• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biografia...

Nawigacja

Biografia - Pitagoras.Biografia - Pitagoras.


Pitagoras, którego imieniem nazwano powszechnie znane z geometrii elementarnej twierdzenie, zajmuje doczesne miejsce w historii początków myśli matematycznej starożytnej Grecji. Urodził się około 572 r. p. n e. na wyspie Samos, zmarł około 497 r p.n.e. w Metaponcie. Ów grecki matematyk, filozof i półlegendarny założyciel słynnej szkoły pitagorejskiej był także twórcą kierunku filozoficznego (pitagoreizmu), inicjatorem nurtu o orientacji religijnej w starożytnej filozofii greckiej.Około 532 roku p.n.e. Pitagoras opuścił wyspę Samos i wyemigrował do kolonii jońskich w Italii. Osiedlił się w Krotonie. Właśnie tam założył związek pitagorejski. Tam także rozwinął swą działalność naukową, filozoficzną i polityczną. Po spaleniu szkoły filozof zamieszkał w Metaponcie, gdzie przebywał aż do śmierci. Tradycja przypisuje Pitagorasowi zapoczątkowanie zarówno idei religijno-etycznych oraz politycznych, jak i naukowego kierunku szkoły. Przyjął się także pogląd, iż Pitagoras przeszczepił na grunt grecki geometryczne i astronomiczne umiejętności Egipcjan i Babilończyków oraz, że zainicjował badania naukowe, uwieńczone szeregiem znakomitych osiągnięć. Do osiągnięć tych należy między innymi stworzenie początków teorii liczb, sformułowanie twierdzenia "Pitagorasa"(które według niektórych źródeł babilończycy znali już dużo wcześniej, lecz dopiero on je udowodnił) oraz koncepcja harmonijności kosmosu.

Prąd filozoficzny, którego inicjatorem był Pitagoras, trwał ponad dwa wieki. Jego relikty dają się zauważyć jeszcze w pierwszym wieku naszej ery.Dziś niestety trudno dokładnie ustalić, co szkoła pitagorejska zawdzięcza swemu mistrzowi, a co jego uczniom. Dlatego tez należy mówić raczej o dokonaniach pitagorejczyków i nie przypisywać wszystkich odkryć samemu założycielowi szkoły.

W zakresie geometrii pitagorejczycy stworzyli teorie równoległych wraz z twierdzeniem o sumie katów trójkąta, czworokąta i wieloboków foremnych oraz całą płaszczyznę można pokryć tylko trójkątami, kwadratami albo sześciokątami. W szkole pitagorejskiej narodziły się trzy wielkie problemy: podwojenie sześcianu, podział kata na trzy równe części oraz kwadratura koła, które należało rozwiązać za pomocą cyrkla i linijki (bez podziałki). To ostatnie zagadnienie, które stało się pasją wielu wybitnych uczonych, w tej liczbie również matematyka polskiego Adama Kochańskiego, zostało rozwiązane negatywnie przez Lindemana w 1882 r. Pitagorejczycy poza zagadnieniami z zakresu geometrii interesowali się także teorią liczb. Spośród wszystkich liczb naturalnych, a wiec całkowitych i dodatnich, wyróżnili pewne nieskończone ciągi liczb zwane ogólnie liczbami wielokrotnymi, a więc liczby trójkątne, czworokątne, pięciokątne itd. Numerując odpowiednio wierzchołki oraz pewne wewnętrzne punkty coraz to większych wielokątów foremnych o przyjętej liczbie boków, nazywano numery ostatnich wierzchołków kolejnych wielokątów liczbami kątnymi... Ponad to pitagorejczycy rozpatrywali tak zwane liczby doskonale, szukali par liczb zaprzyjaźnionych, oraz zajmowali się proporcjami. Szczególne znaczenie dla dalszego rozwoju matematyki miało odkrycie przez pitagorejczyków odcinków niewspółmiernych. Wokół tego odkrycia narosło sporo legend i mniej lub bardziej prawdopodobnych domniemań. Jedno jest wszakże pewne, iż stwierdzenie dotyczące istnienia odcinków niewspółmiernych (np. bok i przekątna kwadratu) wywołało - wskutek utrzymywania tego odkrycia w tajemnicy - rozłam wśród pitagorejczyków. Jedni domagali się wymiany informacji, niezatajania wyników badań i odkryć, inni natomiast dążyli do zachowania tajności. Tendencje te doprowadziły do wyodrębnienia się w szkole pitagorejskiej dwóch kierunków - naukowego i religijno-mistycznego. Zwolenników pierwszego nazywano matematykami, drugiego natomiast - akuzmatykami. Mimo iż w prądzie filozoficzno-religijnym pitagorejczyków dominowały muzyka, harmonia i liczba jako czynniki wychowawcze, służące zbliżeniu do Boga.

Przykładowe prace

Przemówienie w obronie Antygony

Przemówienie w obronie Antygony Drodzy przyjaciele! Zebraliśmy się tu po to, by walczyć z niesprawiedliwym wyrokiem, Kreona przeciwko kobiecie, sprzeciwiającej się jego surowej woli. I oto my zgromadzeni chcemy stanąć w obronie niesprawiedliwie osądzonej Antygony, której decy...

List do wszystkich ludzi świata w obronie głodujących.

List do wszystkich ludzi świata w obronie głodujących. Na początku, chciałbym powiedzieć, że jestem młodym obywatelem Polski. Widząc obecną sytuację na świecie postanowiłem skierować moje refleksje, przemyślenia i wnioski w formie listu do Was, ludzi mog...

Zdania złożone

Zdania złożone Zdania złożone Zdania współrzędne Zdania współrzędne łączne (spójniki: i, oraz, a, ani, to - to, tudzież) _______ _ _ _ _ _______ Zdania współrzędne rozłączne (spójniki: albo, czy, lub, bądź...

Program pozytywizmu polskiego.

Program pozytywizmu polskiego. Program pozytywizmu polskiego na tle sytuacji politycznej i społecznej . Nazwa pozytywizm została przyjęta z filozofii Augusta Comte'a - francuskiego myśliciela z I połowy XIX w., autora dzieła "Kurs filozofii". Pojęcie pozytywny oznacza to, co realne, po&#...

Werte im Leben

Werte im Leben Auf der Welt sind viele verschiedene Werte, zum Beispiel: Familie, Glck, Gesundheit, Geld, Kariere, Arbeit, Liebe, Religion, Tradition, usw. Ich finde, dass die Werte-Hierarchie vom Wohnort und von der politischen und wirtschaftlichen Situation des Landes abhngt. Fr die Leute, die in der Stadt wohnen, sind Gel...

Instytucje polityczne reneansowej hiszpanii

Instytucje polityczne reneansowej hiszpanii Na wstępie mojego referatu chciałabym przybliżyć państwu pojęcie Instytucji politycznej. Instytucja polityczna to wyodrębniony zespół osób dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w ...

Przemówienie w stylu patetycznym z okazji przyjazdu do Polski papieża.

Przemówienie w stylu patetycznym z okazji przyjazdu do Polski papieża. Wasza Swiątobliwość!Umiłowany Ojcze Swięty! Witamy Waszą Swiatobliwość z najgłebszym szacunkiem, z wielką radością i nadzieją. Witamy w Tobie, Umiłowany Ojcze Swiety,widzialn...

Współczesna literatura faktu, jej tematy i znaczenie.

Współczesna literatura faktu, jej tematy i znaczenie. Literatura faktu - tendencja zrodzona w literaturze XX wieku wynikająca z niechęci do fikcji, do psychologii i subiektywizmu i z przeciwstawiania im ścisłego opisu, konkretnych faktów, dokumentów. Uprzywilejowała ona takie formy jak reportaż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry