności)

zjawiska patologii społecznej- alkoholizm, narkomania, przestępczość itd.

utrata kwalifikacjiKoszty bezrobocia1. Prywatne – dotyczą osoby i jej rodziny(brak kontaktw międzyludzkich, izolacja społeczna, niskie dochody, stres w całej rodzinie, spadek kondycji intelektualnej i duchowej, pogorszenie zdrowia psychicznego, strukturalizacja czasu, samorealizacja)

2. Społeczne – patologie społeczne(głwnie na peryferiach miast i na wsiach- bieda, izolacja tzw. wsplnoty rozpaczy

W sytuacji, gdy istnieje dobry okres rozwoju gospodarczego, popyt na siłę roboczą rośnie i możliwy jest wzrost wynagrodzeń. Odwrotnie, gdy dochodzi do załamania gospodarki, wynagrodzenia maleją ze względu na niższy popyt na pracę. Z tezy tej może wynikać zależność następującego rodzaju- rząd może wybrać, czy woli większe bezrobocie w wyniku ograniczenia kosztw w przedsiębiorstwach, czy też woli spadek bezrobocia kosztem wzrostu inflacji.

Z jednej strony dochodzi do wzrostu bezrobocia, ograniczenia inflacji, ponieważ redukuje się koszty przedsiębiorstwa, a z drugiej strony powiększa się inflację i zwiększa zatrudnienie. Sytuacja taka powstaje, dlatego, że część kosztw ma charakter socjalny a nie ekonomiczny.

Informacja o bezrobociu w Polsce we wrześniu 2004rokuWe wrześniu zanotowano obniżenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia. Spadek był wynikiem większej liczby osb wyrejestrowanych w porwnaniu z liczbą nowych rejestracji. Mniej osb uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu. Do urzędw pracy zgłoszono mniej ofert pracy. W porwnaniu do września 2003r. nieznacznie zmniejszyła się liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2004r. wynosiła 2970,9 tys. osb i była niższa o 34,9 tys. osb niż przed miesiącem oraz mniejsza o 102,5 tys. od liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem

Do urzędw pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 247,4 tys. osb poszukujących zatrudnienia. Wśrd bezrobotnych nowo zarejestrowanych 171,3 tys. osb, tj.69,2% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny,35% stanowiły osoby dotychczas niepracujące. Udział osb zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w oglnej liczbie nowych rejestracji wynisł 2,3%

W omawianym miesiącu w wyniku pomocy urzędw pracy 17,4 tys. osb podjęło szkolenia, przy pracach interwencyjnych zatrudniono 7,3 tys. osb oraz 3,6 tys. skierowano do robt publicznych.

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędw pracy to osoby, ktre wcześniej pracowały zawodowo. W końcu września zbiorowość ta liczyła 2235,8 tys.. W tej grupie 154,6 tys. osb, tj. 6,9% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Sposoby walki z bezrobociemO interesy pracownikw musi zadbać państwo. Rząd powinien w pierwszej kolejności starać się ograniczyć bezrobocie oraz następnie, w nie mniejszym stopniu, powinny to zrobić samorządy lokalne-ważna jest wspłpraca między nimi.

1. Działania rządu:

ograniczenie biurokracji związanej z otwieraniem nowych firm

upusty w podatkach dla pracodawcw uruchamiających nowe stanowiska pracy

wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

uznanie części obowiązkowej składki ZUS jako podatku od wartości dodanej pracy

zwolnienia a płatności VAT przy eksporcie

polityka proexportowa państwa prowadząca do zwiększenia produkcji i zatrudnienia

skracanie czasu pracy

stworzenie systemu bardziej elastycznego kształcenia2. Działania samorządw:

stawianie na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wspłpraca z lokalnymi przedsiębiorcami

walka z odpływem ludzi na Zachd-to zakłady pracy z udziałem obcego kapitału powinny instalować się w Polsce

przyciąganie kapitału zagranicznego

mądre korzystanie z unijnych dotacji

uruchomienie robt publicznych3. Działania bezrobotnych:

większa elastyczność

podwyższanie swoich kwalifikacji

nauka nowego zawodu4. Nowelizacja kodeksu pracyTaka nowelizacja kodeksu pracy zapewniłaby wzrost wydajności polskiej gospodarki, wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i umożliwiła tworzenie nowych miejsc pracy. Kodeks pracy jest zbyt usztywniony ograniczeniami natury socjalnej i przez to uniemożliwia skuteczną walkę z bezrobociem i rozwj polskich firm.

Podstawowe propozycje zmian to:

Likwidacja obowiązku wypłacania odpraw emerytalnych przez małe firmy, ktrych na to nie stać.

Wprowadzenie max czasu pracy do 12 godzin na dobę(8+4 nadliczbowe) i utrzymanie normy 40 godzin tygodniowo

Obniżenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych z obecnych 50% za dwie pierwsze godziny i 100 % za następne- do odpowiednio 25% i 50%.

Skrcenie okresu wypłacania zasiłku chorobowego do 30 dni oraz zmniejszenie jego wymiaru do 70%

Wprowadzenie prawa zwalniania pracownika w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Zniesienie przepisu, mwiącego, iż trzecia z kolei umowa o pracę staje się umową na czas nieokreślony

Jednakże taka nowelizacja ma swoje plusy i minusy:

Zalety: rozwj polskich firm, wysoka skuteczność, odświeżenie kodeksu

Wady: niedogodności dla zatrudnionychRynek PracyPojęcie rynku

Rynek jest instytucją, ktra umożliwia zawarcie transakcji między sprzedającym a kupującym. Każdy rynek ma określoną strukturę. Strukturę tę tworzą kupujący i sprzedający, ktrzy mogą być partnerami rwnorzędnymi lub też narzucać sobie nawzajem rżne warunki, zależne od siły , jaką dysponują. Przedmiotem transakcji dokonywanych pomiędzy kupującym i sprzedającym są dobra, usługi lub tytuły prawne. Każdy rynek można rozpatrywać z dwch stron: podaży i popytu. Popyt odzwierciedla sposb decyzji podejmowanych przez ludzi dotyczący zakupu usług i towarw. Podaż odzwierciedla decyzje producentw na temat:, co produkować, jak produkować i w jakiej ilości.Rynek Pracy

Rynek pracy tworzony jest przez następujące podstawowe elementy:

zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie

podział pracownikw wg pracujących w poszczeglnych sektorach gospodarki narodowej

wielkość i struktura bezrobocia

Rynek pracy jest bardzo ważny, gdyż pełni dwie zasadnicze funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy stwarza on możliwość otrzymania dochodw, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źrdłem tego podstawowego czynnika wytwrczego. Płace otrzymywane ze sprzedaży pracy stanowią źrdło utrzymania dla ogromnej większości ludzi. Inne dochody, jak na przykład renty dla właścicieli ziemi czy odsetki dla właścicieli kapitału, odgrywają znacznie mniejszą rolę. Nie ma jednego rynku pracy, lecz jest ich tyle, ile zawodw czy rodzajw wykonywanych prac.Podaż pracy

Podaż pracy spowodowana jest popytem na dobra i usługi konsumpcyjne. Ale nie tylko konsumpcja sprawia przyjemność, czyli zwiększa użyteczność. Pojawia się, więc pojęcie kosztw alternatywnych. Jeśli konsumpcja osiągnięta dzięki godzinie pracy dostarcza nam mniejszej przyjemności niż godzina drzemki, to z pewnością wybierzemy czas wolny. A nie pracę. W każdej przecież sytuacji człowiek musi wybierać. Jeśli dłużej będziemy pracować, to jednocześnie mamy mniej wolnego czasu na konsumpcję, ktrą umożliwiają nam większe dochody. Konsumpcja dbr zakupionych za ostatnią godzinę pracy nie sprawia takiej przyjemności, jak konsumpcja dbr zakupionych za pierwsze godziny pracy. Jeśli z coraz większej ilości czasu wolnego rezygnujemy na rzecz pracy, to te godziny rozrywek, na ktre sobie pozwalamy, niosą za sobą coraz większą użyteczność krańcową w porwnaniu do sytuacji, w ktrej mamy więcej czasu wolnego. Uzyskana w ten sposb konsumpcja charakteryzuje się natomiast coraz to mniejszą użytecznością krańcową.

Na decyzje określające podaż pracy, czyli wybr między pracą a czasem wolnym, ma wpływ wiele rżnych czynnikw. Najważniejszym czynnikiem jest stawka płac, czyli dochd otrzymywany za przepracowaną jednostkę czasu, np. jedną godzinę. Im wyższa jest stawka płac, czyli im większy dochd można otrzymać z pracy, tym jesteśmy gotowi więcej pracować. Stawka płac nie odnosi się tylko do godzin przepracowanych.

Jeśli rezygnujemy z godzin pracy, to znaczy, że rezygnujemy z dochodu, jaki byśmy w ciągu tej godziny zarobili, czyli stawki płac.Rwnież ogromną rolę odgrywają ceny dbr i usług konsumpcyjnych. Im są one wyższe, tym mniej możemy kupić za nasze dochody, czyli tym bardziej nie opłaca się zwiększać naszego czasu pracy.

Płaca nominalna jest to ilość pieniędzy, jaką pracownik odbiera w kasie w dniu wypłaty, czyli po prostu pensję wyrażoną w zł. Płaca realna jest to natomiast ilość produktw, jaką można kupić za pieniądze stanowiące płacę nominalną, czyli właśnie za tę otrzymaną w kasie pensję.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na decyzję podaży pracy jest polityka prowadzona przez rząd. Jeśli rząd nakłada wysokie podatki dochodowe, to ogranicza konsumpcję pracownikw. Podwyżka podatkw prowadzi, więc do ograniczenia podaży pracy, gdyż zmniejsza dochody i jednocześnie zachęca do zwiększania czasu wolnego, gdyż zmniejsza jego koszty alternatywne.

Krzywa podaży pokazuje zależność między wielkością podaży a ceną. Na rynku pracy zajmujemy się indywidualną podażą pracy, czyli podażą zgłaszaną przez pojedyncze gospodarstwa domowe i rynkową podażą pracy, czyli podażą, jaka jest na całym rynku. Krzywa indywidualnej podaży pracy pokazuje zależność między stawką płac a wielkością podaży, czyli określa ile czasu dany człowiek chce pracować przy każdej stawce płac w danym okresie. Krzywa indywidualnej podaży pracy pokazuje, że im wyższa cena, tym wielkość podaży jest większa. Jest jednak pewien niski poziom płac, poniżej ktrego gospodarstwo domowe nie będzie oferować swojej pracy na sprzedaż. Na rynku pracy ceną jest nominalna stawka płacy a wyższym stawkom towarzyszy oferta większej ilości czasu przepracowanego. Jeżeli stawka płac przekracza pewien wysoki poziom to dochody pracownika stają się na tyle duże, że zaspokaja on swoje potrzeby konsumpcyjne i jednocześnie może zwiększyć udział czasu wolnego. Prowadzi to do ograniczenia podaży pracy. Krzywą podaży pracy dla rynku otrzymujemy poprzez poziome zsumowanie krzywych indywidualnej podaży pracy a pokazuje ona zależność między stawką płac i wielkością podaży pracy całego rynku w danym okresie.

Popyt na pracęPopyt na pracę zgłaszają firmy produkujące na rynek dobra i usługi. Celem ich działalności jest maksymalizacja zysku i dlatego wybierają one taką wielkość produkcji, ktra umożliwia osiągnięcie tego celu. Ale aby produkować, firmy muszą zatrudnić czynniki wytwrcze, a przede wszystkim pracę. Przychody krańcowe pokazują o ile wzrastają przychody całkowite na skutek zwiększenia sprzedaży o jednostkę. Przychody krańcowe z czynnika produkcyjnego(MPR) to przyrost przychodw całkowitych osiągnięty przez firmę ze sprzedaży produktw wytworzonych przez dodatkową jednostkę czynnika produkcyjnego.

Koszty krańcowe czynnika produkcyjnego to przyrost kosztw całkowitych spowodowany wzrostem zatrudnienia o jednostkę pracy(dodatkowego pracownika). Koszty krańcowe pracy wyznaczane są przez mechanizm popytu i podaży na rynku pracy. Na większości rynkw firmy zatrudniające pracownikw są ceno biorcami, co oznacza, że każdemu zatrudnionemu firma płaci tyle samo, czyli płacę rwnowagi wyznaczoną na rynku przez punkt przecięcia krzywej podaży pracy z krzywą popytu na pracę. Przychd krańcowy z pracy określa produkt krańcowy pracy oraz cenę samego produktu. Jest to przyrost produkcji spowodowany wzrostem zatrudnienia pracy o jednostkę.Krzywa popytu pokazuje zależność między ceną a wielkością popytu w danym okresie. Na rynku pracy ceną jest nominalna stawka płac a popyt na pracę zgłaszają firmy potrzebujące tego czynnika produkcyjnego. Jeżeli stawka płac rośnie to firma musi zapłacić więcej każdemu zatrudnionemu, co prowadzi do wzrostu kosztw tej firmy. Także i na rynku pracy sprawdza się, że zależność między ceną a wielkością popytu jest odwrotna: wyższym stawkom płac odpowiada mniejsza wielkość popytu, jeśli natomiast stawki stają się niższe wielkość popytu rośnie. Krzywa popytu firmy pokrywa się z krzywą przychodu krańcowego z pracy. Dzieje się tak, gdyż producent zatrudnia taką liczbę pracownikw, przy ktrej maksymalizuje zyski. Jeżeli koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika jest mniejszy od przychodu przysparzanego przez tego pracownika, to firmie opłaca się go zatrudnić. I odwrotnie. Jeśli koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika przewyższa przychd otrzymywany przez firmę dzięki temu zatrudnieniu, to firmie nie opłaca się zatrudniać tego pracownika. Jeśli koszt zatrudnienia pracownika rwna się przychodom uzyskanym dzięki pracy tego pracownika, to firma osiąga maksymalne zyski. Tak jest wtedy, gdy stawka płacy rwna się przychodowi krańcowemu z pracy. Oznacza to, że firma zgłasza na rynek pracy taką wielkość popytu na pracę, przy ktrej stawka płac rwna się przychodowi krańcowemu z prac. Krzywa indywidualnego popytu na pracę pokazuje zależność między stawką płac a wielkością popytu w danym okresie i pokrywa się z krzywa przychodu krańcowego z pracy. Rynek pracy od strony popytu tworzą wszystkie firmy na tym rynku występujące. Dlatego możemy otrzymać rynkową krzywą popytu dodając poziomo popyty indywidualne dla każdej stawki płac. Krzywa popytu na pracę dla całego rynku pokazuje zależność między stawką płac a wielkością popytu dla całego rynku a otrzymujemy ją przez poziome zsumowanie indywidualnych popytw na pracę.Rwnowaga na rynku pracyPunkt przecięcia rynkowej krzywej podaży i rynkowej krzywej popytu wyznacza stawkę płac w rwnowadze i wielkość zatrudnienia w rwnowadze. Nachylenie krzywej popytu zależy od przychodu krańcowego z pracy. Jeśli spojrzymy na rynek zatrudnionych jako opieka do dzieci, to przychody krańcowe z pracy w tym zawodzie są małe. Jeśli przeniesiemy się na rynek grnikw, to ich przychody krańcowe z pracy są duże i dzięki temu stawki płac na tym rynku są wysokie.Wpływ polityki rządu na Rynek pracyRząd może wpływać na funkcjonowanie rynku pracy oddziałując zarwno na stronę podaży, jak i na stronę popytu. Jeśli rząd podnosi podatki dochodowe, to ogranicza dochody pracownikw. Prowadzi to do ograniczenia konsumpcji i zmniejszenia kosztu alternatywnego czasu wolnego, a to z kolei sprawia, że gospodarstwa domowe ograniczają podaż pracy.

Rząd może rwnież wprowadzać płace minimalne w zawodach o niskich płacach. Wyznaczając minimalny poziom płac na danym rynku tym samym rozregulowuje rynek, gdyż pojawiają się wygrani i przegrani. Wygranymi są ci, ktrzy pozostają zatrudnieni i wrcą do domu z wyższą pensją. Przegranymi są natomiast ci, ktrzy stracą pracę. Konsekwencją takiej interwencji rządu jest, więc bezrobocie.Mapa Rynku Pracy- październik 2004W comiesięcznym badaniu GUS 26% badanych przedsiębiorstw z sektora przetwrstwa przemysłowego wskazało, że w październiku poprawiła się koniunktura, natomiast 13% odczuło jej pogorszenie. Pozostałe nie zanotowały w porwnaniu do września znaczących zmian. Oglny klimat koniunktury jest, więc nieco gorszy niż we wrześniu, ale jednocześnie znacznie lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W październiku liczba zamieszczonych ogłoszeń obniżyła się w stosunku do września. W sumie opublikowano 2315 ogłoszeń. Mniejsze potrzeby rekrutacyjne miały prawie wszystkie branże. Wyjątkiem było budownictwo, gdzie pracodawcy zamieścili niespodziewanie o 48 ogłoszeń więcej, niż to miało miejsce przed miesiącem. Powodem tej zwyżki było wejście na Polski rynek nowej firmy budowlanej, ktra intensywnie rekrutowała w październiku personel. Z drugiej strony firmy należące do tego sektora wykańczają nowopowstałe inwestycje, aby zakończyć je przed zbliżającą się zimą. Tę tendencję odzwierciedla stosunkowo duża liczba ogłoszeń dla majstrw robt wykończeniowych, elektrykw, tynkarzy i glazurnikw. Udział procentowy ogłoszeń pochodzących z firm budowlanych zwiększył się w październiku dwukrotnie i wynisł 6%.

Wzrosła także liczba ogłoszeń rekrutacyjnych w branży elektronicznej- pracodawcy z tego sektora zamieścili o 31 ogłoszeń więcej niż przed miesiącem. W efekcie udział procentowy elektroniki w rynku ogłoszeń zwiększył się o 2%.

Pozostałe branże zanotowały spadek bądź brak zmiany w liczbie zamieszczonych ogłoszeń prasowych. Najbardziej zmalała liczba ofert pochodzących z handlu. Październik przynisł spadek na poziomie 96 ogłoszeń, a więc o prawie 1/3 w stosunku do ubiegłego miesiąca. Tym samym liczba ofert w tym sektorze spadła poniżej poziomu z sierpnia. Mniej pracownikw poszukiwały supermarkety, ktre są jednym z pracodawcw tego sektora zamieszczającym najwięcej ogłoszeń.

Znacznie mniej ofert zamieściły firmy produkcyjno-przemysłowe. Choć spadek był duży-, bo o 78 ogłoszeń, branża ta nadal pozostaje liderem rynku ogłoszeniowego z 15% udziałem.

Spadek zanotowała także branża gastronomiczno-hotelarska. Liczba ofert w tym sektorze spadła o połowę i wyniosła ostatecznie 37 ogłoszeń. Wzrosty w tej branży mają zazwyczaj charakter sezonowy – mamy za sobą pierwszy, wakacyjny – kolejnego można spodziewać się w grudniu, gdy w sukurs hotelarzom i restauratorom przyjdą święta oraz Sylwestra. Spadki i zwyżki z miesiąca X 2004 przedstawiono na poniższym wykresie:

Przypisy:

1. Ekonomia D. Begg, Warszawa 2000

2. Podstawy ekonomii E. Nojszewska, Warszawa 1995

3. Ekonomia. Zarys problematyki G. Sroślak, Katowice 2003

4. Podstawy ekonomii G.F.Stanlake, Warszawa 1992
Przykadowe prace

Gatunki typowe dla literatury pozytywizmu - realizm.

Gatunki typowe dla literatury pozytywizmu - realizm. Pozytywizm to domena prozy. To proza była najważniejsza i miała najwybitniejsze osiągnięcia. Poezja zeszła na drugi plan. 1)Powieść - oglne cechy: utwr pisany prozą , dużych rozmiarw , o swobodnej kompozycji , cz...

Wstep do socjologii - sciąga

Wstep do socjologii - sciąga 1.Socjologia jest jedną z gałęzi nauk społecznych zbioru dyscyplin naukowych ktre badają naukę ludzkiego zachowania i związkw międzyludzkich oraz ich rezultaty. Antropologia ma dwie głwne gałęzie. Pierwsza antropologia fizyczna za...

Erziehungsurlaub - ein Brief

Erziehungsurlaub - ein Brief Berlin, 2003-01-22 Liebe Sylvia, danke, dass obwohl du sehr beschftigt bist, hast du ein bisschen Zeit fr mich gefunden. Dein Brief war eine nette berraschung – letztens musste ich auch sehr viel arbeiten, weil meine Firma an den Messen teilgenommen hat, und ich war fr die Organisation v...

Rżne funkcje motywu śmierci. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady z literatury

Rżne funkcje motywu śmierci. Przedstaw problem, analizując wybrane przykłady z literatury I. CYTAT JAKO MOTTO PREZENTACJI Inaczej niż życie, śmierć nie może zostać człowiekowi odebrana i dlatego możemy uważać ją za dar Boga. (Seneka) II. T...

Przemysł - wiadomości oglne.

Przemysł - wiadomości oglne. Przemysł jest działem produkcji, ktry zajmuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surowcw przy użyciu maszyn i zastosowani podziału pracy. Celem tej działalności jest wytworzenie przedmiotw służących zaspokojeniu potrzeb społeczeńst...

Charekterystyka Erna Nemeczka z książki pt. "Chłopcy z Placu Broni"

Charekterystyka Erna Nemeczka z książki pt. "Chłopcy z Placu Broni" Każdy z nas przeczytał w życiu wiele interesujących książek. Niewątpliwie "Chłopcy z Placu Broni" węgierskiego pisarza Ferenca Molnara. Tytułowym bohaterem w powieści jest Erno Nemeczek...

Czasowniki modalne i mocne

Czasowniki modalne i mocne Drfen-pozwolenie Knnen -potrafić Mgen- chcieć,lubić Essen-musieć Sollen-mieć powinność Wollen-chcieć,rządać ich darf kann mag muss soll will du darfst kannst magst musst sollst willst er, sie, es darf kann mag muss soll will wir drf...

Autorka tekstu z zadania 17., profesor etyki – I. Lazari-Pawłowska, wprowadza rozrżnienie pojęcia tolerancji na pozytywną i negatywną. Odwołując się do t

Autorka tekstu z zadania 17., profesor etyki – I. Lazari-Pawłowska, wprowadza rozrżnienie pojęcia tolerancji na pozytywną i negatywną. Odwołując się do tekstw zamieszczonych w arkuszu II oraz do wiedzy własnej, rozważ społeczne skutki obu Tolerancja jest świadom...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry