• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Bilans

Nawigacja

BilansBilans
BILANS

AKTYWAA. Aktywa trwale

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1 Środki trwale

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwale w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

• udziały lub akcje

• inne papiery wartościowe

• udzielone pożyczki

• inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

• udziały lub akcje

• inne papiery wartościowe

• udzielone pożyczki

• inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia między o kresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

1. Materiały

2. Płprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

II. Należności krtkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

• do 12 miesięcy -powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

• do 12 miesięcy

• powyżej i2 miesięcy

b) z tytułu podatkw, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krtkoterminowe

1. Krtkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

• udziały lub akcje

• inne papiery wartościowe

• udzielone pożyczki

• inne krtkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

• udziały lub akcje

• inne papiery wartościowe

• udzielone pożyczki

• inne krtkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

• środki pieniężni; w kasie i na rachunkach

• inne środki pieniężne

• inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krtkoterminowe

IV. Krtkoterminowe rozliczenia między okresowe

Aktywa razem

PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

• długoterminowa

• krtkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

• długoterminowe

• krtkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierw wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

III. Zobowiązania krtkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

• do 12 miesięcy

• powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierw wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności;

• do 12 miesięcy

• powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatkw, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

h) h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

3. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia między okresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

• długoterminowe

• krtkoterminowePasywa razem
Przykadowe prace

Infradźwięki

Infradźwięki 1. Podstawy fizyczne dźwięku Dźwięk jest wytwarzany przez ciała drgające, ktre wywołują fale akustyczna. Docierająca fala powoduje wrażenia dźwiękowe powstające w uchu człowieka. Najprostszym rodzajem drgań są drgania sinu...

Korozja elektrochemiczna i metody jej zapobiegania

Korozja elektrochemiczna i metody jej zapobiegania Korozja jest to proces niszczenia metali w wyniku reakcji elektrochemicznych i chemicznych zachodzących podczas zetknięcia się metali z otaczającym je środowiskiem gazowym albo ciekłym. Proces zaczyna się na powierzchni metalu, ktre w dalszym...

Badanie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego

Badanie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŹRDŁA INFORMACJI I METODY 1. Wstęp???????????????????????????????????3 2. Ustawowe granice zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego??????????.....

Maria Teresa Ledchowska

Maria Teresa Ledchowska .:Maria Teresa Ledchowska:. urodziła się 29 kwietnia 1863 r. w Loosdorf, w rodzinie głęboko religijnej. Ojciec, hrabia Antoni Ledchowski i matka, Jzefina Salis - Zizers dali jej bardzo staranne wychowanie, rozwijając bogate zalety serca i umysłu. Dziewczynka dojrzewa ...

Dobro i zło jako wartość

Dobro i zło jako wartość Dobro i Zło, to pojęcia, ktre nurtują ludzkość od wiekw. Mimo zasadniczych rżnic, ktre je dzielą, granica między nimi dość często jest zatarta i trudna do zdefiniowania. To, co stanowi wartość pozytywną dla jednego...

Ślub konkordatowy.

Ślub konkordatowy. Podpisany 28 lipca 1993r. a ratyfikowany 25 marca 1998r. Konkordat pomiędzy stolica apostolską, a Rzeczpospolitą Polską stwarza narzeczonym możliwość zawarcia małżeństwa kanonicznego, ktre może wywołać skutki cywilne,takie jakie posiada ma...

Hormony i gruczoły dokrewnw

Hormony i gruczoły dokrewnw CO TO SĄ GRUCZOŁY DOKREWNE ? By wyjaśnić czym są gruczoły dokrewne należy zapoznać się czym oglnie są gruczoły. Gruczoły są to narządy człowieka i zwierząt wydzielające rżne substancje niezb...

Propaganda w PRLu.

Propaganda w PRLu. Propaganda w PRL-u Wg ‘Słownika języka polskiego’ propaganda to : szerzenie pewnych poglądw, idei, haseł mające na celu pozyskiwanie kogoś dla jakiejś idei lub akcji. Leonard Dobo stwierdził, że propaganda to ‘Systematyczne wysiłki pos...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry