• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Biznes pl...

Nawigacja

Biznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki DrewnaBiznes plan - Zakład Produkcyjny Obróbki Drewna
Spis treściStreszczenie

Charakterystyka Zakładu

Opis produktu

Rynek i działania rynkowe

Proces produkcyjny

Zarządzanie i personel

Analiza finansowa

Czynniki ryzyka i opłacalności

StreszczenieNiniejszy biznes plan opracowany został dla zrealizowania konkretnego przedsięwzięcia produkcyjnego firmy. Jest zatem elementem dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa. Idea poszerzenia wyniku dokonania analizy dotychczasowej produkcji drewna kopalniakowego pod potrzeby kopalni węgla kamiennego. Produkcja kopalniaka oparta jest na drzewostanie iglastym (sosna, świerk) mającym 30-50 lat i pochodzącym z koniecznych dla dalszego rozwoju drzewostanu cięć pielęgnacyjnych. W/w produkcja zlokalizowana jest w centrum zagłębia surowcowego. Dowóz surowca do składnicy drewna odbywa się na odległościach od 2 do 30 km. Niewielkie odległości sprzyjają obniżce kosztów produkcji.

Firma posiada aktualnie następujące atuty, które sprzyjają zdecydowanie dalszemu rozwojowi :

- wypracowaną dobrą opinię wśród podawców surowca / Nadleśnictwa /.

- własny sprzęt do transportu surowca, jego korowania i cięcia oraz

załadunku.

- przeszkoloną kadrę.

Poważnym atutem firmy jest dobra jej lokalizacja.

Charakterystyka firmy.

Hurtownia Ostatni Grosz została utworzona 1 stycznia 2004r.

Jako przedsiębiorstwo prywatne i działa na podstawie zaświadczenia Burmistrza

Gminy i Miasta Gubin o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2363287, zakres działalności obejmuje: skup surowca drzewnego i produkcja kopalniaka pod konkretne zamówienia kopalnia węgla kamiennego. hurtową i detaliczną sprzedaż opału na terenie Polski : sprzedaż nawozów mineralnych produkcji krajowej i zagranicznej.sprzedaż towarów masowych - cementu, wapna, materiałów

pokryciowych i izolacyjnych, wyrobów z drewna /płyty lamino-

wane, wiórowe surowe, pilśniowe twarde /.

sprzedaż usług spedycyjno - transportowych.

Znacznym sukcesem firmy jest wypełnienie niszy rynkowej powstałej po likwidacji lub upadku wielu gminnych spółdzielni, które dominowały dotychczas w towarowej obsłudze zakładów i ludności.

Wynikiem silnej ekspansji firmy jest wypracowanie znaczącej pozycji na

regionalnym rynku dostawców towarowych i pozyskiwanie stałych klientów

wśród znaczących zakładów, firm i odbiorców indywidualnych.Uzyskane dochody z działalności głównie przeznaczone będą na zakupy inwestycyjne. W tym okresie zakupimy:

Fadromę Ł-220

Korowarkę V6

Jelcz DSK 0101

Star 266 /dłużycowy/

Samochód ciężarowy Renualt Clio

Budynek administracyjny

Budynek magazynowy

Wiatę magazynową

1,6 ha gruntu na potrzeby przerobu surowca drzewnego

Sieć komputerową

Łączna orientalna rynkowa wartość ruchomości i nieruchomości wynosi

ponad 200.000 zł.

Przewidziane niniejszym planem przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącego potencjału firmy - sprzętu, maszyn, istniejących przestrzeni oraz co najważniejsze - uzyskania znacznej poprawy zyskowności w produkcji kopalniaka .

Zasadniczą ideą jest uzyskanie 4-krotnie wyższej ceny za drewno po jego

obróbce i pełne zagospodarowanie odpadów produkcyjnych ( zapewniony jest na nie zbyt w Zakładach Płyt Wiórowych w Koronie ). Przewidywana

lokalizacja produkcji uwzględnia zasadnicze elementy ekonomiki i bliskość

bazy surowcowej, własny teren i sprzęt, zasoby wykwalifikowanej siły roboczej oraz pewny rynek zbytu. Realizacja zadnia inwestycyjnego, a następnie produkcji - nadzorowana będzie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę firmy. Obsługę maszyn i urządzeń zapewnią przeszkoleni pracownicy.

Obecnie przy obróbce drewna zatrudnionych będzie 9 pracowników. Docelowo

zakłada się zwiększenie zatrudnienia do 20 osób.Opis produktu.Produktem finalnym będzie drewno toczone lub korowane - formowane

na odpowiednie długości i grubości, wg uzyskiwanych zamówień. Produkt wyjściowy /palisady/ podlegał będzie obróbce chemicznej - impregnacji i

paletowania. Zakłada się również barwienie palisad metodą ciśnieniową

/ w autoklawach /, przez firmę, która tę czynność wykona usługowo. W tej

sprawie poczynione zostały konkretne uzgodnienia ze Spółką Cywilną "X". Palisady są masowo wykorzystywane w zagospodarowaniu

terenów budowlanych, parków, placów z zielenią - szczególnie w krajach

Europy Zachodniej. Stają się również popularne i coraz powszechnie stosowane

w kraju. Zaletą wyrobu w porównaniu z wyrobami konkurencyjnymi powinna

być absolutnie atrakcyjna cena, będąca wynikiem dłużej podaży niedrogiego

surowca oraz wysoka jakość produktu. Wykonany on bowiem będzie na nowych

maszynach i urządzeniach.Rynek i działania rynkowea / Rynki

Dokonana analiza rynku lokalnego

- rynku zagranicznego wykazuje wielki i wciąż

niezaspokojony popyt na tego rodzaju wyroby.

Firma X przeprowadziła negocjacje z wieloma odbiorcami i producentami palisad. Rozmówcami byli: Q; firma P z Rawy Mazowieckiej; A z Białegostoku; L z Warszawy.

Wszystkie wykazały chęć zakupu całej zakładanej przez nas produkcji.

b/ Nabywcy

Zakłada się, że roczna minimalna produkcja palisad w ilości 1800 m3

wyrobu gotowego /na jedną zmianę/ - znajdzie głównie nabywców na rynkach

zagranicznych. Dla tego obszaru przedsiębiorstwo zamierza przeznaczyć

75% produkcji (1,350 m3). Pozostałą produkcją zakupią inwestorzy krajowi.

W pierwszym etapie produkcji (1-3 lata) - zakłada się sprzedaż wyrobów przez

firmy pośredniczące (w/w). Spowoduje to wprawdzie uzyskanej niższej ceny, lecz stworzy gwarancję zakupu wyrobów i pewną płatność.

c/ Konkurencja

Dokonane badanie rynku producenta wykazało, że na terenie województwa

Lubuskiego znajdują się 2 firmy produkujące ten wyrób drzewny.

Jednak ich rozmieszczenie i różna lokalizacja nie stanowi przede wszystkim zagrożenia w pozyskiwaniu surowca do produkcji, a posiadane przez te firmy

zdolności produkcyjne nie stwarzają obaw braku zbytu na ten towar. Dokonana

analiza nie wykazuje groźby zaistnienia konkurencji, która spowodowałaby aby

wypadnięcie z rynku któregokolwiek z producentów.

d/ Marketing i sprzedaż

Bardzo atrakcyjne położenie zakładu produkcyjnego / przy szosie klasy

Krajowej/ na terenie Gubina wykorzystywanej przez mieszkańców kraju

i osoby zagraniczne / rejon turystyczny / - zdecydowanie sprzyjać powinno

zwiększonym zainteresowaniem produkowanymi produktami. Zatem lokalizacja

produkcji sprzyjać powinna tzw. samoistnej reklamie. Zakłada się jednak

dodatkowo popularyzowanie produkcji w specjalnych wydawnictwach krajowych

i zagranicznych np. poprzez firmę X. Zauważyć jednak należy /co uczyniono/, że ten rodzaj produkcji /palisady/ nie jest reklamowany w prasie jako towar, na który szuka się nabywców. Oznacza to, że wyroby te są sprzedawane bez potrzeby ponoszenia

znacznych dodatkowych kosztów na marketing.

5. Proces produkcyjny

Proces produkcyjny drewna palisadowego /obtaczanego lub korowanego/

odbywał się będzie w kilku fazach.

Zaczyna się on od zakupu wyselekcjonowanego surowca drzewnego w lasach i

dowozu na plac drzewny. Surowiec gruby / tzw. kopalniak I i III klasy / podlega

korowaniu na mechanicznej korowarce oraz poprzecznemu przecinaniu na poszczególne partie. Grubsze partie tzw. odziomki zostaną sprzedane kopalniom

węgla kamiennego. Cieńsze partie drewna zostaną maszynowo / obtaczarka /

obtoczone na konkretne grubości i zwymiarowane wg potrzeb konkretnych nabywców. Zakłada się również zakup surowca cieńszego tzw. papierówki lub

żerdzi. Ten surowiec nie wymaga obróbki na korowarce mechanicznej. Poddany

zostanie / będąc jeszcze w korze / obtoczeniu lub okorowaniu na specjalnej korowarce i poddany dalszej obróbce. Polegać ona będzie zamiennie albo na

zanurzeniu / kąpiel / wyrobów w roztworach solnych zapobiegających powstawaniu chorób grzybowych, lub na umieszczaniu palisad w autoklawach.

Ten drugi proces odbywał się będzie poza zakładem produkcyjnym i ma na celu

barwienie drewna z użyciem środków antygrzybowych w specjalnych ciśnieniowych urządzeniach zwanych autoklawami . Po dokonaniu powyższych zabiegów, mających na celu zwiększenie wytrzymałości i trwałości wyrobów -palisady zostaną złożone w paletach i przygotowane do sprzedaży.

Opisana produkcja nie ma charakteru sezonowości, bowiem surowiec pozyskiwany jest przez cały rok. Specjalistyczny sprzęt do obróbki drewna obsługiwał będzie przeszkolony personel. Zakłada się pozyskanie kadry z

minimum zawodowym wykształceniem. Firma posiada zapewnienie zorganizowania i wdrożenia produkcji przez specjalistów prowadzących takie

zakłady produkcyjne.

6. Zarządzanie i personelFirma Ostatni Grosz zatrudni obecnie 20 pracowników, w tym 2 z wykształceniem wyższym i 5 ze średnim. Właściciele firmy mają ukończone

wyższe studia. Zarządzanie globalne i nadzór

nad zakładem produkcyjnym odbywał się będzie przez kierownictwo firmy

Firma posiada samochód osobowy, dobrą łączność

telefoniczną /dwie linie telefoniczne i dwa telefony komórkowe/.

Zakład Produkcyjny otrzyma możliwość zewnętrznego komunikowania się z

administracją w Węgorzewie linią telefoniczną, telefonem komórkowym. Bezpośredni nadzór w Zakładzie sprawował będzie kierownicy tego

zakładu.

Będą oni posiadła szerokie uprawnienia. Dotyczyć one będą:

doboru kadrowego

wyróżniania i karania pracowników

podziału premii regulaminowej

Do podstawowych ich obowiązków należeć będzie:

- organizowanie procesu produkcyjnego

- prowadzenie rozliczenia magazynowego

- obsługa klientów i wystawianie kwitów magazynowychZespół pracowników na stanowiskach roboczych zostanie podzielony na dwie

Brygady. Każda z nich będzie miała swojego brygadzistę, który wykonywał będzie jednocześnie określoną czynność techniczną /obsługa maszyny lub urządzenia/. Nie przewiduje się w zakładzie dodatkowej obsługi administracyjnej / kadry, księgowość, magazynierzy, konserwatorzy, itp. /.

Obsługa finansowa i całość gospodarki magazynowo-materiałowej prowadzona

będzie przez kadrę zatrudnioną w siedzibie Ostatni Grosz w Gubinie

Zakłada się pozyskanie personelu przeszkolonego w obsłudze maszyn i urządzeń. Dla osób nie posiadających stosownych uprawnień - przeprowadzone

zostaną specjalne szkolenia. Wszyscy pracownicy odbędą przeszkolenie bhp.

7. Analiza finansowa.

A.Przyszła produkcja własna kopalniaka polegająca na jego

okorowaniu w korowarce napędzanej mechanicznie

wyniosła średnio 400 m3 miesięcznie.

Uzyskamy następujące wyniki z tej produkcji:

a. 240 m3 stojaki - / 60% produkcji /

b. 120 m3 stropnice - / 30% produkcji /

c. 60 m3 papierówka - / 15% produkcji /

d. 12 m3 odpady - / 3% produkcji /

Sortymenty drewna stojaki i stropnice przeznaczone będą dla kopalni i

uzyskiwanie za nie dadzą średni miesięczny dochód brutto w wysokości

2500 zł. Sortyment papierówka będąca w tej produkcji faktycznie odpadem sprzedawany będzie znacznie poniżej ceny zakupu

surowca drzewnego. W tym względzie firma poniesie ewidentną stratę. Dowodząc tego uzyskiwane ceny i ponoszone koszty.

Koszty:

zakup 1 m3 surowca - 5.000 zł

transport 1 m3 surowca - 600 zł

obróbka mechaniczna - 800złDochody:

stojaki - 550 zł/ m3

stropnice - 60 zł/ m3

papierówka 80 zł/ m3

Analiza rentowności produkcji drewna korowanego wykazała, że przeznaczenie takich asortymentów drewna jak stropnice i papierówka na

drewno obtaczane maszynowo poprawi zdecydowanie zyskowności obróbki

drewna.

Pozostałe z tej produkcji odpady / zrąbki / w ilości 40% masy surowca /72 m3/

zostanie w całości nabyte przez te same Zakłady Płyt Wiórowych w cenie

papierówki . Da to kolejny przychód w wysokości 25900 żł.

Analiza finansowa realizowanego przedsięwzięcia podzielona jest na 2 /dwie/

grupy zagadnień:

Jedna grupa dotyczy analizy bilansu firmy wraz z prognozą zysków i strat w okresie trzyletnim.

Druga grupa uwzględnia analizę wskaźników finansowych planowanej produkcji i sprzedaży wyrobów z drewna.

B. Założenia prognozy finansowej1. Stopa inflacji i kursy wymiany dewiz.

Prognozowana na 2004r stopa inflacji w wysokości poniżej 2% w powiązaniu z planowanym wzrostem gospodarczym - powinna sprzyjać umocnieniu polskiej waluty na zagranicznych rynkach gospodarczych. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanego eksportu produkcji.2. Sprzedaż i rozpoznanie rynku.

Posiadanie rozpoznanie rynku producenta i rynku odbiorcy oraz odbyte konsultacje specjalistycznymi firmami tej branży stwarzają poważne nadzieje na uzyskanie stałego rytmu sprzedaży wyrobów. Przewiduje się sprzedaż wyrobów dla odbiorców we Francji, Niemczech i Austrii.

Szczególnie korzystnym aspektem eksportu produkcji jest zwolnienie z podatku VAT i z cła . Zakłada się po rocznym okresie produkcji - zwiększenie zatrudnienia i wprowadzenie zmianowości . Możliwe to będzie w wyniku uzyskania doświadczenia technologiczno-organizacyjnego .3. Pozyskiwanie gotówki , finansowanie produkcji i obieg dokumentów

Przewiduje się sprzedaż wyrobów głównie z zachowaniem krótkich terminów płatności /14-21 dni / .

Zakłada się dokonywanie oceny wiarygodności finansowej nabywców celem uniknięcia zatorów płatniczych . Planuje się stosowanie zabezpieczeń transakcji handlowych / weksel , umowa przewłaszczenia , kredytowa itp. / .Nie przewiduje się globalnie - finansowania produkcji z kredytów obrotowych . Firma prowadzi inne rodzaje działalności , powodujące stały odpływ środków .

Finansowanie produkcji odbywać się będzie z własnych środków obrotowych i ewentualnie z zysku netto .

W zakresie obsługi obiegu dokumentów - zakłada się prowadzenie w Zakładzie Produkcyjnym wyłącznie kwitów np. magazyn przyjmie i magazyn wyda . Kierownik Zakładu będzie odpowiedzialny za rozliczanie magazynowe surowca i towarów handlowych . Fakturowanie sprzedaży , kontrola terminów płatności i ściąganie należności prowadzona będzie w siedzibie firmy w Gubinie .

Dokumenty magazynowe będą dla administracji dostarczone przez kierownika zakładu lub faxem .

Dystrybucja

Odbioru produkcji drzewnej dokonywać będą nabywcy własnymi środkami transportu . Dotyczy to odbiorców krajowych i zagranicznych . Bliskość posterunku Celnego w Gubinie nie stanowi przeszkody odbiorcom zagranicznym w dokonywaniu odprawy celnej . Czynione będą starania dotyczące podpisania długoterminowych ( kwartalnych i rocznych ) umów na odbiór towaru . Stworzyć to powinno rytmiczny cykl sprzedaży i odpływu środków.

Prognoza zysków i strat

Plan sprzedaży

ROK DREWNO OBTACZANE WARTOŚĆ W ZŁ ODPADY OGÓŁEM

m3 m3 wartość

2004 1800 384,000 1000 50,000 434,000

2005 3600 800,000 2200 110,000 910,000

2006 3600 900,000 2200 110,000 1010,000

8 . Czynniki ryzyka i opłacalnościW działalności gospodarczej prowadzonej w warunkach gospodarki rynkowej zawsze pojawić się mogą elementy ryzyka i zagrożenia dla zachowania płynności produkcji , sprzedaży i wpływu należności (cash flow) . Takie zagrożenia dla tego rodzaju produkcji powodowane mogą być m. in. przez następujące czynniki :

- pojawienie się produkcji konkurencyjnej i korzystanie z tej samej bazy

surowcowej która nie ma charakteru nieograniczonego

- obecna wysoka rentowność tej produkcji sprzyjać może powstaniu nowych

zakładów .

- zwiększona radykalnie podaż towarowa ograniczyć może rynki zbytu i

wpływać na cenę towaru . Zacząć może funkcjonować radykalniej niż

obecnie prawo popytu i podaży .

- wprowadzone mogą być ograniczenia eksportowe lub bariery celno-

-podatkowe ( np. może być wprowadzony podatek VAT, itp. ) lub

fitosanitarne .

- wzrosnąć może radykalnie cena surowca przewidywanego dla tej produkcji co wpłynie na zmniejszenie rentowności przedsięwzięcia .

Firma nasza analizując opłacalność produkcji świadoma jest , że ma ona często charakter sinusoidalny . Sukces i rentowność nie jest dana żadnej firmie raz na zawsze . Jednakże znaczna dywersyfikacja naszej działalności sprzyjać powinna globalnemu utrzymaniu stanu pewnej równowagi finansowej .


Przykładowe prace

Sprawa Niemiec po II wojnie światowej (do 1989r.)

Sprawa Niemiec po II wojnie światowej (do 1989r.) Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 lat dzieliły je najbardziej na świecie st...

Omów dydaktyczny charakter literatury polskiego oświecenia.

Omów dydaktyczny charakter literatury polskiego oświecenia. Ludzie oświecenia uważali, że okres w którym żyją jest wiekiem rozumu, umysłu i wiedzy. Wiek oświecony przyczynił się do rozwoju filozofii, nauk i przemian politycznych, społecznych i przyrodniczych. Oświecenie...

Ciała Obce w Organizmie:W oku,W nosie,W uchu,W przełyku,W tchawicy,W skórze

Ciała Obce w Organizmie:W oku,W nosie,W uchu,W przełyku,W tchawicy,W skórze Ciała Obce w Organizmie W oku Nie wolno zaciskać powiek ani przecierać oka Należy odchylić najpierw górną , a później dolną powiekę i spróbować delikatnie usunąć obce cia...

Król Edyp Sofokles- streszczenie

Król Edyp Sofokles- streszczenie Król Edyp to tragedia przeznaczenia, grzechu, winy, trwogi, a nawet antynaturalnego porządku. Gatunek: dramat Miejsce akcji: pałac królewski w Tebach Osoby: • Edyp- władca Teb • Jokasta – żona Edypa • Kreon – brat Jokasty ...

Modlitwa do Ducha Śwetego

Modlitwa do Ducha Śwetego Duchu Święty Tyś jest posłańcem Boga oraz czyścicielem dusz ludzkich. Jesteś jak gołębica która frunie jak najszybsza błyskawica. Będę modlił się do Ciebie pobożnie przeżyję przygotowania do bierzmowania oraz b...

Wskaż różnice i podobnieństwa w psychologicznych portretach zabójców na podstawie literatury polskiej i obcej.

Wskaż różnice i podobnieństwa w psychologicznych portretach zabójców na podstawie literatury polskiej i obcej. Konspekt pracy maturalnej Temat: Wskaż różnice i podobieństwa w psychologicznych portretach zabójców na podstawie literatury polskiej i obcej Wst...

Charakterystyka Beskidu Żywieckiego

Charakterystyka Beskidu Żywieckiego Beskid Żywiecki – drugie, co do wysokości pasmo górskie w Polsce po Tatrach. Należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich.Obszar górski należący do Beskidów Zachodnich, którego polskie granicę wyznaczają: • od północy: granica zaczyn...

Napisz list do osoby starszej, w którym określisz swój stosunek do zjawiska, jakim jest pogoń za modą (w oparciu o "Żonę modną").

Napisz list do osoby starszej, w którym określisz swój stosunek do zjawiska, jakim jest pogoń za modą (w oparciu o "Żonę modną"). Szanowna Pani! Dziękuję bardzo za ostatni list, który od Pani otrzymałem. Dawno już nie mieliśmy okazji spotkać się i porozmawia&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry