• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biznes plan

Nawigacja

Biznes planBiznes plan
TEMAT: Charakterystyka Biznes planuCo to jest biznes plan ? –

W gospodarce rynkowej często zachodzące zmiany zmuszają do nowego spojrzenia na funkcje realizowane przez firmę. Jedną z nich jest planowanie , czyli określenie celw jakie przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć w swojej strategii.

Planowanie jest przewidywaniem warunkw działania w określonych granicach czasowych, jest wyznaczaniem celw i zadań oraz środkw i sposobw ich najkorzystniejszej realizacji. Jest to proces ciągły związany z przygotowaniem szczegłowego "rozpracowania" przedsięwzięcia.

Od niego zaczyna się działalność zarządu nowo powstałej spłki bądź firmy, ktra zamierza się zmodernizować. Biznes plan opracowuje się celem przedstawienia radzie nadzorczej, inwestorom, kierownictwu bankw finansujących przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwo, przedstawicielom biznesu , ktrzy dysponują wolnym kapitałem i chcą, nawet podejmując duże ryzyko, organizować wsplne przedsięwzięcia.

Biznes plan zmusza Cię do zatrzymania i zastanowienia się nad tym, co robisz, czego oczekujesz od swojej firmy w przyszłości i jak chcesz pokierować tą przyszłością. Niezależnie od tego, czy Twoja firma już istnieje, czy dopiero zaczynasz działalność to proces planowania będzie niezbędny do wyznaczenia odpowiednich kierunkw i metod działania. Nowo powstająca firma przygotowuje plan przedsięwzięcia w celu określenia podstaw działania, ale najczęściej aby uzyskać kredyt. W istniejącej już firmie planowanie pozwala lepiej przygotować dalszą działalność.

Plan przedsięwzięcia jest systemem "wczesnego ostrzegania", w przypadku pojawienia się groźby porażki.

Wiele planw zakończyło się niepowodzeniem z powodu nadmiernego optymizmu. Musisz być realistą szacując koszty i przychody firmy. Prognozując przyszłe rezultaty i wyniki finansowe opieraj się na informacjach z przeszłości (sprawozdania finansowe, raporty i inne dokumenty księgowe). Upewnij się, że dane są dokładne. Nigdy nie spiesz się. Będziesz potrzebował dużo czasu, aby zdobyć aktualne informacje, ktre są rzetelnym i wiarygodnym dowodem na to , jak firma funkcjonowała.Cele:Chodzi tu o cele działalności firmy dotyczące udziału na rynku, wielkości sprzedaży oraz zysku. Firmy muszą stawiać sobie cele i planować ich realizację. Sprawdź, czy twoje cele są konkretne i mierzalne. Wymień poszczeglne cele, jak np. określony poziom sprzedaży lub zyskw, procent marży brutto, stopę wzrostu lub udział w rynku.

Ustalenie celw stanowi bardzo przydatną podstawę do rozpoczęcia ustalania zadań dla firmy. Natomiast - zadania to kolejne instrukcje, określające jak zamierzasz dojść do osiągnięcia wszystkich celw firmy. Twrz takie zadania, ktre w sposb oczywisty powiązane są z dalszymi celami przedsiębiorstwa, są osiągalne i wymierne.Zadania biznes planu:v Wybr strategii działania

v Poszukiwanie partnerw

v Uzyskanie środkw finansowych

v Oszacowanie ryzyka

v Ocena rynku

v Poznanie konkurencji

v Ocena branży

v Określenie potrzeb finansowych

v Oszacowanie przychodw i kosztw

v Ocena mocnych i słabych stron

v Przedstawienie koncepcji rozwojuGeneza i istota projektuOpis Projektu

Wymienienie zasadniczych danych i założeń dotyczących projektu inwestycyjnego, ktre stanową podstawę przygotowywanego biznes planu. Są to: określenie obiektu, lokalizacja, harmonogram realizacji, cel i strategia realizacji obiektu, wpływ na otoczenie, sektorowa i branżowa klasyfikacja projektu.Inwestor lub sponsor projektu

Nazwy (nazwiska) i adresy.

Kondycja finansowa.

Rola i zaangażowanie w projekt.

Przeszła i obecna działalność gospodarcza.

Inne istotne dane.Historia projektuIstotne daty w historii projektu.

Studia i analizy dotychczas sporządzane (tytuły, autorzy, daty i zleceniodawcy).

Wnioski i decyzje będące następstwem wcześniejszych studiw oraz ich wykorzystanie w niniejszym raporcie.

Przyczyny, dla ktrych projekt nie został wcześniej zrealizowany.Wykonane studia przedinwestycyjne

Studium możliwości (opportunity study)

Studium przedrealizacyjne (pre-feasibility study)

Studium ostatecznej wersji projektu (feasibility study)

Specjalistyczne studia szczegłowe

Koszty ekspertyz i usług konsultingowych

Badania i analizy wstępne (badania gruntu, zestawienia niezbędnych materiałw budowlanych, analizy laboratoryjne)Analiza rynku i strategia marketingowa

Analiza rynku ma kluczowe znaczenie przy określeniu zakresu i programu inwestycyjnego, wielkości obiektu, wymaganej technologii i doborze lokalizacji. Na wstępie powinien zostać sporządzony szacunek aktualnego i potencjalnego rynku. Następnie powinna być dokonana prognoza rozwoju rynku i określony poziom przychodw z użytkowania obiektu.

Dane i alternatywne metody prognozowania

Zestawienie i opis danych wymaganych do analizy rynku.

Zestawienie i opis alternatywnych metod oceny danych oraz technik szacowania bieżącego i przyszłego popytu.

Wybr metody oceny danych oraz jego uzasadnienie.

Szczegłowa prezentacja metod oceny danych oraz szacowania popytu zastosowanych w studium.Surowce i materiałyWymagane przez projekt nakłady pozostają w ścisłym związku z przyjętymi dla niego rozmiarami mocy produkcyjnych, obraną lokalizacją, technologią i wyposażeniem. Kwestie te są wspłzależne. Podstawą określenia wymaganych nakładw na surowce i materiały jest analiza popytu, przyjęta technologia, program produkcji i założone zdolności produkcyjne. Studium przedinwestycyjne powinno analizować następujące kwestie dotyczące zapotrzebowania na surowce i materiały: Charakterystyka surowcw i materiałw Surowce i materiały powinny być sklasyfikowane według następujących grup:

Surowce (nieprzetworzone i przetworzone)

Płprodukty

Komponenty

Materiały pomocnicze

Zaopatrzenie fabryczne

Media

Części zamienne

Dane i alternatywy

Określenie danych w oparciu o ktre dokonany został wybr potrzebnych surowcw i materiałw.

Wymienienie wymaganych surowcw i materiałw z określeniem wymagań jakościowych, dostępnej ilości, źrdeł zaopatrzenia, dostępności w przekroju czasowym oraz kosztw jednostkowych.

Wskazanie alternatywnych surowcw i materiałw oraz ich źrdeł.

Prezentacja wybranych surowcw i materiałw oraz uzasadnienie wyboru.

Program zaopatrzenia

Przedstawienie danych wykorzystanych do przygotowania programu zaopatrzenia.

Opracowanie programu zaopatrzenia wraz ze wskazaniem alternatyw.

Program zaopatrzenia powinien być sporządzony przy uwzględnieniu:

Programu produkcji

Dostępności surowcw i materiałw

Specyfiki surowcw i materiałw

Technologii i wyposażenia technicznego

Przewidywanych strat/ubytkw surowcw w procesie produkcji i transportu

Przewidywanych strat/ubytkw płproduktw i wyborw gotowych w procesie produkcji, dystrybucji i składowania

Zapotrzebowania na surowce i materiały z tytułu usług gwarancyjnych, reklamacji jakościowych itp.Lokalizacja, siedziba i aspekty ekologiczneStudium przedinwestycyjne powinno określić właściwą lokalizację projektu. Wyboru lokalizacji dokonuje się w ramach rozległego obszaru geograficznego na terenie ktrego rozważa się rżne alternatywne siedziby (lokalizacje szczegłowe). Po dokonaniu wyboru powinny być rozważone skutki ekologiczne projektu.

Wybr lokalizacji powinien być dokonany przy uwzględnieniu polityki gospodarczej (regionalnej), dostępności do źrdeł zaopatrzenia bądź rynku zbytu, warunkw lokalnych, infrastruktury i rozwoju społeczno-ekonomicznego (klimat, sieć transportowa, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ściekw i odpadw, dostępność siły roboczej, przepisy fiskalne i prawne, dostępność zasobw wymaganych do budowy i eksploatacji obiektu)

Aspekty ekologiczne

Studium powinno zawierać dogłębną i realistyczną analizę ekologicznych skutkw danego projektu. Skutki te często wpływają w zasadniczy sposb na ekonomiczną i finansową opłacalność projektu oraz przesądzają o jego charakterystyce technicznej.

W skład analizy powinny wchodzić:

Identyfikacja możliwych skutkw ekologicznych:

Identyfikacja "odbiorcw" zanieczyszczeń

Analiza skutkw ekologicznych

Analiza zalecanych sposobw ograniczania ujemnych ekologicznych skutkw projektu.

Szacunek kosztw ochrony środowiskaDokumentacja techniczna i technologiaPrzy określaniu dokumentacji technicznej należy uwzględnić przyjętą dla projektu technologię i know-how.

Program realizacji projektu

Określenie danych wykorzystanych przy przygotowaniu dokumentacji.

Wskazanie alternatywnych projektw.

Określenie danych opisujących rozważaną technologię.

Charakterystyka alternatyw technologicznych.

Wybr technologii

Wybranie optymalnej technologii i uzasadnienie wyboru.

Wybr technologii powinien być dokonany biorąc pod uwagę:

Wymagania rynku oraz potrzebne nakłady czynnikw i zasobw

Program realizacji i potencjał wytwrczy

Typ wymaganej technologii (pracochłonna, kapitałochłonna, nowoczesna itp.)

Zdolność adaptowania technologii

Źrdła pochodzenia technologii

Warunki dostępu projektu do technologii (licencja, zakup technologii, joint venture)

Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne skutki danej technologii (jeśli występują)

Koszt technologii

Zakres projektu

Analiza zakresu projektu nie powinna być ograniczona wyłącznie do charakterystyki jego siedziby, ale powinna dotyczyć także wszelkich kwestii związanych z zaopatrzeniem, realizacją projektu oraz wymaganą infrastrukturą pomocniczą. Takie całościowe podejście powinno służyć określeniu tego jakie inwestycje towarzyszące powinny być zrealizowane (i sfinalizowane) w ramach projektu bądź podjęte przez osoby trzecie. Charakterystyka funkcjonalna i fizyczno-przestrzenna projektu jest podstawą przyszłych prac inżynieryjno-budowlanych. Po ustaleniu zakresu projektu i wyborze technologii następuje identyfikacja rodzaju i ilości wymaganych maszyn i urządzeń, szacunek kosztw technologii i wyposażenia. Szacunek ten dokonany zostaje przy uwzględnieniu założonej zdolności produkcyjnej projektu. W dalszym etapie następuje zestawienie wymaganych prac budowlanych i obiektw, robt infrastrukturalnych oraz szacunek ich kosztw.

Prace budowlane

Prace te powinny być zestawione w następujące grupy: przygotowanie terenu, budowle i budynki, przyłącza mediw, drogi dojazdowe, urządzenia emisji gazw i pyłw oraz odprowadzania innych odpadw, drogi wewnętrzne, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu oraz inne wymagane dla sprawnego funkcjonowania projektu.

Dane i alternatywy

Zestawienie danych potrzebnych do określenia zakresu prac budowlanych.

Zestawienie prac budowlanych.

Dostępność i jakość materiałw budowlanych i siły roboczej.

Uwarunkowania i wymogi techniczne funkcjonowania projektu.

Warunki lokalne.

Koszty.Organizacja projektu i koszty pośrednieAspekty techniczne i organizacyjne projektu są ze sobą ściśle powiązane i wymagają wspłzależnej analizy. Struktura organizacyjna projektu może opierać się na kryterium funkcjonalnym (administracja, marketing, zaopatrzenie, produkcja itp.), przedmiotowym (wg rodzajw/asortymentw) lub geograficznym (rżne rynki). Opracowanie określonej struktury organizacyjnej służy jako podstawa przy przypisywaniu i szacowaniu odpowiednich kosztw inwestycji poszczeglnym jednostkom organizacyjnym projektu.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna jest pochodną wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Powinna obejmować omwienie odpowiednich dla rozważanego projektu struktur organizacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i socjo-ekonomicznych, wybr struktury optymalnej i jego uzasadnienie oraz przygotowanie schematu organizacyjnego.

Koszty pośrednie

Wyrżnienie w ramach projektu głwnych czynnikw kosztotwrczych jest warunkiem odpowiedniego przypisania (alokacji) kosztw pośrednich. Koszty, ktrych nie sposb przypisać bezpośrednio do danego zadania traktowane są jako koszty pośrednie. Identyfikacja kosztw pośrednich obejmuje koszty administracyjne, amortyzację, koszty finansowe.ZatrudnienieZapotrzebowanie na kadry o określonej strukturze zawodowej i kwalifikacjach powinno być określone z uwzględnieniem wymaganych programw szkoleniowych i ich harmonogramu.

Siła robocza

Wyszczeglnienie danych służących za podstawę szacowania zapotrzebowania na siłę roboczą. Przygotowanie alternatywnych programw zatrudnienia przy uwzględnieniu:

Organizacji projektu

Strategii i celw w zarządzaniu projektem

Wymaganych kwalifikacji siły roboczej i potrzebnych szkoleń

Dostępności siły roboczej (lokalnie bądź z zagranicy)

Ustawodawstwa pracy

Personel administracyjno-kierowniczy

Wyszczeglnienie danych służących za podstawę szacowania zapotrzebowania na kadry. Przygotowanie alternatywnych programw.

Zatrudnienie biorąc pod uwagę:

Strukturę organizacyjną

Strategię i cele w zarządzaniu produkcją i marketingiem

Wymagane umiejętności i poziom wykształcenia personelu

Dostępność personelu (lokalną, zagraniczną)Plan realizacyjny i finansowanieFaza realizacyjna projektu rozciąga się w czasie od momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej do rozpoczęcia eksploatacji. W fazie tej mają miejsce negocjowanie i zawieranie kontraktw wykonawczych, prace projektowe, realizacja (budowa) i rozruch. W przypadku braku odpowiedniego planowania faza realizacyjna może rozciągnąć się na tak długi okres, że zagrożona zostanie potencjalna rentowność przedsięwzięcia.

Podstawowym celem opracowania harmonogramu (planu) realizacyjnego jest określenie optymalnego planu (czas i kwoty) finansowania przedsięwzięcia w całym okresie budowy. Struktura finansowania (kapitał własny, kredyty) oraz implikacje finansowe ewentualnych opźnień w realizacji projektu powinny być wszechstronnie zbadane. W fazie realizacyjnej występuje wiele jednoczesnych i wspłzależnych zadań inwestycyjnych o zrżnicowanych skutkach finansowych. Optymalny program realizacyjny powinien uwzględniać wspłzależności między realnymi (fizycznymi) działaniami inwestycyjnymi i ich finansowymi uwarunkowaniami i skutkami.

Plan finansowy powinien zawierać zestawienie ważnych dla realizacji projektu danych.

Omwienie programu i harmonogramu realizacyjnego ze wskazaniem alternatywnych scenariuszy wymaga uwzględnienia następujących kwestii:

Ustanowienie zarządu odpowiedzialnego za realizację projektu

Działania związane z uzyskaniem określonej technologii

Szczegłowe warunki/parametry techniczne wyposażenia, procedury przetargowe, ocena ofert, zawieranie kontraktw

Zakup gruntu

Nadzr, koordynacja, testowanie i odbir wyposażenia oraz prac budowlanych

Organizowanie zaopatrzenia na potrzeby produkcji

Tworzenie struktur administracyjnych, rekrutacja, szkolenie siły roboczej i personelu administracyjno-kierowniczego

Organizowanie działalności marketingowej

Uzyskiwanie licencji i zawieranie niezbędnych umw z instytucjami administracji publicznej

Ewentualna emisja papierw wartościowych i jej koszty

Wybr programu i harmonogramu realizacji

Wskazanie i szczegłowa charakterystyka optymalnego programu realizacyjnego z wyszczeglnieniem zakresu i sekwencji poszczeglnych działań inwestycyjnych.

Uzasadnienie wyboru programu.

Ocena finansowaAnaliza finansowa

Po opracowaniu wszystkich elementw studium przedinwestycyjnego zgodnie z zasadami i zawartością opisaną we wcześniejszych rozdziałach następuje zbiorcze zestawienie całkowitych nakładw inwestycyjnych oraz rocznych kosztw produkcji. Zgodnie z tym rozdział niniejszy powinien przyjąć następującą strukturę:

Całkowite nakłady inwestycyjne

Zestawienie nakładw przez sumowanie wszystkich pozycji inwestycyjnych.

Finansowanie projektu.

Opis i uzasadnienie założonych bądź faktycznych źrdeł finansowania.

Ustalenie poziomu rocznych kosztw finansowych.

Wskazanie wpływu kosztw finansowych i obsługi zadłużenia na rentowność projektu.

Charakterystyka struktury finansowej (wskaźnik dług/kapitał zakładowy).

Zbiorcze zestawienie finansowe

Opracowanie i prezentacja następujących zestawień: tablicy przepływw pieniężnych, rachunku wynikw i bilansu.

Powinny one obejmować cały okres "życia" projektu.

Obliczenie następujących miernikw opłacalności finansowej:

Okres zwrotu

Prosta stopa zwrotu

Zaktualizowana wartość netto (NPV)

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

Przeprowadzenie analizy wrażliwości (wpływu zmienności poziomu poziomu kosztw zmiennych i stałych, kosztw inwestycji na opłacalność kondycję finansową projektu).

Wskazanie głwnych obszarw ryzyka i szacunek prawdopodobieństwa występowania rżnych kategorii ryzyka. Jasne określenie dozy niepewności jaką obarczony jest projekt i wskazanie w jakim stopniu przedsięwzięcie można uznać za bezpieczną inwestycję.

Prezentacja wskaźnikw finansowych.Analiza makroekonomicznaTego typu analiza bywa wymagana dla bardzo dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. Metodologia i zakres takiej analizy są zrżnicowane w zależności od kraju w ktrym zlokalizowany ma być projekt.

Analiza powinna wskazywać na wpływ projektu na realizację oglnonarodowych celw społeczno-gospodarczych danego kraju. Analizie podlegają takie aspekty, jak:

Tworzenie nowych miejsc pracy

Dystrybucja (redystrybucja) dochodu narodowego

Oszczędności dewizowe

Skutki ekologiczne.

Jeśli wykazałeś się niezbędną konsekwencją i wytrwałością, czego dowodem może być m.in. doczytanie do tego miejsca i doszedłeś do wniosku, że za dużo z tym wszystkim roboty, że zaprzyjaźniony z tobą właściciel innej firmy albo konkurent i tak robi pieniądze" bez tych wszystkich papierw, pomyśl raz jeszcze i zważ co następuje! To co przeczytałeś powyżej to tylko pewien format i struktura, katalog pożądanych cech, faktw i informacji oraz sposobw przeniesienia ich na papier. To nie jest dogmat ani dyrektywa, a tylko zbir do ktrego można sięgnąć aby uprzytomnić sobie potrzebę myślenia w kategoriach produktu, rynku i zysku w zmieniającej się szybko rzeczywistości i narastającej konkurencji.

Nie traktuj biznes planu jako zła koniecznego". Musisz zobaczyć w nim użyteczne narzędzie, ktre pomoże ci w niedalekiej przyszłości czerpać zyski i cieszyć się nimi. To prawda, że niektre firmy osiągnęły sukces bez pisania biznes planw ale czasy się zmieniają. Doradcy, menadżerowie, dyrektorzy, inwestorzy, bankierzy muszą być naprawdę przekonani o tym, że warto powierzyć komuś swoje pieniądze. Chcą być pewni, że ich nie stracą. Muszą wiedzieć czy firma ma ustaloną strategię dla osiągnięcia swoich celw. Dobry biznes plan jest odpowiedzią na te wszystkie wątpliwości.

Warto postarać się. Wszystkie firmy powinny mieć biznes plany. Przygotowanie dobrego opracowania może zająć miesiące, ale to nie będzie czas stracony. Przedstawione wyżej wskazwki mogą nie pasować do wszystkich firm i przedsięwzięć, ale zawierają wystarczająco dużo informacji i sugestii aby zbudować solidne podstawy twego planu.


Przykadowe prace

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemw totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch.

Na czym polegał zbrodniczy charakter systemw totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch. Na czym polegał zbrodniczy charakter systemw totalitarnych na przykładzie ZSRR, III Rzeszy i Włoch. W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku w kilku krajach na świecie pojawi...

Antybabel - Katastrofa czy ocalenie?

Antybabel - Katastrofa czy ocalenie? Wieża Babel - pycha Antybabel - duma Nagatywne skutki jednego języka (antybabel) - uczenie się języka - utrata rżnorodności narodw - utrata kultury i historii narodw - wyparcie innych językw Pozytywne skutki jednego j...

Występujesz w roli obrońcy lub prokuratora Raskolnikowa . Uzasadnij swoje stanowisko . (Obrona Raskolnikowa)

Występujesz w roli obrońcy lub prokuratora Raskolnikowa . Uzasadnij swoje stanowisko . (Obrona Raskolnikowa) Wysoki Sądzie ! Szanowna ławo przysięgłych ! Raskolnikow to jak wielobarwny obraz oglądany o rżnych porach dnia , w rżnych pomieszczeniach i miejscach . Jestem obro...

Aktywizacja sprzedaży

Aktywizacja sprzedaży Aktywizacja sprzedaży. Najbardziej dynamicznie rozwijającą się diś częścią marketingu jest aktywizacja sprzedaży produktw. Jej zadaniem jest informowanie, przekonywanie i skłanianie nabywcy do kupna produktu oraz wspierania procesu sprzedaży. Trzeba ...

Filozofia antyczna

Filozofia antyczna Nauki Pitagorejczykw- pierwszymi zasadami są: bezkres (to co nieograniczone) i granica (to co ograniczające), z ktrych wywodzili przeciwieństwa, z nich przechodzili do liczb, a z liczb do rzeczy. uważali, że świat jest uporządkowany, czyli jest kosmosem, i można go p...

Alegoria platońskiej jaskini.

Alegoria platońskiej jaskini. Wyobraźmy sobie olbrzymią, mroczną pieczarę, w ktrej znajdują się ludzie skuci łańcuchami. Za ich plecami na zewnątrz w świetle słonecznego dnia, coś się dzieje. Ale ci ludzie nie są w stanie opuścić pieczary i o...

Charakterystyka Jacka Soplicy - Ks.Robaka

Charakterystyka Jacka Soplicy - Ks.Robaka Jedna z najbardziej fascynujących postaci, ktra zaskakuje nas przemianą osobowości w utworze A. Mickiewicza pt. "Pan Tadeusz" jest Jacek Soplica zwany pźniej jako ks. Robak. Jest to osoba o dwch rożnych charakterystykach. Jego historię możemy ...

Trzy Przywileje szlacheckie

Trzy Przywileje szlacheckie PRZYWILEJ KOSZYCKI - 1374 Nadany przez: Ludwika Węgierskiego Opis: Nadany szlachcie w celu zapewnienia tronu jednej ze swoich crek. Szlachta została zwolniona ze wszystkich podatkw i danin oprcz podarku w wysokości 2 groszy z każdego łanu chłopskiego. Urzęd...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry