• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Cele i o...

Nawigacja

Cele i osiągnięcia III szczytu Rady Europy w WarszawieCele i osiągnięcia III szczytu Rady Europy w Warszawie
16 maja 2005 roku na Zamku Krlewskim w Warszawie odbył się III Szczyt Rady Europy, ktry wieńczył płroczne przewodnictwo w Komitecie Ministrw Rady Europy.

Rada Europy jest najstarszą organizacją polityczną w Europie. Powstała ona w maju 1949 roku w Londynie, a jej założycielami byli: brytyjski premier Winston Churchil, ministrowie spraw zagranicznych Włoch – Alcide de Gasperi, Francji – Robert Schuman i Belgii – Paul-Henri Spaak. Natomiast pierwszymi państwami należącymi do Rady Europy były: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Obecnie do Rady Europy należy 46 państw. Polska należy do niej od 26 listopada 1991 roku i była 26 państwem wstępującym do tej organizacji. O członkostwo walczy teraz Białoruś. Pięć państw: Japonia, Kanada, Meksyk, USA i Stolica Apostolska posiadają status obserwatora. Wstąpienie Polski było bardzo ważnym faktem politycznym w okresie początkw transformacji ustrojowej i gospodarczej. Był to też pierwszy krok do uczestnictwa RP w instytucjach europejskich, ukoronowany wejściem do Unii Europejskiej w 2004 r.

Członkostwo w Radzie Europy umożliwiło obywatelom polskim odwoływanie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ktry stoi na straży przestrzegania przepisw zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnościach. Polskie uczestnictwo w Radzie Europy ma już 14 letnią historię, ale w okresie od 10 listopada 2004 r. do 17 maja 2005 r. po raz pierwszy nasz kraj pełni funkcję przewodniczącego w Komitecie Ministrw Rady Europy. Przewodniczącym KM RE jest obecnie prof. Adam Daniel Rotfeld, Minister Spraw Zagranicznych RP.

Rada Ministrw RP zatwierdziła następujące priorytety polskiego przewodnictwa w Komitecie Ministrw Rady Europy: umacnianie jedności kontynentu europejskiego po rozszerzeniu Unii Europejskiej; umacnianie praw człowieka; promowanie dialogu międzykulturowego jako niezbędnego warunku tolerancji i rozwiązywania sporw; rozwijanie demokracji lokalnej i wspłpracy trans granicznej; przezwyciężanie trudnych problemw przeszłości w Europie.

Kiedy utworzono Radę Europy jej celami były: ochrona praw człowieka, demokracji parlamentarnej i rządw prawa; rozwijanie porozumień o zasięgu kontynentalnym, aby ujednolicić praktykę społeczną i prawną państw; promowanie świadomości tożsamości europejskiej, ktra opiera się na wsplnych wartościach w rżnych kulturach. Od 1989 roku głwnymi zadaniami tej organizacji są: obrona demokracji i praw człowieka, szczeglnie w postkomunistycznych demokratycznych krajach Europy; pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, gospodarczych; przekazywanie wiedzy na temat praw człowieka, demokracji lokalnej, edukacji, kultury i środowiska.

I szczyt Rady Europy odbył się w Wiedniu 1993 roku. Szefowie rządw powierzyli Radzie rolę strażnika bezpieczeństwa demokratycznego, opartego na prawach człowieka, demokracji i rządw prawa. II szczyt odbył się w Strasburgu 1997 roku Szefowie państw i rządw przyjęli plan działania, ktrego celem było wzmocnienie aktywności Rady Europy w czterech obszarach: demokracji i praw człowieka, spjności społecznej, bezpieczeństwa obywateli oraz wartości demokratycznych i zrżnicowania kulturowego. Obecnie organizacja stara się rozszerzać kontrolę aby zagwarantować poszanowanie przez wszystkie państwa członkowskie i zobowiązania przyjęte wraz z uzyskaniem członkostwa.

Do osiągnięć Rady należy zaliczyć podpisanie 196 wiążących traktatw i konwencji dotyczących zagadnień od praw człowieka po walkę z przestępczością i od zapobiegania torturom po ochronę danych czy wspłpracę kulturalną.

III szczyt Rady Europy odbył się 16 maja 2005 roku. Oczekiwano, że III szczyt zademonstruje, że Europa jest zjednoczona i składa się z demokratycznych, wolnych i suwerennych państw, gdzie prawo i demokracja oraz poszanowanie praw człowieka stanowią wiodącą zasadę ich funkcjonowania. Spotkanie miało też być forum dyskusyjnym na temat roli i zadań Rady Europy w zmieniającej swj wymiar Europie, a w szczeglności nad rozwojem wspłpracy z innymi europejskimi organizacjami, zwłaszcza z UE i OBWE. Kraje członkowskie muszą odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie w jaki sposb poprawić efektywność działania europejskich instytucji wykorzystując przy tym zasadę właściwego podziału kompetencji, by uniknąć dublowania statutowych założeń. Część krajw opowiada się za Radą Europy o bardzo precyzyjnie określonym zakresie działalności związanym z prawami człowieka, promocją demokracji i praworządności. Pozostała grupa państw pragnie przypisać Radzie funkcję "europejskiej ONZ", ktra będzie decydować o wszystkich nurtujących Europę problemach.

Przemwienie otwierające III szczyt Rady Europy wygłosił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski. Wyznaczył on cele Rady Europy ochronę praw człowieka, obronę demokracji parlamentarnej i rządw prawa; troska o prawa wszystkich narodw do demokracji i godnego życia; kształtowanie pomyślnej przyszłości i lepszego życia mieszkańcw kontynentu. pomoc tym wszystkim, ktrzy mają odwagę walczyć z totalitarnymi pozostałościami w niektrych rejonach naszego kontynentu. Dbałość o dialog międzykulturowy, jako niezbędny warunek tolerancji; obrona praw mniejszości, czy też ochrona językw regionalnych. Polska pragnie wzbogacać Europę najlepszymi tradycjami polskiej tolerancji, wspłistnienia religii i kultur. Szczeglną misję ma tu do wypełnienia Trybunał Praw Człowieka. Polska opowiada się za tym, by umożliwić Trybunałowi jak najpełniejsze działanie, jak największą skuteczność, w jak najdłuższej perspektywie. zwalczaniu takich patologicznych zjawisk, jak korupcja czy przestępczość zorganizowana. Ufa, że harmonijna wspłpraca Rady Europy, Unii Europejskiej i OBWE będzie jeszcze skuteczniejsza niż poszczeglne ich starania, nawet gdyby je wszystkie zsumować.

Wielu przywdcw podkreślało, że RE powinna jak najściślej wspłpracować z Unią Europejską i z Organizacja Bezpieczeństwa i Wspłpracy w Europie oraz że organizacje te nie powinny się dublować.

Rwnie ważnym tematem III szczytu była sytuacja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przewodniczący Trybunału Luzius Wildhaber przyznał, że Trybunał nie radzi sobie z nawałem prac, bo zgłasza się do niego coraz więcej ludzi. Na rozpatrzenie czeka około 80 tysięcy wnioskw. Rwnież prezydent Finlandii Halonen podkreśliła, że należy zastanowić się, jak wzmocnić Europejski Trybunał Praw Człowieka, ktry jest przeciążony coraz większą liczbą spraw. Konieczna jest kolejna reforma. Ma temu służyć 14. protokł dodatkowy do Konwencji Praw Człowieka, ktrego ratyfikacja trwa. Prezes trybunału, Szwajcar Luzius Wildhabe zaapelował o przyspieszenie wejścia w życie 14. protokołu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ponieważ to pierwszy i konieczny krok w kierunku zapewnienia, że trybunał będzie zdolny wypełniać swoje zadania. O konieczności usprawnienia trybunału mwił na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu także premier Marek Belka. Trybunał jest tak obciążony, że zagrożona staje się skuteczność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Zgodnie z zaproponowaną w nim reformą, trybunał miałby zajmować się tylko poważnymi naruszeniami praw człowieka. Miałoby się to stać poprzez staranniejszą selekcję spraw oraz jakąś formę obecności trybunału w poszczeglnych krajach.

Premier Belka za inne zadania Rady Europy stawiał ochronę dziedzictwa europejskiego, co oznacza nie tylko ochronę dorobku 56 lat działania Rady Europy, ale rwnież umiejętność identyfikowania nowych wyzwań. Jego zdaniem Rada Europy może wnieść szczeglny wkład w zapobieganie i walkę z terroryzmem oraz w likwidowanie jego skutkw poprzez obronę praw ofiar i wszystkich bez wyjątku praw człowieka, ktre mogą być zagrożone w wyniku terroryzmu. Ważna jest rwnież praca nad większą spjnością społeczną kontynentu; włączenie do programw edukacyjnych i do zadań społeczeństwa obywatelskiego promocji dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego; ochrona dzieci i młodzieży przed przestępczością i przemocą.

Natomiast Prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili chce utworzenia międzynarodowej instytucji do rozwiązywania konfliktw na terenie państw postsowieckich. Zaapelował też, by nie tworzyć na Morzu Czarnym sztucznej granicy dla idei demokratycznych bo te wartości mają walor uniwersalny i nie przynależą jedynie do państw Basenu Morza Śrdziemnego.

Przywdcy Norwegii i Finlandii uważają, że organizacja ta musi być otwarta na zmiany, tak by nadal mogła pełnić kluczową rolę w ochronie i promowaniu praw człowieka oraz godności ludzkiej. Według premiera Norwegii Kjell Magne Bondevik RE, Unia Europejska i OBWE nie mogą konkurować ze sobą. Podkreślił potrzebę wzmocnienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz budowy wzajemnego zrozumienia między społeczeństwami Europy i poszanowania rżnorodności kulturowej. A prezydent Finlandii Tarja Halonen uznała konieczności poprawy skuteczności Rady Europy w obliczu nowych wyzwań związanych z globalizacją.

Premier Portugalii Jose Socrates uważa, że spjność, czyli wyrwnywanie rżnic rozwojowych między krajami i regionami Europy, to "niezbędny krok, aby cały kontynent mgł się rozwijać i robił postępy". Portugalia przejmie od Polski -na zakończenie szczytu we wtorek - płroczne przewodnictwo w Komitecie Ministrw Rady Europy.

W ocenie przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - Van der Lindena głwne zadania stojące przed Radą Europy to: walka o prawo każdego obywatela do życia, zapewnienie powszechnego przestrzegania standardw demokratycznych, szeroka wspłpraca ze społeczeństwem obywatelskim, rozwj edukacji obywatelskiej oraz zapewnienie wolności wypowiedzi.

Terry Davis- sekretarz generalny Rady Europy, do najważniejszych zadań Rady zaliczył: rozwj i rozprzestrzenianie demokracji, obronę i propagowanie praw człowieka, obronę i zachęcanie do stosowania rządw prawa. Rada Europy musi nasilić swoją kampanię przeciw terroryzmowi i przeciw rasizmowi, a w dziedzinie praw człowieka zwiększyć starania, aby zapobiegać wszelkim formom tortur i nieludzkiemu traktowaniu.

Kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder podkreślił, że jednym, z politycznych zadań dla tej organizacji jest dbanie o "swobodę wypowiedzi i mediw" w krajach europejskich.Na rozpoczętym szczycie Rady Europy w Warszawie najczęściej wspominano o nieobecnej Białorusi, przypominając, że jako jedyny kraj kontynentu nie należy ona do tej liczącej 46 członkw europejskiej organizacji z winy reżymu Aleksandra Łukaszenki. Temat Białorusi był tematem często poruszanym.

Prezydent Litwy Valdas Adamkus podkreślił, że Białoruś pozostaje w szarej strefie na mapie europejskiej demokracji". Dodał, że reżym Łukaszenki izoluje władze i nard Białorusi i nie pozwala mu w pełni uczestniczyć w europejskiej rodzinie.

Wyraził przekonanie, że kraje europejskie nie będą przymykać oczu na prby ograniczania wolności słowa w społeczeństwie białoruskim. Wezwaniem dla społeczności europejskiej jest zakorzenienie w tym kraju wartości europejskich.

Polski minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld uważa, że Białoruś powinna stać się jedną z najważniejszych spraw w kręgu zainteresowań Rady Europy. Jest jedynym europejskim krajem nie należącym do Rady Europy. Białoruś musi bardzo dużo zmienić w swoim kraju znaleźć się w tym gronie. O konieczności zmiany systemu wewnętrznego na Białorusi mwili niektrzy uczestnicy obrad Szczytu RE, w tym prezydent Litwy Valdas Adamkus. Rotfeld podkreślił że Rada promuje demokrację, prawa człowieka i zasadę dobrego rządzenia. Białoruś jest obecnie zaprzeczeniem tych trzech filarw, na ktrych wspiera się Rada Europy.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział, że nie ma możliwości, aby w najbliższych latach Białoruś została przyjęta do Rady Europy. W opinii prezydenta to, co dzieje się w tym kraju, zaprzecza zasadom praworządności i demokracji, ale w przemwieniu zamykającym szczyt powiedział: Nard białoruski od wiekw wspłtworzy cywilizację europejską i wnosi do niej istotny wkład kulturowy. W pełni zasługuje na to, aby żyć w wolności, demokracji i sprawiedliwości. Czekamy, kiedy dołączy do rodziny państw Rady Europy i kiedy będziemy mogli razem urzeczywistniać europejskie wartości".

Rwnież Marek Belka nie wyobraża sobie przyjęcie do Rady Europy kraju, ktry w tej chwili wręcz prowokacyjnie stara się łamać pewne święte dla Europy reguły. Natomiast Minister spraw Zagranicznych Francji Michel Barnier wezwał Białoruś do spełnienia standardw Rady Europy, tak, by mogła być przyjęta do tej organizacji. Takie stanowisko wobec Białorusi podziela rwnież Terry Davis uważa, że Białoruś jest jedynym państwem, ktre geograficznie może należeć do RE, jednak nie spełnia nawet minimum standardw tej organizacji.

Reprezentujący Rosję szef MSZ Siergiej Ławrow przekonywał, że Rosja wraz z innymi narodami czasami pozostając w tyle, a czasami nawet wyprzedzając standardy europejskie, przeszła przez trudności reform i wprowadzania parlamentaryzmu, władzy sądowniczej.Największymi osiągnięciami III Szczytu Rady Europy było podpisanie trzech nowych konwencje RE: o zwalczaniu terroryzmu, o zwalczaniu handlu ludźmi oraz o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Przywdcy 46 państw przyjęli rwnież Deklarację Warszawską i plan działania Rady Europy na najbliższe lata, kończąc szczyt.

Deklaracja Warszawska składa się przede wszystkim z dziesięciu punktw. Członkowie Rady Europy zdeklarowali, że:

1. Będą dążyć do osiągnięcia swego zasadniczego celu, jakim jest ochrona i promowanie praw człowieka, demokracji i rządw prawa. Wszelkie jej działania muszą służyć osiągnięciu tego fundamentalnego celu.

2. Mając na uwadze unikalną rolę Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pragną zagwarantować im skuteczności. Są zdecydowani wdrożyć w krtkim terminie kompleksowy zespł środkw przyjętych na 114 Sesji Komitetu Ministrw, ktre pomogą Trybunałowi i pozwolą rwnież na szybką ratyfikację i wejście w życie Protokołu 14 do Konwencji. Ponadto, powołają Grupę Mędrcw, ktrych zadaniem będzie przygotowanie kompleksowej strategii na rzecz zapewnienia skuteczności systemu w dłuższej perspektywie czasowej, uwzględniając wstępne rezultaty Protokołu 14 i innych decyzji podjętych w maju 2004 r.

3. Postarają się o efektywną demokrację i dobre rządzenie na wszystkich szczeblach, co jest istotne dla zapobiegania konfliktom i dla promowania stabilizacji, ułatwiania postępu gospodarczego i społecznego. Będą zachowywać i rozwijać skuteczne, przejrzyste i odpowiedzialne instytucje demokratyczne, reagujące na potrzeby i aspiracje wszystkich.

4. Wzmocnią rządy prawa na całym kontynencie oraz będą dalej rozwijać w ramach Rady Europy wspłpracę w obszarze prawa, mając na uwadze lepszą ochronę naszych obywateli i realizując w skali kontynentu cele zawarte w Statucie.

5. Zapewnią pełne wywiązywanie się z zobowiązań członkowskich w ramach Rady Europy czyli wykorzystają dialog polityczny między Państwami Członkowskimi, zaangażowanymi w promowanie debaty demokratycznej i rządw prawa poprzez dokonywanie oceny, wymianę najlepszych praktyk, pomoc i monitoring, ktrym po raz kolejny udzielamy naszego zdecydowanego poparcia.

6. Będą działać na rzecz wzmacniania tożsamości i jedności europejskiej opartej na wsplnych fundamentalnych wartościach, szacunku dla naszego wsplnego dziedzictwa oraz szacunku dla rżnorodności kulturowej. Będą nadal działać na rzecz mniejszości narodowych, tym samym przyczyniając się do rozwoju stabilizacji demokratyczne; promować kontakty międzyludzkie i prowadzić wymianę dobrych praktyk dotyczących swobodnego przepływu ludzi na kontynencie w celu budowania Europy bez linii podziału.

7. Zapewnią uczciwy dostęp do praw socjalnych, walkę z wykluczeniem i ochronę słabych grup społecznych oraz wzmocnią spjność społeczeństw w wymiarze socjalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, terytorialnym i kulturalnym.

8. Zapewnią obywatelom bezpieczeństwo, przy pełnym poszanowaniu praw człowieka, podstawowych wolności i innych odpowiednich zobowiązań międzynarodowych oraz będą nadal odgrywać aktywną rolę w zwalczaniu terroryzmu i nadal rozwijać działania przeciwko korupcji, zorganizowanej przestępczości.

9. Będą nadal rozwijać zasady i mechanizmy skutecznie zapobiegające i eliminujące wszelkie formy nietolerancji i dyskryminacji, w tym antysemityzmu i islamofobii. Postarają się rwnież nadal wdrażać w naszych Państwach Członkowskich politykę rwnych szans oraz zwiększymy wysiłki w celu osiągnięcia prawdziwej rwności miedzy kobietami i mężczyznami i zlikwidują przemoc przeciwko kobietom i dzieciom, w tym przemoc domową.

10. Zapewnią wzajemne uzupełnianie się Rady Europy i innych organizacji zaangażowanych w budowę Europy demokratycznej i bezpiecznej:

– są zdecydowani stworzyć nowe ramy pełniejszej wspłpracy i wspłdziałania między Radą Europy a Unią Europejską

– Jean-Claude Junckerowi powierzają osobiste przygotowanie sprawozdania na temat stosunkw miedzy Radą Europy a Unią Europejską

– zapewnią rwnież lepszą wspłpracę praktyczną między Radą Europy a OBWE i

– wyrażają zobowiązanie do rozwijania wspłpracy między Radą Europy i Organizacją Narodw Zjednoczonych i do osiągnięcia w Europie Milenijnych Celw Rozwoju.

Przyjęty Plan Działania formuje podstawowe zadania Rady Europy na najbliższe lata. A te zadania to:

I – PROMOWANIE WSPLNYCH WARTOŚCI PODSTAWOWYCH: PRAW CZŁOWIEKA, RZĄDW PRAWA I DEMOKRACJI

1. Zapewnienie stałej skuteczności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

2. Ochrona i promowanie praw człowieka przy pomocy innych instytucji i mechanizmw Rady Europy

3. Wzmacnianie demokracji, dobrego rządzenia i rządw prawa w Państwach Członkowskich

4. Zapewnianie wypełniania zobowiązań podjętych przez Państwa Członkowskie i promowanie dialogu politycznego

5. Wzmacnianie roli Banku Rozwoju Rady Europy

II – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI EUROPEJSKICH

1. Walka z terroryzmem

2. Walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną

3. Zwalczanie handlu ludźmi

4. Walka z przemocą wobec kobiet

5. Zwalczanie cyberprzestępczości i umacnianie praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym

6. Promowanie etyki w biomedycynie

7. Promowanie zrwnoważonego rozwoju

III – BUDOWANIE EUROPY BLIŻSZEJ LUDZIOM, EUROPY WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

1. Zapewnienie spjności społecznej

2. Budowanie Europy dla dzieci

3. Oświata: promowanie demokratycznego obywatelstwa w Europie

4. Rozwj wspłpracy młodzieży

5. Ochrona i promowanie rżnorodności kulturowej

6. Wspieranie dialogu międzykulturowego

7. Promowanie sportu

8. Zarządzanie migracjami

IV – ROZWJ WSPŁPRACY Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

1. Wzmocnienie wspłpracy z Unią Europejską

2. Rozszerzenie i uporządkowanie wspłpracy z OBWE

3. Rozszerzenie wspłpracy z Organizacją Narodw Zjednoczonych

V – WDRAŻANIE PLANU DZIAŁAŃ: PRZEJRZYSTA I SKUTECZNIE DZIAŁAJĄCA RADA EUROPY

Według Aleksandra Kwaśniewskiego przyjęte podczas III szczytu dokumenty odpowiadają potrzebom chwili. Polsce udało się dobrze zorganizować tę konferencję.

Terry Davis wyraził opinię, że warszawskie spotkanie przejdzie do historii jako szczyt jedności europejskiej. Było też impulsem do dalszego budowania jedności europejskiej. Deklaracja Warszawska podsumowuje przemiany, ktre zaszły w ostatnich latach w Europie środkowo-wschodniej. Plan działania Rady określa natomiast sposoby utrzymywania standardw demokratycznych i przestrzegania praw człowieka w krajach członkowskich Rady Europy. Zawiera także przepisy dotyczące usprawnienia pracy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyraził rwnież przekonanie, że dorobek dobiegającego końca w Warszawie III Szczytu Rady Europy pozwoli organizacji lepiej sprostać wyzwaniom, przed ktrymi stoi Europa. Jak powiedział na konferencji prasowej, pomogą w tym zarwno dokumenty końcowe szczytu - Deklaracja Warszawska i Plan Działania - jak i wyłożone do podpisu konwencje o zwalczaniu terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i handlu ludźmi.

Według Davisa istotna dla realizacji celw RE - umacniania demokracji, praw człowieka i praworządności - będzie nowa instytucja RE, powołana przez wspomniane dokumenty szczytu - Forum Demokracji, ktre ma monitorować przestrzeganie zasad demokratycznych, a nawet formułować zalecenia dla poszczeglnych państw w zakresie przestrzegania standardw. Natomiast kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder zapewnił, że rząd Niemiec będzie starał się, aby trzy konwencje wyłożone na szczycie do podpisu - o zwalczaniu terroryzmu, prania brudnych pieniędzy i handlu ludźmi - zostały ratyfikowane i wdrożone. Rotfeld ocenił też, że trzy konwencje - o zwalczaniu terroryzmu, przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy są odpowiedzią na nowe zagrożenia.

Zaznaczył, że w ramach Rady Europy udało się uzgodnić normy i sposoby przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu, ktry teraz jest największym zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa. Konwencje dają państwom możliwość wspłdziałania. Gdyby ich nie było to żadne państwo nie może się domagać od innego kraju określonego postępowania.

Szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Ławrow że rosyjska delegacja jest zadowolona z przebiegu III Szczytu Rady Europy i podkreślił "wysoką jakość" przygotowanych dokumentw. Wcześniej w kuluarach szczytu krążyły pogłoski, że Rosja ma zastrzeżenia do projektu deklaracji końcowej. Ale Ławrow powiedział dziennikarzom, że jest szczeglnie zadowolony z tego dokumentu, w ktrym zapisano wartości europejskie, przede wszystkim zadanie walki z terroryzmem, a także ze zorganizowaną przestępczością i handlem ludźmi.

Według rosyjskiego ministra ważne jest też, że RE potwierdziła swoje zdecydowanie, aby bronić praw człowieka, przede wszystkim mniejszości narodowych i osb bez obywatelstwa.

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko przypomniał, że Ukraina wprowadziła ruch bezwizowy dla obywateli Unii Europejskiej i wyraził nadzieję, że doczeka się wzajemności. Zwrcił uwagę, że szczeglne ułatwienia w tym zakresie potrzebne są studentom, naukowcom i przedsiębiorcom. Zapowiedział, że Ukraina wprowadzi mechanizmy antykorupcyjne zalecane przez Radę Europy i ratyfikuje europejską konwencję w tej sprawie. W imieniu Ukrainy zobowiązał się do spełnienia wszelkich warunkw członkostwa Rady Europy, do walki z antysemityzmem i ksenofobią, zagwarantowania praw mniejszości narodowych, do zwalczania zorganizowanej przestępczości i handlu ludźmi. Prezydent Ukrainy zaproponował też utworzenie w Kijowie "europejskiego centrum młodzieży" pod egidą Rady Europy.Szczytowi Rady Europy towarzyszyły rwnież imprezy towarzyszące, kształtujące świadomość europejską oraz zwiększające wiedzę na temat Europy. Były to m. in.:

Parada Schumana - XII Polskie Spotkania Europejskie ktre nawiązywały do Roku Polsko-Niemieckiego, Roku Ukrainy w Polsce, prezydentury Polski w Radzie Europy oraz Europejskiego Roku Edukacji Obywatelskiej.

Konferencja "Umocnienie aksjologii Unii Europejskiej ze szczeglnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka", ktra dotyczyła katalogu wartości, na ktrych opiera się Unia Europejska i znaczenia w tym kontekście Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowiącej zarwno dorobek Rady Europy, jak i część prawa unijnego.

Konferencja "Europa obywateli - polityczna architektura Europy i wpływ obywateli na jej kształt", ktra miała ścisły związek tematyczny ze Szczytem Rady Europy. W ramach konferencji odbyła się dyskusja nie tylko o przyszłej architekturze Europy, ale także o roli i wpływie obywateli Europy na jej demokratyczny kształt i rozwj, debata dotyczyła zarwno "nowych", jaki i "starych" państw Unii Europejskiej, a także tych znajdujących się poza jej granicami, a będących członkami Rady Europy.

Seminarium "Polskie koncepcje integracji europejskiej i ich twrcy w latach 1939 - 1980", inaugurowało cykl debat poświęconych tematyce integracji Europy. Ukazywał i podkreślał wkład inspirującej myśli Polakw.

Warsztaty Młodzieży - Edukacja Globalna w Polsce podczas ktrych zostały przedstawione rżne koncepcje globalnej edukacji i omwiona została ich funkcjonalność w polskich warunkach. Celem spotkania był także rozwj sieci organizacji prowadzących działalność edukacyjną z młodzieżą na globalną skalę.Cele Rady Europy praktycznie się nie zmieniły. Pomimo nowego zadania, jakim jest walka z terroryzmem, podstawową misją tego europejskiego gremium pozostaje obrona praw człowieka. Jednak szefowie rządw opowiedzieli się w Warszawie za przejęciem w przyszłości przez Radę bardziej aktywnej roli w walce z międzynarodowym terroryzmem.

Podpisano trzy dokumentw dotyczących walki z terroryzmem, handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy. Konwencja w sprawie zapobiegania terroryzmowi wywołała już polemikę, dotykając Rosji. Niektre organizacje pozarządowe krytykują zbyt represyjny charakter tego dokumentu, a także niezbyt konkretną definicję wykroczeń terrorystycznych, co może otworzyć drogę wszystkim rodzajom odchyleń w krajach, ktre w imię walki z terroryzmem naruszają beztrosko prawa człowieka.


Przykadowe prace

Dzieło literackie jako świadectwo swojego czasu. Omw problem odwołując się do wybranych

Dzieło literackie jako świadectwo swojego czasu. Omw problem odwołując się do wybranych Plan prezentacji Temat: Dzieło literackie jako świadectwo swojego czasu. Omw problem odwołując się do wybranych utworw. I. Literatura podmiotu: 1. Micki...

Magiczny wymiar miłości w Mistrzu i Małgorzacie

Magiczny wymiar miłości w Mistrzu i Małgorzacie Magiczny wymiar miłości w Mistrzu i Małgorzacie. Tylko kiedy jest wymiar magiczny? Gdy Małgorzata spotkała Wolanda ktry w pomgł jej odzyskać Mistrza czy jak Małgorzata spotkała mistrza? Jest taka legenda: Dawno, bard...

Adam - jeden dzień z pamiętnika (na podst."Pamiętnikw Adama i Ewy" M.Twaina"

Adam - jeden dzień z pamiętnika (na podst."Pamiętnikw Adama i Ewy" M.Twaina" Pamiętnik Adama Kolejnłem,niedziałek... Kiedy się obudziłem, zobaczy że długowłose stworzenie śpi z głową na moim ramieniu. Musiało położyć się...

Portrety głwnych bohaterw powieści"Quo vadis"

Portrety głwnych bohaterw powieści"Quo vadis" CEZAR Był szaleńcem upojonym własną potegą. Błaznem o marnym talencie artystycznym. Chciwy poklasku, kiepski aktor. Charakter zbrodniczy, obłędnie dąży do wielkości, OKRTNY, BEZWZGLĘDNY, ZAROZUMI...

Elektronika cyfrowa (BARDZO OBSZERNY MATERIAŁ)

Elektronika cyfrowa (BARDZO OBSZERNY MATERIAŁ) ELEKTRONIKA CYFROWA W załączniku znajduje się obszerny materiał dotyczączy elektroniki cyfrowej - poniżej spis treści. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 1.1. Systemy liczbowe 1.1.1. Dziesiętny system liczbo...

Petycja w sparwie wycięcia drzewa

Petycja w sparwie wycięcia drzewa Imię, nazwisko Miejscowość data Adres Do Urzędu Miasta W imieniu mieszkańcw budynku przy ulicy Lipowej 4, zwaracam się z prośbą o usunięcie z chodnika obok naszego domu rosnącego tam starego drzewa owocowego, ktre...

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki Kazimierz Wielki urodzony 30 IV 1310 r. w Kowalu, zmarł 5 XI 1370 r. w Krakowie i został pochowany w katedrze wawelskiej. Był synem Władysława Łokietka i Jadwigi, crki Bolesława Pobożnego. W dniu, kiedy na świat przyszedł Kazimierz, Władysław &...

Żyjemy w świecie marionetek – rozwiń myśl odwołując się do Lalki Bolesława Prusa, innych dzieł literackich oraz własnego życia.

Żyjemy w świecie marionetek – rozwiń myśl odwołując się do Lalki Bolesława Prusa, innych dzieł literackich oraz własnego życia. Żyjemy w świecie marionetek. Czy jesteśmy sterowani, zagubieni, uzależnieni? Bohaterowie Lalki bardzo dobrze uzasadnia...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry