• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Charakte...

Nawigacja

Charakter prawny i struktura Unii EuropejskiejCharakter prawny i struktura Unii Europejskiej


~ CHARAKTER PRAWNY I STRUKTURA UNII EUROPEJSKIEJ. POJĘCIE PRAWA UNII ~Kryterium oceny charakteru prawnego i struktury, UE oraz jej prawa muszą stanowić przede wszystkim powszechnie przyjęta definicja organizacji międzynarodowej i struktura stanowionego przez nie prawa.

Najbardziej oglnie organizację międzynarodową definiuje się jako zrzeszenie państw i innych podmiotw prawa międzynarodowego, krajowych osb prawnych lub osb fizycznych z rżnych państw, utworzone celem realizowania zadań określonych w statucie.

Z prawnego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma podział na 2 kategorie organizacji międzynarodowych:

• Organizacje międzypaństwowe (międzyrządowe), ktre zrzeszają państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego. Zasadniczą cechą tego rodzaju organizacji jest, iż działa ona na podstawie umowy międzynarodowej zawartej przez państwa członkowskie. Umowa taka określa kompetencje organizacji, jej instytucje, relacje z państwami członkowskimi. Umowa taka jest nazywana statutem, konstytucją, traktatem konstytucyjnym, układem podstawowym organizacji.

• Organizacje pozarządowe, ktre zrzeszają podmioty prawa krajowego (stowarzyszenia) i osoby fizyczne z rżnych państw. Statut takiej organizacji określony może być w dokumencie o rżnym charakterze, nie będącym jednak umową międzynarodową.

UE i WE należy analizować w świetle kryteriw organizacji międzypaństwowej, należą do nich, bowiem państwa, a podstawą działalności są umowy międzynarodowe. Zasadnicze znaczenie mają 2 dalsze kwestie: określenie, czym jest prawo organizacji międzynarodowej, określenie podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowej.Prawo organizacji międzynarodowej.

Odrżnia się dwa zasadnicze obszary prawne w ramach organizacji międzypaństwowej:

› Umowę międzynarodową ustanawiającą daną organizację i wszelkie porozumienia zmieniające taką umowę; ten obszar prawny organizacji jest określany terminem prawa pierwotnego organizacji

› Na podstawie takiej umowy (prawa pierwotnego) organizacja może podejmować rżne decyzje, w tym o charakterze wiążącym; decyzje o charakterze wiążącym określane są jako prawo stanowione przez organizację; zasadniczo rozrżnia się w tej mierze dwa dalsze obszary o rżnym charakterze:

1) Decyzje wiążące dotyczące wewnętrznego funkcjonowania organizacji (tzw. prawo wewnętrzne organizacji), uzasadnione kompetencją organizacji do regulowania jej spraw wewnętrznych(kompetencje pro foro interno)

2) Decyzje wiążące odnoszące się do państw członkowskich organizacji (quasi-ustawodawcza działalność)- uzasadnione kompetencją pro foro externo; ten obszar prawny organizacji jest określany terminem prawa pochodnego (wtrnego) organizacji. Prawo pochodne organizacji może kierować się do państw, może mieć rwnież charakter specyficzny, i obowiązywać bezpośrednio w sferze wewnętrznej państw członkowskich- wywierać skutek bezpośredni, a w przypadku konfliktu z norma prawa krajowego uprzedzać taką normę- mieć pierwszeństwo wobec norm prawa krajowego.Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowej.

Podmiotem danego systemu prawa jest ten, kto ma wynikające z tego systemu prawa i obowiązki. Po II wojnie światowej utrwaliło się stanowisko, że organizację międzypaństwowe mogą mieć podmiotowość prawnomiędzynarodową. Organizacja ma podmiotowość prawnomiędzynarodową w zakresie przyznanym w umowie międzynarodowej (statucie) przez państwa członkowskie (założycielskie). W tym ujęciu podmiotowość organizacji jest określana jako podmiotowość prawomiedzynarodowa pochodna. Organizacje międzynarodowe mogą rwnież posiadać podmiotowość prawną w rozumieniu prawa krajowego. Zwykle państwa członkowskie w umowie ustanawiającej daną organizację określają, w jakim zakresie organizacji tej przyznaja podmiotowość w swoim prawie krajowym.Organizacja ponadnarodowa – szczeglny rodzaj organizacji międzypaństwowej, ktra:

› W wyniku zakresu i rozrostu jej kompetencji tworzy samodzielny, autonomiczny porządek prawny, rżny od prawa międzynarodowego i od prawa krajowego jej państw członkowskich.

› Stanowi prawo pochodne szczeglnego rodzaju – stosowane bezpośrednio w sferze wewnętrznej państw członkowskich: charakteryzujące się skutkiem bezpośrednim w sferze prawa krajowego państw członkowskich i pierwszeństwem wobec tego prawa.Struktura UE.

DACH

Postanowienia wsplne

PIERWSZY FILAR

(prawo wsplnotowe) DRUGI FILAR

(wspłpraca międzyrządowa) TRZECI FILAR

(wspłpraca międzyrządowa)

Traktat o Wsplnocie Europejskiej Traktat o EWWiS Traktat o

EWEA Wsplna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Wspłpraca Policji i Sądowa w Sprawach Karnych

FUNDAMENTDach Unii składa się z następujących zasadniczych elementw – określenia celw UE, jej ram instytucjonalnych i aksjologii Unii.

W skład I filaru wchodzą dwie Wsplnoty Europejskie, stanowiące podstawę Unii. Są dwiema odrębnymi organizacjami międzynarodowymi, choć na podstawie odrębnych umw organizacje te mają wsplne instytucje.

› Wsplnota Europejska (WE) – jej zasadniczym celem jest stworzenie wsplnego rynku poprzez realizację czterech swobd: przepływu towarw, przepływu usług, przepływu kapitału oraz prowadzenie wsplnych polityk

› Europejska Wsplnota Energii Atomowej (EWEA) – zajmuje się kontrolą i koordynacją cywilnej energii jądrowej.

II filar ustanawia Wsplną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa. Jej zasadniczym celem jest umocnienie tożsamości europejskiej w stosunkach międzynarodowych, szczeglnie zaś w dziedzinie polityki bezpieczeństwa.

III filar ustanawia Wspłpracę Policji i Sądową w Sprawach Karnych. Na mocy TA część materii pierwotnego III filaru została uwsplnotowiona, dodano nowe problemy; dalsze, niewielkie zmiany wprowadził TN.

W ramach II i III filaru państwa wspłpracują na podstawie prawa międzynarodowego (wspłpraca międzyrządowa). Nie obowiązuje w tych filarach reżim wsplnotowy.

Fundament (postanowienia Traktatu o UE) obejmuje dwa obszary zagadnień:

› Postanowienia dotyczące wzmocnionej wspłpracy

› Postanowienia końcowe TUE, wśrd ktrych szczeglne znaczenie dla całej UE mają: zmiany traktatw ustanawiających UE i WE, uzyskanie członkostwa UE oraz czas obowiązywania TUE.Wzmocniona wspłpraca – obecne państwa członkowskie dostrzegały w wzmocnionej wspłpracy jeden z istotnych środkw wpływania na dynamikę i kierunek rozwoju procesu integracji europejskiej po rozszerzeniu, UE, gdy powiększy się liczba państw członkowskich i zwiększy zrżnicowanie ich wydolności politycznej i ekonomicznej. Obecne państwa członkowskie dostrzegały w tej wspłpracy jeden z istotnych środkw wpływania na dynamikę i kierunek rozwoju procesu integracji europejskiej po rozszerzeniu UE.

Wymogi, ktrych spełnienie jest konieczne w celu doprowadzenia do zmiany traktatw:

› Stosowną propozycja o zmianę traktatw może przedłożyć do Rady Europejskiej rząd każdego z państw członkowskich lub KE (Komisja Europejska)

› Rada po zasięgnięciu opinii PE (Parlamentu Europejskiego) i w miarę potrzeby KE zwołuje Konferencję przedstawicieli państw członkowskich

› W ramach Konferencji Międzyrządowej przygotowywane są propozycje przez Radę Europejską

› Po zaakceptowaniu przez Radę Europejską projekt staje się przedmiotem pracy służb prawnych KE i Rady w celu przygotowania ostatecznego projektu traktatu rewizyjnego

› Tak przygotowany traktat jest podpisywany przez wszystkie państwa członkowskie, a następnie poddany procedurze ratyfikacyjnej w tych państwach, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi; wchodzi w życie po ratyfikowaniu we wszystkich państwach członkowskich.

Uzyskanie członkostwa w UE.

Państwo kandydujące o członkostwo musi ubiegać się o członkostwo w Unii jako całości, tzn. o członkostwo w Wsplnotach wchodzących do filaru I oraz II i III filarze. Traktat akcesyjny jest zawierany (a negocjacje akcesyjne prowadzone) z państwami członkowskimi UE.

Wystąpienie państwa członkowskiego z UE i WE.

Postanowienia traktatw nie przewidują wyraźnie możliwości wystąpienia z UE i WE. Możliwość taka istnieje jednak na podstawie oglnych zasad międzynarodowego prawa traktatw. Obejmuje ona kilka wariantw:

› Możliwe jest wystąpienie jednego z państw członkowskich na podstawie uzgodnienia z pozostałymi państwami członkowskimi

› Jednostronne wystąpienie z powołaniem na klauzurę zasadniczej zmiany okoliczności, przy czym rwnież w takim przypadku musiałoby dojść do porozumienia między państwem występującym a pozostałymi państwami członkowskimi w sprawie politycznych, a przede wszystkim ekonomicznych następstw takiego wystąpienia;

› Wystąpienie na oglnych zasadach wypowiedzenia umowy, bądź też faktycznego, samowolnego wystąpienia państwa z organizacji; w takim przypadku jednak państwo opuszczające organizację stawia się w sytuacji popełnienia deliktu międzynarodowego, co pociągnęłoby daleko idące następstwa polityczne i ekonomiczne.

Istotnym ograniczeniem, wynikającym z istoty UE w odniesieniu do wszystkich tych możliwości jest, iż w grę wchodzi wystąpienie łączne z całego zasobu UE i WE.

Wykluczenie z UE.

Wykluczenie jednego z państw członkowskich zasadniczo nie jest możliwe. W przypadku ciężkiego naruszenia traktatu wielostronnego przez jedno z państw członkowskich, pozostałe państwa członkowskie mogą porozumieć się m.in., co do wygaśnięcia lub zawieszenia traktatu w odniesieniu do takiego państwa.

Terytorialny zakres obowiązywania UE - jest określony zasadami prawa międzynarodowego. Umowa międzynarodowa jest stosowana na całym terytorium (obszarze lądowym, powietrznym i morskim) państwa strony umowy, chyba, że sama umowa stanowi, co innego. Terytorialny zakres obowiązywania UE może się zmieniać w przypadku zmiany terytorium jednego z państw członkowskich.

Personalny zakres obowiązywania UE- w II i III filarze podmiotami wspłpracy i jej adresatami są wyłącznie państwa członkowskie UE, o tyle działające w I filarze WE od początku swj zakres oddziaływania kierowały nie tylko do państw, ale rwnież do jednostek-osb prawnych i fizycznych.

Status językw państw członkowskich.

Języki państw członkowskich mają w UE status trojakiego rodzaju:

› Języki autentyczne traktatw – 12 językw, jakimi posługuje się 15 państw-stron traktatw ustanawiających UE. Języki te są autentyczne w tym znaczeniu, iż mają jednakową moc i jednakowe znaczenie przy interpretacji traktatw.

› Języki urzędowe – ustala Rada, stanowiąc jednogłośnie. Rozporządzenie Rady ustala, iż językami urzędowymi jest 11 językw autentycznych – poza irlandzkim. Język polski stanie się językiem urzędowym UE z chwilą uzyskania członkostwa w UE.

› Języki robocze – używane w bieżącej pracy; są to według wewnętrznych ustaleń – angielski, francuski i niemiecki.

Symbole UE.

› Flaga UE ma kolor granatowy z 12 złotymi gwiazdami. Została ona w 1986r. przejęta od Rady Europy.

› Hymnem UE jest Oda do radości (IVcz. IX symfonii Beethovena).

› Dzień Europejski to 9 maja.Charakter prawny UE:

Rozważając te kwestię należy brać pod uwagę następujące okoliczności:

› W TUE nie nadano UE podmiotowości prawnej ani w rozumieniu prawa międzynarodowego, ani prawa prywatnego.

› UE nie została wyposażona we własne kompetencje.

› UE nie dysponuje własnymi organami: jedynie Rada Europejska może pretendować do miana organu UE

› Ustanowienie UE nie oznaczało wchłonięcia Wsplnot przez UE: Wsplnoty są nadal odrębnymi organizacjami międzynarodowymi, posiadającymi podmiotowość prawną.

UE jest specyficzną strukturą o charakterze szczeglnym, nie posiadającą podmiotowości prawnej, działającą na podstawie umowy międzynarodowej i znajdującą się w rozwoju.

Z prawnego punktu widzenia UE nie można kwalifikować jako:

› Federacji (państwa federalnego), bowiem struktura i podział kompetencji w ramach państwa federalnego opiera się na konstytucji narodowej, proces integracji europejskiej formuje się natomiast na podstawie umw międzynarodowych między państwami.

› Związku państw (konfederacji), ktry w istocie swojej jest formą pogłębionej ws

a5fb

płpracy między państwami, opartą na umowie międzynarodowej.

Prawo UE:

Struktura UE jest złożona, zrżnicowany jest charakter prawny WE i UE, rżnorodne są rwnież mechanizmy prawne wspłpracy państw członkowskich w ramach WE i UE. Można zdefiniować prawo UE jako zwarty system. W tym ujęciu prawo UE obejmuje 2 zasadnicze działy:

Prawo pierwotne UE obejmuje przede wszystkim traktaty ustanawiające UE i WE i składa się z dwch obszarw:

Z prawa pierwotnego UE (I filaru), w skład, ktrego wchodzą traktaty ustanawiające WE i odpowiednie postanowienia TUE.

Z prawa pierwotnego II i III filaru, ktre stanowią odpowiednie postanowienia TUE.Wsplnym mianownikiem łączącym oba te obszary, są zasady zawarte w tzw. Dachu UE oraz w tzw. Fundamencie UE.

Prawo stanowione w UE, obejmuje całość aktw prawnych przyjmowanych w UE, przy czym należy podzielić je przede wszystkim na akty składające się na:

Prawo wewnętrzne UE (pro foro interno)

Prawo stanowione w UE (skierowane do państw członkowskich, bądź obowiązujące bezpośrednio w sferze wewnętrznej tych państw-pro foro externo) obejmuje dwa obszary:

? Prawo stanowione w I filarze jest to wsplnotowe prawo pochodne, stanowiące najistotniejszy dział prawa stanowionego w UE, do ktrego mają zastosowanie zasady pierwszeństwa wobec prawa krajowego i skutku bezpośredniego.

Głwne akty- rozporządzenia, dyrektywy, decyzje.

Obszar wsplnotowy- specyficzna metoda stanowienia prawa, rola ETS, możliwy skutek bezpośredni i pierwszeństwo wobec prawa krajowego.

? Prawo stanowione II i III filaru, jest to obszar, ktry rozwija się dynamicznie, rządzony jest jednak nie przez reżim wsplnotowy, lecz przez prawo międzynarodowe.

II filar. Głwne akty- wsplne strategie, działania, stanowiska.

Obszar międzyrządowy- podstawą obowiązywania jest TUE- prawo międzynarodowe.

III filar. Głwne akty- wsplne stanowiska, decyzje ramowe, decyzje.

Obszar międzyrządowy- taki jak w II filarzeTe obydwa obszary prawa stanowionego w UE połączone są wsplnym mianownikiem, ustanowionym przez TUE, a to wymogiem spjności, lojalności i koniecznością poszanowania wsplnotowego zasobu prawnego w stanowieniu prawa w II i III filarze.Przykadowe prace

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce

Gospodarka rynkowa i planowa (nakazowa) w Polsce Przeprowadając porwnanie gospodarki planowej i rynkowej musimy sobie zdefiniować te pojęcia. Gospodarka planowa w założeniach stanowiła podstawę funkcjonowania państwa budującego porządek swego działania w oparciu o plan centr...

Formy ochrony przyrody.

Formy ochrony przyrody. Ochrona przyrody to działania mające na celu zachowanie przed zniszczeniem lub uszkodzeniami wszelkich elementw przyrody - dziko występujących gatunkw zwierząt i roślin, utworw przyrody nieożywionej, jak jaskinie czy głazy narzutowe, a także ich zespo...

Czy możemy obecnie mwić o istnieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce?

Czy możemy obecnie mwić o istnieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce? Czy możemy obecnie mwić o istnieniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce? Jako obywatel Polski ciężko na początku zająć jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Pewien patriotyzm, egoizm i...

Czy bohaterowie Kamieni na szaniec mogą być wzorami do naśladowania dla wspłczesnej młodzieży?

Czy bohaterowie Kamieni na szaniec mogą być wzorami do naśladowania dla wspłczesnej młodzieży? W dzisiejszych czasach jest coraz mniej ludzi, ktrych można naśladować; wszystkie autorytety już dawno leżą zakopane pod głęboką warstwą kurzu,...

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych nUstawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz.694 z pźniejszymi zmianami) nUstawa z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001r. nr 31, poz. 359 z pźniejszymi zmianami) nNormy wykonyw...

Roztwory

Roztwory Roztwory z ktrymi mamy do czynienia na co dzień Roztworami nazywamy mieszaniny optyczne jednorodne. Każdy roztwr składa się z rozpuszczalnika oraz przynajmniej jednej substancji rozproszonej. Dzielimy je na gazowe, ciekłe, stałe, właściwe, koloidalne. Powietrze- gazowy- ...

Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska (bilans zyskw i strat)

Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska (bilans zyskw i strat) Maj 1945 - zwycięstwo czy klęska ? ( bilans zyskw i strat) Maj 1945 był rokiem zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami a jeśli chodzi o Polskę to pozbyliśmy się jednego wroga ,a przybył nowy moż...

Śmierć i jej rozumienie w rżnych okresach historycznych. Śmierć zdysocjowana, wspłczesne problemy etyczne.

Śmierć i jej rozumienie w rżnych okresach historycznych. Śmierć zdysocjowana, wspłczesne problemy etyczne. Śmierć: proces rozpoczynający się agonią (powolnym ustawaniem czynności życiowych ustroju, trwającym nieraz od kilku godzin do kilku dni), jej istot...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry