• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: BILANS II...

Nawigacja

BILANS II RZECZYPOSPOLITEJBILANS II RZECZYPOSPOLITEJ
Okres po zakończeniu I Wojny światowej i przed rozpoczęciem II Wojny to okres pewnych osiągnięć w wielu dziedzinach życia(polityka, gospodarka, szkolnictwo, kultura) , ale także okres niepowodzeń. Dziś ten ciekawy , ale też trudny okres lat 1918-1939 w dziejach naszego kraju trzeba poddać ocenie.Do sukcesw politycznych w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego z pewnością można zaliczyć Konstytucje marcową. Innowacją w dokumencie tym było wprowadzenie powszechnych, tajnych, proporcjonalnych i rwnych wyborw do sejmu i senatu. Konstytucja marcowa gwarantowała swobody i prawa obywatelskie , wprowadziła odpowiedzialność rządu przed parlamentem. Natomiast przewrt majowy , mimo, że Piłsudskim kierowały dobre pobudki przejęcia władzy , zasługuje na potępienie. Gdy żądania Piłsudskiego (obalenie rządu Witosa)nie zostały spełnione doszło do krwawych starć. Pźniejsza Konstytucja z 23 kwietnia 1935 roku była wyrazem konieczności umacniania władzy i uniezależniania jej od zmiennych układw politycznych a także wieńczyła rozpoczętą przewrotem majowym przebudowę państwa demokratycznego na autorytarne.

Zahamowany został proces wynaradawiania Polakw. Tylko niezwyczajną determinacją i silnym poczuciem patriotyzmu tłumaczyć należy zachowanie polskiej kultury i języka przez nard, gdy nie mgł on się swobodnie rozwijać przez tak długi czas zaborw. Przy silnej rusyfikacji i germanizacji, polskość nie mogła być wystarczająco pielęgnowana. W zastraszającym tempie proces wynaradawiania postępował na obszarze Grnego Śląska, Pomorza i Kresw Wschodnich. Powstrzymanie tego niepokojącego zjawiska jest niewątpliwym sukcesem II Rzeczypospolitej.Do niewątpliwych osiągnięć okresu międzywojennego należy zaliczyć reformę walutową przeprowadzoną przez Grabskiego. Głwnym celem reformy było zrwnoważenie budżetu i wprowadzenie w miejsce marki polskiej nowej waluty - złotego polskiego. W 1924r. utworzono Bank Polski zastąpił on Polską Kasę Pożyczkową. Reforma stała się "wybawieniem" dla "kulejącej" polskiej gospodarki. Nastąpił szybki i radykalny wzrost płac i ceny na rynku ustabilizowały się. Negatywnym skutkiem reformy walutowej była nie komfortowa sytuacja przemysłu polskiego i naszego rolnictwa. Niefortunnym pomysłem dwudziestolecia międzywojennego było też stworzenie mało nowoczesnej armii . Armia i tak nie spełniała swej funkcji a wydano na jej stworzenie pieniądze z budżetu narodowego. Zatem przedsięwzięcie to okazało się bardzo nierentowne.II Rzeczpospolita osiągnęła bardzo wiele w zakresie spraw gospodarczych. Po pierwsze odbudowano kraj po zniszczeniach spowodowanych I wojną światową i walkami przy tworzeniu kraju. Wyeksploatowane były 2 wojewdztwa, co spowodowała bliskość frontu, a 13 z 16 wojewdztw doznało ogromnych strat i zniszczeń. Wycięto 2,5 mln ha lasw, zniszczono 1,8 mln budynkw, 2399 mostw, 574 dworcw kolejowych, 4,29 mln sztuk bydła, koni i owiec, a także 1,949 mln wozw i maszyn rolniczych. Zdewastowano kolejnictwo na ziemiach polskich. Odrodzenie Polski możliwe było tylko w przypadku odbudowy gospodarki. Dźwignięcie się z tak ogromnych zniszczeń jest więc niebywałym sukcesem II Rzeczypospolitej. Do osiągnięć II Rzeczypospolitej należy budowa portu w Gdyni. Budowa Gdyni była jedyną możliwą drogą pełnego wykorzystania posiadanego odcinka wybrzeża ze względu na brak kontroli nad Gdańskiem. Dziś Gdynia jest jednym z trzech najważniejszych portw III Rzeczypospolitej (obok Gdańska i Szczecina) Utworzenie magistrali węglowej Katowice-Gdynia pozwoliło na uzyskanie z produkcji węgla maksymalne dochody. A jeżeli mowa o węglu, należy powiedzieć rwnież o wyjściu państwa polskiego obronną ręką z wojny gospodarczej z Niemcami, co przyczyniło się do większej niezależności polskiej gospodarki i jej dalszą rozbudowy. Pochwalić należy zaczętą w latach 1936-39 realizację planw tworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zbudowany od podstaw miał szansę zapewnić bezpieczny byt państwa polskiego.Państwo nie miało jednolitego systemu administracyjnego i prawnego. W Krlestwie Polskim obowiązywał kodeks cywilny Napoleona, na pozostałych ziemiach zaboru rosyjskiego - kodeks rosyjski. W pozostałych zaborach system był zgodny z ustawodawstwem austriackim i pruskim. Sądownictwo także się rżniło. Inny był system administracji, inne role samorządw, inne ordynacje wyborcze. Rżniły się kompetencje urzędnikw państwowych. II Rzeczpospolita rwnież sprawdziła się w tworzeniu nowego systemu, a do połowy lat trzydziestych uregulowana została większość dziedzin życia. Reforma administracyjna rozwijała w Polsce samorządność - zjawisko pozytywne.Należy powiedzieć, że II Rzeczpospolita to rwnież liczne konflikty i niemożność osiągania kompromisw. Podzielone środowisko politykw nie działało na korzyść młodego państwa. Nieporozumienia i brak skłonności do ugody szkodziły temu państwu. Ta niezdrowa sytuacja doprowadziła do zamordowania pierwszego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza. Doprowadziło to także do zamachu w maju roku 1926. Nie mogła być w pełni efektywna władza, za ktrą nie było szerokiego poparcia. Sam przewrt majowy można jednak rozpatrywać jako zjawisko pozytywne, gdyż miał na celu skupienie władzy w celu efektywniejszego jej stosowania. Wobec systemu jaki panował u wschodniego sąsiada i tego, ktry miał w roku 1933 powstać u sąsiada zachodniego, system rządw autorytarnych wydawać się może najlepszą formą wzmocnienia krajuZdecydowanie pozytywnie należy ocenić posunięcia władz Polski w zakresie szkolnictwa w kraju. Rozumiana była ważność posiadania społeczeństwa wykształconego, świadomego swego pochodzenia i historii. Systemy szkł były inny w każdym z trzech zaborw, lecz zadanie postawiono przed nimi takie same - wynarodowienie ludności pochodzenia polskiego. Nie istniało zasadniczo nic takiego jak polska szkoła. Władze stanęły przed trudnym zadaniem zbudowania kadr i utworzenia nowego systemu, ktry zapewniałby właściwą edukację polskiej młodzieży. Katastrofalna była sytuacja szkolnictwa szczebla podstawowego i średniego. Jedynie w zaborze pruskim przestrzegany był obowiązek szkolny, w Galicji już tylko 50% dzieci uczęszczało na zajęcia; natomiast sytuacja była fatalna na obszarze Krlestwa Polskiego, gdyż tylko 16% dzieci uczęszczało do szkł ludowych. Już w 1919 roku wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci w wieku 7-14 lat. Reforma, ktra miała miejsce w roku 1932 wprowadziła obowiązek kształcenia się młodzieży do 18 roku życia. Ujednolicała ona system szkolny, wprowadzając 7-klasową szkołę powszechną, 4-klasowe gimnazjum kończone "małą maturą", 2-klasowe liceum (klasyczne, humanistyczne, przyrodnicze i matematyczne). Unowocześniała i podwyższała poziom programu szkolnego. Działania II Rzeczypospolitej doprowadziły do tego, iż w roku 1939 aż 90% dzieci uczęszczało do szkł. Na niekorzyść reformy przemawia jednak fakt utrudnienia części młodzieży dostępu do wyższych studiw. Szkolnictwo wyższe miało znacznie lepszy start. W Polsce istniały 32 szkoły wyższe, a stosunek liczby studiujących do liczby mieszkańcw był podobny do tego w Anglii i we Włoszech. Najważniejszym ośrodkiem akademickim była Warszawa, a poza nią Lww, Krakw i Poznań. Nauka polska przeżywała w tym czasie w stanie pełnego rozkwitu. Jej poziom był bardzo wysoki, powstawały szkoły takie jak matematyczna (Warszawa, Lww), astronomii matematycznej (Krakw), fizyki doświadczalnej (Warszawa), itd. Pozostawiły one po sobie ogromny dorobek.Rwnież sztuka, literatura, teatr i muzyka rozwijały się wspaniale. W poezji pojawiają się skamandryci (J. Tuwim, J. Lechoń, K. Wierzyński, A. Słonimski, J. Iwaszkiewicz), awangarda krakowska (J. Przyboś), futuryści, grupa "Żagary"; tworzy W. Broniewski, L. Staff, B. Leśmian. Obok popularnych pisarzy - tradycjonalistw (np. Reymont) tworzyli też światowego formatu nowatorzy , doceniani wiele dziesięcioleci pżniej , jak: Stanisław Ignacy Witkiewicz ,Bruno Schultz i Witold Gombrowicz Wszyscy oni zostawili po sobie dzieła niezwykle ważne dla naszej kultury. Pisze Witkacy, B. Schultz, Z. Nałkowska, J. Parandowski. Działa teatr, a jego głwnymi ośrodkami są Warszawa, Wilno i Lww. Muzyka tego czasu prezentowała najwyższy światowy poziom. Z jej przedstawicieli wymienić należy choćby takich kompozytorw i wykonawcw jak Karol Szymanowski i Feliks Nowowiejski oraz śpiewakw: Jana Kiepurę i Adę Sari.Nie ma jednak rzeczy doskonałych i tak samo nie ma państw doskonałych. Błędem II Rzeczypospolitej była niedokończona reforma rolna. Pomysł z 1919 roku nie został zrealizowany, gdyż naruszał konstytucyjnie zagwarantowane prawa własności. Jednakże w tej specyficznej sytuacji, można było pozwolić na taką decyzję, ktra wspomogłaby rozwj polskiego rolnictwa. Dopiero 6 lat pźniej rząd Grabskiego podjął odpowiednie kroki w celu realizacji odkładanej przez te wszystkie lata reformy. Stracone 6 lat było okresem stosunkowo długim zważywszy, iż II Rzeczpospolita istniała niecałe 21 lat.Polska na przestrzeni wiekw żyła pod rżnymi nazwami, za każdym razem w innej postaci. Wszystkie te formy państwowości polskiej wniosły coś do tradycji i zmieniły w pewien sposb życie narodu polskiego. II Rzeczpospolita jest obecna w naszych myślach po dzień dzisiejszy. Oczywiste jest to, że historia międzywojnia jest sprawą dość świeżą i obecną we wspomnieniach naszych dziadkw i pradziadkw, wciąż wywierając poważy wpływ na życie III Rzeczypospolitej. To ona pozostaje państwem, ktre po raz pierwszy rzeczywiście działało w imię polskiej racji stanu, w imię budowania pomyślności wszystkich obywateli, w imię rozwoju Polski. Spuścizna II Rzeczpospolitej to dzisiejsza jedność Polakw z wszystkich stron kraju, poczucie wsplnoty w narodzie, a z rzeczy materialnych to, na przykład, Gdynia - jeden z najważniejszych polskich portw na Bałtyku. Pozwalając sobie na spekulacje historyczne, można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że gdyby nie II wojna światowa Polska zaszłaby bardzo daleko w zakresie rozwoju gospodarczego, osiągając poziom znacznie lepszy niż dzisiejszy.

Więc był to okres sukcesw i chały , ale też porażek i haniebnych faktw. Tymczasem należy się chlubić II Rzeczpospolitą, widząc w tym okresie przewagę zjawisk dobrych nad złymi.
Przykadowe prace

"Człowiek jest trzciną na wietrze, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą" Blaise Pascal - interpretacja.

"Człowiek jest trzciną na wietrze, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą" Blaise Pascal - interpretacja. Blaise Pascal stwierdził, że: "człowiek jest trzciną najsłabszą na wietrze, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną m...

Erziehungsurlaub - ein Brief

Erziehungsurlaub - ein Brief Berlin, 2003-01-22 Liebe Sylvia, danke, dass obwohl du sehr beschftigt bist, hast du ein bisschen Zeit fr mich gefunden. Dein Brief war eine nette berraschung – letztens musste ich auch sehr viel arbeiten, weil meine Firma an den Messen teilgenommen hat, und ich war fr die Organisation v...

Socjaldemokracja

Socjaldemokracja Socjaldemokracja, ruch społeczny zapoczątkowany przez robotnikw zmierzający początkowo do zastąpienia kapitalizmu socjalizmem, a następnie do uspołecznienia gospodarki rynkowej i zmniejszenia nierwności społecznych.Aby zrozumieć powyższe stwierdzenie, nale...

Uniwersalne wartości wpisane w "Antygone" Sofoklesa

Uniwersalne wartości wpisane w "Antygone" Sofoklesa "Antygona" jest najbardziej znaną tragedią grecką, napisaną przez Sofoklesa. To utwor ponadczasowy, ukazuje wiele waznych wartosci, majacych duzy wplyw na zycie czlowieka w przeszlosci, jak rowniez w czasach dzisiejszych. Jakie wiec wartosci uniwersalne...

Słwka 1C z książki New english file intermediate student's book

Słwka 1C z książki New english file intermediate student's book 1.affectionate - kochający 2.aggressive - agresywny 3.ambitious - ambitny 4.bossy - lubi mieć władzę 5.charming - uroczy 6.competitive - konkurencyjny 7.independent - samodzielny 8.jealous - zazdrosny 9.manipulative - man...

Filozofia zagadnienia do egzaminu

Filozofia zagadnienia do egzaminu Anaksymender – (uczeń Talesa), nie da się wyjaśnioć powstania i naturyu świata sugerując się tylko wodą. Uważał że świat powstał z bezkresu (apejronu), czyli bezkres utrzymuje świat przy istnieniu i wszystko się ...

Malarstwo iluzjonistyczne

Malarstwo iluzjonistyczne Styl malarstwa iluzjonistycznego stawiany jest jako czwarty, ostatni. Inna jego nazwa to architektura fantastyczna. Zniknęła wwczas płaska ściana, tylko że zamiast symetrycznie umieszczonych, smukłych kolumn piętrzą się na niej elementy architektury w fanta...

Rezension des Films "Die fetten Jahre sind vorbei"

Rezension des Films "Die fetten Jahre sind vorbei" Der Film Die fetten Jahre sind vorbei wurde von Hans Weingartner gedreht. Er erzhlt von drei Freunden – Jan (Daniel Bruhl), Peter (Stipe Erzeg) und Jule (Julia Jentsch). Sie sind junge Idealisten, die die Welt verndern mchten. Sie leisten Wiederstand gegen die Ausnutz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry