• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bezroboc...

Nawigacja

Bezrobocie w Polsce po II w. św.Bezrobocie w Polsce po II w. św.
Bezrobocie jest to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osb zdolnych do pracy i poszukujących jej. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczjąca liczba wolnych miejsc pracy w stosunku do ilości ubiegających się o nie. Przyczynami bezrobocia mogą być rwnież: wadliwa organizacja rynku pracy, brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych, oferowanie zbyt niskich stawek płac (np. w porwnaniu z zasiłkiem dla bezrobotnych). Na wielkość bezrobocia wpływają wahania koniunktury, sezonowe wahania poziomu zatrudnienia, wprowadzanie osiągnięć techniki do procesw produkcyjnych (automatyzacja), stopień wykorzystania zasobw siły roboczej w rolnictwie. Zjawisko bezrobocia pojawiło się wraz z powstaniem kapitalizmu, a zjawiskiem powszechnie występującym stało się w XIX w., gdy nastąpił dynamiczny wzrost liczby robotnikw przemysłowych.

W największych rozmiarach bezrobocie występuje w okresach kryzysw gospodarczych. Przykładem takiego kryzysu był wielki kryzys gospodarczy w latach 1929-33. W tym okresie bezrobotni stanowili: w USA 24,9% ogłu zatrudnionych i poszukujących pracy, w W. Brytanii — 19,5%, w Niemczech — 28%, w Austrii — 29%, w Czechosłowacji — 16,9%. W Polsce w latach 30 bezrobotni stanowili ponad 20% ogłu pracownikw zatrudnionych poza rolnictwem. Trudności na rynku pracy najbardziej odczuwała młodzież gdyż co roku brakowało miejsc pracy dla ok. 300 tys. młodych ludzi.

Po II wojnie światowej w państwach wysoko rozwiniętych pod względem ekonomicznym wskaźniki bezrobocia kształtowały się na dość niskim poziomie aż do lat 80, od ktrych zaczął się ich wyraźny wzrost.

W Polsce po II wojnie światowej bezrobocie było trudne do oszacowania, gdyż przez cały czas PRL-u istniało tzw. bezrobocie ukryte. Zmiana systemu gospodarczego w Polsce na przełomie lat 80 i 90 XX w. przyniosła duże zmiany na rynku pracy. W rezultacie zaczeło się zmniejszać ukryte bezrobocie, a jednocześnie pojawiło się bezrobocie jawne, ktre wzrosło w połowie lat 90 do stosunkowo wysokich rozmiarw ( ok. 15%).Obecnie w Polsce bezrobocie sięga około 19% i wiąże się z kryzysem gospodarki w Polsce. Problem ten jest szczegulnie bolesny dla młodziezy, ponieważ dzisiaj część absolwentw nie znajduje zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych poszukuje rozwiązań tego problemu, między innymi trwają dyskusje nad projektem nowego Kodeksu Pracy. Jest on wprawdzie kontrowersyjny, ogranicza bowiem uprawnienia pracownicze. Z drugiej strony – zachęcać ma pracodawcw do tworzenia nowych miejsc pracy.

Bezrobocie towarzyszyło gospodarce kapitalistycznej od okresu tzw. rewolucji przemysłowej, jednak zrozumienie jego przyczyn i ocena kosztw stały się możliwe dopiero wraz z powstaniem wspłczesnych teorii ekonomicznych. Recesje i związane z nimi wysokie bezrobocie są bardzo kosztowne dla gospodarki, np. okresy załamania, ktre wystąpiły w latach 70. i 80. w USA, kosztowały ten kraj znaczną część rocznego produktu krajowego brutto. Poza tym, skutki bezrobocia dotykają bezpośrednio ludzi, wywołuje ono stresy, powoduje utratę kwalifikacji oraz zwiększenie zachorowalności.

Jednym z podstawowych pojęć we wspłczesnej ekonomii jest naturalna stopa bezrobocia, tzn. poziom bezrobocia, przy ktrym rżne rynki pracy danego kraju są w rwnowadze. Niektre z nich wykazują nadwyżkę popytu (wolne miejsca pracy), inne natomiast nadwyżkę podaży (bezrobocie). Na początku lat 60. naturalna stopa bezrobocia była oceniana przez ekonomistw na ok. 4%, w połowie lat 80 na ok. 6%. Wzrost ten wynika głwnie z wyższego udziału niepełnoletnich w rynku pracy, oraz z polityki rządw krajw rozwiniętych (np. ubezpieczenia na wypadek bezrobocia).

Metody walki z bezrobociem to: aktywne pośrednictwo pracy, popieranie emigracji zarobkowych, obniżanie podatkw (w celu ożywienia gospodarki) oraz skracanie czasu pracy. Skutki bezrobocia są łagodzone m.in. przez ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i pomoc dla bezrobotnych w postaci zasiłkw.Źrdła: WIEM – Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna,

Kompedium Wiedzy o Gospodarce,

Wielka Encyklopedia PWN.
Przykadowe prace

Życiorys Mahatmy Gandhi'ego

Życiorys Mahatmy Gandhi'ego ŻYCIORYS MAHATMY GANDHI’EGO: Gandhi Mohandas Karamchand (żył w latach: 1869-1948), indyjski prawnik, pisarz, filozof i polityk; ukończył studia prawnicze w Wielkiej Brytanii; działalność publiczną rozpoczął 1893–1914 w ...

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty.

Zjawisko sarmatyzmu. Scharakteryzuj i oceń tę XVII-wieczną postawę życiową polskiej szlachty. Ruch społeczno-obyczajowy, wywodzi szlachtę polską od rycerskiego, koczowniczego ludu zamieszkującego ziemie Polskie; początkowo nacechowane jest dodatnio: zespł dodatnich cec...

Sprawozdawczość finansowa

Sprawozdawczość finansowa 1. Sprawozdania finansowe - stanowią efekt rachunkowości finansowej. Przeznaczone są głwnie dla użytkownikw zewnętrznych i są podstawowym źrdłem informacji o działalności każdej firmy. Ich forma i treść podlegają ...

Kardynał Stefan Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński Stefan Wyszyński urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska rozdarta była wwczas między trzech zaborcw. Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim. Stefan zatem od dziecka poznał s...

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie Ubezwłasnowolnienie Dziecko do osiemnastego roku życia pozostaje z mocy prawa pod władzą rodzicielską. Rodzice sprawują nad nim opiekę i występują w jego imieniu. Po osiągnięciu pełnoletności człowiek zyskuje zgodnie z...

Oświeceniowa wizja świata i miejsca człowieka (filozofia, przedstawiciele, oda).

Oświeceniowa wizja świata i miejsca człowieka (filozofia, przedstawiciele, oda). 1.Podstawy filozoficzne oświecenia. a)racjonalizm (Kartezjusz) - świat poznaje się za pomocą rozumu, "Myślę, więc jestem" b)empiryzm (John Locke) - świat poznajemy za pomocą zmysł...

Dowcip Kochanowskiego, a dzisiejsze poczucie humoru.

Dowcip Kochanowskiego, a dzisiejsze poczucie humoru. Każdy człowiek śmieje się z tego co widzi i jak widzi. My - ludzie świata wspłczesnego mamy do czynienia z prasą, telewizją, kinem, teatrem, komentujemu to, co widzimy i co rozumiemy. W czasach, kiedy żył Kochanowski ludzie r...

Bronioznawstwo

Bronioznawstwo Bronioznawstwo to nauka pomocnicza historii a także archeologii zajmująca się badaniem broni i uzbrojenia na przestrzeni dziejw i epok. Przedmiotem badań bronioznawstwa jest broń- uzbrojenie . Są to narzędzia i środki walki służące do raż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry