• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Cement i ...

Nawigacja

Cement i gips - sprawozdanieCement i gips - sprawozdanie
1. Badania wybranych cech technicznych cementu portlandzkiego CEM I - klasy 32,5.1.1 Oznaczenia normowej konsystencji zaczynu.Oznaczenie to przeprowadzamy przy użyciu aparatu Vicata z trzonem o powierzchni przekroju 1 cm2. Aby wykonać oznaczenie należy wcześniej przygotować zaczyn cementowy składający się z 500 [g] cementu oraz wstępnie przewidywalnej ilości wody w mieszarce normowej (o określonych cyklach mieszania: 140 i 280 obrotw na minutę). Po wymieszaniu składnikw zaczyn należy przenieść do pierścienia Vicata, ustawionego na szklanej płytce o wymiarach 100x100 mm, następnie usunąć powietrze z zaczynu przez kilkakrotne wstrząśnięcie pierścienia. Pierścień wraz z płytką należy przetrzeć cienką warstwą oleju. Grną warstwę zaczyny wyrwnujemy nożem i umieszczamy na podstawie aparatu Vicata tak aby koniec trzonu dotykał powierzchnię zaczynu. Po upływie 4 minut od rozpoczęcia mieszania należy zwolnić trzon i pozwolić mu na swobodne wniknięcie w zaczyn. Badany zaczyn ma normalną konsystencję wtedy, gdy po upływie 30 s od zwolnienia trzonu, zagłębił się on na odległość 6 + 1 [mm]. W przeciwnym wypadku oznaczenie należy powtrzyć zmieniając proporcje wody do cementu.NA zajęciach laboratoryjnych do użyto 500 [g] cementu oraz 153 [ml] wody, co pozwoliło na uformowanie zaczynu cementowego o normalnej konsystencji, gdyż trzon zagłębił się na głębokość 4 [mm] od grnej płaszczyzny prbki.1.2. Oznaczenie czasu wiązania cementu.

Do oznaczania czasu wiązania stosujemy zaczyn cementowy, o sprawdzonej normalnej konsystencji, ktry wraz z pierścieniem ustawia się na podstawie przyrządu Vicata wyposażonego w igłę o przekroju poprzecznym 1 [mm2]. Oznaczenie przeprowadza się analogicznie jak w oznaczaniu normowej konsystencji zaczynu cementowego. Igłę należy zanurzyć swobodnie w rżnych miejscach zaczynu co 10 minut.Początek wiązania jest to czas liczonych od chwili wymieszania cementu z wodą, do chwili, gdy igła zanurzona w zaczynie zatrzyma się w odległości 4 ? 1 [mm] nad powierzchnią płytki.Koniec wiązania jest to czas liczonych od chwili wymieszania spoiwa z wodą do chwili, gdy igła zanurzy się w zaczynie tylko na głębokość 0,5 [mm].? Wyniki pomiarw:

Wielkość zagłębienia igły po czasie 2 godzin rwna jest 4 [mm].1.3 Oznaczenie powierzchni właściwej metodą Blaine’aPowierzchnia właściwa cementu to suma powierzchni ziarenek cementu przypadająca na jednostkę masy cementu (im drobniejsze ziarenka cementu tym większa jego powierzchnia właściwa. Dla oznaczenia tej cechy stosujemy metodę Blaine’a - sprasowujemy cement w rurze przyrządu, po czym przepuszczamy przez niego powietrze i z ilości przepuszczonego przez cement powietrza wyznaczamy powierzchnię właściwą cementu w [cm2/g].

Przykładowo, dla cementw portlandzkich oznaczenie zgodne z normą wynosi 3000-3500 [cm2/g].1.4 Oznaczenie stałości objętości cementu w pierścieniu La Chatelier’a.Betony (zaczyny) wykazują skurcz, tzn. wyparowuje z nich woda podczas zastygania, a w warunkach wilgotnych pęcznieją, co powoduje zmiany jego objętości, więc muszą wykazywać pewną stałość objętości. Oznaczenie stałości objętości przeprowadzamy przy użyciu zaczynu normowego, ktry umieszczamy w pierścieniu Le Chatelier’a z drutami pomiarowymi. Po napełnieniu pierścienia należy całość przechowywać w temperaturze 200C i wilgotności względnej powietrza co najmniej 98% przez 24h. Po upływie 24h należy zmierzyć odległość X pomiędzy drucikami. Następnie pierścień z zaczynem ogrzewamy do temperatury wrzenia wody i trzymamy go w tych warunkach 3h. Na zakończenie chłodzimy pierścień do temperatury 200C i mierzymy odległość Y między drucikami. Rżnica Y-X jest miarą stałości objętości i jest w normie jeśli nie przekracza 10mm.1.5 Oznaczenie cech wytrzymałościowych cementu.Cechy wytrzymałościowe cementu to jego odporność na ściskanie i zginanie, i pozwalają nam określić klasę wytrzymałościową cementu, ktra jest jego cechą wytrzymałościową określoną przez badanie na ściskanie połwek beleczek z zaprawy normowej 1:3:0,5 po 28 dniach (1 w wodzie).

Cechy wytrzymałościowe cementu na zginanie i ściskanie wykonujemy na połwkach beleczki zaprawy normowej o składzie 1:3:0,5 (spoiwo : kruszywo : woda).

Przygotowujemy zaprawę normową z ilości 450:1350:225 (spoiwo : kruszywo : woda) i wykonujemy trzy beleczki normowe o wymiarach 4x4x16mm, w formach, umieszczonych w wstrząsarce, napełnionych najpierw

do połowy, po 30s do końca, i wyrwnanych. Po 24h pod folią przechowujemy je w kąpieli wodnej na ruszcie w wannie laboratoryjnej do czasu badania. Pomiary przeprowadzamy po upływie 2, 7 i 28 dni.

W celu oznaczenia wytrzymałości na zginanie kładziemy beleczkę na podporach o rozstawie 10cm i obciążamy siłą skupioną w środku rozpiętości. Wartości naprężeń niszczących wyliczamy ze wzoru:gdzie: M=P*l/4

W=b*h2/6

M – moment zginający [N*m]

W – wskaźnik wytrzymałości [m3]

P – siła niszcząca [N]

l = 0,1m – rozstaw podpr

b,h = 0,04m – wymiary poprzeczne beleczkiOznaczenie wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się na połwkach beleczek. Siłę niszczącą przekazuje się przy użyciu podkładek metalowych. Wytrzymałość na ściskanie obliczamy ze wzoru:

gdzie: P – siła niszcząca [N]

A = 16 cm2Jako wynik pomiaru przyjmuje się średnią arytmetyczną 3 wynikw dla wytrzymałości na zginanie i 6 wynikw dla wytrzymałości na ściskanie. Jeśli choć jedno z oznaczeń daje wynik ujemny partię cementu uznajemy za niezgodną z wymogami normy.

!!!Ważne jest aby płaszczyzna beleczki, ktra powstała z wyrwnania grnej powierzchni była ustawiona pionowo.? Badanie wytrzymałości na zginanie:Badanie przeprowadziliśmy na maszynie wytrzymałościowej przy rozstawie podpr a =100 [mm].Wartości sił niszczące poszczeglne prbki:

o I. P1 = 4 [kN]

o II. P2 = 3,85 [kN]

o III. P3 = 4 [kN]Stąd. R1 = 9,375 MPa

R2 = 9,023 MPa

R3 = 9,375 MPaWartość średnia:Rśr = (9,375 + 9,023 + 9,375) x 1/3 = 9,257 MPaJeżeli jeden z wynikw rżni się od średniej o więcej niż o 10% należy go odrzucić i ponownie obliczyć średnią z pozostałych dwch wynikw. Jeżeli dwie prbki kwalifikują się do odrzucenia, badanie w całości powtrzyć.

? Badanie wytrzymałości na ściskanie:Do oznaczenia wytrzymałości na ściskanie wykorzystujemy połwki beleczek z powyższego oznaczenia na zginanie. Gotową prbkę należy umieścić w maszynie wytrzymałościowej, jednak w ten sposb by ścianka, ktra w formie była grną teraz była boczną (obrt o 90o).

Przyrost siły nacisku na daną beleczkę powinien wynosić 2,0 ? 0,5 MPa na sekundę.

Po zniszczeniu prbki należy odczytać wartość siły niszczącej P.

Siła potrzebna do zniszczenia poszczeglnym połwek prbek (w [kN]):F1 = 83

F2 = 78

F3 = 70

F4 = 80

F5 = 65

F6 = 60Wytrzymałość na ściskanie obliczymy ze wzoru:gdzie:F – przekrj ściskanej prbki = 1600 [mm2]

P – siła niszcząca prbkę [N]Stąd:R1 = 51,87 MPa

R2 = 48,75 MPa

R3 = 43,75 MPa

R4 = 50 MPa

R5 = 40,62 MPa

R6 = 37,5 MPaWartość średnia:Rśr = 45,415 MPa

1.6. Ocena jakości cementu w odniesieniu do wymagań normowych.Badany cement jest cementem portlandzkim CEM I o klasie 32,5 [MPa] o wytrzymałości na ściskanie rwnej 66.875 [MPa], o początku czasu wiązania większym od 45 minut, końcu czasu wiązania mniejszym od 10 godzin a stałości objętościowej nieprzekraczającej 10mm.

2. Badania wybranych cech technicznych gipsu budowlanego.2.1. Oznaczenia uziarnienia spoiw gipsowych.Oznaczenie stopnia zmielenia spoiw gipsowych przeprowadzamy przy użyciu kompleksu sit o wymiarach oczek 1;0,75;0,5 i 0,2mm. Przed przesiewaniem prbkę spoiwa należy wysuszyć w temperaturze 500C i wykonać dwie naważki po 50g. Pozostałości na poszczeglnych sitach waży się i porwnuje z wymaganiami.2.2. Oznaczenie normalnej konsystencji zaczynu gipsowego.

Dla uzyskania normowej konsystencji przyrządzamy zaczyn gipsowy, wsypując 300g gipsu do 180ml wody i dokładnie go mieszamy zgodnie z normą. Tak przygotowany zaczyn wlewamy do formy stalowej (i kilkakrotnie wstrząsamy, aby usunąć pęcherzyki powietrza), uprzednio przetartej olejem, o średnicy 50mm i umieszczamy na tarczy, rwnież przetartej olejem, po czym szybkim ruchem ją podnosimy. Jeśli konsystencja jest normowa, to średnica placka z zaczynu gipsowego powinna wynieść ok. 183mm.

W trakcie ćwiczenia uzyskaliśmy placek o średnicy 180mm, więc konsystencja zaczynu gipsowego była normowa.2.3 . Oznaczenie czasu wiązania gipsu.Oznaczenie czasu wiązania gipsu budowlanego wykonujemy przy użyciu zaczynu o konsystencji normowej – do ustalonej ilości wody dodaje się gips, dokładnie miesza i wypełnia pierścień aparatu Vickat’a.

Początek wiązania określamy liczbą minut, liczonych od chwili rozpoczęcia dodawania gipsu do wody, aż do chwili, gdy swobodnie opuszczona igła (o przekroju 1mm2 i masie części ruchomej 300g) po zanurzeniu w pierścieniu po raz pierwszy nie dochodzi do dna na odległość 2mm. Koniec wiązania określa się liczbą minut liczonych od chwili rozpoczęcia dodawania gipsu do wody, aż do chwili, gdy swobodnie opuszczona igła zanurzy się w zaczynie nie głębiej niż 1mm.

Jako wynik pomiaru czasu wiązania przyjmuje się średnią z dwch oznaczeń.

2.4. Oznaczenie zmian liniowych związanego zaczynu gipsowegoOznaczenie zmian liniowych związanego zaczynu gipsowego wykonuje przy użyciu przyrządu Graaf’a – Kaufman’a.

Zaczyn gipsowy wraz z upływem czasu wykazuje zmiany objętości, związane z parowaniem wody, co zmniejsza jego objętość (Cechę tę wykazują rwnież betony, za wyjątkiem betonw ekspansywnych, służących do wypełniania szczelin w konstrukcjach uszkodzonych – np. rysy lub pęknięcia o szerokości ok. 0,5mm).

Badanie to wykonujemy na beleczkach normowych o wymiarach 4x4x16cm wykonanych z zaczynu gipsowego o konsystencji normowej, z umieszczonymi centralnie czopikami z obu stron beleczki na najmniejszych powierzchniach. Formy tych beleczek powinny być wcześniej natłuszczone, a otwory w ścianach przeznaczone do umieszczenia czopikw zalepione np. plasteliną. Zaczyn do wypełnienia beleczek sporządzamy z 200g gipsu i odpowiedniej ilości wody. Oznaczenie wykonujemy na 6 beleczkach, ktre powinny być umieszczone w wstrząsarce w celu usunięcia nadmiaru powietrza. Po stwardnieniu sprawdzamy osadzenie czopikw w beleczkach, i przechowujemy je w temp. ok. 200C i wilgotności ok. 60%.

Pierwszy pomiar wykonujemy po 2h licząc od chwili dodania gipsu do wody – oznaczamy wychylenie wskazwek czujnika. Następnie prbki suszymy do stałej masy w temp. 400C i wykonujemy kolejny pomiar. Przed i po pomiarami należy sprawdzić aparat przy pomocy wzorca. Pomiary wykonuje się z dokładnością do 0,01mm, a wyniki podawane są w %.

2.5. Oznaczenie cech wytrzymałościowych zaczynu gipsowego po 2 godz., oraz po wysuszeniu w temp. 40oC do stałej masy.Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie gipsu budowlanego wykonuje się przy wspłczynniku wodno-gipsowym odpowiadającym konsystencji normalnej. Do 1,3 dm3 dodaje się gips w odpowiedniej ilości. Po dokładnym wymieszaniu uzyskany zaczyn wlewamy do form w celu uzyskania 6 beleczek i wstrząsamy, aby pozbyć się pęcherzykw powietrza. Po upływie 2h beleczki poddajemy się badaniom oraz wysuszeniu w temp. 500C do stałej masy.

W celu oznaczenia wytrzymałości na zginanie kładziemy beleczkę na podporach o rozstawie 10cm i obciążamy siłą skupioną w środku rozpiętości. Wartości naprężeń niszczących wyliczamy ze wzoru:gdzie: M=P*l/4

W=b*h2/6

M – moment zginający [N*m]

W – wskaźnik wytrzymałości [m3]

P – siła niszcząca [N]

l = 0,1m – rozstaw podpr

b,h = 0,04m – wymiary poprzeczne beleczkiOznaczenie wytrzymałości na ściskanie przeprowadza się na połwkach beleczek. Siłę niszczącą przekazuje się przy użyciu podkładek metalowych. Wytrzymałość na ściskanie obliczamy ze wzoru:

gdzie: P – siła niszcząca [N]

A = 25 cm2Jako wynik pomiaru przyjmuje się średnią arytmetyczną 3 wynikw dla wytrzymałości na zginanie i 6 wynikw dla wytrzymałości na ściskanie. Jeśli choć jedno z oznaczeń daje wynik ujemny partię cementu uznajemy za niezgodną z wymogami normy.? Wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach:R1 = 7,2 x 103/2400 = 3 MPa

R2 = 7 x 103/2400 = 2,91MPa

Rśr = 2,95 MPa

Średnia wytrzymałość na ściskanie dwch prbek gipsu budowlanego GB-6 wyniosła 2,95[MPa]Wytrzymałość prbki na zginanie wyniosła 0,4 kN.

3. Zestawienie normowych cech technicznych dla:

a) Cementw budowlanych

Cementy budowlane (portlandzkie, portlandzkie mieszane, hutnicze) to spoiwa hydrauliczne, otrzymywane ze zmielenia klinkieru cementowego (wapienie i glinokrzemiany wypalane w temp 14500C) z dodatkiem do 5% kamienia gipsowego lub dodatkw żużla, pyłu krzemionkowego, popiołu lotnego bądź wapienia w ilościach 3-55%. Rżnią się one cechami wytrzymałościowymi – klasami [MPa], a także szybkością przyrostu wytrzymałości zaprawy normowej na ściskanie.Właściwości mechaniczne i fizyczne cementw portlandzkich

Klasa Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Czas wiązania Stałość objętości [mm]

wczesna normowa początek [min] koniec [h]

2 dni 7 dni 28 dni

32,5 - ?16 ?32,5 ?52,5

32,5R ?10 -

42,5 ?10 - ?42,5 ?62,5 ?60 ?12

?10

42,5R ?20 - - -

52,5 ?20 - ?52,5 - ?45 ?10

52,5R ?30 - - -

Oznaczenie rodzajw cementw portlandzkich z uwagi na ilość dodatkw

Nazwa cementu Oznaczenie cementw (PN-B-19701) Dopuszczalna ilość dodatkw [% wagowy]

Cement portlandzki CEM I -

Cement mieszany CEM II/A

CEM II/B 20

35

Cement hutniczy CEM III/A

CEM III/B 65

80

Cementw glinowe powstają poprzez spiekanie i rozdrobnienie surowcw zawierających Al203 – np. boksyd – ,wypalane są w temp. 13000C, charakteryzują się bardzo wysokim ciepłem hydratacji – można je stosować nawet przy temp. –100C np. w pracach awaryjnych. Po dobie osiągają wytrzymałość co najmniej 30 [MPa], po 3 dniach 60 [MPa] i więcej, ale są około 10-krotnie droższe od cementw portlandzkich.

b) GipswGipsy – budowlane, szybkowiążące, szpachlowe, modelowe i tynkarskie – to spoiwa gipsowe otrzymane przez prażenie kamienia gipsowego w prażarkach lub piecach obrotowych a następnie jego zmielenie.Gips budowlany (tzw. płwodny) dzieli się na dwie marki: GB-G6 i GB-G8, ktre to liczby oznaczają wytrzymałość na ściskanie [MPa] gipsu po wysuszeniu w temp. 500C zaczynu normowego.

W zależności od stopnia rozdrobnienia dzieli się na grubo mielony (GB-G) i drobno mielony (GB-D). Przeznaczony jest do produkcji wyrobw z zaczynw, zapraw, rzadziej betonw, ktre będą wbudowane w budynki, zabezpieczając te wyroby przed zawilgoceniem.

Gipsy szpachlowe przeznaczone są do szpachlowania powierzchni z wyrobw gipsowych (G), betonowych (B) oraz do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych (F).

Gipsy tynkarskie przeznaczone są do wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym (GTM) lub ręcznym (GTR).

Właściwości gipsu budowlanego

Wymagania Gips budowlany

GB-G6 GB-G8 GB-D6 GB-D8

Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego, % masy gipsu, nie więcej niż 1mm 0,5 -

0,75mm - 0

0,2mm 15 2

Wytrzymałość na zginanie [MPa], nie mniej niż po 2h 1,8 2 1,8 2

po wysusz. do stałej masy 4 5 4 5

Wytrzymałość na ściskanie [MPa], nie mniej niż po 2h 3 4 3 4

po wysusz. do stałej masy 6 8 6 8

Czas wiązania początek wiązania, najwcześniej po upływie [min]

3

6

koniec wiązania, najpźniej po upływie [min]

30

Liczba dni od daty wysyłki, w ktrych gips budowlanych nie powinien wskazywać odchyleń od wymagań normy

90

Cechy techniczne gipsw szpachlowych i tynkarskich

Parametry Gips szpachlowy Gips tynkarski

B G F GTM GTR

Dopuszczalna pozostałość [%] na sicie o boku oczka kwadr.:

- 1,0mm

- 0,2mm0

20

20

2-

--

-

początek wiązania, najwcześniej po upływie [min] 60 30 90 60

Wytrzymałość na ściskanie [MPa], nie mniej niż 3 2,5 3 2,5 2,5

Liczba dni od daty wysyłki, w ktrych gips budowlanych nie powinien wskazywać odchyleń od wymagań normy 90Wadą spoiw gipsowych jest ich korozyjny wpływ na stal zbrojeniową, oraz to, że charakteryzują się bardzo dużym spadkiem wytrzymałości na ściskanie – ok. 70% - po nawilżeniu suchego zaczynu gipsowego.


Przykadowe prace

Style radzenia sobie z chorobą

Style radzenia sobie z chorobą W języku psychologii sformułowanie ‘style radzenia sobie’ (czyli posiadany przez jednostkę, charakterystyczny dla niej repertuar strategii radzenia sobie z sytuacjami stresowymi) odnoszone jest przeważnie do sytuacji stresowych, do ktrych choroba, szcze...

Finansowanie gmin

Finansowanie gmin Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. W naszej pracy skwalifikowaliś...

Starożytni filozofowie

Starożytni filozofowie Starożytność-w historiografii dotyczącej Europy i Bliskiego Wschodu okres dziejw najstarszych cywilizacji od ok.4000 p.n.e do III-VII w.n.e Wielcy starożytni filozofowie: Sokrates Żyjący w latach 469-399 p.n.e. w Atenach nie pozostawił żadnego...

Grecja - Charakterystyka igrzysk i teatru, Narysować i scharakteryzować style architektoniczne, Scharakteryzuj szkoły filozoficzne i ich przedstawicieli

Grecja - Charakterystyka igrzysk i teatru, Narysować i scharakteryzować style architektoniczne, Scharakteryzuj szkoły filozoficzne i ich przedstawicieli Grecja 1) Charakterystyka igrzysk i teatru 2) Narysować i scharakteryzować style architektoniczne 3) Scharakteryzuj szkoły filozoficzne i ...

Recenzja pracy Michała Sicińskiego pt. "KOSMOLOGIA A TEOLOGIA: PROBLEMY STARE I NOWE".

Recenzja pracy Michała Sicińskiego pt. "KOSMOLOGIA A TEOLOGIA: PROBLEMY STARE I NOWE". "Po pierwsze, konflikt między religią a nauką istniał zawsze. Po drugie, zarwno nauka, jak i religia nieustannie rozwijają się". Słowa, od ktrych rozpoczęłam, są jedn...

Socjologia - definicja

Socjologia - definicja Socjologia pochodzi od dwch słw: - łac. SOCIETAS - społeczny. dotyczący ludzi - grec. LOGOS - nauka, mądrość, słowo Socjologia to nauka o społeczeństwie, zajmuje się grupami społecznymi oraz tym jaki jest człowiek, jakie s&...

Ekonomia sciaga Iszy semestr

Ekonomia sciaga Iszy semestr 1. Pojęcie i zakres ekonomii Ekonomia – nauka wykrywająca i opisująca prawidłowości rządzące procesami gospodarczymi. Uczy racjonalności zachowań, gospodarowania dobrami, co wynika z ograniczonych zasobw gospodarczych i nieograniczonych potrzeb...

Kwasy - ściaga

Kwasy - ściaga Kw.chlorowodorowy HCl ciecz,cięższy od wody, max.stę.37%dymi, żrący. Zast: leki, tworzywo sztuczne,cukiernictwo,włukiennictwo Kw. siarkowodorowy (II) H2S Zast. W laboratoriach chemicznych. Kwas siarkowy(VI)H2SO4 bezbarwna, oleista ciecz, cięższa od wody...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry