• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bezroboc...

Nawigacja

Bezrobocie w PolsceBezrobocie w Polsce
Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osb zdolnych do pracy i jej poszukujących; bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie; przyczynami mogą być rwnież: wadliwa organizacja rynku pracy, brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych, trudności mieszkaniowe uniemożliwiające przesuwanie nadwyżek siły roboczej do ośr. wykazujących jej niedobr, oferowanie zbyt niskich stawek płac (np. w porwnaniu z zasiłkiem dla bezrobotnych). Na wielkość bezrobocia wpływają wahania koniunktury (- cykl koniunkturalny), sezonowe wahania poziomu zatrudnienia, wprowadzanie osiągnięć techniki do procesw produkcyjnych (automatyzacja), stopień wykorzystania zasobw siły roboczej w rolnictwie (- przeludnienie agrarne); w największych rozmiarach bezrobocia występuje w okresach kryzysw gospodarczych; w okresie wielkiego kryzysu gosp. (1929–33) bezrobotni stanowili (w 1933): w USA 24,9% ogłu zatrudnionych i poszukujących pracy, w W. Brytanii — 19,5%, w Niemczech — 28%, w Austrii — 29%, w Czechosłowacji — 16,9%. W Polsce w latach 30. bezrobotni stanowili ponad 20% ogłu pracownikw najemnych zatrudnionych poza rolnictwem (1933 — ok. 40% ogłu zatrudnionych); trudności na rynku pracy najbardziej odczuwała młodzież, co roku brakowało miejsc pracy dla ok. 300 tys. młodych ludzi.

Bezrobocie towarzyszyło gospodarce kapitalistycznej od - rewolucji przemysłowej, jednak zrozumienie jego przyczyn i ocena kosztw stały się możliwe dopiero wraz z powstaniem wspłczynnika teorii makroekonomicznej; recesje i związane z nimi wysokie bezrobocie są bardzo kosztowne dla gospodarki; np. okresy załamania, ktre wystąpiły w latach 70. i 80. w USA, kosztowały ten kraj znaczną część rocznego produktu krajowego brutto; poza tym skutki bezrobocia dotykają bezpośrednio ludzi, wywołuje ono stresy, powoduje utratę kwalifikacji oraz zwiększenie zachorowalności.

Jednym z podstawowych pojęć we wspłczynniku makroekonomii jest naturalna stopa bezrobocia — poziom bezrobocia, przy ktrym rżne i zrżnicowane rynki pracy danego kraju są — oglnie biorąc — w rwnowadze; niektre z nich wykazują nadwyżkę popytu (wolne miejsca pracy), inne natomiast nadwyżkę podaży (bezrobocie); siły te działają w ten sposb, że naciski na płace i ceny na wszystkich rynkach łącznie są w rwnowadze; naturalny poziom bezrobocia jest to jego najniższa stopa, ktra może istnieć w danym kraju bez ryzyka wystąpienia spirali inflacyjnej. W pocz. lat 60. naturalna stopa bezrobocia była oceniana przez ekonomistw na 4%, w poł. lat 80. w większości szacunkw — na ok. 6%; ta zwyżkowa tendencja wynika gł. z kierunkw demograficznych, a przede wszystkim z wyższego liczbowego udziału niepełnoletnich w sile roboczej, oraz — w pewnym stopniu — z polityki rządw krajw rozwiniętych (np. ubezpieczenia na wypadek bezrobocia). Statystyki bezrobocia, zatrudnienia i siły roboczej operują pojęciami: zatrudnieni — osoby mające pracę zarobkową; bezrobotni — osoby nie mające pracy, lecz jej szukające; osoby nie mające pracy i jej nie szukające nie są częścią siły roboczej.

W literaturze ekon. rozrżnia się następujące gł. rodzaje bezrobocia: bezrobocie strukturalne, związane ze strukturą gospodarki, ktra nie stwarza możliwości zatrudnienia wszystkich osb zdolnych do pracy i jej poszukujących; bezrobocie lokalne, wyrżniające się szczeglnym nasileniem braku wolnych miejsc pracy w pewnych miejscowościach lub regionach; bezrobocie przejściowe (frykcyjne), związane ze zmianą miejsca pracy, ze zmianą kwalifikacji zaw., powodującą przerwę w zatrudnieniu itp.; bezrobocie sezonowe, powodowane okresową zmiennością warunkw klimatyczny i cyklw produkcyjnych w niektrych rodzajach działalności gosp., a zwł. w rolnictwie; bezrobocie utajone, występujące w postaci przeludnienia w rolnictwie lub też w postaci nadmiernego w stosunku do potrzeb zatrudnienia w przedsiębiorstwach przem. (zjawisko charakterystyczne dla - zatrudnienia w państwach komunistycznych). Metody walki z bezrobociem to: roboty interwencyjne, aktywne pośrednictwo pracy, popieranie - emigracji zarobkowej, obniżanie podatkw (w celu ożywienia gospodarki i spowodowania naturalnego przyrostu liczby miejsc pracy): jedną ze wspłcześnie stosowanych metod jest skracanie - czasu pracy. Skutki bezrobocia są łagodzone m.in. przez ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i pomoc dla bezrobotnych (zasiłki).TRANSFORMACJA SYSTEMOWA W GOSPODARCE POLSKIproces przechodzenia od tzw. socjalistycznego systemu gosp., opartego na własności państwowej oraz centralnym planowaniu i zarządzaniu gospodarką, do kapitalistycznego systemu rynkowego, opartego na własności prywatnej i swobodzie przedsiębiorczości. Oglny cel transformacja systemowa w Polsce jest określany dążeniem do zbliżenia ustrojowego ku światu rozwiniętemu gospodarczo przez zbudowanie nowoczesnej gospodarki rynkowej, opartej na demokratycznym ustroju społ. i politycznym. System scentralizowany pozostawił po sobie niesprawną gospodarkę o niskiej efektywności, charakteryzującą się trwałymi niedoborami podaży i brakiem adaptacyjności, zacofaną technologicznie i organizacyjnie, mającą wadliwą strukturę przem., niezdolną do konkurencyjnego uczestnictwa w rynku świat. oraz obciążoną wielkim zadłużeniem zagr. powstałym w latach 70. W wyniku reformy realizowanej 1981–89 system ten został w pewnej mierze przekształcony przez wprowadzenie niektrych elementw gospodarki rynkowej, ale radykalna transformacja stała się możliwa dopiero po załamaniu się komunistycznego reżimu politycznego. Pierwszym elementem radykalnej transformacja systemowa w Polsce stał się realizowany od pocz. 1990 program stabilizacyjny (tzw. program Balcerowicza), określany mianem terapii wstrząsowej, a nastawiony na opanowanie wytworzonej 1989 hiperinflacji. Doprowadził on do szybkiego zrwnoważenia rynku, a tym samym do likwidacji gospodarki niedoborw. Zapewnienie rynkowej swobody kształtowania się cen wywołało ich silny wzrost w wyniku kumulacji takich czynnikw, jak: zniesienie dotacji do cen, głęboka dewaluacja złotego, wysoka skala przeszacowania majątku i wielokrotny wzrost oprocentowania kredytw bankowych, a także podwyżka cen energii. Rwnocześnie restrykcyjna polityka dochodowa i kredytowa zredukowała popyt rynkowy. Łączne działanie tych instrumentw pozwoliło na zrwnoważenie popytu i podaży. Drugim aspektem transformacji było rozpoczęcie przekształceń w systemie prawno-instytucjonalnym. Najważniejsza stała się prywatyzacja gospodarki, obejmująca zakładanie nowych przedsiębiorstw prywatnych oraz prywatyzowanie przedsiębiorstw państwowych. Umożliwienie szybkiego rozwoju prywatnej inicjatywy, liberalizacja importu i wprowadzenie konkurencji rynkowej zapewniły szybki rozwj handlu i zasadniczą zmianę jego oblicza. Rozpoczął się też rozwj systemu bankowego oraz rynku kapitałowego, w tym giełdy warszawskiej. Trzecim elementem transformacji było rozpoczęcie wspłpracy ekon. i politycznej z krajami zach. w dążeniu do włączenia się do wsplnot europejskiej; wielkie znaczenie miało zawarcie 1991 umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską (weszła w życie 1994); umowa ta wyznacza dla Polski kalendarz dostosowań prowadzących do pełnej swobody obrotw gosp. z krajami Unii.

Sukces pierwszych lat transformacji polegał na stworzeniu podstaw oraz warunkw ekspansji systemu rynkowego. Kosztem tego sukcesu był drastyczny spadek produkcji: produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych obniżyła się w ciągu 2 lat o ponad 1/3, a produkt nar. brutto o ok. 18%. Jednak dzięki rozwojowi prywatnej przedsiębiorczości i dopływowi kapitału zagr. już 1992 rozpoczął się ponowny wzrost produkcji, trwający w latach następnych: 1993 produkcja przem. wzrosła o ponad 6%, a produkt krajowy brutto prawie o 4%; gospodarka zaczęła odzyskiwać prężność. Następstwa wcześniejszego regresu produkcji były jednak poważne: oglne pogorszenie warunkw życia znacznej części ludności, związane z silnym spadkiem dochodw realnych oraz z masowym bezrobociem miejskim i utajonym wiejskim; niewypłacalność znacznej liczby przedsiębiorstw z powodu wzrostu kosztw (związanego gł. z wysokim oprocentowaniem kredytw bankowych, adaptacjami cen paliw i energii oraz ze stopniową dewaluacją złotego), konieczność utrzymywania nie wykorzystanej zdolności wytwrczej oraz nagromadzenie obciążeń podatkowych; nastąpiła silna redukcja działalności inwestycyjnej, połączona z dekapitalizacją majątku nar.; spadek dochodw budżetu państwa doprowadził do kryzysu w dziedzinie usług społ. finansowanych z budżetu, w tym ochrony zdrowia, oświaty i nauki; w wyniku rozluźnienia systemu prawnego i więzi społ. pojawiły się też w dużej skali zjawiska korupcji, afery finansowe i rżne formy przestępczości, także zorganizowanej. Podobne zjawiska, choć w rżnej skali, wystąpiły we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednym z istotnych czynnikw potęgujących spadek produkcji było załamanie się handlu z krajami dawnego ZSRR, związane z rozpadem imperium sowieckiego.

Problemem kontrowersyjnym jest skala restrykcyjności zastosowanej polityki stabilizacyjnej (dotyczy to zwł. stopnia deflacyjności polityki dochodowej), zastosowania dyskryminacji wobec przedsiębiorstw sektora publicznego w celu przyspieszenia ich prywatyzacji, a także daleko idąca liberalizacja importu. Istnieje pogląd, że przy innej polityce było możliwe uniknięcie tak głębokiego załamania produkcji i jego konsekwencji; twierdzi się jednak, że mniej radykalna polityka nie pozwoliłaby na szybkie wejście w nowy system. Zagrożeniem towarzyszącym procesowi transformacji są napięcia społ., wynikające z wysokiego poziomu bezrobocia (1994 blisko 17%) oraz postępującej polaryzacji dochodowej i zubożenia dużej części ludności. Napięcia wyrażają się w strajkach i protestach oraz w klimacie politycznym, ktry nie sprzyja racjonalnej polityce przemian. Kluczową sprawą jest polityka przeciwdziałania bezrobociu, zwł. wobec istniejącej presji demograficznej oraz trudności skojarzenia społ. potrzeby zapewnienia miejsc pracy z ekon. potrzebą wysokiej wydajności opartej na automatyzacji, robotyzacji i elektronizacji. Innym zagrożeniem, ktrego skutki będą występowały w dłuższym okresie, jest utrwalenie kryzysu, w ktrym znajduje się sfera edukacji, nauki i techniki. W warunkach pol. znaczną część nakładw na tę sferę musi ponosić państwo, dopki nie rozwiną się zdolne do tego wielkie firmy prywatne. Potrzeba wspomagania rozwoju systemu rynkowego przez państwo obejmuje sterowanie przemianami instytucjonalnymi oraz prowadzenie polityki gosp. sprzyjającej ekspansji przedsiębiorczości i podnoszeniu konkurencyjności kraju w międzynarodowym podziale pracy. Rola państwa w gospodarce, zakres i rodzaj potrzebnych działań — pozostają sprawą sporną: np. czy polityka pieniężna powinna być aktywna w celu stymulacji popytu i produkcji, czy restryktywna w celu obrony przed inflacją; kontrowersje powstają wokł polityki zmian strukturalnych, zwł. polityki przem. i rolnej: w jakiej mierze jest potrzebne popieranie rozwoju konkurencyjności wybranych, obiecujących kierunkw produkcji oraz ochrona rynku krajowego w celu umożliwienia przedsiębiorstwom modernizacji i restrukturyzacji. Otwarte są rozmaite problemy dotyczące przemian własnościowych. Potrzeba zapewnienia dominacji sektora prywatnego jako warunku właściwego funkcjonowania gospodarki rynkowej jest bezsporna; trudności polityki transformacji są związane ze stosunkiem do tych przedsiębiorstw państw., ktrych nie daje się szybko sprywatyzować, oraz nieprzeprowadzeniem reprywatyzacji, tzn. przywrcenia praw dawnych właścicieli obiektw znacjonalizowanych. W celu przyspieszenia prywatyzacji 1993 przyjęto program powszechnej prywatyzacji, oparty na koncepcji uprawnienia wszystkich obywateli do otrzymania świadectw udziałowych upoważniających do zakupu akcji tzw. Nar. Funduszy Inwestycyjnych, powołanych do zarządzania określoną liczbą przedsiębiorstw operatywnych. Ze względu na wciąż znaczną liczbę przedsiębiorstw państw. jest też wysuwana koncepcja ich komercjalizacji, tzn. przekształcenia w podmioty rynkowe przez zasadnicze zmiany systemu zarządzania, bez zmiany typu własności.W GOSPODARCE RYNKOWEJ NIKT NIE MOŻE BYĆ CAŁKOWICIE PEWNY SWOJEJ POSADYCo robić, gdy gromy biją w miejsca pracy?Kończy się era menedżerw nie do zastąpienia – twierdzi Dorota Czarnota, partner w firmie doradztwa personalnego Russell Reynolds Associates. – Wielu z nich tworzyło firmy od podstaw. Teraz muszą zmienić pracę, bo ich firmy przechodzą restrukturyzację, zmieniają profil produkcji lub podlegają fuzjom. Dobrego menedżera z czasw boomu zastąpić musi nowy szef, ktry w czasie recesji potrafi sprostać nowym oczekiwaniom, np. umiejętnie ograniczać koszty działalności firmy.

Rotacja na stanowiskach dotyka nie tylko średnią kadrę kierowniczą. W 2000 r. wymieniono prezesw aż w 53 spłkach giełdowych. To dużo – wzrost aż o 150% w porwnaniu z dotychczas rekordowym pod tym względem 1998 rokiem.

Spokojnie nie mogą spać rwnież ci, ktrych przepustką na rynek pracy był dyplom wyższej uczelni. Stopa bezrobocia wśrd osb z wyższym wykształceniem w 2000 r. sięgnęła 6%, co oznacza, że wśrd prawie 3 mln polskich bezrobotnych aż 70 tys. ukończyło wyższą uczelnię.

Na naszych oczach pęka kolejny mit rynku pracy – Warszawa przestaje być miastem, gdzie praca leży na ulicy. Wprawdzie na tle prawie 16% bezrobocia w skali kraju stolica ciągle wypada dobrze. Tylko 3,8% zdolnych do pracy nie mogło znaleźć zatrudnienia. Ale – jak twierdzi warszawski Powiatowy Urząd Pracy – aż 58 warszawskich firm zgłosiło zamiar przeprowadzenia zwolnienia grupowego. – Stolicę, tak jak cały kraj, boleśnie dotknęło spowolnienie gospodarki – twierdzi Michał Rabikowski rzecznik prasowy Krajowego Urzędu Pracy.

Czy można sobie wyobrazić gospodarkę rynkową, w ktrej nie ma bezrobotnych?

Nie. Bezrobocie jest w gospodarce rynkowej naturalnym zjawiskiem.

Ale nie na poziomie 16%. Jakie bezrobocie byłoby naturalne dla transformującej się gospodarki takiej jak polska?

Tego dokładnie nie wiadomo. Nie ma reguły. Z grubsza można powiedzieć, że kilka procent.

Co jest głwną przyczyną tak wysokiego bezrobocia w Polsce?

Nie ma najważniejszej przyczyny. Jest za to bardzo wiele sprzężonych ze sobą czynnikw. Zjawisko bezrobocia związane jest np. z restrukturyzacją gospodarki. Pozbywanie się nadmiernego zatrudnienia przez przedsiębiorstwa trwa od ponad 10 lat. Efekty wzmocnienia tego procesu przez kryzys rosyjski w 1998 r. widać do dziś. Obecnie restrukturyzacja obejmuje także te sektory gospodarki, ktre do niedawna dawały stabilność zatrudnienia. Przykładem jest bankowość. Na to wszystko nałożyło się spowolnienie wzrostu gospodarczego, jakie obserwujemy od mniej więcej pł roku.

Dlaczego w innych krajach przy wzroście gospodarczym takim jak w Polsce bezrobocie maleje, a nie jak u nas – rośnie?

Powodują to przede wszystkim regulacje, ktre sprawiają, że rynek w Polsce jest nieelastyczny. Stają się one barierą przy przyjmowaniu ludzi do pracy, ich zwalnianiu, innymi słowy – przy dostosowywaniu się do sytuacji do rynku. To ogranicza przepływ pracownikw pomiędzy przedsiębiorstwami. Mobilność siły roboczej i bez tego jest w Polsce bardzo niska. Powinno być rzeczą naturalną, że ktoś mieszkający na Śląsku znajduje pracę na Pomorzu, to się tam przenosi. U nas trudno to sobie wyobrazić. Za wolno wychodzimy z realnego socjalizmu. Inną sprawą jest działalność związkw zawodowych, ktre chronią obecnie zatrudnionych kosztem całej reszty oraz gospodarki narodowej. Nie można też zapomnieć o wysokich kosztach ponoszonych przez pracodawcw. Kolejnym powodem jest strukturalny charakter polskiego bezrobocia. Zapotrzebowanie pracodawcw na poszczeglne zawody mija się z umiejętnościami bezrobotnych. Gdy firma potrzebuje informatyka, nie zatrudni przecież szukającej pracy szwaczki czy ślusarza. Ten problem w dużej mierze wynika z niedostosowania do potrzeb rynku pracy systemu edukacyjnego w Polsce.

Czy sytuację mogłaby poprawić obniżka podatkw?

Z pewnością . rządzący zazwyczaj się przed tym bronią, bo oznacza to mniejsze wpływy budżetowe, więc także mniejsze możliwości realizacji polityki społecznej. Ale w długim okresie, i są na to przykłady, rośnie aktywność gospodarcza, powstają nowe miejsca pracy. Kłopot w tym, że efekt nie jest widoczny natychmiast.Z ostatniej chwili:

wg Krajowego Urzędu Pracy bezrobocie może wzrosnąć z 17% aż do 25%. W obecnej chwili są 3 mln osb bezrobotnych w tym 80% nie ma prawa do zasiłkw. Pracodawcy zapowiadają zwolnienie około 100 tysięcy osb.

Źrdło:

PROFIT 6/2001 str. 81

PROFIT 8/2001 str. 82

W. JAKBIK Restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji, Warszawa 1993;

K. MODZELEWSKI Dokąd od komunizmu?, Warszawa 1993;

Polityka przemysłowa, Warszawa 1993;

Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej, red. W. Kosiedowski, M. Haffer, Toruń 1993;

P. WYCZAŃSKI Polski system bankowy 1990–1992, Warszawa 1993;

Między państwem a rynkiem, red. M. Oklski, Warszawa 1994;

A. LIPOWSKI Przemiany strukturalne, Warszawa 1994;

Polityka gospodarcza okresu transformacji, red. M. Dąbrowski, Warszawa 1995.

Zdzisław Sadowski


Przykadowe prace

Rok 1980 w krainie Szerpw. Historia pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest

Rok 1980 w krainie Szerpw. Historia pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest "Zdobyć Everest pragnąłem nade wszystko w świecie..." (Tenzig Norgay) 1. Odkrycie i pierwsze prby zdobycia Everestu Jeszcze 150 lat temu nikt nie wiedział o istnieniu Everestu. Pierwsza znana m...

Walory artystyczne utworw renesansowych.

Walory artystyczne utworw renesansowych. 1.1 GATUNKI LITERACKIE ? fraszka Z włoskiego słowa frasca co oznacza gałązka. Od frasche co oznacza bagatela, drobnostka. Jest to krtki utwr poetycki będący odmianą epigramatu, najczęściej żartobliwy i na błahy temat, dotyczy...

Krl Edyp jako bohater tragiczny

Krl Edyp jako bohater tragiczny Jednym z najwybitniejszych utworw Sofoklesa jest tragedia Krl Edyp. Edyp jako syn krla Teb jest dotknięty klątwą bogw. Tragizm w tym utworze jak i w każdej innej tragedii antycznej polega na ukazaniu nierozwiązywalnego konfliktu. Starcia jednostki z siłą wy&...

Spłka cywilna

Spłka cywilna Spłka cywilna powstaje w drodze umowy zawartej przez wsplnikw. Przepisy odnoszące się do spłki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860-875). W umowie wsplnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wsplnego celu gospodarczego przez dzia&...

Streszczenie - Ja i Robinson

Streszczenie - Ja i Robinson Moje spotkanie z Robinsonem Kruzoe. Przed omawianiem lektury „Robinson Kruzoe”, wieczorem leżałam w łżku i czytałam tę powieść. Nagle ni stąd, ni zowąd zachciało mi się spać. I tak zaczął się mj sen&...

Kartka z dziennika Marii Magdaleny na podstwie obrazu Georgsa de La Toura

Kartka z dziennika Marii Magdaleny na podstwie obrazu Georgsa de La Toura Środa, lipiec, 1618 To zaszło już za daleko. Wiem, moja wina jest ogromna. Przez to wszystko znienawidziłam siebie, brzydzę się swoja osobą, tak jak i inni. Wciąż zadaję sobie to samo pytanie...

Internet- jego wady i zalety

Internet- jego wady i zalety INTERNET: Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych opracowano tajny projekt rządowy utworzenia globalnej, rozproszonej sieci komputerowej, nikt chyba nie przypuszczał, że stanie się ona czynnikiem wpływającym na życie milionw m...

Schemat blokowy odbiornika radiowego

Schemat blokowy odbiornika radiowego Zadaniem odbiornika radiowego jest odbir energii wybranej fali elektromagnetycznej, wzmocnienie jej i odtworzenie informacji niesionych przez falę. Na rysunku przedstawiono schemat blokowy odbiornika radiowego. Jest to odbiornik superheterodynowy, czyli z tzw. przemianą cz&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry